Nr.18 - Godkendelse af revideret kommissorium for Folkeoplysningsudvalget (tidligere Fritidsforum)

Sagsnr.: 16/21902

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et revideret kommissorium for Folkeoplysningsudvalget (tidligere Fritidsforum).


Sagen har tidligere været behandlet i Fritidsforum den 28.11.2016, Fritids- og Idrætsudvalget den 1.12.2016, den politiske arbejdsgruppe til forberedelse af byrådsperioden 2018-2021, Fritids- og Idrætsudvalget den 8. november 2017 og Kulturudvalget den 14. november 2017. Økonomiudvalget udsatte sagen på sit møde den 20. november 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Siden 1. januar 2012 har det været et krav, at kommunerne opretter såkaldte § 35 stk. 2-udvalg under lov om folkeoplysning.

 

Af loven fremgår det, at § 35 stk. 2-udvalget skal høres om:

  • Fremtidige forslag til og ændringer i kommunens folkeoplysningspolitik
  • Kommunens budget på folkeoplysningsområdet
  • Kommunens tilskudsregler 

Byrådet kan derudover beslutte at delegere en eller flere af de opgaver, som i folkeoplysningsloven er tillagt Byrådet, til udvalget.

 

Byrådet vedtog den 19. december 2011 at nedsætte et brugerudvalg kaldet Fritidsforum. Byrådet godkendte den 29. maj 2012 Kommissorium for Fritidsforum, som fortsat er gældende for Fritidsforums arbejde. Fritidsforum har således virket i ca. fem år.

 

Byrådet har kompetencen i forhold til ændringer af kommissoriet.

 

Revidering af kommissorium for Fritidsforum

På baggrund af erfaringer og drøftelser udarbejdede Fritidsforum et revideret forslag til af kommissorium for Fritidsforum.

 

Fritidsforum foreslog følgende ændringer til kommissoriet:

 

Ad organisering

Udvidelse af byrådsrepræsentanter: Fritidsforum foreslår en udvidelse af byrådsrepræsentanter fra to til fire, hvoraf mindst én repræsentant er fra det politiske udvalg, hvor kulturområdet hører under.

 

Udvidelse af brugerrepræsentanter: Fritidsforum foreslår en ligelig udvidelse med en ekstra repræsentant fra hver paraplyorganisation på det folkeoplysende område, således at tallet udvides fra fire til otte.

 

Ad kompetencer

Rejse sager til politisk udvalg: Det præciseres i forslaget, at Fritidsforum ud over at kunne afgive udtalelse også kan afgive anbefalinger i sager, der behandles i det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under.

 

Arrangementer og kurser: Fritidsforum har kompetencen for afvikling af en årlig konference eller temadag samt afvikling af kurser for frivillige ledere og trænere.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

 

Udvidelse af byrådsrepræsentanter

I forbindelse med behandlingen af sagen i Fritidsforum og Fritids- og Idrætsudvalget i slutningen af 2016 anbefalede administrationen, at forslaget til udvidet repræsentation fra Byrådet blev oversendt til behandling i den politiske arbejdsgruppe til forberedelse af byrådsperioden 2018-2021.

 

En eventuel tilretning af kommissoriet ville så ske på baggrund af beslutningen i arbejdsgruppen.

 

Udvidelse af brugerrepræsentanter

Administrationen anbefaler Fritidsforums forslag om, at der udvides fra én til to repræsentanter fra hver paraplyorganisation, således at det samlede antal udvides fra fire til otte.

 

Rejse sager til politisk udvalg

I dag opfordres Fritidsforum til at stille forslag til punkter på Fritidsforums dagsorden og til at afgive udtalelse om sager, der behandles i det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under.

 

Administrationen anbefaler Fritidsforums forslag om, at det præciseres i kommissoriet, at Fritidsforum også gives mulighed for at afgive anbefalinger i sager, som behandles i det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under.

 

Arrangementer og kurser

Administrationen anbefaler Fritidsforums forslag om, at Fritidsforum har kompetencen for afvikling af en årlig konference eller temadag samt kurser for frivillige ledere og trænere.Administrationen indstillede herefter, 

  1. At forslag om udvidet repræsentation fra Byrådet med virkning fra næste byrådsperiode fra 1.1. 2018 blev oversendt til behandling i den politiske arbejdsgruppe.
  2. At øvrige forslag til Kommissorium for Fritidsforum blev godkendt med virkning fra næste byrådsperiode fra 1.1.2018, herunder:
  3. At der udvides fra én til to repræsentanter fra hver paraplyorganisation, således at det samlede antal udvides fra fire til otte.
  4. At Fritidsforum også gives mulighed for at afgive anbefalinger overfor udvalget, som det folkeoplysende område hører under.
  5. At Fritidsforum har kompetencen for afvikling af en årlig konference eller temadag samt kurser for frivillige ledere og trænere.

 

Fritidsforums møde den 28. november 2016:

Fritidsforum anbefaler administrationens indstillinger 1-5


 

Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 1. december 2016:

Administrationens indstilling punkt 1-5 anbefales. Sagen oversendes til den politiske arbejdsgruppe.


 

Den politiske arbejdsgruppes rapport af 9. februar 2017:

Den politiske arbejdsgruppe anbefaler, at antallet af byrådsmedlemmer i Fritidsforum udvides fra to til fire i den nye byrådsperiode, herunder med den nævnte tilknytning til udvalgene på henholdsvis det folkeoplysende område og kulturområdet.


Supplerende bemærkninger

Efterfølgende blev udkastet til kommissorium tilrettet i overensstemmelse med Fritidsforums og den politiske arbejdsgruppes anbefalinger og forelagt for Fritids- og Idrætsudvalget den 8. november 2017 og Kulturudvalget den 14. november 2017. Økonomiudvalget udsatte sagen den 20. november 2017.

 

Efter kommunalvalget den 21. november 2017 besluttede konstitueringspartierne at  ændre navnet fra  Fritidsforum til Folkeoplysningsudvalget, dog således at Folkeoplysningsudvalget forudsættes at have den samme kompetence som Fritidsforum. Samtidig blev det besluttet, at der skal vælges 7 byrådsmedlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

 

På det konstituerende møde den 12. december 2017 blev der udpeget 7 byrådsmedlemmer. Der blev  ikke valgt suppleanter. Kulturudvalget er repræsenteret ved Kristian Hegaard.

 

Administrationen planlægger at indkalde Folkeoplysningsudvalget til første møde ultimo februar 2018.

 

Vedhæftede  forslag til kommissorie er tilrettet i henhold til konstitueringsaftalen (bilag 1).  

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, styrelsesvedtægten og delegationsplanen for Fredensborg Kommune.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At forslaget til revideret kommissorium godkendes.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 08-11-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Kulturudvalget den 14-11-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Sagen blev udsat til byrådets møde i januar 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Anbefaler Fritids – og Idrætsudvalgets og Kulturudvalgets indstillinger. Økonomiudvalget anbefaler, at formanden skal vælges blandt de eksterne  foreningsrepræsentanter.