Nr.13 - Opdatering af indvandreres uddannelsesniveau i udligningssystemet og udligningsreformen

Sagsnr.: 18/886

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om Danmarks Statistiks opdatering af indvandreres uddannelsesniveau i udligningssystemet.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 8. januar 2018 orienterede administrationen Byrådet pr. mail om Danmarks Statistiks opdatering af indvandreres uddannelsesniveau i udligningssystemet og sammenhængen til den kommunale udligningseffekt. I denne orientering blev det endvidere lovet, at Økonomiudvalget i januar 2018 vil blive forelagt en orientering efter samråd i Folketinget den 9. januar 2018, hvor der også vil blive lagt op til en drøftelse af de politiske muligheder for at påvirke den landspolitiske debat om udligningen.


Kort opridsning af sagen

I udligningssystemet – som omfordeler økonomien mellem kommunerne – indgår forskellige kriterier til at opgøre den enkelte kommunes udgiftsbehov. To af kriterierne i udligningsmodellen vedrører borgernes uddannelsesniveau, ”25-49 årige uden erhvervsuddannelse” og ”børn i familier hvor forsørgerne har lav uddannelse”, hvor der er en positiv sammenhæng mellem udgiftsbehov og kriterie.


Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 9. januar 2018 på et lukket møde drøftet Danmarks Statistiks opdatering af de to ovennævnte kriterier i forhold til den kommunale udligningsordning.


Danmarks Statistik har opdateret de to kriterier for de kommunale udgiftsbehov vedrørende uddannelsesniveau i efteråret 2017, idet den sidste opdatering fandt sted i 2004. Opdateringen vil med den gældende udligningsordning isoleret set medføre, at der fra 2019 årligt netto overføres ca. 700 mio. kr. fra hovedstadsområdet til det øvrige land, heraf ca. 22 mio. kr. fra Fredensborg Kommune. Hvis ikke der sker andre ændringer i udligningen, så vil kommunen således fra og med 2019 mangle 22 mio. kr. årligt i forhold til de gældende budgetforudsætninger. Tallene stammer fra en beregning, som Københavns Kommune har fået lavet for alle kommuner.


Revision af udligningsordning

Regeringen har imidlertid en større revision af udligningsordningen i lovprogrammet for foråret 2018 – med henblik på at ændre ordningen fra 2019 og frem.[1] Administrationen forventer, at opdateringen af indvandreres uddannelsesniveau ikke vil stå isoleret, da udligningssystemet skal ses som en helhed.

 

Det bekræftes efter det lukkede samråd, hvor økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille eksplicit har udtalt, at man ikke kan tage et enkelt tal ud af den komplicerede kommunale udligning.

 

De politiske muligheder for at påvirke den landspolitiske debat om udligningen

Både de historiske erfaringer og den landspolitiske stemning peger i retning af, at hovedstadskommunerne vil blive taberne ved en revision af udligningssystemet. Den nye opgørelse af uddannelsesniveauer hos indvandrere må vurderes at have øget risikoen for, at kommunen samlet vil tabe på udligningen fra 2019 i forhold til de nuværende budgetforudsætninger. Når udligningsreformen ligger fast, vil administrationen indregne konsekvenserne heraf, dvs. forventeligt i budget 2019.

 

Det bemærkes, at forskellige kommunegrupperinger allerede i dag forsøger at påvirke udligningsreformen:

 

·         www.stopforskelsbehandlingen.nu består af 34 kommuner i hovedstadsområdet, herunder Fredensborg Kommune, som ønsker en sænkning af landsudligningen.

 

Stopforskelsbehandlingen.nu har udført lobbyarbejde i form af et notat om opdatering af indvandreres uddannelsesniveau i udligningssystemet (jf. bilag) og pressemeddelelse og gennem breve til økonomi- og indenrigsministeren og resten af regeringen.

 

I kredsen har der ligeledes været opfordret til, at byrådsmedlemmer tager kontakt til egne grupper på Christiansborg og får formidlet gruppens synspunkter.

 

·         www.bedrebalance.nu består af Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus kommuner, og 63 ud af 64 borgmestre uden for hovedstaden støttede i byrådsperioden 2014-2017 Bedre Balance, som ønsker et enstrenget udligningssystem ved at afskaffe hovedstadsudligningen og øge landsudligningen.

 

·         www.rimeligudligning.nu består af seks østjyske kommuner (Favrskov, Hedensted, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs), som støttet af flere andre kommuner, der ikke indgår i hovedstadsudligningen, ser følgende fire centrale systemfejl i udligningen:

 

o    Der tages ikke fuldt hensyn til forskelle i borgenes aldersfordeling.

o    Der er borgere med sociale problemer, der ikke tæller med i udligningen.

o    Hvis en kommune har haft råd til at bruge mange penge, f.eks. på grund af tidligere udligningsfejl, ser det ud som om, den har et stort behov. Det giver en kunstig høj udligning.

o    Udgifter til udlændinge udlignes tredobbelt.

 

Endvidere bemærkes det, at KKR Hovedstaden i april 2016 besluttede at rette henvendelse til Finansieringsudvalget med argumenter for at bevare hovedstadsudligningen, da hovedstaden er ét sammenhængende byområde med betydelig indbyrdes pendling, og det derfor vil være uacceptabelt med store forskelle i service og skat. I en række kommuner er det også aftalt, at byrådsmedlemmerne drøfter udligningen med partiernes repræsentanter i Folketinget.


[1]Udligningsreformen består af en tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem som følge af refusionsomlægningen samt af en inddragelse af konsekvenserne af et nyt ejendomsvurderingssystem. Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet havde frist for at afrapportere til regeringen ultimo 2017.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Orienteringen blev taget til efterretning.