Nr.52 - Fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal

Sagsnr.: 11/46843

 

Beslutningstema

Stillingtagen til fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald for 4 interessentkommuner, samt undersøgelse af fordele og ulemper ved et fællesudbud af opgaven.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede den 26. september 2016, at igangsætte et affaldssorteringsprojekt sammen med de 4 interessentkommuner i Norfors: Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg Kommuner.

 

Formålet med projektet var at udarbejde et forslag til et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald. Desuden skulle projektet undersøge fordele og ulemper ved et fællesudbud af opgaven samt et samarbejde på affaldsområdet, som kan medvirke til at begrænse merudgifterne ved implementering af nye indsamlingssystemer og udsortering af flere affaldsfraktioner.

 

Udgangspunktet for samarbejdet er den fælles affaldsplan 2014 samt det nationale mål i ”Ressourcestrategi 2013” på 50 % genanvendelse af husholdningsaffald i 2022.

 

Som en del af det fælles projekt, er der gennemført 14 forskellige forsøg med udsortering af genanvendeligt affald (papir, pap, plast, metal og glas) i de 4 kommuner.

 

Forsøgene afdækker sortering gennem 2- og 4-kammerbeholdere i enfamilieboliger samt fælles beholdere (ø-drift) i etage- og samlede bebyggelser. Endvidere er en udvidet storskraldsordning i enfamilieboliger afprøvet.

 

Evaluering af forsøgene viser, at 90 % af de borgere, der har deltaget i evalueringen, motiveres af de positive effekter affaldssortering har på miljøet. 80 % synes det har været let at sortere, og 70 % har været tilfredse eller meget tilfredse med den ordning de har afprøvet. Se bilag 1.

 

Evalueringen blev præsenteret i alle kommuner og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget tog på mødet den 4. april 2017 sagen til efterretning.

 

Forsøgsresultaterne og evalueringen samt de 4 kommuners planer med den fremtidige affaldshåndtering blev ligeledes præsenteret for Agenda 21 foreningen for Fredensborg på et møde med administrationen d. 13. juni 2017.

 

Agenda 21 foreningen har med et notat af den 8. juli 2017 henvendt sig til borgmestre og fagudvalg i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Henvendelsen handler om skepsis / tvivl vedr. etablering af forskellige husholdningsaffaldsordninger, som fagudvalg og byråd i de 4 kommuner skal tage stilling til i løbet af august / september 2017.

 

Det skal nævnes, at en række af de stillede spørgsmål allerede besvares i administrationens sagsfremstilling og er en del af beslutningsgrundlaget for implementering af nye affaldsordninger.

 

Anbefalinger

Med baggrund i resultater fra de udførte forsøg, anbefaler den tværkommunale styregruppe for projektet et 2 x 2-kammersystem hos enfamilieboliger og et fælles containersystem (ø-drift) hos etageboliger. For områder med rækkehuse vil det være nødvendigt med en individuel vurdering vedrørende systemvalg (2x2 eller ødrift).

 

Det anbefales, at der i samtlige boligområder indsamles glas, papir, pap, metal og blandet plast (blød og hård plast).

 

Forslaget blev præsenteret og diskuteret på det fælles politiske temamøde den 6. juni 2017.

 

Anbefalingen tager udgangspunkt i, at enfamilieboliger får udleveret 2 stk. 2-kammer beholdere til indsamling af hhv. papir og glas samt plast og metal. Begge beholdere skal som udgangspunkt tømmes hver 4. uge. Endvidere foreslås det, at den nuværende papirbeholder, som enfamilieboliger har i Fredensborg Kommune, konverteres til at fungere som en beholder til indsamling af pap. Se bilag 2. 

 

2 x 2-kammersystemet er et relativt robust og afprøvet system, ligesom systemet giver gode muligheder for kørselsoptimeringer i kraft af dens ruminddeling, hvor kun to affaldsfraktioner er afhængige af hinanden. Tilmed er 2 x 2-kammersystemet billigere i både drifts- og anlægsomkostninger sammenlignet med det alternative 4-kammersystem. Se bilag 3.

 

Desuden anbefaler styregruppen, at interessentkommunerne udarbejder en fælles kravspecifikation og efterfølgende fælles udbud af både de nye ordninger og de allerede eksisterende ordninger for husholdningsaffald.

 

Anbefalingerne om at udsortere de nævnte 5 fraktioner tager afsæt i kommunernes fælles affaldsplan, hvor man vedtog en fælles målsætning om:

 

      At øge genanvendelsen af affald

      At forebygge tab af ressourcer

      At minimere miljø- og klimabelastningen i affaldshåndteringen

 

For at sikre den bedste kvalitet og de største mængder af sorteret affald anbefales det, at implementeringen af ordningerne hviler på en række fælles principper:

 

  • Alle borgere tilbydes mulighed for sortering så tæt på bopæl som muligt
  • Det skal være let at sortere og opleves som en forbedret service for borgerne
  • Det er frivilligt for enfamilieboliger (og rækkehuse) om man vil deltage i den øgede sortering ved husstanden
  • Øget genanvendelse er et fælles ansvar, hvorfor alle husstande betaler til ordningerne

 

I enfamilieboliger, herunder rækkehuse betyder ovenstående principper, at borgere tilmeldes ordningen fra start, men har mulighed for at afmelde 1-3 beholdere, såfremt de ønsker dette. Samme frivillighedsprincip har Gentofte Kommune med succes anvendt i implementeringen af deres 2 x 2-kammersystem, hvor mere end 90 % af borgerne fastholdt deres tilmelding til ordningen. Beholderne bliver afhentet ved standplads på grunden, og borgerne tilbydes en sms-løsning, så beholderne mellem tømningerne kan stå, hvor borgerne finder det bedst.

 

I rækkehusområder skal det vurderes områdevis, hvorvidt et fælles containersystem, et 2 x 2-kammersystem plus eksisterende beholder til pap eller evt. kun én 2-kammerspand plus eksisterende beholder til pap er det optimale system. De enkelte områder vil blive inddraget i denne vurderingsproces.

 

I etageboliger skal det ligeledes vurderes områdevis, hvordan et fælles containersystem på bedste vis kan implementeres. Vurderingen kan med fordel ske i dialog med repræsentanter fra det aktuelle område.

 

Miljø- og genanvendelsesmål. Danmark har et nationalt mål om samlet genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet i 2022. I denne målsætning fokuseres på 7 genanvendelige fraktioner: papir, pap, plast, glas, træ, metal og organisk affald. 

 

Fredensborg Kommune genanvender i dag ca. 23 % af husholdningsaffaldet. Det er vurderingen, at det nye indsamlingssystem kan løfte genanvendelsesprocenten til ca. 29 %, svarende til en stigning på ca. 26 %.

 

Yderligere separat indsamling af organisk affald kan give en genanvendelse på ca. 38 - 40 %. De sidste 10 - 12 % skal findes ved at reducere mængden af småt og stort brændbart på genbrugspladserne. Disse tiltag ligger uden for anbefalingerne i denne sag, hvor der i første omgang fokuseres på de førnævnte 5 fraktioner.

 

Implementering af ny affaldssystem forventes at flytte ca. 1.122 tons affald fra forbrænding til genanvendelse i Fredensborg Kommune.

 

På baggrund af nøgletal fra Miljøstyrelsen forventes det, at det anbefalede indsamlingssystem kan nedbringe interessentkommunernes samlede udledning af CO2 med mere end 13.000 tons. Det svarer til CO2-udledningen fra ca. 5.300 husstandes elforbrug på et år.  

 

Økonomi

De økonomiske rammer for etablering af permanente indsamlingsordninger for den enkelte husstand, hvor der sker en udsortering af de genanvendelige fraktioner af husholdningsaffaldet afhænger af flere faktorer, såsom valget af indsamlingsmateriel, driftsomkostninger ved tømning, indtægter fra salg af genanvendelige affald, etc. Alle de nævnte faktorer skal finansieres via affaldsgebyrerne og vil på sigt få en betydning for den samlede affaldsøkonomi. 

 

En implementering af det anbefalede system er en udvidelse af kommunens nuværende affaldsordninger og vil medføre stigninger i omkostninger til drift, anlæg og administration.

 

Med udgangspunkt i beregninger baseret på Rambølls erfaringstal og generelle kendskab til affaldsmarkedet er det beregnet, at implementeringen vil medføre en stigning i driftsomkostninger på ca. 370 kr./pr. husstand/år.

 

Anlægsudgifter til indkøb og levering af nye beholdere forventes at være ca. 13 mio. kr. og finansieres i første omgang via midler på affaldsområdet og afskrives over en 10 årig periode. Anlægsomkostninger vil bidrage med en stigning svarende til ca. 70 kr./pr. husstand/år i 10 år.

 

Sammenlagt forventes affaldsgebyrerne i Fredensborg Kommune at stige med gennemsnitlig ca. 462 kr./pr. husstand/år fra nuværende 2.224 kr./pr. husstand/år til 2.686 kr./pr. husstand/år. Alle beløb er inkl. moms. Det er en stigning på ca. 21 % (adm. omkostninger er medregnet). Rambølls notat vedr. økonomi og affaldsmængder ses i bilag 4.

 

Det skal bemærkes, at de endelige omkostninger først kendes, når udbud er gennemført. Ovenstående er dog baseret på en konservativ beregningsmetode.

 

Fremtidsperspektiver og den videre proces

Såfremt de nævnte anbefalinger godkendes politisk, igangsættes et fælles udbudsarbejde. Udbudsarbejdet forventes at vare frem til november 2018. Udvalget vil løbende blive orienteret om arbejdet.

 

Det er forventningen, at en egentlig udrulning af et nyt system til indsamling af glas, papir, pap, metal og plast ved enfamilie- og etageboliger kan påbegyndes ultimo 2019. Se bilag 5 for en deltaljeret tidsplan frem til udrulning. 

 

Forventningen ved etablering af et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i kommunerne er, at et fælles system og udbud bibringer en række synergieffekter, der ikke kan indfries i samme omfang ved individuelle kommunale systemer og udbud.

 

Som en del af projektet er der gennemført en tidlig markedsdialog. På den baggrund vurderes det sandsynligt, at kommunen kan opnå besparelser på mellem 5-10 % af den samlede udbudssum ved et fælles udbud af beholdere og kørsel. For Fredensborg Kommune kan det betyde en økonomisk besparelse på ca. 0,5 mio. kr. på driften om året, og sammenlagt ca. 1,0 mio. kr. på anlægsinvesteringen. Se bilag 4.

 

Fælles affaldsfraktioner vil desuden betyde større ensartede, indsamlede mængder. Det giver bedre priser på afsætningen af affaldet. Ved at indgå i et fællesskab er der endvidere mulighed for en kollektiv kommunikationsindsats, der kan være afgørende for succesfuld sortering. Desuden vil et fællesskab gøre Norfors’ administration af affaldet mere effektiv pga. transportoptimeringer til og fra aftagere af affaldet.

 

Fredensborg Affald A/S, der drifter de kommunale affaldsordninger, har informeret deres bestyrelse om, at der erfaringsmæssigt kan opnås besparelser på hjemtagning af indsamling af husholdningsaffald. Parallelt med undersøgelsen om fælles system og udbud af husholdningsaffald, har Fredensborg Affald A/S arbejdet videre med at undersøge mulige synergieffekter ved hjemtagning af opgaven.

 

I april 2018 udløber Fredensborg Affald A/S nuværende kontrakter for husholdningsaffald (dagrenovation, glas og papir, storskrald samt haveaffald), efter at kontrakterne er blevet forlænget to gange med et år. Yderligere optioner på forlængelse er ikke mulige. Kontrakterne udløber således i 2018, inden en evt. etablering af et fælles indsamlingssystem kan igangsættes.

 

Fredensborg Forsynings bestyrelse behandlede på deres møde d. 31. august 2017 nærværende sag, samt sagen vedr. hjemtagning af opgaven, hvorfor hverken bestyrelsens beslutning eller konsekvenserne af denne kendes i skrivende stund. På Plan, Miljø og Klimaudvalgets møde d. 6. september 2017 gives en orientering om bestyrelsens beslutning.

 

Det skal nævnes, at driftsopgaver vedr. indsamling og bortskaffelse af husholdningsaffald (dagrenovation, haveaffald, storskrald samt glas og papir) varetages af Fredensborg Affald A/S. Det betyder, at kompetencen og ansvar fx EU-udbud, kontraktstyring og indkøb ifm. affaldsopgaver varetages af Fredensborg Affald A/S og dens bestyrelse.      

 

Med baggrund i ovenstående er det administrationens vurdering, at det politiske udvalg skal drøfte ovennævnte anbefalinger med henblik på en beslutning af det videre forløb.


Sagsbehandling siden den 6. september 2017

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 6. september 2017 at udsætte sagen med bemærkning om, at udvalget ønsker at fremme genanvendelse, og ønsker yderligere vurderinger af de nationale strategier for genanvendelse og cirkulær økonomi. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et notat ”Vurdering af de nationale strategier og cirkulær økonomi”. Notatet der vedlagt som bilag 7 nævner bla. at cirkulært økonomiske tiltag, som fx den her foreslåede indsamlingsordning, samlet set må anses som underbygget af de nationale strategier og blot bliver et af flere tiltag, som kommuner, borgere og virksomheder skal indarbejde i affaldsplanlægning og planlægning for en mere bæredygtig ressourceudnyttelse.


Bestyrelsen i Fredensborg Affald A/S har på mødet den 31. august 2017 vedtaget, at transport af dagrenovation hjemtages pr. 1. april 2018. Der er en forventning om, at der kan opnås en årlig besparelse på 15 % på driften, se bilag 6 ”Notat fra Fredensborg Forsyning” af 30. august 2017.


Fredensborg Affald A/S har kompetencen for så vidt angår driftsopgaver vedr. indsamling og bortskaffelse af husholdningsaffald, herunder indkøb og udbud, mens kommunen har kompetencen i forhold til, hvilke affaldsfraktioner der udsorteres, tilrettelæggelse af affaldsordninger samt valg af affaldsbeholdere mv.


Det kan nævnes, at Rudersdal Kommunalbestyrelse den 30. august 2017 og Hørsholm Kommunalbestyrelse den 25. september 2017 godkendte indstillingen om deltagelse i det fælles indsamlingssystem. Allerød Klima- og Miljøudvalget besluttede den 28. august 2017, at sagen genoptages senere, idet der afholdes et informationsmøde herom for byrådet. Sagen forventes behandlet i Allerød Kommune primo 2018.


Således er der på nuværende tidspunkt 2 kommuner med en positiv beslutning om det videre samarbejde og 2 kommuner, heriblandt Fredensborg, som fortsat er i beslutningsproces.  


Som følge af ovennævnte beslutninger og såfremt byrådet godkender administrationens anbefaling, vil det fremadrettede samarbejde med de 3 I/S-kommuner, Fredensborg Affald samt Norfors omfatte følgende:


  • deltagelse i et fælles udbud af affaldsbeholdere til indsamling af husholdningsaffald, samt
  • gennemførelse af fælles kravspecifikationer af gamle og nye ordninger for husholdningsaffald.

Formålet er at opnå lavere pris ved større indkøb og dermed begrænse merudgifterne ved implementering af de nye indsamlingsordninger. Desuden skabes en løsning med samme beholdersystem for de 4 kommuner, der afleverer affald til Norfors.


Sammenfattende kan det siges, at nærværende anbefalinger om en udvidet indsamling af husholdningsaffald er en udmøntning af de politiske vedtagne initiativer og målsætninger fra den eksisterende fælles affaldsplan for Fredensborg og de andre 3 kommuner, der gælder frem til den 31. oktober 2018. Nærværende anbefalinger etableres med henblik på at leve op til de nationale strategier om øget genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet frem til 2022. 


Den kommende affaldsplan (2019-2024) vil i videst muligt omfang indeholde en række af elementerne fra den nye nationale affaldsplan, herunder cirkulære økonomiske tiltag, herunder sortering og indsamling af flere fraktioner af husholdningsaffald (fx organisk affald, tekstiler). Kommuner, borgere og virksomheder vil skulle indarbejde dette i affaldshåndteringen og planlægningen for en mere bæredygtig ressourceudnyttelse.


Sagsbehandling siden den 30. november 2017

Sagen blev på sidste møde udsat, hvorfor den fortsat er dagsordenssat på Plan, Miljø- og Klimaudvalget. Fremadrettet vil det være det udvalg, der har ansvar for det tekniske opgavefelt, der skal behandle affaldsplaner og andre tekniske sektorplaner.

 

Sagsbehandling siden den 9. januar 2018

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 9. januar 2018 at udsætte sagen med bemærkning om, at udvalget ønsker en vurdering af muligheden for at 2 enfamiliesboliger kan dele affaldsbeholdere, og at æstetikken af disse beholdere indarbejdes i sagsfremstillingen. Endvidere blev det nævnt, at administrationen skal vægte informationsindsatsen i forbindelse med udrulning af ordningen. Administrationen kan på den baggrund oplyse følgende:

 

Frivillighed og delebeholdere. Som udgangspunkt bliver enfamilieboliger tilmeldt ordningen med 2 x 2-kammer beholdere. Den enkelte husstand kan afmelde sig, såfremt borgeren ønsker dette, eksempelvis ved manglende plads til opstilling af beholderne eller uhensigtsmæssige adgangsforhold til standpladsen.

 

På lignende vis og med afsæt i den eksisterende ordning for husstandsindsamling af papir, er det administrationens vurdering, at det vil være muligt for 2 husstande at dele en / to beholdere, såfremt borgerne ønsker dette. For at have en god og fleksibel ordning, og samtidig give borgerne en høj service foreslås det, at tillade at 2 (evt. flere) husstande kan gå sammen om deling af et sæt 2-kammer beholdere.

 

En forudsætning for brug af frivillighed og delebeholdere er, at den enkelte husstand betaler til ordningen, uanset om beholderen benyttes eller ej. Det er samme princip, der er gældende ved øvrige ordninger i kommunen, hvor alle betaler, uanset om de benytter f.eks. genbrugspladsen eller ej.

 

Med 2-kammer beholderne til det genanvendelige affald vil det være muligt for den enkelte grundejer at sortere sit affald tættere på boligen. Hvis man fravælger dette, er alternativet at benytte de offentlige kuber til glas og papir (evt. også til metal og plast), der er placeret rundt i kommunen, eller aflevere de genanvendelige fraktioner på genbrugspladserne. Uanset hvilken løsning den enkelte borger vælger, er den enkelte borger forpligtiget til at frasortere de genanvendelige fraktioner og aflevere disse enten i beholdere hjemme eller til kuberne eller på genbrugspladsen.

 

Æstetikken. Det blev på mødet 9. januar 2018 nævnt, at der skal være opmærksomhed på æstetikken, herunder fokus på beholdernes udseende og borgerne indretning på ejendommen, når ordningen udrulles.

 

Med hensyn til æstetikken af beholderne kan det oplyses, at det drejer sig om et standardiseret industrielt produkt, der skal opfylde en række funktionskrav, som holdbarhed, robusthed i forhold til stød, vibrationer og vejrbestandighed samt arbejdsmiljøforhold for renovatøren. Beholderne skal endvidere være CE-mærkede og opfylde kravene i henhold til gældende danske standarder DS/EN 840 (fx hjulstørrelse, materialebrug, etc.). Beholderne skal endvidere være støjmærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF af 8. maj 2000.

 

I forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer til det fælles udbud af beholderindkøb stiller kommunerne krav til at beholderkrop, skillevægge, indsatser og låg skal være fremstillet af UV-bestandigt plastmateriale eksempelvis HDPE (high-density polyethylen) eller andre plastmaterialer med tilsvarende egenskaber og ikke må være tilsat cadmium (Cd). De nævnte dele skal kunne genanvendes og indgå i ny plastproduktion. Der må ikke være PVC i beholderne eller løs- og reservedele. Endvidere må farvepigmenter ikke indeholde tungmetaller. Disse krav skal dokumenteres af tilbudsgiveren.

 

Der findes få beholderproducenter, der kan opfylde ovennævnte krav, hvorfor forskellen i design og æstetik er yderst begrænset. Farvevalg, prægning af beholderkrop og –låg, påsætning af klistermærker samt valg af  lågtype, f.eks. låg i låg, er nogle af de få æstetiske parameter, kommunen har indflydelse på.  

 

Med hensyn til indretning hos den enkelte grundejer, findes der mange løsninger i dag. Nogle har bygget afskærmninger / levende hegn i forbindelse med eksisterende beholdere, og andre har opført et affalds- / redskabsskur el. lign.Administrationen forventer, at vise gode eksempler på indretning af standpladsen i forbindelse med informationsindsatsen ved implementering, som borgerne kan lade sig inspirere af.     

 

I forbindelse med tømning bliver beholderne afhentet ved standplads på grunden. For at sikre en vis fleksibilitet i forbindelse med borgernes indretning af standpladsen anbefales det, at tilbyde borgerne en sms-løsning, så beholderne mellem tømningerne kan stå, hvor borgerne finder det bedst. På den måde bliver borgerne ikke tvunget til at finde en fælles placering for alle beholdere på et sted, men kan selv bestemme placering af disse på ejendommen mellem tømninger.

 

Administrationen er af den opfattelse, at det i nogle husstande kan opfattes som generende at skulle afse plads til 2 plastbeholder. Det er dog vurderet, at der med tiden vil ske en tilvænning til beholderen, og at den vil blive betragtet som et naturligt supplement til de eksisterende dagrenovation og papirbeholdere. Der vil dog også være mange borgere som ser beholderne som en fordel, idet de derved kan undgå poser og kasser indenfor i huset eller i skuret til opsamling af fraktionerne.

 

Informationsindsatsen. I forbindelse med implementering af ordningen vil der blive udarbejdet en samlet kommunikationsstrategi og diverse informationsmaterialer for de nye ordninger. Den enkelte husstand vil blive informeret direkte – dels med breve og dels med foldere. Endvidere vil administrationen sikre en god pressedækning – både via lokalaviser, kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider og evt. en sms ordning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309, af 18. december 2012, om affald.

Kompetence

Byrådet, dog Fredensborg Forsynings Bestyrelse for så vidt angår indsamling og udbud.

Indstilling

1.    At der etableres ét fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald baseret på et 2-kammersystem for enfamilieboliger og containersystem i etagebebyggelser med indsamling af glas, papir, pap, metal og plast.

 

2.    At 140 l. beholder til husstandsindsamling af papir i enfamilieboliger konverteres til indsamling af pap. 

3.    At der forberedes og gennemføres et fælles udbud for de nye ordninger og de allerede eksisterende ordninger for husholdningsaffald.     

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2017

Udsat.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Sagen udsættes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Sagen blev udsat, idet mulighed for at dele spande og æstetikken af disse indarbejdes i sagsfremstillingen. 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Den administrative indstilling anbefales, idet det vedr. indstillingens pkt. 3 præciseres at udbud af affaldsbeholdere mv. sker som rammeaftale samt at Fredensborg Forsyning A/S har truffet beslutning om hjemtagning af transport af dagrenovation gældende fra 1. april 2018 samt at Fredensborg Forsyning fortsat deltager i udarbejdelsen af fælles kravspecifikationer vedr. indsamlingsmateriel.  

 

Der skal planlægges en massiv informationskampagne om frivillighed, mulighed for lokale løsninger (Ø-drift ved rækkehuse, parcelhuse, landområder) og fleksibilitet i områder med særlige udfordringer

 

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med sag om indsamling af organisk husholdningsaffald i forbindelse med den kommende affaldsplan så det kan kvalificeres så hurtigt som muligt.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes til uddybende drøftelse i Plan-, Miljø – og Klimaudvalget med henblik på at afholde et temamøde for hele byrådet.