19-02-2018 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Thomas Lykke Pedersen (A)

Hans Nissen (A)

Louise Mehnke (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hanne Berg (F)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Afbud

Ingen

Nr.35 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Dagsordenen blev godkendt.

Under sag 40 ”Gymnastikkens Hus - Overslagspris” havde Økonomiudvalget foretræde ved Anders Thorup Prendergast og Henrik Bertelsen.

Nr.36 - Introduktion til Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsnr.: 18/2938

 

Beslutningstema

Overordnet introduktion til udvalgets fagområder og økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgik på seneste Økonomiudvalgsmøde, så vil administrationen på mødet præsentere udvalget for fagområder og økonomi under Økonomiudvalgets ansvar. Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets sagsområder, herunder større igangværende sager og perspektiverne for byrådsperioden.

 

Præsentationen tilrettelægges med afsæt i at præsentation og debat/spørgsmål vil tage op til ca. 1 time.

 

Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen i forslaget til ny styrelsesvedtægt behandlet første gang på byrådets møde 29. januar.

 

Økonomiudvalgets opgaver er beskrevet i styrelseslovens § 18

•       Økonomiudvalget har ansvaret for de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder

•       Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen, og løn- og personaleforhold.

•       Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens planlægning. Herudover kan  udvalget varetage den umiddelbare administration af andre kommunale anliggender.

 

Under Økonomiudvalget hører følgende politikker

       Økonomisk Politik

       Finansiel Politik

       Personale Politik

       Anlægspolitik

       Udbuds- og Indkøbspolitik

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Præsentationen offentliggøres med referatet fra udvalgets møde.

Indstilling

 1. At introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Punktet blev udsat til Økonomiudvalgets møde i marts.

Nr.37 - Ny styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 17/27628

 

Beslutningstema

Der forelægges udkast til en ny styrelsesvedtægt.


Udkastet skal undergives 2 behandlinger og vil blive forelagt Byrådet henholdsvis den 29. januar 2018 og den 26. februar 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

I det vedhæftede udkast til en ny styrelsesvedtægt er der indarbejdet de ændringer, som følger af konstitueringsaftalen efter kommunalvalget den 21. november 2017:

 

-      Der er oprettet to tekniske udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, og Infrastruktur- og Teknikudvalget

-      Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget er ændret til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

-      Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Børne- og Skoleudvalget har hver 9 medlemmer, medens de øvrige 5 stående udvalg har 7 medlemmer

-      Vederlagsbestemmelsen er revideret

 

 

Vedr. de to tekniske udvalg, Infrastruktur og Teknik og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Under Udvalget for Infrastruktur og Teknik er lagt trafik, veje, havne (bortset fra Nivå Havn), mobildækning og digital infrastruktur, og drift og vedligeholdelse af kommunens grønne arealer, bortset fra opgaver, der i vedtægten er henlagt til et andet udvalg eller er overdraget til Nordsjællands Park og Vej. Udvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Park og Vej, Fredensborg Forsyning og andre forsyningsselskaber. Endvidere varetager udvalget kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevandsområdet, affaldsområdet, varmeområdet og vandforsyningsområdet.

 

Under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er lagt den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, miljø-, plan- og klimaområdet, altså især de myndighedsrettede opgaver. 

 

Mellem konstitueringspartierne blev det aftalt, at der skal udarbejdes et afsnit i styrelsesvedtægten under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget om bæredygtig udvikling. Det er derfor præciseret i udkastet, at dette udvalg skal have særlig fokus på en bæredygtig udvikling, herunder vedrørende cirkulær økonomi og deleøkonomiske muligheder, lokalplaner og ved udarbejdelse af en natur- og friluftsstrategi.

 

Herudover bemærkes vedrørende de to tekniske udvalg:

 

Ansvaret for indvendig og udvendig vedligeholdelse af henholdsvis kommunens bygninger og kommunens grønne arealer er søgt præciseret således: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har drift, energioptimering og udvendig vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske anlæg i samtlige kommunale bygninger, der ikke er henlagt til et andet udvalg. Infrastruktur og Teknikudvalget har driften og vedligeholdelsen af kommunens grønne områder, bortset fra opgaver, der ved denne vedtægt er henlagt til et andet udvalg eller er overdraget til Nordsjællands Park og Vej. Det vil eksempelvis indebære med det foreliggende udkast, at Fredtoften og det grønne areal ved Bjerre Strand hører under Infrastruktur og Teknikudvalget således, at NSPV drifter områderne, medens udvalget f.eks. skal tage stilling til udlejning af de grønne områder.

 

Beslutning om aktiviteter i kommunale bygninger på udvalgenes områder henhører fortsat under de respektive udvalg, ligesom de respektive udvalg har kompetencen til at udleje/udlåne arealer omkring de enkelte kommunale bygninger

 

 

Vedrørende Økonomiudvalget:

Her er det indføjet, at Økonomiudvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Brandvæsen, ligesom det foreslås, at Økonomiudvalget beslutter anvendelsen af alle frie bygninger og arealer, som ophører med at blive brugt til en aktivitet under et udvalg.

 

Det er også præciseret, at Økonomiudvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens egne IT-forhold, herunder IT-udvikling og sikkerhed. Her tænkes på kommunens interne IT-forhold, herunder IT-politikken.

 

 

Vedrørende Børne- og Skoleudvalget:

Det foreslås, at ”særlig støtte til børn og unge” og ”PPR” flyttes over i Social- og Seniorudvalget ud fra den betragtning, at det vil skabe en større sammenhæng til det øvrige specialområde, som ligger i Social- og Seniorudvalget. Udgangspunktet er, at Børne- og Skoleudvalget har den umiddelbare forvaltning af normalområdet for Børn- og Unge (0-18 år).

 

 

Vedrørende Fritids- og Idrætsudvalget:

Det er præciseret i udkastet, at udvalget alene har ansvaret for Nivå Havn, hvorimod øvrige havne, der er privatejede, henhører under Infrastruktur og Teknik.

Udvalget har fortsat ansvaret for idrætsanlæg, men det er præciseret, at udvalget også har ansvaret for de omkringliggende grønne områder, bortset fra opgaver som er overdraget til Nordsjællands Park og Vej.

 

 

Vedrørende Kulturudvalget:

Som nævnt ovenfor foreslås det, at Fredtoften flyttes til Infrastruktur og Teknikudvalget. Kulturudvalget har efter nuværende styrelsesvedtægt ansvaret for Fredtoften, hvilket skal ses i lyset af mulige kulturelle aktiviteter på Fredtoften. Der har imidlertid ikke været afsat budget under Kulturudvalget til vedligeholdelsesarbejder m.v. på Fredtoften. 

I forbindelse med konstitueringen aftaltes det, at der ikke skulle udpeges medlemmer til Kunstfonden, som således skal nedlægges. Kunstfonden nævnes derfor ikke særskilt under udvalget. 

 

 

Vedrørende Social- og Seniorudvalget:

Hidtil har Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget varetaget opgaver vedrørende ”lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik, bortset fra enkeltydelser, der behandles i Social- og Seniorudvalget”. I konsekvens heraf står der i den gældende styrelsesvedtægt, at Social- og Seniorudvalget varetager opgaver vedrørende ”sociale ydelser til enkeltpersoner”. Det er imidlertid Arbejdsmarkedsudvalget, der har budgettet, hvorfor det foreslås, at sociale ydelser til enkeltpersoner flyttes til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.  

 

Som nævnt ovenfor foreslås det, at ”særlig støtte til børn og unge” og dermed også PPR flyttes til Social- og Seniorudvalget, der i forvejen har det øvrige specialområde.

 

 

Vedrørende  Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:

Udover at få ansvaret for sociale ydelser til enkeltpersoner, jf. ovenfor under Social- og Seniorudvalget, får udvalget også den umiddelbare forvaltning af ”digitalisering og kontrol med udbetaling af ydelser”, hvilket også har fundet udtryk i, at udvalget nu hedder ”Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget”. Heri ligger, at udvalget har også den umiddelbare forvaltning af ”den borgerrettede digitalisering, herunder selvbetjeningsløsninger” og ”indsatsen vedrørende socialt bedrageri og kontrol med udbetaling af rette ydelser”.

 

 

Møder med eksterne aktører til inspirationsmøder i udvalgene:

I forbindelse med arbejdet i den politiske arbejdsgruppe til forberedelse af den nye byrådsperiode blev det anbefalet, at udvalgene i forberedelsen af særlige politiske og strategiske sager inddrager eksterne aktører. Inddragelsesprocessen kan ske ved, at fagudvalget beslutter f.eks. 2 gange om året eller efter behov at indkalde eksterne aktører til ”inspirationsmøder” med debat og diskussion med udvalget.  

 

Den politiske arbejdsgruppe foreslog i den forbindelse, at næstformændene i udvalgene får en særlig rolle i forbindelse med tilrettelæggelsen af disse inspirationsmøder. Næstformændene udarbejder i samarbejde med administrationen forslag til politiske eller strategiske sager/emner, som med fordel kan drøftes, herunder oplæg til disse drøftelser, forslag til deltagerkreds og tidspunkt for afholdelse af møderne. Den enkelte næstformand får hermed i det daglige arbejde til opgave at sikre, at disse inspirationsmøder afholdes og at udvalget får det optimale ud af denne mulighed for at drøfte specifikke emner med eksterne interessenter.

 

I udkastet til en ny styrelsesvedtægt er der indsat en bestemmelse under hvert fagudvalg, hvor det præciseres, at udvalget skal være opmærksom på muligheden for at indkalde eksterne aktører til inspirationsmøder i forbindelse med forberedelsen af sager på udvalgets område, samt at næstformanden har en særlig rolle i den forbindelse. 

 

 

Vedrørende vederlag til formænd og næstformænd:

Den vedtagne vederlæggelse af udvalgsformænd, næstformænd og formanden  for Børn- og Ungeudvalget skal fremgå af styrelsesvedtægten, jf. vederlagsbekendtgørelsen. Formandsvederlagene reguleres i takt med den almindelige regulering af borgmesterens vederlag.

 

 

Vederlæggelse af stedfortrædere i Byrådet:

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 7. december 2017 meddelt dispensation til, at Byrådet i styrelsesvedtægten viderefører bestemmelsen om, at stedfortrædere i Byrådet kan vederlægges med en diæt, når de deltager i enkelte byrådsmøder, jf. udkastets § 24.

 

Der vedlægges i øvrigt udkast til støttebilag til styrelsesvedtægten:

-      Kommunale institutioner – anlæg – sagsområder fordelt på fagudvalg pr. 1.1.2018

-      Faser i bygge- og anlægsarbejder

 

 

Supplerende bemærkninger efter Byrådets behandling af sagen den 29. januar 2018:

Administrationen anbefaler, at der foretages en præcisering under Udvalget for Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv af, at det er ”borgerbetjeningsområdet”, der ligger i udvalget. Heri ligger bl.a. den borgerrettede digitalisering, selvbetjeningsløsninger og også de overordnede perspektiver på den kommunale borgerservice.

 

Som nævnt ovenfor under Børne- og Skoleudvalget foreslås ”særlig støtte til børn og unge” og ”PPR” flyttet til det øvrige specialområde under Social- og Seniorudvalget. Administrationen anbefaler i den forbindelse, at SSP også flyttes til Social- og Seniorudvalget. Ligeledes anbefales det, at Møllevejens Skole og Kejserdal i støttebilaget til styrelsesvedtægten flyttes fra Børne- og Skoleudvalget til Social- og Seniorudvalget.

 

Under Børn- og Skoleudvalget foreslås ”skolefritidsordninger (SFO)” slettet og i stedet anføres ”fritidshjem og fritidsklubber”.

 

Det foreslås ligeledes, at Foreningshusene Nørredamsvej nævnes specifikt under Fritids- og Idrætsudvalget, da det er et foreningshus og ikke et kulturhus.

 

Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen den 22. januar 2018 blev det anbefalet, at ”kulturelle aktiviteter på Fredtoften” fortsat nævnes under Kulturudvalget.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har fået overført budgettet vedrørende den indvendige vedligeholdelse af bygninger på Børne- og Skoleudvalgets og Fritids- og Idrætsudvalgets område, hvilket foreslås præciseret under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Endelig foreslås det, at det beskrives lidt mere detaljeret under Fritids- og Idrætsudvalget og under Infrastruktur- og Teknikudvalget, hvilke opgaver, der er overdraget til Nordsjællands Park og Vej i henhold til aftalegrundlaget for Nordsjællands Park og Vej.

 

Fra den 1. behandling af sagen i januar 2018 er vedhæftet:

 • ”Udkast til styrelsesvedtægt 2018 – 2021”
 • ”Bilag vedr. kommunale institutioner m.v.”
 • ”Faser i bygge- og anlægsarbejder”

 

Til 2. behandlingen i februar 2018 er yderligere vedhæftet følgende bilag, hvor de ovennævnte foreslåede ændringer er indarbejdet:

 • ”Revideret udkast til styrelsesvedtægt 2018 – 2021”
 • ”Revideret bilag vedr. kommunale institutioner m.v.”

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 2.


Udkast til styrelsesvedtægt skal undergives 2 behandlinger i Byrådet, hvorfor sagen behandles af byrådet både den 29. januar 2018 og den 26. februar 2018.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Når styrelsesvedtægten er vedtaget ved 2. behandlingen skal kommunen sende styrelsesvedtægten til Ankestyrelsen (det kommunale tilsyn), ligesom styrelsesvedtægten skal fremgå af kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At styrelsesvedtægten med bilag godkendes og oversendes til 2. behandling i Byrådet i februar 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Den administrative indstilling anbefales byrådet. Styrelsesvedtægten udtrykker opgavefordelingen mellem de politiske udvalg.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling med en præcisering af, at kunstfonden er en del af kulturudvalgets portefølje.


Hanne Berg (F), Ulla Hardy Hansen (C) og Liste B stemte imod spørgsmålet om placering af mobildækning og infrastruktur i Udvalget for Infrastruktur og Teknik.

Nr.38 - Forslag til revideret forretningsorden, spørgetidsreglement og regler for foretræde for fagudvalg

Sagsnr.: 18/2770

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en revideret forretningsorden for Fredensborg Byråd, et revideret reglement for foretræde for de stående udvalg og et revideret reglement for Byrådets spørgetid.

Sagsfremstilling og økonomi

Vedrørende Byrådets forretningsorden:

Forretningsordenen indeholder først og fremmest de processuelle regler om Byrådets virksomhed: indkaldelse til møde, vedtagelse af dagsorden, afstemninger i Byrådet m.v.

 

Den nuværende forretningsorden blev vedtaget af Byrådet den 27. januar 2014. Forretningsordenen ligger indholdsmæssigt og sprogligt ret tæt op af Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledende normalforretningsorden.

 

I det foreliggende udkast til en revideret forretningsorden er der kun foreslået nogle enkelte redaktionelle ændringer.

 

 

Vedrørende reglement for foretræde for de stående udvalg (”Mød de politiske udvalg”) 

De nuværende træffetidsregler blev vedtaget af Byrådet den 27. oktober 2014, hvor man blandt andet besluttede, at de 3 måneders spærretid op til et kommunalvalg kun skal gælde for spørgetid i Byrådet, jf. nedenfor, og ikke for foretræde for fagudvalgene.

 

I det foreliggende udkast til reviderede regler for foretræde er der kun foreslået nogle enkelte redaktionelle ændringer.

 

 

Vedrørende Byrådets spørgetidsreglement

Det nuværende spørgetidsreglement blev vedtaget af Byrådet den 31. maj 2010.

 

Spørgetiden er ikke en del af et byrådsmøde, men spørgetiden afholdes af praktiske grunde i forbindelse med Byrådets møder. Byrådets medlemmer har ikke formelt mødepligt til spørgetiden.

 

Der vedlægges et udkast til et spørgetidsreglement uden forslag om indholdsmæssige ændringer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige knosekvenser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 2, stk.4.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

De nye regler vil efter Byrådets godkendelse fremgå af kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender forslagene til ændring af Byrådets forretningsorden, spørgetidsreglement og regler for foretræde for fagudvalgene.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler administrationens indstilling. Økonomiudvalget anbefaler, at der indføres træffetid  på 1 time i udvalgene en gang i kvartalet som en forsøgsperiode på et år. Administrationen anmodes om at udarbejde forslag hertil.

Nr.39 - Principper for god økonomistyring, del 2

Sagsnr.: 17/20020

 

Beslutningstema

At byrådet godkender den reviderede udgave af ”Håndbog om Økonomistyring” som følge af ”Principper for god Økonomistyring, fase 1” og tager afrapportering af projektet ”Principper for god økonomistyring, del 2” til efterretning.

Sagsfremstilling og økonomi

I marts 2017 behandlede Økonomiudvalget og Byråd, første fase af ”Principper for god økonomistyring”. Første fase af ”Principper for god økonomistyring” omhandlede roller og ansvar i økonomistyringen samt tilretning af økonomistyringsregler til at kunne håndtere aktuelle økonomistyringsudfordringer.

 

I første fase af ”Principper for god økonomistyring” blev varslet, at anden del af ”Principper for god økonomistyring” ville blive forelagt Økonomiudvalg og Byråd ultimo 2017, og at denne del ville omhandle:

 • Revision af ”Håndbog om økonomistyring”
 • Skabelon og udformning af regnskab
 • Eftersyn af prognoser
 • Ledelsesinformation

 

Håndbog om økonomistyring

I anden del af ”Principper for god økonomistyring” fremlægges til godkendelse den reviderede udgave af ”Håndbog om Økonomistyring”.

Tilretningen af ”Håndbog om økonomistyring” er sket som en konsekvens af beslutningerne truffet i første fase i forhold til:

 • Bevillingsreglerne forenkles
 • Overførselsreglerne ændres
 • Udskillelse af aktivitetsbestemt medfinansiering til selvstændigt politikområde
 • Tidsmæssig ændring af budgetrevisioner og politisk inddragelse
 • Tilpasning i anlægsstyringen

Herudover er beløbsgrænsen for direktionens underskriftskompetence hævet fra 1 til 1,5 mio. kr., dog med undtagelse af kontrakter som kan give kommunen en væsentlig øget risiko jf. kapitel 7.

Som noget nyt er der udarbejdet en Pixi-version af Håndbogen til Byrådet, hvor kommunens regler og retningslinjer er beskrevet. Pixi-versionen vil ligge på Byrådsportalen, og i denne er der links til mere detaljerede beskrivelser af vejledninger, forretningsgange mv. som er beskrevet i den fulde udgave af håndbogen.

 

Tilretning af regnskabsskabeloner

Skabelonen til Regnskab 2016 havde i højere grad end tidligere fokus på fagudvalgenes rolle i økonomistyringen. Dette fokus fastholdes fremadrettet, og er i tråd med de øvrige tilpasninger i økonomistyringen som blev behandlet i første fase af ”Principper for god økonomistyring”. Yderligere tilpasning af regnskabsskabelonen sker først til Regnskab 2018, hvor de øvrige tilpasninger i kommunens økonomistyringsregler er slået igennem, herunder ændrede politikområder, bevillingsniveau mv.

 

Eftersyn af prognoser

I 2016/foråret 2017 har administrationen sammen med BDO udviklet en ny likviditetsprognose til Fredensborg Kommune. Prognosemodellen består af tre grundlæggende dele: et scenarieværktøj, et periodiseringsværktøj og en opgørelse af den faktiske historiske kassebeholdning. Hovedformålet med revisionen af prognosen har været at få gennemset og opdateret periodiseringsværktøjet og forbedret - særligt brugervenligheden i - scenarieværktøjet. Der arbejdes fortsat med hvordan disponerede midler i kassebeholdningen kan præsenteres.

 

Herudover vil et eftersyn af demografimodellerne blive igangsat. Forslag til ændringer af demografimodeller indgik i tidsplanen for  Budget 2019-2022 som er forelagt Økonomiudvalget i januar.

 

Ledelsesinformation (LIS)

Der er i administrationen igangsat et større arbejde i forhold til at sammentænke og udvikle kommunens ledelsesinformation til såvel politisk som administrativt brug. I efteråret 2017 blev FLIS- præsentationslaget erstattet af et nyt ledelsesinformationssystem, som giver bedre muligheder for anvendelse og præsentation af data. Det nye præsentationslag (FLIS i KMD OPUS LIS) er baseret på KMD’s Business Objects. Dette er samme platform som også anvendes til ledelsesinformationssystemet ”Koncernrapportering”, som er det ledelsesinformationssystem som i dag anvendes til opfølgning på økonomi og personale såvel til politisk som administrativt niveau. Herudover anvendes samme platform til budgetmodellen på handicapområdet. Ved at data samles ét sted er der flere muligheder end tidligere både i forhold til integration af data og automatiserede grafiske præsentationer. 

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At Økonomiudvalg og Byrådet godkender den reviderede udgave af ”Håndbog om økonomistyring”.

2.    At Økonomiudvalg og Byrådet tager afrapportering af ”Principper for god Økonomistyring, del 2” til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler administrationens indstillinger. Økonomiudvalget anmoder administrationen om at udarbejde forslag til modeller til økonomiopfølgning inden sommerferien.

Nr.40 - Gymnastikkens Hus - Overslagspris

Sagsnr.: 16/29217

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om etablering af Gymnastikkens Hus fortsat skal prioriteres i lyset af, at projektet forventes væsentligt dyrere end det afsatte budget. Hvis det besluttes fortsat at fremme projektet, skal der endvidere tages stilling til den manglende finansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet har i budgetforlig 2017-2020 afsat 22,3 mio. kr. til et Gymnastikkens Hus ved Holmegårdshallen i Kokkedal.

 

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte på møde den 1. december 2016 tids- og procesplan for Gymnastikkens Hus, herunder plan for brugerinddragelse.  Der blev herefter gennemført en brugerinddragelsesproces med de kommende primære brugere Nivå Gymnastikforening (herefter kaldet NG) og Kokkedal Skole for at konkretisere og prioritere projektet samt skabe fælles opbakning til projektet.

 

De sidst indberettede medlemstal til kommunen er pr. 31.12.16. Her havde NG 1084 medlemmer, heraf 815 under 25 år. Af NG’s hjemmeside fremgår, at godt 100 gymnaster og trænere rejser fast 1-3 gange om ugen ud af kommunen for at dyrke deres gymnastik. Dette vil ikke længere være aktuelt ved etableringen af Gymnastikkens Hus.

 

NG opererede i sin oprindelige henvendelse om ønsket for et Gymnastikkens Hus med 600 – 1.100 m2 og et budgetoverslag på 12 mio. kr. som byrådet afsatte med budget 2014-2017. Sagens forløb fremgår af bilag 1.

 

Politisk statusmøde og udmelding

Den 11. maj 2017 blev der afholdt et statusmøde med repræsentanter fra NG, Kokkedal Skole, Borgmesteren, fagudvalgsformændene fra Fritids- og Idrætsudvalget, Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Børne- og Skoleudvalget samt administrationen.

 

Formålet med statusmødet var at drøfte dispositionsforslag udarbejdet af kommunens rådgivere fra Dall & Lindhardtsen Arkitekter og kvalificere projektet med henblik på videre projektering i forhold til den ønskede indretning.

 

Det fremlagte dispositionsforslag tog udgangspunkt i det afsatte budget på 22,3 mio. kr. Forslaget indeholdt opførelse af en ny tilbygning til Holmegårdshallen på ca. 1.100 m2 samt budget på 2,5 mio. kr. til gymnastikudstyr og 0,3 mio. kr. til AV-udstyr.

 

Herudover blev det på statusmødet fremlagt, at det var muligt at udbyde optioner på flere kvadratmeter.

 

NG tilkendegav, at deres behov for areal til gymnastikredskaber til de tre gymnastikgrene ikke kunne imødekommes ved det forelagte dispositionsforslag. NG tilkendegav, at de prioriterede kvadratmeter frem for udstyr, og at de selv ville forsøge at skaffe gymnastikudstyr, der ikke kunne rummes inden for det afsatte budget.

 

Budgetforligskredsen drøftede herefter Gymnastikkens Hus i efteråret 2017. Det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med et muligt projekt med et areal på 1.600 m2 netto aktivitetsareal til NG. Der blev ikke afsat ny økonomisk ramme, men administrationen blev bedt om at fremkomme med et budgetoverslag for Gymnastikkens Hus indenfor de nævnte rammer.

 

NG har som politisk ønsket været tæt inddraget i indretningen af Gymnastikkens Hus for at indfri NGs ønsker. 

 

Budgetoverslag

Gymnastikkens Hus handler ikke kun om en ny tilbygning, men også om en ombygning af Holmegårdshallen for dels at opfylde NGs ønsker dels for at overholde myndighedskrav. Holmegårdshallen ombygges fx med to ”lydtætte” separate rytmesale og etablering af handicaptoilet.

 

Det samlede areal for Gymnastikkens Hus udgør 1.600 m2 netto aktivitetsareal i ny tilbygning og 1.120 m2 netto i Holmegårdshallen, i alt 2.720 m2 netto aktivitetsarealer.

 

Det udarbejdede budgetoverslag forholder sig derfor fortsat til etablering af det samlede Gymnastikkens Hus.

 

Administrationen har i samarbejde med kommunens rådgivere udarbejdet budgetoverslag for opførelse af et indrettet Gymnastikkens Hus, der imødekommer NG ønske om aktivitetsareal og ønsker til udstyr. Ønsker der således ikke har været styret af en økonomisk ramme.

 

Som det fremgår af tabel 1, udgør nyt budgetoverslag i alt 31,8 mio. kr. og dermed en difference på 9,5 mio. kr.  i forhold til det afsatte anlægsbudget.

 

Tabel 1. Budgetoverslag

Oprindeligt budget

22,3 mio. kr.

Nyt budgetoverslag

31,8 mio. kr.

Manglende finansiering

9,5 mio. kr.

 

Der tale om overslagspriser, som erfaringsmæssigt er behæftede med en usikkerhed på ± 20 pct. dels på grund af projektets nuværende detaljeringsgrad og dels fordi prisniveauet er usikkert på grund af generel travlhed i byggebranchen. Den reelle byggepris vil først være kendt efter udbud.

 

Specificering af oprindeligt budget og budgetoverslag kan ses i bilag 2.

 

Udstyr

NG er fremkommet med en oversigt over ønsket udstyr for i alt ca. 15 mio. kr. Tabel 2 viser, at de selv har/vil skaffe udstyr for 5,2 mio. kr. De resterende 9,8 mio. kr. ønsker NG skal indgå i budgetoverslaget. Der er dermed en difference på 7 mio. kr. i forhold til det afsatte budget.

 

Under drøftelserne om ønsker til ekstra kvadratmeter tilkendegav NG klart, at de i første omgang ønskede kvadratmeter prioriteret frem for udstyr. Ønsket om kommunal medfinansiering af udstyr er derfor nyt.

 

Tabel 2. NG’s ønsker til udstyr i Gymnastikkens Hus

Udstyr

Oprindeligt budget (mio. kr.)

Nyt budgetoverslag (mio. kr.)

Difference i forhold til budget (mio. kr.)

Gymnastikudstyr indeholdt i projektet

2,5

8,4

5,9

AV-udstyr indeholdt i projektet

0,3

1,4

1,1

NGs eget gymnastikudstyr

-

2,4

0

NGs egenfinansiering af ny gymnastikudstyr

-

2,8

0

I alt

2,8

15

7

 

Finansieringsmuligheder for manglende finansiering

I lyset af at projektet vurderes at blive omkring 42 pct. dyrere end det afsatte budget, må der tages politisk stilling til, om projektet fortsat skal fremmes.

 

Hvis man politisk ønsker at fremme projektet, skal der peges på finansieringsmuligheder for den manglende finansiering på 9,5 mio. kr. med forbehold for endeligt licitationsresultat. Finansiering skal ske ved en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram.

 

Tagrenovering og udskiftning af gulv i Holmegårdshallen

Administrationen bemærker, at taget på Holmegårdshallen står overfor at skulle udskiftes. Taget er utæt, der er ingen ordentlig varmeisolering og der er risiko for udvikling af skimmelsvamp. Endvidere er gulvet, som tidligere nævnt, i Holmegårdshallen nedbrudt af slid og flere vandskader.

 

Administrationen vurderer, at prisen på udskiftning af tag og gulv i Holmegårdshallen udgør ca. 8,2 mio. kr.

 

Der er både et økonomisk, praktisk og juridisk incitament for at medtage tagrenoveringen og gulvudskiftningen af Holmegårdshallen i en samlet totalentreprise med Gymnastikkens Hus.

 

Der er ikke afsat midler til finasiering af tag og gulv. Administrationen kan pege på finansiering af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse for 2019. Bevillingen er på sammenlagt 12,5 mio. kr. (10 mio. kr. på drift og 2,5 mio. kr. på anlægsbevilling). Finansiering på bygningsvedligeholdelse vil betyde nedprioritering af øvrige anlægsarbejder (tagrenovering, klimaskærm, ventilationsanlæg mv) på alle kommunens øvrige bygninger.

 

Tidsplan

Der udarbejdes endeligt projektforslag for Gymnastikkens Hus, der fremlægges til godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i foråret 2018. Herefter sendes projektet i udbud hen over sommeren. Da projektet af flere omgange er sat i bero, er den forventede ibrugtagning af Gymnastikkens Hus rykket til starten af 2020.

Bevilling

Såfremt projektet fortsat skal prioriteres, vil sagen få bevillingsmæssige konsekvenser. Hvilke bevillingsmæssige konsekvenser vil afhænge af, hvilken model der vælges jf. indstillingen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At det tages til efterretning at overslag ikke er prisafprøvet og endelig pris først foreligger efter udbud.
 2. At der tages stilling til, om projektet fortsat skal prioriteres i lyset af at Gymnastikkens Hus vurderes at blive væsentlig dyrere end det afsatte budget.

Under forudsætning af, at Økonomiudvalget fortsat ønsker at prioritere Gymnastikkens Hus, indstilles det:

 1. At der peges på ekstra finansiering af de 9,5 mio. kr., idet NG under drøftelserne om behovet for ekstra kvadratmeter tilkendegav, at de ønskede kvadratmeter prioriteret frem for udstyr. 
 2. At udskiftning af tag og gulv i Holmegårdshallen medtages i totalentreprisen for Gymnastikkens Hus, og finansiering sker inden for rammerne af de afsatte vedligeholdelsesmidler.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Sagen drøftet.

Nr.41 - Fundraisingstrategi

Sagsnr.: 10/8697

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkender Fundraising strategi 2018-2020.


Økonomiudvalget tager fundraising oversigten for 2016 og 2017 til efterretning.


Økonomiudvalget tager oversigten over de væsentligste fonde og deres aktuelle fokusområder til efterretning.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund


Fredensborg kommune har i 2016 og 2017 oplevet et fald i antallet af kommunale ansøgninger til fonde og puljer sammenlignet med tidligere år.  Det har resulteret i, at kommunen har tiltrukket færre eksterne midler. På denne baggrund har administrationen udarbejdet en strategi med det formål at imødegå nogle af de forandringer, der er sket på fundraising området de senere år. Strategien indeholder fire strategiske mål: Innovation og udvikling, Effekt for borgerne, Merværdi og Branding samt Samarbejde og Partnerskaber.


Fundraisingoversigten for 2016-2017


I årene 2016 og 2017 er der i alt bevilliget ekstern finansiering på lidt over 13 millioner kroner til 33 forskellige projekter og initiativer. Heri indgår en række projekter på beskæftigelsesområdet, hvor Center for Job og Uddannelse har fået midler fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. Derudover er projekterne bredt fordel både i kommunen, men også fordelt på private fonde og statslige puljer. Af oversigten fremgår også andre projekter, hvor kommunen ikke er primær modtager af eksterne midler, men spiller en samarbejdsrolle eller på anden måde er involveret. Det gælder eksempelvis Bredbåndspuljen.


Fundraising-strategi 2018-2020


Fundraising-strategien 2018-2020 er vigtig for kommunens arbejde med fundraising i særligt to henseender.

For det første skal strategien fungere som en politisk og ledelsesmæssig retningsgiver for det strategiske arbejde med fundraising og understøtte fundraising-perspektivet i administrationens løbende udviklingsarbejde samt i indsatser med bredere, tværgående og mere udviklingsstrategiske dagsordner.


Strategien stiller og besvare spørgsmålene – Hvorfor fundraising? Og hvad får Fredensborg kommune som organisation ud af at arbejde strategisk med fundraising? På den baggrund formuleres 4 strategiske mål for kommunens fundraising, som sigter at svare på, hvad vi skal sigte mod, hvis vi skal opnå øget succes med fundraising. Strategien opstiller dernæst 4 principper for, hvordan Fredensborg Kommune konkret arbejder med fundraising.

For det andet er strategien et dokument, som signalerer til fonde og andre eksterne partnere, at kommunens arbejde med fundraising er seriøst, systematisk og nyder politisk og administrativ ledelsesopbakning.


Implementeringsplan


Fundraising-strategiens understøttes af en implementeringsplan på administrationsniveau, der beskriver mere detaljeret, hvordan fundraising-opgaven skal organiseres, så den løfter udviklingen af den decentrale fagspecifikke indsats såvel som de bredere strategiske udviklingsprojekter. Planen er en konkretisering af den administrative implementering og afklarer spørgsmål om bl.a. ledelsesansvar, organisering og rollefordeling, arbejdsprocesser og kommunikation.

Strategien understøttes ligeledes af et  overordnet notat med en kort introduktion til de væsentligste puljer og fondes aktuelle strategiske fokusområder. Dette notat har til formål at skabe overblik og inspiration til hvor der er fundraising potentiale.Aktuelle potentialer for fundraising i Fredensborg Kommune


Kommunens planstrategi ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ har på tværs af alle 4 bysamfund aktuelt gode potentialer for at tiltrække ekstern finansiering til flere af de skitserede udviklingsprojekter. Ligeledes er der også gode potentialer i forhold til at tiltrække ekstern finansiering til nye projekter, der vil skabe synergieffekter på tværs af anlægsprojekterne og i sammenhæng med andre problemstillinger end selve anlægsprojekterne. De potentialer kan fundraisingstrategiens fire strategiske mål og fire principper være med til at løfte.


En trend blandt en del af de store fonde er en øget indsats rettet mod arbejdet med socialt udsatte. Eksemplevis har Mærskfonden etableret en pulje på 750 millioner til at udvikle nye og bedre indsatser for socialt udsatte. Både Egmont-fonden og Velux-fonden har ligeledes et øget fokus på at udvikle det sociale arbejde for de borgere, som i dag lever på kanten af samfundet. Samtidig stiller fondene dog også større krav til ansøgerne om eksempelvis klare effektmålinger, forankring samt samarbejde med borgere og civilsamfundsaktører. Set over et, arbejder fondene med et mere langsigtet fokus på en række strategisk udvalgte komplekse samfundspolitiske udfordringer end tidligere.

Det fordrer, at kommunerne for at tiltrække fondenes finansiering må løfte deres udviklingsprojekter op fra det lokale perspektiv og give dem en mere strategisk og sammenhængende form og tydeliggøre, hvordan de adresserer de bredere samfundsmæssige udfordringer. Den opgave, er Fredensborg Kommunes Fundraising-strategi 2018-2020 et bidrag til at løfte.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Fundraisingstrategien kommer på hjemmesiden.

Fundraisingstrategien, gode historier og redskaber gøres tilgængelige for alle på medarbejderportalen HosFrede.

Indstilling

 1. At økonomiudvalget godkender den fremlagte fundraisingstrategi.
 2. At økonomiudvalget tager oversigten over de væsentligste fonde og deres aktuelle fokusområder til efterretning.
 3. At økonomiudvalget tager fundraisingoversigten for perioden årene 2016 og 2017 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Høringssvaret fra Seniorrådets teknikgruppe indgik i sagens behandling.


Godkender administrationens indstillinger.

Nr.42 - Evaluering af kommunal- og regionsvalget

Sagsnr.: 16/15359

 

Beslutningstema

Evaluering af kommunal- og regionsvalget den 21. november 2017 til drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Overordnet

Kommunalvalget forløb overordnet godt i kommunen.


Der var 31.421 vælgere og heraf valgte 22.990 at stemme.

Valgdeltagelsen var 73,16 % i vores kommune, hvor den på landsplan var 70,8.


Det var et lille fald fra sidste kommunalvalg, hvor den var rekordhøj med 74,6%. (Landsplan sidst 71,9).Initiativer for at fastholde eller højne valgdeltagelsen

Der blev iværksat en række initiativer for at fastholde eller gerne højne valgdeltagelsen herunder:

 • Personligt brev til samtlige vælgere med opfordring til at stemme samt fakta om valget
 • SMS til særlige boligområder i Nivå og Kokkedal på valgdagen med opfordring til at afgive stemme
 • Uddeling af pjece på 11 forskellige sprog i særlige boligområder
 • Informationsmøder for borgere i samarbejde med de boligsociale indsatser ”Kokkedal på Vej” og ”Nivå Nu”
 • Vælgerarrangement på Nivå Bibliotek
 • TV2 Lorry arrangement på Humlebæk Bibliotek
 • Vælgermøde i Rådhuskælderen
 • Brev til samtlige boligforeninger og grundejerforeninger m.fl.
 • KL-kampagne suppleret med kommunens egen sofavælger-kampagne
 • Ungevalg i folkeskolen
 • Gratis kørsel af vælgerne på valgdagen
 • Gratis kaffe og kage til vælgerne på valgdagen
 • Valgcafe på plejecentrene ved brevstemmeafgivningen
 • Annoncering i lokalpressen, på kommunens hjemmeside, kommunens facebooksider, pjecer, plakater m.m.
 • Udvidet åbningstid for brevstemmeafgivning på bibliotekerne og Borgerservice

Kommunen deltager i et forskningsprojekt omkring kortlægning af valgdeltagelsen i kommunen. Analysen kan give os et overblik over hvilke boligområder, hvilke aldersgrupper m.m. som har en lav valgdeltagelse og dermed hjælpe os til hvilke initiativer vi kan sætte ind ved kommende valg.


Vi forventer at modtage analysen til sommer, hvor den vil blive forelagt byrådet.Kandidatmøder for ud for valget

Der blev afholdt tre møder for kandidaterne. Det ene af møderne blev afholdt i juni måned. Det kan overvejes om møderne først skal afholdes efter sommerferien, og om hvorvidt der bør være to eller tre møder.Valgstederne og bemanding

Kommunen har 8 valgsteder. Antallet af valgstyrere og tilforordnede ser ud til at være passende ud fra evalueringerne fra valgstederne.

Den nye åbningstid kl. 8 på valgstederne har gjort at valgdagen er meget lang. Det kan derfor overvejes ved kommende valg at nogle af de tilforordnede indkaldes fra f.eks. kl. 7.15-15.00 og andre først møder ind kl. 15.00.


På kommunens største valgsted i Kokkedal, ønskes der fremover 4 valgborde på spidsbelastningstidspunkterne, hvilket vil blive etableret.


Fra flere valgsteder viser evalueringerne at der skal ske nogle justeringer med hensyn til bordopstillinger både på valgdagen og ved optællingen om aftenen. Der vil blive taget højde for dette ved kommende valg.


Stemmesedlerne

Stemmesedlerne til regionsvalget var igen meget store og uhåndterlige.

Det tog lang tid for vælgerne at sætte deres kryds og selvom samtlige stemmebokse blev sat op, blev der kø på valgstederne sidst på dagen.


Det kan overvejes om der skal indkøbes flere stemmebokse, eller om man kan acceptere, at vælgerne må stå i kø på visse tidspunkter af valgdagen. Tendensen er, at stadig flere vælger at brevstemme, hvilket kan tale for at vi afventer at indkøbe flere stemmebokse.


Der var indkøbt pap-stemmeurner til supplement for de almindelige stemmeurner og de vil blive benyttet igen ved fremtidige valg. Pinde til at presse stemmesedlerne ned i urnerne vil være på valgstederne fra start fremover.


Det har været en hjælp at krydset bliver sat med rød skrift ved optællingen, hvorfor at røde penne vil blive benyttet fremover.Det store vælgermøde

Kommunens store vælgermøde i Rådhuskælderen var yderst velbesøgt.

Der var en god stemning og en god debat.

Det anbefales at konceptet for vælgermødet ved næste kommunalvalg bliver i lighed med dette.


 

Brevstemmeafgivning

1.966 vælgere har valgt at brevstemme ved dette valg. Ved sidste kommunalvalg var der 1.337 som brevstemte. Tendensen har i gennem en årrække været at antallet af brevstemmer stiger væsentligt ved hvert valg.


Ca. 200 af brevstemmerne er fra borgere som har valgt at stemme i eget hjem.


Det er fortsat mange vælgerne som benytter muligheden for at brevstemme på bibliotekerne.


En modtaget evaluering, påpeger at der mangler information og vejledning omkring brevstemmeafgivning, med hensyn til hvor man kan brevstemme, reglerne for brevstemme m.m. Det overvejes til næste valg, hvordan informationerne om brevstemme kan gøres endnu tydeligere.Seniorrådsvalg

Som noget nyt blev valget til Seniorrådet gennemført ved digitalt valg med mulighed for at afgive digital stemme på kommunal- og regionrådsvalgdagen. Personer fritaget fra digital post fik valgmateriale samt stemmeseddel fremsendt per post.

 

Ønsket om en højere valgdeltagelse viste sig desværre ikke, selvom der både var mulighed for at stemme digitalt hjemmefra i en periode og digitalt på de enkelte valgsteder ved kommunal- og regionsvalget den 21. november 2017. Ca. 500 vælgere benyttede sig af denne mulighed.

 

Det nye Seniorråd vil allerede nu begynde at arbejde med at blive mere synlige i kommunen.

 

2017

Antal stemmeberettigede vælgere: 11.772

Borgere fritaget fra digital post: 1853

Borgere tilmeldt digital post: 9919

Antal modtagne stemmer: 3979

Antal ugyldige stemmer: 138 Heraf blanke stemmer: 137

Stemmeprocent: 33,8 %

 

2013

Antal stemmeberettigede vælgere: 10.637

Antal modtagne stemmer: 4614

Antal ugyldige stemmer: 39 Heraf blanke stemmer: 9

Stemmeprocent: 43,37 %


Prisen for gennemførslen valget kunne holdes indenfor det budgetterede, da det blev kr. 164.205,-. 

 

Administrationens anbefaling

Der har været afholdt et evalueringsmøde med repræsentanter fra Seniorrådet og den fælles anbefaling er, at et kommende valg til Seniorrådet anbefales afviklet på tilsvarende måde med de nye muligheder der findes om 4 år og hvor de gode kommentarer der er indgået bliver taget med i planlægningen.

 

Øvrige bemærkninger

Lovændringerne i forhold til frister for indlevering af kandidatlister, samt fritagelse for stillere m.m. blev positivt modtaget og var en forbedring i forhold til tidligere lovgivning på området.


Ændring af åbningstiden til kl. 8 på valgdagen, gjorde en lang valgdag endnu længere og umiddelbart kan vi ikke se om det har haft en effekt på en øget valgdeltagelse. Som nævnt tidligere skal det overvejes om vi skal indføre to-holdsskift for de tilforordnede.


Fintællingen foregik denne gang på Rådhuset, hvor det tidligere har været i Egedalshallen. Egedalshallen er bedre egnet til fintællingen, så der arbejdes på en løsning, så Egedalshallen fremover både kan være et valgsted på valgdagen og efterfølgende kan gøres klar til fintælling næste morgen.

Bevilling

De samlede udgifter til valget har kunne afholdes indenfor det afsatte budget på 1.618.000 kr.  

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At evalueringen tages til efterretning suppleret med Økonomiudvalgets eventuelle bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler administrationens indstilling med de faldne bemærkninger.

Nr.43 - Status på salg af fast ejendom

Sagsnr.: 15/6578

 

Beslutningstema

Hermed gives status på kommunens salg af fast ejendom.


Der skal særskilt tages stilling til at fjerne ejendommene Karlebovej 23 og Høje Lønholt 2 fra salgslisten.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har senest modtaget status på salg af fast ejendom på mødet den 8. august 2017. Protokoludskriften fra dette møde vedlægges som bilag.


1)    Ejendomme, som Økonomiudvalget har besluttet sat til salg:


Toftegårdsvænget 125 – 147 (12 almene, kommunale ældreboliger)

Toftegårdsvænget 101 – 123 (12 såkaldte pensionistboliger)

Ejendommene har været i udbud, hvor der fremkom tilbud på Toftegårdsvænget 125 – 147 på 5.165.000 kr. og på Toftegårdsvænget 101 – 123 på 5.035.000 kr. Byrådet har accepteret tilbuddene på betingelse af, at lejerne ikke udnytter deres ret til at erhverve en eller begge ejendomme på andelsbasis.


Lejerne har fra 5. februar 2018 og 10 uger frem til at træffe beslutning om køb på andelsbasis og til at fremskaffe den fornødne finansiering.


Et salg forventes under alle omstændigheder gennemført i løbet af foråret 2018.


Lindelyvej 14

Byrådet godkendte på sit møde den 29. januar 2018 udkast til betinget købsaftale ifølge hvilken, ejendommen sælges til Den selvejende institution Blindecenter Bredegård.

 

Aftalen samt tilsagn om lånefinansiering til Bredegård er godkendt af Region Hovedstaden den 19. december 2017. Der forestår nu en proces omkring lokalplan og opfyldelse af aftalens øvrige betingelser, hvorefter handlen vil være endelig.


Karlebovej 23

Der har været foretaget grundige forureningsundersøgelser af denne grund, der tidligere har tjent som materialeplads for Park og Vej. De foretagne prøvegravninger på ejendommen har vist, at udbredelsen af forurening er væsentlig større end antaget i den gennemførte miljøundersøgelse.

 

Hvis ejendommen skal udtages af kortlægning vurderes det, at det vil kræve at al fyldjorden undersøges. Forureningen af jorden er ikke synlig, hvorfor en afgrænsning af den forurenede jord vil kræve omfattende kemiske analyser. Udover en nærmere undersøgelse af fyldjorden, vil en udtagning af ejendommen fra V2 kortlægning (= konstateret jordforurening på ejendommen) forudsætte afgravning og bortskaffelse af den forurenede jord samt påfyldning af rent jord.

 

På det foreliggende grundlag er det administrationens vurdering, at de mulige indtægter ved et salg af grunden til boligformål ikke står mål med udgifterne til en totaloprensning af grunden. Administrationen anbefaler derfor, at grunden fortsat skal henligge som grønt areal, og at ejendommen tages af salgslisten.

 

Gunderødvej 46 (det gamle idrætsanlæg i Karlebo)

Ejendommen er pt. i udbud med frist for afgivelse af tilbud til den 21. februar. De planmæssige rammer for en udvikling af området samt en salgsstrategi, der indebærer flytning af de nuværende to tennisbaner til Karlebovej 10 (hvor det øvrige idrætsanlæg er placeret) er tidligere politisk vedtaget.

 

Teglgårdsvej 155

Ejendommen er solgt til J. S. Sten og Staal, betinget af godkendelse af lokalplan. Udkast til lokalplan forhandles pt. med køber.

 

Hammersvej 12 – 26

Denne beboelsesejendom planlægges sendt i udbud i februar 2018.

 

Boserupvej 101B

Denne tidligere daginstitution er solgt til Humlebæk Lille Skole pr. 1. januar 2018.

 

Høje Lønholt 2

Denne ubebyggede grund på 300 m2 er i den gældende lokalplan udlagt til offentlige formål. For lokalplanområdet i øvrigt gælder en  bebyggelsesprocent på 25. Ny bebyggelse skal opføres i respekt for landsbymiljøet, hvilket betyder, at boligbebyggelse skal opføres som længehuse Det vil sige, at hvis ejendommen skal følge retningslinjerne for landsbyen, kan der på ejendommen opføres et hus på maksimalt 75 m2 i halvandet plan (ca. 50 m2 i stueplan og ca. 25 m2 på 1. sal).

 

En udnyttelse af grunden til beboelsesformål vil under alle omstændigheder kræve en ny lokalplan. Administrationen vurderer, at det ikke vil være en mulighed at ændre bebyggelsesprocenten alene for den kommunalt ejede ejendom. Med de muligheder en køber herefter vil have for at opføre et hus, der skal opfylde de lokalplanmæssige forudsætninger, er det administrationens opfattelse, at et salg vil være særdeles vanskeligt/umuligt at gennemføre med et positivt provenu for kommunen. Administrationen anbefaler derfor, at grunden får lov til at henligge som grønt området, og at grunden derfor tages af salgslisten.

 

Dageløkkevej 56

Den dialog, administrationen førte i sommer med nabobebyggelsen (Dagløkke Ege) om eventuelt køb, førte ikke til noget resultat, hovedsagelig fordi ejerne af nabobebyggelsen dels ønskede at bygge mere end det, der var muligt, dels ønskede at gå i gang nærmest omgående. Herudover udlægger den gældende lokalplan for området en større del af arealet til faunapassage. En udvikling af ejendommen til beboelse vil derfor kræve en registrering af bilag-IV arter, som fx er ynglevandhuller for padder, jf. EU’s naturbeskyttelsesdirektiv. Administrationen anbefaler, at der indhentes en ekstern rapport herom, og at udgifterne hertil afholdes af et eventuelt salgsprovenu.

 

2)    Ejendomme, hvor Økonomiudvalget har besluttet, at administrationen skal arbejde videre med undersøgelser og udvikling med henblik på salg:

 

Matr.nr. 3fl Nederste Torp by, Humlebæk

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 28. august 2017, at administrationen kunne arbejde videre med salgsundersøgelser vedrørende denne ejendom, dog måtte et salg forudsætte, at der findes en ny placering til de brugere, der i dag er på ejendommen. Dette har administrationen i første omgang undersøgt mulighederne for.

 

Der har hidtil været 3 brugere, nemlig 2 spejdergrupper og Områdeinstitution Humlebæk. Den ene spejdergruppe har selv opsagt sin brug. For så vidt angår områdeinstitutionen kan det oplyses, at

den bruges hver uge over 30 timer. Administrationen er endvidere i gang med at vurdere på, om den spejderhytte, der er ledig, kan bruges af områdeinstitutionen som udetilbud for at tage toppen af det pres, der aktuelt er på antal opskrevne børn. Nybyggeri i Humlebæk og godt gang i hussalget gør, at der er stigende efterspørgsel på pladser til dagtilbud.

 

På det foreliggende grundlag anbefaler administrationen, at salgsundersøgelserne vedrørende denne ejendom stilles i bero indtil videre.

 

 

De øvrige ejendomme, som Økonomiudvalget har bedt administrationen om at foretage salgsundersøgelser på, er 2) Ullerødvej/Holmegårdsvej, 3) Hasselhøj, 4) Cirkuspladsen og 5) Højvangen. For alle disse ejendommes vedkommende vil et salg forudsætte ny lokalplan.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget udsatte i januar 2018 behandlingen af en sag prioritering af foreliggende lokalplanønsker. Administrationen vil arbejde videre med sine salgsundersøgelser i overensstemmelse med den politiske prioritering af lokalplanarbejdet.

Bevilling

Intet at bemærke for nuværende.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen om status på salg af fast ejendom tages til efterretning.
 2. At ejendommene Karlebovej 23 og Høje Lønholt 2 tages af salgslisten.
 3. At der indhentes en ekstern rapport om bilag-IV arter vedrørende Dageløkkevej 56, jf. sagsfremstillingen
 4. At de videre salgsundersøgelser vedrørende matr. nr. 3fl Nederste Torp stilles i bero indtil videre.
 5. At salgsundersøgelserne vedrørende Ullerødvej/Holmegårdsvej, Hasselhøj, Cirkuspladsen og Højvangen fortsætter.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Godkender administrationens indstillinger. I forhold til indstillingens punkt 2 besluttede Økonomiudvalget, at Høje Lønholt ikke tages af salgslisten og administrationen anmodes om atl undersøge hvad en forureningsoprensning af Karlebovej 23 vil koste.

Nr.44 - Principper for studierejser

Sagsnr.: 18/1908

 

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og træffe beslutning om principper for Økonomiudvalget og de stående udvalgs studierejser i byrådsperioden 2018-2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Formålet med studierejser er at give udvalgsmedlemmerne faglig inspiration og viden til udvalgsarbejdet. Rejsernes indhold skal således være relevant for udvalgenes arbejdsområder.

 

Principper for studierejser:

 • Studierejserne skal have et klart fagligt og politisk formål
 • Studierejsen kan foretages til ind- og udland
 • Administrationen tilrettelægger studierejsen
 • Der kan deltage tre-fire personer fra administrationen
 • Ved hjemkomst fra studierejsen udarbejdes en rapport om studierejsens resultater til offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

 

Det anbefales, at studierejserne afholdes, således at udvalgsmedlemmerne har mulighed for at gøre nytte af deres nye viden i forbindelse med udvalgsarbejdet i resten af byrådsperioden.

 

Økonomi

Udgifter til studierejser afholdes af kontoen for udvalgsrejser. Der er på denne konto samlet afsat 1.409.000 kr. i byrådsperioden med følgende fordeling: 

 

År

2018

2019

2020

2021

Sum

Beløb

350.000

353.000

353.000

353.000  

1.409.000 kr.

 

Med baggrund i erfaringerne fra tidligere perioders studieture anbefales det, at en studierejses maksimale pris pr. deltager fastsættes til 15.000 kr. alt inklusive, herunder rejseomkostninger, overnatning, fortæring, drikkevarer, gaver og eventuelle diæter.

 

Det betyder, at alle udvalg kan tage på én studierejse én gang. Kun udvalgsmedlemmer til det respektive udvalg kan deltage i turen.

Det samlede antal udvalgsmedlemmer i de otte udvalg er 64 udvalgsmedlemmer og det giver en maksimal udgift på 960.00,00 kr.

 

Udgiften til administrationens deltagere, afholdes af deres eget center.

 

Der gennemføres ikke studierejser i 2021.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er budgetteret med udgiften.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At udvalget drøfter sagen og træffer beslutning om valg af principper for studierejser.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Godkender administrationens indstilling. Økonomiudvalget præciserer, at det forudsættes, at der er en relevant anledning hertil og der herudover er mulighed for ekskursioner.

Nr.45 - Udpegning af medarbejderrepræsentant til Beredskabskommisionen

Sagsnr.: 15/38338

 

Beslutningstema

Udpegning af medarbejderrepræsentant til Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling og økonomi

I § 4 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen er der fastsat bestemmelser om sammensætningen af den fælles beredskabskommission.


Det følger således af § 4, stk. 1, at den fælles beredskabskommission bl.a. består af en medarbejderrepræsentant, som vælges af de deltagende kommunalbestyrelser efter indstilling fra medarbejderne.


Der har blandt medarbejderne i Nordsjællands Brandvæsen været gennemført en demokratisk proces med opstilling af kandidater i oktober 2017 og afholdelse af hemmelig afstemning i november/december 2017.


6 medarbejdere anmeldte deres kandidatur og blandt disse opnåede Preben Merrild flest stemmer, idet han fik 37 stemmer af samlet 127 afgivne gyldige stemmer.


Preben Merrild indstilles således af Nordsjælland Brandvæsens medarbejdere som medlem af den fælles beredskabskommission.


Den fælles beredskabskommission indstiller på sit møde 14. december 2017, at de deltagende kommunalbestyrelser udpeger Preben Merrild til medlem af den fælles beredskabskommission.


Der forelægges identiske sager i de øvrige deltagerkommuner Allerød, Hørsholm og Rudersdal.


Udpegningen har virkning for den kommunale valgperiode.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Samordningsaftalen § 4, stk. 1 og beredskabsloven § 10, stk. 2.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Nordsjællands Brandvæsen orienteres om Byrådets beslutning.

Indstilling

 1. At Byrådet udpeger en medarbejderrepræsentant til den fælles beredskabskommission i overensstemmelse med medarbejdernes og beredskabskommissionens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.46 - Generel tilladelse til at foretage vielser i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 14/26324

 

Beslutningstema

Byrådet træffer beslutning om, at andre kommuner kan foretage vielse i Fredensborg Kommune uden at skulle søge særskilt tilladelse hertil.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge en ændring af ægteskabsloven pr. 1. juli 2014 kan Byrådet beslutte at give tilladelse, at andre kommuners borgmestre og giftefogeder må foretage vielser i Fredensborg Kommune.


Hvis andre kommuner ønsker at foretage vielse i Fredensborg Kommune kan der gives tilsagn fra sag til sag, eller der kan gives en generel godkendelse således, at en eller alle kommuner kan få lov at foretage vielse i Fredensborg Kommune.


Ønsker kommunen ikke, at andre kommuner foretager vielser i kommunen, kan anmodning afslås sag for sag, eller ved at det generelt meddeles alle landets kommuner, at Fredensborg Kommune ikke vil godkende at der bliver foretaget vielser i kommunen af andre.


Et flertal af kommuner vælger at give en generel tilladelse.


Det indstilles, at der gives en generel tilladelse til, at alle kommuner uden forudgående ansøgning kan foretage vielser i Fredensborg Kommune. Så kan en giftefoged fra en anden kommune vie et par i Fredensborg Kommune uden først at indhente tilladelse fra vielsesmyndigheden i Fredensborg Kommune.


Den generelle tilladelse gælder for borgerlige vielser, der foretages i naturen, i private haver, privatadresser og lignende i kommunen, forudsat at eventuelle regler, der gælder for ophold i området, overholdes og at eventuelle nødvendige tilladelser er indhentet. Tilladelsen gælder ikke for borgerlige vielser på Fredensborg Rådhus og i øvrige administrationsbygninger.


Siden lovændringen i 2014 har kommunen givet tilladelse fra sag til sag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ægteskabslovens § 18, stk. 3.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At andre kommuner kan foretage vielser i Fredensborg Kommune uden at skulle søge særskilt tilladelse hertil.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.47 - Borgerdrevne forslag

Sagsnr.: 17/19050

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte hvorvidt der skal forelægges en sag for Byrådet om borgerdrevne forslag.

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet den 19. juni 2017 behandlede Byrådet et forslag fra SF om borgernes mulighed for at få taget enkeltsager op til behandling i Byrådet (borgerdrevne forslag). Med inspiration fra lignende ordninger i andre kommuner foreslog SF, at borgerne får initiativret i forhold til at rejse forslag over for Byrådet. Dette vil øge borgerens inddragelse i informations- og beslutningsprocesserne. Byrådet besluttede at anmode administrationen om forslag til en mulig udmøntning med henblik på, at sagen behandles i Økonomiudvalget.


Denne sagsfremstilling redegør for de juridiske og tekniske problemstillinger, som en sådan ordning rejser.


Efter styrelseslovens § 30 er det borgmesteren, som forbereder byrådets møder. Det er borgmesterens opgave at udarbejde en dagsorden, som i princippet er et forslag til dagsorden, indtil det er godkendt af byrådet som første punkt på byrådets møde. De enkelte byrådsmedlemmer har efter styrelseslovens § 11 ret til at få en sag optaget på byrådets dagsorden. Disse regler regulerer udtømmende muligheden for at få en sag optaget på dagsordenen til byrådet.


Styrelsesloven giver således ikke mulighed for at borgerne kan fremsætte forslag til byrådsmøderne, og en beslutning om borgerdrevne forslag i byrådet må betragtes som en rent politisk aftale, hvorved borgmesteren forpligter sig til at sætte en sag på dagsordenen, hvis et nærmere aftalt antal borgere ønsker det.


Såfremt Økonomiudvalget ønsker at give mulighed for at borgerne kan stille forslag til behandling i Byrådet, anbefaler administrationen at ordningen etableres som en forsøgsordning for en periode på 6-8 måneder. Dette vil give mulighed for at afdække interessen for en sådan ordning og give administrationen mulighed for at indhente erfaringer med ordningen.


Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et reglement for borgerdrevne forslag, som beskriver hvordan et forslag fremsættes og bringes videre til byrådets behandling. Reglementet bør indeholde bestemmelser om hvilke forslag, borgmesteren forpligter sig til at sætte på byrådets dagsorden. Reglementet kan indeholde retningslinjer, som svarer til de, der gælder for byrådets spørgetid. Det bør bl.a. fremgå, at der skal være tale om forslag, der hører under byrådets kompetence at tage stilling til, jf. styrelseslovens § 2, at der ikke må være tale om sager der vedrører personer, herunder navngivne ansatte i kommunen, at der skal være tale om sager, der ikke tidligere har været behandlet i byrådet eller i de politiske udvalg.


Reglementet bør ligeledes indeholde bestemmelser om antallet af borgere, som er påkrævet for at få et forslag på dagsordenen. Antallet skal være tilstrækkeligt stort til at det kan tages som udtryk for, at forslaget har støtte for en bredere kreds af borgere, men på den anden side ikke større end der er en rimelig mulighed for, at der kan samles tilstrækkeligt med støtte for forslaget. Administrationen foreslår, at antallet at støtter sættes til samme antal, som et mandat krævede ved seneste kommunalvalg. Baseret på stemmetallet fra valget i 2017 er dette tal 840 stemmer. Tallet justeres ved begyndelsen af hver valgperiode. Af praktiske grunde foreslås det, at antallet skal være opnået mindst 21 dage før et byrådsmøde, således at administrationen har tid og mulighed for at forberede sagen. Desuden bør det fremgå af retningslinjerne, at forslaget så vidt muligt vil komme på dagsorden til det førstkommende byrådsmøde mindst 21 dage senere, da der vil være situationer, hvor sagsforberedelsen vil tage længere tid.


Administrationen foreslår, at reglementet kommer til at indeholde en bestemmelse om, at forslagsstiller skal være en stemmeberettiget person, der er bosiddende i kommunen, og at støtter ligeledes skal være stemmeberettigede borgere i kommunen. Antallet af borgerdrevne forslag bør begrænses til maksimalt 2 pr. byrådsmøde, således at de borgerdrevne forslag ikke kommer til at tage tiden fra Byrådets andre opgaver. 


Når et forslag på denne måde er blevet sat på dagsordenen til et byrådsmøde, gælder der det samme som for andre forslag. Dette indebærer, at det er byrådet, der træffer beslutning om hvad der skal ske med forslaget, om det skal henvises til et udvalg eller om byrådet skal træffe afgørelse i sagen. De borgere, der har ønsket en sag sat på byrådets dagsorden har ikke krav på, at byrådet tager aktivt stilling til sagen, på samme måde som et byrådsmedlem, der fremsætter et forslag i medfør af styrelseslovens § 11, heller ikke har krav på at byrådet tager stilling til sagen.


Reglementet for borgerdrevne forslag bør indeholde bestemmelser om, at et forslag bortfalder, når det har været opslået i to-tre måneder og ikke har indsamlet det nødvendige antal støtter til at blive behandlet i byrådet. Herved undgås, at der bliver ophobet forslag, som ikke har nogen interesse for en bredere kreds eller ikke længere har nogen aktualitet.


Teknisk set kræver forslaget om borgerdrevne forslag, at der etableres en løsning som giver mulighed for at fremsætte forslag og samle det nødvendige antal støtter.


Administrationen anbefaler, at der indkøbes en digital løsning som indebærer, at borgerne får mulighed ved brug af nem-ID at logge ind på kommunens hjemmeside og oprette et forslag og at støtte de forslag, som er oprettede. Løsningen indebærer automatisk kontrol af forslag og støtter. En digital løsning vil være i overensstemmelse med den overordnede målsætning om digital kommunikation med borgerne. Prisen for denne løsning er i størrelsesordenen ca. 30.000 kr.


Administrationen vurderer, at det vil kræve resurser svarende til ca. 1 arbejdsdag om måneden at administrere ordningen, med udgangspunkt i at der modtages ca. 1 forslag om måneden. Det er imidlertid vanskeligt præcist at vurdere de administrative resurser, ordningen kræver, og resurseforbruget må derfor tages op til vurdering efter forsøgsperioden.

Der skal findes finansiering af den tekniske løsning og de administrative resurser, da det ikke er muligt at afholde disse udgifter inden for de eksisterende økonomiske rammer. Hvis Økonomiudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med retningslinjer for en forsøgsordning med borgerdrevne forslag, vil de nærmere økonomiske konsekvenser blive afdækket, herunder forslag til finansiering.


Folketingets ordning – borgerforslag.dk.

 

Folketinget vedtog den 19. december 2017 en lov om en lignende ordning, Lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Ordningen betyder, at et borgerforslag, som kan samle 3 medstillere ud over hovedstilleren og 50.000 støtter fra stemmeberettigede borgere, vil blive fremsat i Folketinget. Ordningen i Folketinget er IT-baseret ved hjælp af nem-ID, men der er også mulighed for at stille og støtte forslag på en papirbaseret løsning ved henvendelse til Folketingets administration. Et forslag, der oprettes på borgerforslag.dk går igennem en indledende screening i Folketingets administration, før det bliver muligt at støtte det på hjemmesiden. Forslag, som ikke ville kunne gennemføres, som ikke er affattet på dansk, er åbenlyst ment som vittigheder eller er chikanøse, indeholder personoplysninger, reklame for bestemte firmaer osv. bliver ikke offentliggjort på hjemmesiden. Borgerforslag.dk har kun været aktiv i få dage, og der er på nuværende tidspunkt alene oprettet et forslag, som går på ophævelse af uddannelsesloftet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §§ 2, 11 og 30

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Hvis forslaget skal realiseres, aftales kommunikationsplan i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Indstilling

 1. At beslutte om administrationen skal udarbejde forslag til reglement for borgerdrevne forslag til beslutning i Byrådet.
 2. At godkende, at ordningen iværksættes i en forsøgsperiode på 6-8 måneder, hvorefter der fremlægges en evaluering af ordningen for Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Økonomiudvalget besluttede, at anmode administrationen om at lave et forslag til håndtering af borgerdrevne forslag med den præcisering, at sagerne skal starte i fagudvalgene og at der skal laves et forslag til markedsføring.

Nr.48 - Venskabsbyforum - nye vedtægter

Sagsnr.: 18/1502

 

Beslutningstema

Stillingtagen til forslag til nye vedtægter for venskabsbysamarbejdet. Venskabsbykomitéen ændrer navn til Venskabsbyforum, og antallet af byrådsmedlemmer reduceres.

Sagsfremstilling og økonomi

De deltagende partier i konstitueringsaftalen enedes om at ændre Venskabsbykomitéens navn til Venskabsbyforum.


Samtidig var man enige om at ændre på antallet af byrådsmedlemmer i det ny Venskabsbyforum, således at der i stedet for at være ét byrådsmedlem fra hvert af partierne i Byrådet fremover skal være 6 byrådsmedlemmer i Venskabsbyforum.


Der er efter valget i november 2017 8 partier repræsenteret i Byrådet.


Byrådet udpegede på sit konstituerende møde 6 byrådsmedlemmer til Venskabsbyforum i overensstemmelse med konstitueringsaftalen.


På foranledning af konstitueringsaftalen har administrationen udarbejdet forslag til nye vedtægter, jf. vedlagte bilag, hvor forslaget præsenteres i forhold til de gældende vedtægter.


I forbindelse med redaktionen af vedtægterne har administrationen desuden indarbejdet følgende ændringer:


-      at der ikke længere skal vælges stedfortrædere til de foreningsvalgte medlemmer af venskabsbyforum, jf. § 2.

-      at det præciseres, at formanden for Venskabsbyforum skal være et byrådsmedlem, jf. § 4.

-      at det præciseres, at der ”kun” afholdes 2 årlige, ordinære møder i Venskabsbyforum, jf. § 5.

-      at det præciseres, at de nye vedtægter træder i kraft umiddelbart efter Byrådets vedtagelse, jf. § 12.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At det anbefales overfor Byrådet, at forslag til nye vedtægter for Venskabsbyforum godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget den 31-01-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling.

Nr.49 - Sammenlægning af tilbud på Ungecenter/Møllevejens Skole

Sagsnr.: 16/27913

 

Beslutningstema

På Børne- og Skoleudvalgsmødet d. 14. august 2017 samt på Byrådsmødet d. 4. september 2017 blev det besluttet, at der skulle etableres en ny dagbehandlingsskole. Men Byrådet besluttede, at der skulle findes en anden placering end på afdeling Karlebo, Fredensborg Skole.

Som følge af ændringer i Styrelsesvedtægten er det nu Social- og Seniorudvalget, der skal tage stilling i sagen om placering af skolen.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen foreslår at samle en række indsatstilbud på Ungecenter på Møllevej i Nivå under navnet Indsatshuset. Indsatshuset samler alle kommunens indsatser for udsatte børn og unge, og det vil bestå af: 


·         En ny dagbehandlingsskole, kaldet Møllevejens Skole (nuværende Møllevejens Skole og Kejserdal)

·         Pædagogisk Forebyggelsesteam (primært på 0-6årsområdet)

·         Psykologer, herunder PPR og behandlingstilbud

·         Netværkskonsulenter – tidlige forebyggende familieindsatser


Tilsammen udgøres disse enheder af i alt 61 medarbejdere.

Udover ovenstående tilbud vil en stor del af Ungdomsskolens fritidstilbud fortsat finde sted i Ungecenter, således at bygningerne udnyttes optimalt i så mange timer som muligt syv dage om ugen.


Etableringen af Indsatshuset på Møllevej vil betyde, at tre medarbejdere flytter fra Rådhuset til Ungecenter på Møllevej.


Etablering af Indsatshuset

Baggrunden for at etablere et Indsatshus er, at der ses et behov for, dels at øge koordineringen og fleksibiliteten i de kommunale dagbehandlingsskoletilbud, dels at sikre, at den økonomiske stigning på området bremses.


Visionen med Indsatshuset er, at flere børn og unge med socioemotionelle udfordringer tilbydes én samlet indsats med skræddersyede, velkoordinerede og intensive skole- og behandlingsforløb i tæt samarbejde med almenområdet. Den nye skole, som får navnet Møllevejens Skole, skal medvirke til, at eleverne på sigt trives og udvikles i det almene miljø med den nødvendige behovsafstemte støtte. En sekundær gevinst heraf er, at udgiftsudviklingen til dagbehandling bremses ved at mindske behov for køb af pladser uden for kommunen.


Center for Børn og Familie har i dag to interne specialskoletilbud. Kejserdal, kommunens dagbehandlingsskole til børn fra 6 til 18 år og Møllevejens Skole, som er et særligt tilrettelagt skoletilbud for skoletrætte unge fra 8.-10. klasse.


Under Indsatshuset bliver der etableret en ny dagbehandlingsskole med navnet Møllevejens Skole, som skal varetage dele af den interne specialundervisning, dagbehandlingstilbud, samt fritidstilbud. Skolen bliver et fleksibelt tilbud, som kan tilrettelægges for en kortere eller længere periode og sammensættes med Indsatshusets øvrige indsatser efter behov.

 

Det er administrationens ønske, at Indsatshusets fire enheder samles på én adresse for at sikre en velkoordineret og let tilgængelig indsats imellem disse funktioner.


Indsatsskolens tilbud skal bestå af følgende komponenter:        

·         Skræddersyede undervisnings- og behandlingstilbud til kommunens mest udsatte elever

·         Udgående funktioner som støtte til  børn og unge med særlige behov i de almene miljøer

·         Afklarings- og udredningsforløb af børn og unge med særlige behovBudgetmæssige konsekvenser

Der er et stigende antal børn og unge i Fredensborg kommune, som har behov for at få et dagbehandlingsskoletilbud. Dagbehandlingsskolerne varetager specialundervisning og specialpædagogiske behandlingsforløb for børn, der har adfærdsmæssige vanskeligheder. Et øget behov for dagbehandlingsskolepladser skyldes især en stigning i antallet af børn med socioemotionelle vanskeligheder, som ikke kan få deres lærings- og trivselsbehov dækket i den almene skole.

De efterspurgte dagbehandlingsskolepladser er oftest eksterne. De eksterne tilbud er dyrere end de interne og de er ofte placeret langt fra kommunen, heraf er flere placeret i København, hvilket medfører store udgifter til transport. Med denne efterspørgsel udfordres den økonomiske ramme for specialundervisning, og der er blandt andet derfor opstået et behov for at reorganisere området på en måde, som kan tilvejebringe bedre interne tilbud om dagbehandling uden at ændre den økonomiske ramme og uden at gå på kompromis med kvaliteten af dagbehandlingen.


Målet er at mindske behovet for eksterne køb ved at øge kvaliteten af de forebyggende kommunale indsatser, herunder PPR-funktionen samt det interne dagbehandlingsskoletilbud. Kvaliteten øges ved at intensivere indsatserne, styrke koordineringen og ved tættere samarbejde mellem  de fagprofessionelle.

Ligeledes er det et mål i løbet af få år at reducere det nuværende merforbrug på såvel budget for specialundervisning som budget for dagbehandling. Der har i perioden 2015-17 været en stigning fra 22 til 32 helårspersoner – altså 10 pladser. På budgettet for udsatte børn og unge har dette betydet en stigning på ca. 3 - 4 mio. kr. En del af tilgangen har været børn/unge, der har haft et behandlingsbehov udover gennemsnittet og derfor haft en højere enhedspris end gennemsnittet. Hertil kommer en tilsvarende stigning på specialundervisningsbudgettet, hvilket betyder en samlet stigning på i alt 6-8 mio. kr.

Etablering af et tilbud i kommunen skal medvirke til at bremse op for denne udvikling.


Forslag om placering

På det tidligere Børne- og Skoleudvalgsmøde den 14.8.2017 og senere på Byrådsmødet den 4.9.2017 blev forslaget om placering af dagbehandlingsskolen på Fredensborg Skole afdeling Karlebo ikke anbefalet.  Administrationen blev derfor bedt om at vende tilbage med et andet forslag til placering. Administrationen anbefaler derfor nu en placering af Indsatshuset samt dagbehandlingsskolen på det nuværende Ungecenter på adressen Møllevej 9 S, 2990 Nivå.


På Kejserdal, der allerede i dag er fysisk presset, er der ikke et tilstrækkeligt stort areal til at rumme elevantallet. 


 

Følgende omstændigheder ligger til grund for anbefaling til placering:


 • Ungecenter, som Møllevejens Skole i dag er placeret på, er stor nok til at rumme eleverne. Der skal dog tilbygges og bygges om i huset for at tilvejebringe det nødvendige antal klasseværelser
 • Skolen rummer mange af de ønskede skolefaciliteter, f.eks. en idrætshal, to store haller, et træværksted og et storkøkken
 • Adressen er centralt placeret i kommunen, og der er gode transportmuligheder til og fra skolen
 • En placering af Indsatshuset i Ungecenter vil optimere udnyttelsen af det store hus og de mange kvm

Der er en løbende dialog med relevante parter om de planmæssige og miljømæssige forhold.


Administrationen er ligeledes i dialog med ejeren af den eksisterende bygning på Møllevej om muligheden for at udvide og ombygge lokaler på adressen samt om etablering af udendørsfaciliteter såsom legeplads.  I denne dialog indgår naturligvis også en afklaring af de økonomiske konsekvenser af udvidelse og ombygning. 


Lejemålet på Møllevej er i dag på i alt 2.540 kvm. De 2.105 kvm udgør det oprindelige lejemål, indgået på en 20-årig uopsigelig lejeaftale i 2004. De sidste 435 kvm blev i 2007 tilføjet som resultat af en samarbejdsaftale med Hørsholm Kommune. For disse 435 kvm er der indgået en separat lejeaftale. Denne kan opsiges fra lejers side med 3 måneders varsel. Fra udlejers side er aftalen uopsigelig frem til 2027.


Fredensborg Kommunes samlede udgifter til husleje og vedligeholdelse er 2,428 mio. kr. pr. år.


Hertil kommer årlige forbrugsudgifter på ca. 0,160 mio.kr.


For at tilvejebringe de nødvendige antal kvm til den nye skole skal der ændres såvel i stueetagen som på 1. sal. I stueplan skal der bygges om, så en større del af det samlede areal kan bruges til undervisningslokaler. Dette sker primært ved at udnytte diverse gangarealer og inddrage disse som undervisningsarealer. På 1. sal skal i første omgang ombygges og nyindrettes ca. 400 kvm.


Ejeren har indsendt ansøgning om dispensation fra lokalplanen til Fredensborg Kommune, bygningsmyndigheden. Der forventes svar og afklaring på dispensationen primo/medio februar.


Det er primært ændringerne på 1. sal, der kræver dispensation fra lokalplanen. 


De beregninger, der ligger til grund for nedenstående forslag til finansiering af projektet, er derfor foreløbige, idet ejers ønsker til udbygningens detaljer skal godkendes af byggemyndigheden. Først når denne godkendelse ligger hos ejeren, kan de endelige omkostninger ved ombygninger og tilbygninger laves.


Overblik over de foreløbige udgifter til ombygning mv.:


 

 

Ombygninger og indretning af lokaler, stueplan

400.000 kr.

Ombygninger og indretning af lokaler, 1. sal

1.600.000 kr.

Etablering af legeplads mv. udendørs

200.000 kr.

Flytteudgifter

200.000 kr.

Udgifter afsat til reetablering af græsplæne mv.

100.000 kr.

I alt

2.500.000 kr.

Finansiering af projektet


Ejeren af Ungecenter har tilbudt, at Fredensborg Kommune kan vælge én af nedenstående to betalingsmodeller for ombygninger og tilbygninger.

A. Fredensborg Kommune betaler de faktiske udgifter ved ombygningerne. Dette betyder, at huslejen efterfølgende kan fastholdes. Der kan evt. blive tale om en mindre justering af udgifterne til vedligeholdelse, ligesom forbrugsudgifterne vil stige. Dette modsvares af reducerede udgifter til drift og vedligeholdelse på de bygninger, der foreslås solgt.
Som det ses af ovenstående foreløbige beregninger forventes de samlede faktiske udgifter at være ca. 2,5 mio. kr.

B. Ombygningen betales delvis ved et engangsbeløb, delvis ved en 10-årig uopsigelig huslejeforhøjelse. Der skal gøres opmærksom på, at der i politikområdets budget ikke er afsat penge til dette, hvilket betyder, at der skal søges om en tillægsbevilling.


Administrationen anbefaler en finansiering efter model A, således at udgiften på de 2,5 mio. kr. afholdes som en anlægsinvestering i år. Administrationen anbefaler, at finansieringen søges tilvejebragt i forbindelse med overførselssagen fra mindreforbrug på det samlede kommunale område i 2017.


Tidsplan for det videre arbejde


Forventet modtagelse af dispensation for lokalplan

Medio februar

Endelige beregninger af omkostninger ved ombygninger

1.3.2018

Udformning og underskrivelse af kontrakt

1.4.2018

Byggeperiode

15.4. – 30.6.

Flytning af Kejserdal til Møllevej

15.6. – 15.7.

Skolestart

1.8.2018


Inddragelse

Der har hidtil i forløbet været og vil i det fortsatte forløb være fokus på inddragelse af alle parter i projektet.

·         Under analyse af dagbehandlingsområdet i efteråret 2016 og frem til foråret 2017 er alle relevante i både eget og andre centre fagpersoner inddraget i afdækning af området.

·         Under udviklingen af Indsatshuset i 2017 er alle relevante fagpersoner og alle skoleledere inddraget og orienteret undervejs i processen, med skærpet fokus på de enheder, som udgør medarbejdere i det kommende Indsatshus.

·         Sagen har været drøftet på Lokal MED og på Område MED i 2017 og alle parter har udvist opbakning til projektet.

·         I december 2017 blev der afholdt det første møde med relevante tillidsrepræsentanter og fagforeninger, som erklærede sig enige i etablering af et Indsatshus og en tilhørende Indsatsskole.

·         Når der er truffet beslutning om placering af Indsatshuset, vil de kommende medarbejdere i Indsatshuset, deres tillidsrepræsentanter og tilhørende fagforeninger indgå i et tæt samarbejde med administrationen omkring at få en fælles aftale om arbejdsvilkårene for medarbejderne på plads. 

·         Efter der er truffet beslutning om placering af Indsatsskolen, vil der sideløbende foregå en inddragelsesproces af forældre til børn, der vurderes at have behov for et Indsatshus- eller Indsatsskoleforløb. De elever, der går på henholdsvis Kejserdal og Møllevejens Skole, og som ikke har afsluttet deres skoleforløb, er garanteret en plads på Indsatsskolen, såfremt de takker ja til tilbuddet

Bevilling

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser medtages i overførselssagen, hvor den samlede anlægsudgift i 2018 på 2,5 mio. kr. søges finansieret gennem mindreforbrug i 2017.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Byrådet træffer beslutning om placering af Indsatsskolen på Ungecenter, Møllevej 9 S, 2990 Nivå. Skolens navn bliver Møllevejens Skole
 2. At finansieringen af nødvendige ombygninger til en udgift på 2,5 mio. kr. medtages i overførselssagen, der skal godkendes i Byrådet i marts.Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Udvalget indstiller at:


 1. At Byrådet træffer beslutning om placering af Indsatsskolen på Ungecenter, Møllevej 9 S, 2990 Nivå. Skolens navn bliver Møllevejens Skole

 1. At finansieringen af nødvendige ombygninger medtages i overførselssagen, der skal godkendes i Byrådet i marts. Udvalget indstiller model A.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstillinger.

Nr.50 - Godkendelse af anlægsregnskab - Kapacitetsudvidelse plejecenter Lystholm

Sagsnr.: 10/6964

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab – Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskab for anlægsprojektet XA-0060303001 – Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm fremgår af tabellen herunder.

 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Rådighedsbeløb i alt

12.754.810

-1.270.000

11.484.810

Afholdte udgifter i alt

12.665.660

-1.280.000

11.385.660

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

89.151

10.000

99.151


Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindre forbrug på
99.151 kr.


Projektet har omfattet en udvidelse i en ny bygning med 24 plejeboliger. Derudover er to af de nuværende små enheder udvidet fra 8 til 12 boliger, for at sikre en mere optimal daglig drift. Fire af de nye boliger er blevet indrettet til ægteparboliger.

I det hidtidige byggeri var der ikke fysisk sammenhæng mellem bygningerne, hvilket betød at man skal skulle bevæge sig over terræn for at komme til den anden bygning. Dette skabte ikke sammenhæng for beboere og var uhensigtsmæssigt for personalet specielt i aften og nattetimerne.

Nu er der etableret forbindelsesgange mellem alle bygninger.

Derudover er der foretaget en udvidelse af caféarealet, således at der er plads til at rumme de 64 beboere og personale til fællesarrangementer.

Der er blevet etableret omklædnings- og badefaciliteter i  kælderplan.

Byggeriet blev igangsat i 2012 og hovedparten færdiggjort i 2013. Der har udestået en række mindre arbejder, hvilket er baggrunden for at det endelig byggeregnskab først foreligger nu.

Mindreforbruget tilføres kassen.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med overførselssagen 2017 til 2018

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At regnskabet godkendes
 2. At de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med overførselssagen 2017 til 2018

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Den administrative indstilling anbefales byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Nr.51 - Godkendelse af forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 18/1458

 

Beslutningstema

Godkendelse af Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune modtager hvert år flere klager og henvendelser fra borgere, som føler sig generet af røg fra fastbrændselsovne, typisk brændeovne. Røggener opstår ofte, fordi brugeren af brændeovnen ikke er bekendt med reglerne på området, og derfor kommer til at fyre forkert. Eksempelvis med brænde, der ikke er tørt nok. Dette kan skabe unødige gener for omgivelserne.

 

Formålet med denne forskrift er, at få præsenteret reglerne for korrekt brug af fastbrændselsovne og således at forebygge og afhjælpe røggener til de omkringboende og omgivelserne og dermed mindske antallet af klagesager.

 

Ved korrekt brug af fastbrændselsovnemindskes desuden risikoen for udledning af sundhedsskadelige partikler, til gavn for både indeklima og omgivelserne.

 

Samtidig giver forskriften mulighed for en hurtigere sagsbehandling i de klagesager, som kommunen skal behandle.

 

Hidtil har kommunens handlemuligheder i klagesager været, at give påbud om at nedbringe genen efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, hvis der er konstateret en væsentlig gene fra en fastbrændselsovn. Før der kan gives påbud, skal dette varsles. Typisk varsles modtageren af påbuddet 14 dage før det endelige påbud gives. Hvis et påbud ikke overholdes, gives der i første omgang en indskærpelse.   

 

En lokal forskrift skaber en retstilstand, som umiddelbart kan håndhæves. Det betyder, at kommunen umiddelbart kan give en indskærpelse, hvis en eller flere paragraffer i forskriften overtrædes. Der skal således ikke først udarbejdes og meddeles påbud. 

 

Forskriften fratager dog ikke kommunen muligheden for stadig at give påbud efter miljøbeskyttelsesloven, hvis det skønnes nødvendigt.

 

Kommunens afgørelser efter forskriften kan ikke påklages, og overtrædelser kan straffes med bøde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr.1461 af 7. december 2015 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (Brændeovnsbekendtgørelsen).

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Ikrafttrædelsen af forskriften offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Nr.52 - Fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal

Sagsnr.: 11/46843

 

Beslutningstema

Stillingtagen til fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald for 4 interessentkommuner, samt undersøgelse af fordele og ulemper ved et fællesudbud af opgaven.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede den 26. september 2016, at igangsætte et affaldssorteringsprojekt sammen med de 4 interessentkommuner i Norfors: Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg Kommuner.

 

Formålet med projektet var at udarbejde et forslag til et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald. Desuden skulle projektet undersøge fordele og ulemper ved et fællesudbud af opgaven samt et samarbejde på affaldsområdet, som kan medvirke til at begrænse merudgifterne ved implementering af nye indsamlingssystemer og udsortering af flere affaldsfraktioner.

 

Udgangspunktet for samarbejdet er den fælles affaldsplan 2014 samt det nationale mål i ”Ressourcestrategi 2013” på 50 % genanvendelse af husholdningsaffald i 2022.

 

Som en del af det fælles projekt, er der gennemført 14 forskellige forsøg med udsortering af genanvendeligt affald (papir, pap, plast, metal og glas) i de 4 kommuner.

 

Forsøgene afdækker sortering gennem 2- og 4-kammerbeholdere i enfamilieboliger samt fælles beholdere (ø-drift) i etage- og samlede bebyggelser. Endvidere er en udvidet storskraldsordning i enfamilieboliger afprøvet.

 

Evaluering af forsøgene viser, at 90 % af de borgere, der har deltaget i evalueringen, motiveres af de positive effekter affaldssortering har på miljøet. 80 % synes det har været let at sortere, og 70 % har været tilfredse eller meget tilfredse med den ordning de har afprøvet. Se bilag 1.

 

Evalueringen blev præsenteret i alle kommuner og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget tog på mødet den 4. april 2017 sagen til efterretning.

 

Forsøgsresultaterne og evalueringen samt de 4 kommuners planer med den fremtidige affaldshåndtering blev ligeledes præsenteret for Agenda 21 foreningen for Fredensborg på et møde med administrationen d. 13. juni 2017.

 

Agenda 21 foreningen har med et notat af den 8. juli 2017 henvendt sig til borgmestre og fagudvalg i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Henvendelsen handler om skepsis / tvivl vedr. etablering af forskellige husholdningsaffaldsordninger, som fagudvalg og byråd i de 4 kommuner skal tage stilling til i løbet af august / september 2017.

 

Det skal nævnes, at en række af de stillede spørgsmål allerede besvares i administrationens sagsfremstilling og er en del af beslutningsgrundlaget for implementering af nye affaldsordninger.

 

Anbefalinger

Med baggrund i resultater fra de udførte forsøg, anbefaler den tværkommunale styregruppe for projektet et 2 x 2-kammersystem hos enfamilieboliger og et fælles containersystem (ø-drift) hos etageboliger. For områder med rækkehuse vil det være nødvendigt med en individuel vurdering vedrørende systemvalg (2x2 eller ødrift).

 

Det anbefales, at der i samtlige boligområder indsamles glas, papir, pap, metal og blandet plast (blød og hård plast).

 

Forslaget blev præsenteret og diskuteret på det fælles politiske temamøde den 6. juni 2017.

 

Anbefalingen tager udgangspunkt i, at enfamilieboliger får udleveret 2 stk. 2-kammer beholdere til indsamling af hhv. papir og glas samt plast og metal. Begge beholdere skal som udgangspunkt tømmes hver 4. uge. Endvidere foreslås det, at den nuværende papirbeholder, som enfamilieboliger har i Fredensborg Kommune, konverteres til at fungere som en beholder til indsamling af pap. Se bilag 2. 

 

2 x 2-kammersystemet er et relativt robust og afprøvet system, ligesom systemet giver gode muligheder for kørselsoptimeringer i kraft af dens ruminddeling, hvor kun to affaldsfraktioner er afhængige af hinanden. Tilmed er 2 x 2-kammersystemet billigere i både drifts- og anlægsomkostninger sammenlignet med det alternative 4-kammersystem. Se bilag 3.

 

Desuden anbefaler styregruppen, at interessentkommunerne udarbejder en fælles kravspecifikation og efterfølgende fælles udbud af både de nye ordninger og de allerede eksisterende ordninger for husholdningsaffald.

 

Anbefalingerne om at udsortere de nævnte 5 fraktioner tager afsæt i kommunernes fælles affaldsplan, hvor man vedtog en fælles målsætning om:

 

      At øge genanvendelsen af affald

      At forebygge tab af ressourcer

      At minimere miljø- og klimabelastningen i affaldshåndteringen

 

For at sikre den bedste kvalitet og de største mængder af sorteret affald anbefales det, at implementeringen af ordningerne hviler på en række fælles principper:

 

 • Alle borgere tilbydes mulighed for sortering så tæt på bopæl som muligt
 • Det skal være let at sortere og opleves som en forbedret service for borgerne
 • Det er frivilligt for enfamilieboliger (og rækkehuse) om man vil deltage i den øgede sortering ved husstanden
 • Øget genanvendelse er et fælles ansvar, hvorfor alle husstande betaler til ordningerne

 

I enfamilieboliger, herunder rækkehuse betyder ovenstående principper, at borgere tilmeldes ordningen fra start, men har mulighed for at afmelde 1-3 beholdere, såfremt de ønsker dette. Samme frivillighedsprincip har Gentofte Kommune med succes anvendt i implementeringen af deres 2 x 2-kammersystem, hvor mere end 90 % af borgerne fastholdt deres tilmelding til ordningen. Beholderne bliver afhentet ved standplads på grunden, og borgerne tilbydes en sms-løsning, så beholderne mellem tømningerne kan stå, hvor borgerne finder det bedst.

 

I rækkehusområder skal det vurderes områdevis, hvorvidt et fælles containersystem, et 2 x 2-kammersystem plus eksisterende beholder til pap eller evt. kun én 2-kammerspand plus eksisterende beholder til pap er det optimale system. De enkelte områder vil blive inddraget i denne vurderingsproces.

 

I etageboliger skal det ligeledes vurderes områdevis, hvordan et fælles containersystem på bedste vis kan implementeres. Vurderingen kan med fordel ske i dialog med repræsentanter fra det aktuelle område.

 

Miljø- og genanvendelsesmål. Danmark har et nationalt mål om samlet genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet i 2022. I denne målsætning fokuseres på 7 genanvendelige fraktioner: papir, pap, plast, glas, træ, metal og organisk affald. 

 

Fredensborg Kommune genanvender i dag ca. 23 % af husholdningsaffaldet. Det er vurderingen, at det nye indsamlingssystem kan løfte genanvendelsesprocenten til ca. 29 %, svarende til en stigning på ca. 26 %.

 

Yderligere separat indsamling af organisk affald kan give en genanvendelse på ca. 38 - 40 %. De sidste 10 - 12 % skal findes ved at reducere mængden af småt og stort brændbart på genbrugspladserne. Disse tiltag ligger uden for anbefalingerne i denne sag, hvor der i første omgang fokuseres på de førnævnte 5 fraktioner.

 

Implementering af ny affaldssystem forventes at flytte ca. 1.122 tons affald fra forbrænding til genanvendelse i Fredensborg Kommune.

 

På baggrund af nøgletal fra Miljøstyrelsen forventes det, at det anbefalede indsamlingssystem kan nedbringe interessentkommunernes samlede udledning af CO2 med mere end 13.000 tons. Det svarer til CO2-udledningen fra ca. 5.300 husstandes elforbrug på et år.  

 

Økonomi

De økonomiske rammer for etablering af permanente indsamlingsordninger for den enkelte husstand, hvor der sker en udsortering af de genanvendelige fraktioner af husholdningsaffaldet afhænger af flere faktorer, såsom valget af indsamlingsmateriel, driftsomkostninger ved tømning, indtægter fra salg af genanvendelige affald, etc. Alle de nævnte faktorer skal finansieres via affaldsgebyrerne og vil på sigt få en betydning for den samlede affaldsøkonomi. 

 

En implementering af det anbefalede system er en udvidelse af kommunens nuværende affaldsordninger og vil medføre stigninger i omkostninger til drift, anlæg og administration.

 

Med udgangspunkt i beregninger baseret på Rambølls erfaringstal og generelle kendskab til affaldsmarkedet er det beregnet, at implementeringen vil medføre en stigning i driftsomkostninger på ca. 370 kr./pr. husstand/år.

 

Anlægsudgifter til indkøb og levering af nye beholdere forventes at være ca. 13 mio. kr. og finansieres i første omgang via midler på affaldsområdet og afskrives over en 10 årig periode. Anlægsomkostninger vil bidrage med en stigning svarende til ca. 70 kr./pr. husstand/år i 10 år.

 

Sammenlagt forventes affaldsgebyrerne i Fredensborg Kommune at stige med gennemsnitlig ca. 462 kr./pr. husstand/år fra nuværende 2.224 kr./pr. husstand/år til 2.686 kr./pr. husstand/år. Alle beløb er inkl. moms. Det er en stigning på ca. 21 % (adm. omkostninger er medregnet). Rambølls notat vedr. økonomi og affaldsmængder ses i bilag 4.

 

Det skal bemærkes, at de endelige omkostninger først kendes, når udbud er gennemført. Ovenstående er dog baseret på en konservativ beregningsmetode.

 

Fremtidsperspektiver og den videre proces

Såfremt de nævnte anbefalinger godkendes politisk, igangsættes et fælles udbudsarbejde. Udbudsarbejdet forventes at vare frem til november 2018. Udvalget vil løbende blive orienteret om arbejdet.

 

Det er forventningen, at en egentlig udrulning af et nyt system til indsamling af glas, papir, pap, metal og plast ved enfamilie- og etageboliger kan påbegyndes ultimo 2019. Se bilag 5 for en deltaljeret tidsplan frem til udrulning. 

 

Forventningen ved etablering af et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i kommunerne er, at et fælles system og udbud bibringer en række synergieffekter, der ikke kan indfries i samme omfang ved individuelle kommunale systemer og udbud.

 

Som en del af projektet er der gennemført en tidlig markedsdialog. På den baggrund vurderes det sandsynligt, at kommunen kan opnå besparelser på mellem 5-10 % af den samlede udbudssum ved et fælles udbud af beholdere og kørsel. For Fredensborg Kommune kan det betyde en økonomisk besparelse på ca. 0,5 mio. kr. på driften om året, og sammenlagt ca. 1,0 mio. kr. på anlægsinvesteringen. Se bilag 4.

 

Fælles affaldsfraktioner vil desuden betyde større ensartede, indsamlede mængder. Det giver bedre priser på afsætningen af affaldet. Ved at indgå i et fællesskab er der endvidere mulighed for en kollektiv kommunikationsindsats, der kan være afgørende for succesfuld sortering. Desuden vil et fællesskab gøre Norfors’ administration af affaldet mere effektiv pga. transportoptimeringer til og fra aftagere af affaldet.

 

Fredensborg Affald A/S, der drifter de kommunale affaldsordninger, har informeret deres bestyrelse om, at der erfaringsmæssigt kan opnås besparelser på hjemtagning af indsamling af husholdningsaffald. Parallelt med undersøgelsen om fælles system og udbud af husholdningsaffald, har Fredensborg Affald A/S arbejdet videre med at undersøge mulige synergieffekter ved hjemtagning af opgaven.

 

I april 2018 udløber Fredensborg Affald A/S nuværende kontrakter for husholdningsaffald (dagrenovation, glas og papir, storskrald samt haveaffald), efter at kontrakterne er blevet forlænget to gange med et år. Yderligere optioner på forlængelse er ikke mulige. Kontrakterne udløber således i 2018, inden en evt. etablering af et fælles indsamlingssystem kan igangsættes.

 

Fredensborg Forsynings bestyrelse behandlede på deres møde d. 31. august 2017 nærværende sag, samt sagen vedr. hjemtagning af opgaven, hvorfor hverken bestyrelsens beslutning eller konsekvenserne af denne kendes i skrivende stund. På Plan, Miljø og Klimaudvalgets møde d. 6. september 2017 gives en orientering om bestyrelsens beslutning.

 

Det skal nævnes, at driftsopgaver vedr. indsamling og bortskaffelse af husholdningsaffald (dagrenovation, haveaffald, storskrald samt glas og papir) varetages af Fredensborg Affald A/S. Det betyder, at kompetencen og ansvar fx EU-udbud, kontraktstyring og indkøb ifm. affaldsopgaver varetages af Fredensborg Affald A/S og dens bestyrelse.      

 

Med baggrund i ovenstående er det administrationens vurdering, at det politiske udvalg skal drøfte ovennævnte anbefalinger med henblik på en beslutning af det videre forløb.


Sagsbehandling siden den 6. september 2017

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 6. september 2017 at udsætte sagen med bemærkning om, at udvalget ønsker at fremme genanvendelse, og ønsker yderligere vurderinger af de nationale strategier for genanvendelse og cirkulær økonomi. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et notat ”Vurdering af de nationale strategier og cirkulær økonomi”. Notatet der vedlagt som bilag 7 nævner bla. at cirkulært økonomiske tiltag, som fx den her foreslåede indsamlingsordning, samlet set må anses som underbygget af de nationale strategier og blot bliver et af flere tiltag, som kommuner, borgere og virksomheder skal indarbejde i affaldsplanlægning og planlægning for en mere bæredygtig ressourceudnyttelse.


Bestyrelsen i Fredensborg Affald A/S har på mødet den 31. august 2017 vedtaget, at transport af dagrenovation hjemtages pr. 1. april 2018. Der er en forventning om, at der kan opnås en årlig besparelse på 15 % på driften, se bilag 6 ”Notat fra Fredensborg Forsyning” af 30. august 2017.


Fredensborg Affald A/S har kompetencen for så vidt angår driftsopgaver vedr. indsamling og bortskaffelse af husholdningsaffald, herunder indkøb og udbud, mens kommunen har kompetencen i forhold til, hvilke affaldsfraktioner der udsorteres, tilrettelæggelse af affaldsordninger samt valg af affaldsbeholdere mv.


Det kan nævnes, at Rudersdal Kommunalbestyrelse den 30. august 2017 og Hørsholm Kommunalbestyrelse den 25. september 2017 godkendte indstillingen om deltagelse i det fælles indsamlingssystem. Allerød Klima- og Miljøudvalget besluttede den 28. august 2017, at sagen genoptages senere, idet der afholdes et informationsmøde herom for byrådet. Sagen forventes behandlet i Allerød Kommune primo 2018.


Således er der på nuværende tidspunkt 2 kommuner med en positiv beslutning om det videre samarbejde og 2 kommuner, heriblandt Fredensborg, som fortsat er i beslutningsproces.  


Som følge af ovennævnte beslutninger og såfremt byrådet godkender administrationens anbefaling, vil det fremadrettede samarbejde med de 3 I/S-kommuner, Fredensborg Affald samt Norfors omfatte følgende:


 • deltagelse i et fælles udbud af affaldsbeholdere til indsamling af husholdningsaffald, samt
 • gennemførelse af fælles kravspecifikationer af gamle og nye ordninger for husholdningsaffald.

Formålet er at opnå lavere pris ved større indkøb og dermed begrænse merudgifterne ved implementering af de nye indsamlingsordninger. Desuden skabes en løsning med samme beholdersystem for de 4 kommuner, der afleverer affald til Norfors.


Sammenfattende kan det siges, at nærværende anbefalinger om en udvidet indsamling af husholdningsaffald er en udmøntning af de politiske vedtagne initiativer og målsætninger fra den eksisterende fælles affaldsplan for Fredensborg og de andre 3 kommuner, der gælder frem til den 31. oktober 2018. Nærværende anbefalinger etableres med henblik på at leve op til de nationale strategier om øget genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet frem til 2022. 


Den kommende affaldsplan (2019-2024) vil i videst muligt omfang indeholde en række af elementerne fra den nye nationale affaldsplan, herunder cirkulære økonomiske tiltag, herunder sortering og indsamling af flere fraktioner af husholdningsaffald (fx organisk affald, tekstiler). Kommuner, borgere og virksomheder vil skulle indarbejde dette i affaldshåndteringen og planlægningen for en mere bæredygtig ressourceudnyttelse.


Sagsbehandling siden den 30. november 2017

Sagen blev på sidste møde udsat, hvorfor den fortsat er dagsordenssat på Plan, Miljø- og Klimaudvalget. Fremadrettet vil det være det udvalg, der har ansvar for det tekniske opgavefelt, der skal behandle affaldsplaner og andre tekniske sektorplaner.

 

Sagsbehandling siden den 9. januar 2018

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 9. januar 2018 at udsætte sagen med bemærkning om, at udvalget ønsker en vurdering af muligheden for at 2 enfamiliesboliger kan dele affaldsbeholdere, og at æstetikken af disse beholdere indarbejdes i sagsfremstillingen. Endvidere blev det nævnt, at administrationen skal vægte informationsindsatsen i forbindelse med udrulning af ordningen. Administrationen kan på den baggrund oplyse følgende:

 

Frivillighed og delebeholdere. Som udgangspunkt bliver enfamilieboliger tilmeldt ordningen med 2 x 2-kammer beholdere. Den enkelte husstand kan afmelde sig, såfremt borgeren ønsker dette, eksempelvis ved manglende plads til opstilling af beholderne eller uhensigtsmæssige adgangsforhold til standpladsen.

 

På lignende vis og med afsæt i den eksisterende ordning for husstandsindsamling af papir, er det administrationens vurdering, at det vil være muligt for 2 husstande at dele en / to beholdere, såfremt borgerne ønsker dette. For at have en god og fleksibel ordning, og samtidig give borgerne en høj service foreslås det, at tillade at 2 (evt. flere) husstande kan gå sammen om deling af et sæt 2-kammer beholdere.

 

En forudsætning for brug af frivillighed og delebeholdere er, at den enkelte husstand betaler til ordningen, uanset om beholderen benyttes eller ej. Det er samme princip, der er gældende ved øvrige ordninger i kommunen, hvor alle betaler, uanset om de benytter f.eks. genbrugspladsen eller ej.

 

Med 2-kammer beholderne til det genanvendelige affald vil det være muligt for den enkelte grundejer at sortere sit affald tættere på boligen. Hvis man fravælger dette, er alternativet at benytte de offentlige kuber til glas og papir (evt. også til metal og plast), der er placeret rundt i kommunen, eller aflevere de genanvendelige fraktioner på genbrugspladserne. Uanset hvilken løsning den enkelte borger vælger, er den enkelte borger forpligtiget til at frasortere de genanvendelige fraktioner og aflevere disse enten i beholdere hjemme eller til kuberne eller på genbrugspladsen.

 

Æstetikken. Det blev på mødet 9. januar 2018 nævnt, at der skal være opmærksomhed på æstetikken, herunder fokus på beholdernes udseende og borgerne indretning på ejendommen, når ordningen udrulles.

 

Med hensyn til æstetikken af beholderne kan det oplyses, at det drejer sig om et standardiseret industrielt produkt, der skal opfylde en række funktionskrav, som holdbarhed, robusthed i forhold til stød, vibrationer og vejrbestandighed samt arbejdsmiljøforhold for renovatøren. Beholderne skal endvidere være CE-mærkede og opfylde kravene i henhold til gældende danske standarder DS/EN 840 (fx hjulstørrelse, materialebrug, etc.). Beholderne skal endvidere være støjmærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF af 8. maj 2000.

 

I forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer til det fælles udbud af beholderindkøb stiller kommunerne krav til at beholderkrop, skillevægge, indsatser og låg skal være fremstillet af UV-bestandigt plastmateriale eksempelvis HDPE (high-density polyethylen) eller andre plastmaterialer med tilsvarende egenskaber og ikke må være tilsat cadmium (Cd). De nævnte dele skal kunne genanvendes og indgå i ny plastproduktion. Der må ikke være PVC i beholderne eller løs- og reservedele. Endvidere må farvepigmenter ikke indeholde tungmetaller. Disse krav skal dokumenteres af tilbudsgiveren.

 

Der findes få beholderproducenter, der kan opfylde ovennævnte krav, hvorfor forskellen i design og æstetik er yderst begrænset. Farvevalg, prægning af beholderkrop og –låg, påsætning af klistermærker samt valg af  lågtype, f.eks. låg i låg, er nogle af de få æstetiske parameter, kommunen har indflydelse på.  

 

Med hensyn til indretning hos den enkelte grundejer, findes der mange løsninger i dag. Nogle har bygget afskærmninger / levende hegn i forbindelse med eksisterende beholdere, og andre har opført et affalds- / redskabsskur el. lign.Administrationen forventer, at vise gode eksempler på indretning af standpladsen i forbindelse med informationsindsatsen ved implementering, som borgerne kan lade sig inspirere af.     

 

I forbindelse med tømning bliver beholderne afhentet ved standplads på grunden. For at sikre en vis fleksibilitet i forbindelse med borgernes indretning af standpladsen anbefales det, at tilbyde borgerne en sms-løsning, så beholderne mellem tømningerne kan stå, hvor borgerne finder det bedst. På den måde bliver borgerne ikke tvunget til at finde en fælles placering for alle beholdere på et sted, men kan selv bestemme placering af disse på ejendommen mellem tømninger.

 

Administrationen er af den opfattelse, at det i nogle husstande kan opfattes som generende at skulle afse plads til 2 plastbeholder. Det er dog vurderet, at der med tiden vil ske en tilvænning til beholderen, og at den vil blive betragtet som et naturligt supplement til de eksisterende dagrenovation og papirbeholdere. Der vil dog også være mange borgere som ser beholderne som en fordel, idet de derved kan undgå poser og kasser indenfor i huset eller i skuret til opsamling af fraktionerne.

 

Informationsindsatsen. I forbindelse med implementering af ordningen vil der blive udarbejdet en samlet kommunikationsstrategi og diverse informationsmaterialer for de nye ordninger. Den enkelte husstand vil blive informeret direkte – dels med breve og dels med foldere. Endvidere vil administrationen sikre en god pressedækning – både via lokalaviser, kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider og evt. en sms ordning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309, af 18. december 2012, om affald.

Kompetence

Byrådet, dog Fredensborg Forsynings Bestyrelse for så vidt angår indsamling og udbud.

Indstilling

1.    At der etableres ét fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald baseret på et 2-kammersystem for enfamilieboliger og containersystem i etagebebyggelser med indsamling af glas, papir, pap, metal og plast.

 

2.    At 140 l. beholder til husstandsindsamling af papir i enfamilieboliger konverteres til indsamling af pap. 

3.    At der forberedes og gennemføres et fælles udbud for de nye ordninger og de allerede eksisterende ordninger for husholdningsaffald.     

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2017

Udsat.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Sagen udsættes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Sagen blev udsat, idet mulighed for at dele spande og æstetikken af disse indarbejdes i sagsfremstillingen. 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Den administrative indstilling anbefales, idet det vedr. indstillingens pkt. 3 præciseres at udbud af affaldsbeholdere mv. sker som rammeaftale samt at Fredensborg Forsyning A/S har truffet beslutning om hjemtagning af transport af dagrenovation gældende fra 1. april 2018 samt at Fredensborg Forsyning fortsat deltager i udarbejdelsen af fælles kravspecifikationer vedr. indsamlingsmateriel.  

 

Der skal planlægges en massiv informationskampagne om frivillighed, mulighed for lokale løsninger (Ø-drift ved rækkehuse, parcelhuse, landområder) og fleksibilitet i områder med særlige udfordringer

 

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med sag om indsamling af organisk husholdningsaffald i forbindelse med den kommende affaldsplan så det kan kvalificeres så hurtigt som muligt.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes til uddybende drøftelse i Plan-, Miljø – og Klimaudvalget med henblik på at afholde et temamøde for hele byrådet.

Nr.53 - Forslag til Lokalplan F117 for Fredensborg bymidte

Sagsnr.: 17/9686

 

Beslutningstema

Offentliggørelse af forslag til lokalplan F117 for Fredensborg bymidte samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget besluttede den 30. maj 2017, at igangsætte udarbejdelse af Forslag til lokalplan F117 for Fredensborg bymidte. Lokalplanforslaget er foranlediget af den strategiske helhedsplan for Fredensborg bymidte, Den Grønne Slotsby. Realiseringen af helhedsplanen kræver et opdateret plangrundlag.

 

I august 2017 igangsatte Plan-, Miljø- og Klimaudvalget en borgerinddragelsesproces omhandlende tre delprojekter i helhedsplanen for Den Grønne Slotsby. Resultatet og beslutningsnotatet fra denne proces forlægges i en særskilt sag.

 

Gennem workshops med arbejdsgrupperne er der kommet bemærkninger og ønsker til funktioner, aktiviteter og udseende til delprojekternes konkretisering. Arbejdet med lokalplanen har fulgt borgerinddragelsesprocessen, da den nye lokalplan for bymidten netop skal muligøre og understøtte de forskellige indsatser og delprojekter i helhedsplanen for Den Grønne Slotsby.


Principper for lokalplan

Principperne for lokalplanen, som udvalget godkendte i maj 2017 er:

 • at den strategiske helhedsplan Den Grønne Slotsby realiseres gennem de planlagte delprojekter.
 • at der skabes en stærk sammenhæng mellem slottets besøgende og bymidtens tilbud.
 • at bymidtens unikke kulturhistoriske værdier bevares.
 • at bylandskabets karakter med forskellige bebyggelsesmønstre bakkede landskab, vekslende gadestruktur og skala bevares.
 • at der kan etableres  udendørs og indendørs uformelle mødesteder med mulighed for aktiviteter og liv. Både i de grønne og blå rekreative arealer samt på bymidtens pladser i synergi med detailhandel og andre tilbud.
 • at der skabes et naturligt trafik- og bevægelsesflow fra Fredensborg Slot op mod bymidten detailhandelsområde for alle trafikanter.
 • at sikre, at lokalplanområdets bygninger og arealer disponeres og udformes med vægt på bæredygtighed, tilgængelighed, social kontakt og arkitektonisk kvalitet.

Lokalplankategori

Lokalplanområdet omfatter den centrale del af Fredensborg by og udpeger en række bygninger som bevaringsværdige. Derudover rummer lokalplanen et §3 naturområde og lokalplanen følges af et tillæg til Kommuneplan 2017.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderes lokalplanen til kategori A, med 8 ugers høring.Geografisk afgrænsning

Lokalplanområdets afgrænsning og opdeling i delområdet afspejler helhedsplanens indsatsområder og de tre arbejdsgruppers fokusområder på hhv. 1. Bymidten, 2. Jernbanegade og pladserne, 3. det grønne strøg med flere forskellige karakteristika. I lokalplanen er de tre fokusområder inddelt i 10 delområder som fremgår nedenfor.

 


Lokalplanens geografiske afgrænsning og delområder.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokalplanens formål og indhold

Det overordnede formål med lokalplanen er at skabe et opdateret plangrundlag der muliggør og understøtter Helhedsplanen for Den Grønne Slotsby. I Helhedsplanen for den Grønne Slotsby er der fokus på bymidtens grønne områder samt vejarealer, men der har i de ovenfor nævnte arbejdsgrupper også været et fokus på, hvordan stueetagerne i bymidten kan sættes bedre i spil, ved at åbne op for andre funktioner end detailhandel i stueetagerne langs Jernbanegade.

 

Forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg er vedlagt.


Øvrige forhold af betydning for lokalplanforslaget

 

Udlæg af grønt friareal

Lokalplanens bestemmelser for matrikel 66c (Vaffelhuset), betyder at ejer af ejendommen kan forlange at Fredensborg Kommune overtager arealet mod erstatning.

 

Lokalplan F1 og F30

Lokalplan F1 og F30 aflyses for de matrikler, der er omfattet for den nye lokalplan F117 for Fredensborg bymidte.

 

Kommuneplantillæg nr. 1

Til lokalplanforslaget medfølger to kommuneplantillæg til kommuneplanrammerne:

 

Langedammen: FR01, Anvendelse: Rekreativt grønt område.

Kommuneplantillægget muligøre, at der kan opføres en pavillon til udendørs servering på maksimalt 37 kvm. inden for området.

 

Jernbanegade: FC01, Anvendelse Bycenter.

Kommuneplantillægget muligøre, at der kan opføres forhuse i op til 3 etager og baghuse i op til 2 etager.

 

Kulturmiljø

Lokalplanens område er i Kommuneplan 2017 omfattet af kulturmiljøet Slotsbyen. Kulturmiljøet er væsentligt for at forstå den kulturhistoriske sammenhæng og kontekst som lokalplanen indskriver sig i.

 

I Kommuneplan 2017 er de gældende retningslinjer for beskyttelse af kulturhistoriske værdier i lokalplanområdet som følger:

Ifølge kommuneplan 2017, 6.1.2 Kulturmiljøer, må der inden for kulturmiljøerne ikke ske ændringer, som forringer områdernes værdi eller mulighed for at styrke og genoprette værdien af kulturmiljøet. Ændringerne inden for afgrænsningen af et kulturmiljø skal altid ske under hensyn til det enkelte kulturmiljøs værdi og sårbarhed.

 

Bevaringsværdige bygninger

Med lokalplanen udpeges 24 bygninger som bevaringsværdige. Lokalplanen fastlægger bestemmelser med det formål at bevare og værne om disse bygninger.

 

§3 natur

Inden for lokalplanens delområde 3, Det grønne strøg er der registreret §3 natur i de tre damme: Bagerdammen, Langedammen og Slotsforvalterdammen.

 

Der er ved en besigtigelse i 2012 fundet grøn frø i dammene i Delområde 3, Det grønne strøg. Grøn frø er fredet i Danmark og må derfor ikke samles ind eller slås ihjel. Dette skal man være opmærksom på ved landskabsbearbejdelse samt udvidelse af eksisterende søer samt ved evt. etablering af nye søer i delområde 3.

 

Dialog, borgerinddragelse og fremadrettet proces

Som nævnt oven for har der været afholdt 3 workshops med borgere inddelt i 3 arbejdsgrupper. Arbejdet i disse grupper har bl.a. bidraget til lokalplanens indhold, da et af lokalplanens formål netop er at muligøre delprojekterne i helhedsplanen for Den Grønne Slotsby.

 

I marts afholdes den fjerde workshop for arbejdsgrupperne i forbindelse med helhedsplanen for Den Grønne Slotsby. Her præsenteres lokalplanforslaget samtidig med planer og tegninger for den endelige konkrete udformning af de 3 delprojekter i helhedsplanen for Den Grønne Slotsby.

 

Efter endt høring af lokalplanforslaget forelægges den endelige lokalplan med eventuelle ændringsforslag for Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet. Med udgangspunkt i en foreløbig tidsplan, forventes dette i juni 2018.

 

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 8, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget fortrinsvis er en bevarende lokalplan som kun muligører begrænset byggeri og det antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Derudover er der i lokalplanforslaget fastsat bestemmelser som begrænser de miljømæssige konsekvenser af planen, som følge af miljøscreeningen.

 

Fredensborg Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med den offentlige hørringsperiode for lokalplanforslaget for lokalplan F117, med klagevejledning til Natur- og Miljøklagenævnet /Planklagenævnet.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Lokalplanforslaget offentliggøres og udsendes til berørte ejere og brugere.

Indstilling

 1. At forsag til lokalplan F117 for Fredensborg bymidte samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
 2. At der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Nr.54 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles 22.-24. maj 2018

Økonomiudvalgets møde i maj, herunder besøg i KL

Afklaring om deltagelse i folkemødet 2019

Deltagelse i arrangementer

Gave til Kronprinsen

Båredekoration til Prins Henrik

Orientering om udbud

Nr.55 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2721

 

Beslutningstema

56. .. Godkendelse af dagsordenen - LUKKET

57. .. Justering i direktørreferencer og centerstruktur - Lukket

58. .. Mageskifte af arealer ved Kronprinsensvej - Lukket

59. .. Dige nord for Nivå Havn - valg af entreprenør - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

56. .. Godkendelse af dagsordenen - LUKKET

Dagsordenen blev godkendt. Sag 58 blev udsat af lokalplanmæssige grunde.

 

57. .. Justering i direktørreferencer og centerstruktur - Lukket

Anbefaler administrationens indstilling.

 

58. .. Mageskifte af arealer ved Kronprinsensvej - Lukket

Sagen udsættes til marts 2018 af hensyn til planprocessen.

 

59. .. Dige nord for Nivå Havn - valg af entreprenør - Lukket

Godkender administrationens indstilling.