Nr.16 - Fastsættelse af gebyr ved underretning om udlægsforretning

Sagsnr.: 17/29056

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om et eventuelt gebyrs størrelse ved underretning om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunerne inddriver ejendomsskat og der skal derfor træffes beslutning om eventuelt gebyr for underretning om udlægsforretning til borgerne vedr. krav, der er tillagt udpantningsret – herunder ejendomsskatter. Gebyret kan højest udgøre 450 kr.

 

Generelt har gebyret til hensigt at få borgerne til at betale deres kommunale regninger. Tidligere erfaringer med inddrivelse i kommunerne (før kommunalreformen) viste, at gebyrer og afgifter havde en præventiv effekt på borgernes vilje til betaling af restancer.

 

Indtægten er med til at finansiere ressourceforbruget til opgaven, og administrationen anbefaler, at gebyret fastsættes til 450 kr.

Bevilling

Ingen

Retsgrundlag

Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner, § 2a, stk. 2. Jf. lovbekendtgørelsen nr. 29 af 5. januar 2017, (gebyrloven) vedtaget af Folketinget den 14. december 2017. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At gebyr for underretning om udlægsforretning til borgere med restance på krav, der er tillagt udpantningsret, fastsættes til 450 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Anbefaler administrationens indstilling.