Nr.17 - Solcelleanlæg

Sagsnr.: 17/7085

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om solcelleanlæg.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til elforsyningslovens § 4 skal kommuners elproduktionsvirksomhed – som ikke er baseret på afbrænding af affald – udøves i ”selskaber med begrænset ansvar”. Omfattet heraf er aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber (IVS).


Fredensborg Kommune har i lighed med stort alle landets kommuner opsat en række solcelleanlæg.


Der har gennem en årrække været tvivl om fortolkningen af rækkevidden af kravet i elforsyningsloven om selskabsgørelse af elproduktionsvirksomhed, herunder solcelleanlæg.


Fortolkningstvivlen førte til en dispensationsordning, som deler sig i tre tilfælde:


-      Anlæg nettilsluttet senest 28. juni 2013 blev omfattet af en generel bagudrettet dispensation for kravet om selskabsgørelse,

-      Anlæg opsat i forbindelse med nybyggeri og nettilsluttet efter den 28. juni 2013 kan opnå dispensation efter ansøgning herom, og

-      Andre anlæg nettilsluttet efter 28. juni 2013 kan – ved ansøgning - opnå dispensation inden for rammerne af en pulje på 20 MW


I tillæg til det anførte skal betingelserne for nettoafregning være opfyldt og anlægget skal være anmeldt til stamdataregistret.


Fredensborg Kommune havde opført 4 solcelleanlæg, som - ved ansøgning - kunne opnå dispensation inden for 20 MW-puljen.


Tilsvarende gjaldt mange andre solcelleanlæg i landets kommuner, hvorfor der var et utal af ansøgninger til 20 MW-puljen, som dermed hurtigt blev overtegnet, hvorfor dispensationer blev tildelt ved lodtrækning.


Af kommunens 4 anlæg opnåede de 3 anlæg dispensation, hvorfor et enkelt anlæg (fortsat) er omfattet af kravet om selskabsgørelse – det er anlægget på Kokkedal Skole Øst.


Administrationen har undersøgt – og undersøger fortsat - en række løsninger til håndtering af kravet om selskabsgørelse:


-      Overdragelse af anlægget til Fredensborg Forsyning – løsningen har ikke umiddelbart vist sig økonomisk fornuftig, idet den indeholder et krav om nedtagning og genopsætning på forsyningens ejendomme, hvilket set fra forsyningens side vil være uforholdsmæssigt dyrt set i forhold til nyanskaffelse - dette skal ses i sammenhæng med risikoen for, at kommunen skal tilbagebetale momsrefusion afhængig af størrelsen af overdragelsessummen,

-      Kommunen (gen)anvender anlægget i forbindelse med et nybyggeri (fx plejecentret i Humlebæk). Denne løsning undersøges nærmere og tænkes foretaget parallelt med projekteringen af plejecentret i Humlebæk, hvor der påtænkes indtænkt solcelleanlæg i byggeriets energiramme. Det bemærkes i den forbindelse, at andre kommuner har peget på (gen)anvendelse af eksisterende anlæg ved nybyggeri, som en løsning på kravet om selskabsgørelse. Imidlertid har EnergiNet.dk dog umiddelbart vurderet, at en sådan løsning ikke er mulig inden for gældende regler. Den nærmere undersøgelse sigter tillige på at få en endelig afklaring heraf, idet andre vurderinger peger på, at løsningen er i overensstemmelse med reglerne.

-      En egentlig selskabsgørelse af solcelleanlægget på Kokkedal Skole Øst. Kommunen har i samarbejde med 6 andre kommuner fået udarbejder et notat om selskabsgørelse af et solcelleanlæg med en beskrivelse af muligheder samt en beregning af de økonomiske konsekvenser (rentabilitet ved selskabsgørelse). Den overordnede konklusion er 1. At en selskabsgørelse – hvis den realiseres – skal ske i form af et IVS, og 2. At en selskabsgørelse i forhold til det konkrete solcelleanlæg vil være underskudsgivende primært fordi anlæggets størrelse - og dermed elproduktion – er for lille til at bære samtlige omkostninger ved en selskabsgørelse,

-      Anlægget slukkes. Løsningen kan være sidste udvej, men bør ikke bringes i spil før øvrige skitserede løsningsmuligheder er undersøgt til bunds og eventuelt måtte vise sig ikke-realiserbare.

 

Administrationen vil således - med fokus på den løsning der omhandler en genanvendelse af anlægget på nybyggeri – arbejde videre med håndteringen af kravet om selskabsgørelse.


Det bemærkes som nævnt, at tilsvarende problemstilling gør sig gældende i en lang række kommuner. For alle løsningsforslag i vores konkrete sag gælder, at de er omkostningstunge uden at investeringen vil tilføre nogen form for ny værdi. Med de foreliggende løsningsmuligheder vil den mest rentable løsning umiddelbart være at lukke solcelleanlægget ned – uanset, at det vil være et tab for miljøet. Netop af den årsag forsøger kommunerne derfor også fortsat at påvirke regeringen til at genoverveje lovgivning eller dispensationsmuligheder.


Nærværende orientering tjener til at give Økonomiudvalget en status på kommunens solcelleanlæg og knytter tillige an til, at der på ny er en øget fokus på kommunale solcelleanlæg omfattet af kravet om selskabsgørelse.

Retsgrundlag

Elforsyningsloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Orienteringen blev taget til efterretning.