Nr.50 - Godkendelse af anlægsregnskab - Kapacitetsudvidelse plejecenter Lystholm

Sagsnr.: 10/6964

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab – Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskab for anlægsprojektet XA-0060303001 – Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm fremgår af tabellen herunder.

 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Rådighedsbeløb i alt

12.754.810

-1.270.000

11.484.810

Afholdte udgifter i alt

12.665.660

-1.280.000

11.385.660

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

89.151

10.000

99.151


Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindre forbrug på
99.151 kr.


Projektet har omfattet en udvidelse i en ny bygning med 24 plejeboliger. Derudover er to af de nuværende små enheder udvidet fra 8 til 12 boliger, for at sikre en mere optimal daglig drift. Fire af de nye boliger er blevet indrettet til ægteparboliger.

I det hidtidige byggeri var der ikke fysisk sammenhæng mellem bygningerne, hvilket betød at man skal skulle bevæge sig over terræn for at komme til den anden bygning. Dette skabte ikke sammenhæng for beboere og var uhensigtsmæssigt for personalet specielt i aften og nattetimerne.

Nu er der etableret forbindelsesgange mellem alle bygninger.

Derudover er der foretaget en udvidelse af caféarealet, således at der er plads til at rumme de 64 beboere og personale til fællesarrangementer.

Der er blevet etableret omklædnings- og badefaciliteter i  kælderplan.

Byggeriet blev igangsat i 2012 og hovedparten færdiggjort i 2013. Der har udestået en række mindre arbejder, hvilket er baggrunden for at det endelig byggeregnskab først foreligger nu.

Mindreforbruget tilføres kassen.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med overførselssagen 2017 til 2018

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes
  2. At de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med overførselssagen 2017 til 2018

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Den administrative indstilling anbefales byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.