Nr.10 - Budgetproces 2019-2022

Sagsnr.: 17/20169

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af tids- og leveranceplan for Budgetproces 2019-2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Tids- og leveranceplan for Budgetproces 2019-2022

I tråd med tidligere år afholdes et strategisk budgetseminar i april og når økonomiaftalen er på plads og indtægtssiden kendt, et udvidet budgetseminar i august.

 

Til budgetseminaret i april lægges der i tids- og leveranceplanen op til, at der udarbejdes et nøgletalskatalog og en befolkningsprognose, og at der til budgetseminaret i august udarbejdes et budgetkatalog, spørgsmål/svar-notat og en budgetanalyse på et udvalgt område. Budgetanalysen erstatter det tidligere udvidede nøgletalskatalog.

 

Program til budgetseminaret i april og august

Forslag til programmer for budgetseminaret i april og august forelægges Økonomiudvalget i henholdsvis marts og juni.

 

Budgetanalyse og eftersyn af demografimodellen

Byrådet vedtog i marts i forbindelse med sagen ”Principper for god økonomistyring, fase 1”, at der årligt skal udarbejdes en budgetanalyse. Af bilag 2 fremgår en oversigt over mulige betragtninger som kan danne baggrund for udvælgelse af analyseområder. Administrationen foreslår med baggrund i denne, at der til augustseminaret udarbejdes en budgetanalyse af politikområde Pleje og Omsorg ud fra følgende betragtninger:

 • Der er allerede igangsat en række analyser på området, som vil kunne give nyttigt input til en budgetanalyse
 • Politikområde Pleje og Omsorg er et af de større serviceområder, hvor der ikke har været udarbejdet detaljerede analyser de seneste år
 • Ældreområdet er det mest løntunge område i kommunen
 • Ældreområdet havde den største absolutte afvigelse mellem budget og regnskab i 2016 på det rammestyrede område
 • Ældreområdet er det område som er udsat for størst udgiftspres pga. den stigende ældrebefolkning
 • På ældreområdet har der været organisatoriske ændringer som også fordrer at styring, demografiregulering mv. gentænkes. Herudover forventes en række analyser af hjælpemidler mv. igangsat, hvilket kan tale for at der samtidig gennemføres en økonomisk analyse på hele politikområdet.

Herudover foreslår administrationen, at der i de kommende år udarbejdes en analyse af politikområde Handicap og Socialpsykiatri og Udsatte Børn og Unge – men at Økonomiudvalget årligt tager stilling til udvælgelse af det specifikke analyseområde.


Det bemærkes, at der med udvælgelse af et område, hvor der gennemføres en budgetanalyse ikke er taget stilling til, hvor eventuelle nødvendige besparelser skal effektueres. En budgetanalyse skal give en øget indsigt i ét område og dermed en bedre mulighed for politisk at prioritere. En budgetanalyse skal samtidig pege på hvor ressourcer eventuelt anvendes uhensigtsmæssigt og på eventuelle styringsmæssige udfordringer på området.

 

Budgetkatalog og investerings/effektiviseringsprojekter

I tidsplanen er der lagt op til at der udarbejdes et Budgetkatalog med inddragelse af medarbejdere på samme vis som sidste år. Alle områder omfattes af Budgetkataloget på nær det nye politikområde Aktivitetsbestemt Medfinansiering på driftsbudgettet samt politikområde Anlæg og politikområde Finansiering. Måltallet for Budgetkataloget fastsættes når regnskabsresultatet er kendt. Fagområderne kan som sidste år også stille forslag til investerings- og effektiviseringsprojekter. Forslag til større investeringsprojekter som ikke kan blive ordentlig belyst til dette års budgetproces, vil blive lagt frem som forslag til projekter som skal undersøges med henblik på at de kan indgå i de kommende års budgetprocesser.

 

Offentliggørelse af materiale til budgetseminarerne

I tidsplanen lægges op til at materialerne til aprilseminaret offentliggøres efter seminaret, og at materialerne til augustseminaret offentliggøres når materialet udsendes til Byrådet på samme vis som sidste år.

 

Høringsproces af Råd og Nævn

Såfremt den større åbenhed om budgetmateriale fastholdes, foreslås dette afspejlet i høringsprocessen for Råd og Nævn, således at der kan gives en samlet opsamling på høringssvarene til Byrådet tidligere i processen. Høringssvar vedrørende materialet til aprilseminaret forelægges Økonomiudvalg og Byråd i juni, og høringsvar vedrørende materialet til augustseminaret udsendes koordineret af administrationen forud for budgetseminarets afholdelse i august.

 

Borgermøde

Administrationen foreslår, at der i tråd med sidste år afholdes et Borgermøde i forbindelse med Budgetproces 2019-2022. Borgermødet som blev afholdt vedrørende Budget 2018-2021 var godt besøgt. Sidste år var Borgermødet placeret i juni. Det kan overvejes at Borgermødet i stedet afholdes i august kort efter budgetseminaret, hvor  kommunens økonomiske situation er kendt samtidig med at borgernes synspunkter stadig kan indgå i de efterfølgende forhandlinger.

 

Reduktion i trykte materialer

Administrationen vil reducere i antallet af trykte materialer til de administrative medarbejdere (ledelse og med-repræsentanter), således at det alene er Byrådet som får udleveret en budgetmappe. Centerchefer og hovedudvalg mv. får udleveret den trykte budgetvurdering og må tilgå de resterende materialer elektronisk.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

At Økonomiudvalget godkender:

 • den udarbejdede tids- og leveranceplan
 • at der i år gennemføres en budgetanalyse af politikområde Pleje og Omsorg
 • at der i stil med sidste år gennemføres en involverende proces i forhold til udarbejdelse af Budgetkataloget, og at alle politikområder omfattes med undtagelse af politikområde Aktivitetsbestemt Medfinansiering, politikområde Anlæg og politikområde Finansiering
 • at materialerne for de to budgetseminarer offentliggøres henholdsvis 30. april 2018 (efter budgetseminaret) og 17. august 2018 (før budgetseminaret)
 • forslag om en fremrykket høringsproces
 • at Borgermødet holdes i august

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Anbefaler administrationens indstillinger.