Nr.47 - Borgerdrevne forslag

Sagsnr.: 17/19050

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte hvorvidt der skal forelægges en sag for Byrådet om borgerdrevne forslag.

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet den 19. juni 2017 behandlede Byrådet et forslag fra SF om borgernes mulighed for at få taget enkeltsager op til behandling i Byrådet (borgerdrevne forslag). Med inspiration fra lignende ordninger i andre kommuner foreslog SF, at borgerne får initiativret i forhold til at rejse forslag over for Byrådet. Dette vil øge borgerens inddragelse i informations- og beslutningsprocesserne. Byrådet besluttede at anmode administrationen om forslag til en mulig udmøntning med henblik på, at sagen behandles i Økonomiudvalget.


Denne sagsfremstilling redegør for de juridiske og tekniske problemstillinger, som en sådan ordning rejser.


Efter styrelseslovens § 30 er det borgmesteren, som forbereder byrådets møder. Det er borgmesterens opgave at udarbejde en dagsorden, som i princippet er et forslag til dagsorden, indtil det er godkendt af byrådet som første punkt på byrådets møde. De enkelte byrådsmedlemmer har efter styrelseslovens § 11 ret til at få en sag optaget på byrådets dagsorden. Disse regler regulerer udtømmende muligheden for at få en sag optaget på dagsordenen til byrådet.


Styrelsesloven giver således ikke mulighed for at borgerne kan fremsætte forslag til byrådsmøderne, og en beslutning om borgerdrevne forslag i byrådet må betragtes som en rent politisk aftale, hvorved borgmesteren forpligter sig til at sætte en sag på dagsordenen, hvis et nærmere aftalt antal borgere ønsker det.


Såfremt Økonomiudvalget ønsker at give mulighed for at borgerne kan stille forslag til behandling i Byrådet, anbefaler administrationen at ordningen etableres som en forsøgsordning for en periode på 6-8 måneder. Dette vil give mulighed for at afdække interessen for en sådan ordning og give administrationen mulighed for at indhente erfaringer med ordningen.


Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et reglement for borgerdrevne forslag, som beskriver hvordan et forslag fremsættes og bringes videre til byrådets behandling. Reglementet bør indeholde bestemmelser om hvilke forslag, borgmesteren forpligter sig til at sætte på byrådets dagsorden. Reglementet kan indeholde retningslinjer, som svarer til de, der gælder for byrådets spørgetid. Det bør bl.a. fremgå, at der skal være tale om forslag, der hører under byrådets kompetence at tage stilling til, jf. styrelseslovens § 2, at der ikke må være tale om sager der vedrører personer, herunder navngivne ansatte i kommunen, at der skal være tale om sager, der ikke tidligere har været behandlet i byrådet eller i de politiske udvalg.


Reglementet bør ligeledes indeholde bestemmelser om antallet af borgere, som er påkrævet for at få et forslag på dagsordenen. Antallet skal være tilstrækkeligt stort til at det kan tages som udtryk for, at forslaget har støtte for en bredere kreds af borgere, men på den anden side ikke større end der er en rimelig mulighed for, at der kan samles tilstrækkeligt med støtte for forslaget. Administrationen foreslår, at antallet at støtter sættes til samme antal, som et mandat krævede ved seneste kommunalvalg. Baseret på stemmetallet fra valget i 2017 er dette tal 840 stemmer. Tallet justeres ved begyndelsen af hver valgperiode. Af praktiske grunde foreslås det, at antallet skal være opnået mindst 21 dage før et byrådsmøde, således at administrationen har tid og mulighed for at forberede sagen. Desuden bør det fremgå af retningslinjerne, at forslaget så vidt muligt vil komme på dagsorden til det førstkommende byrådsmøde mindst 21 dage senere, da der vil være situationer, hvor sagsforberedelsen vil tage længere tid.


Administrationen foreslår, at reglementet kommer til at indeholde en bestemmelse om, at forslagsstiller skal være en stemmeberettiget person, der er bosiddende i kommunen, og at støtter ligeledes skal være stemmeberettigede borgere i kommunen. Antallet af borgerdrevne forslag bør begrænses til maksimalt 2 pr. byrådsmøde, således at de borgerdrevne forslag ikke kommer til at tage tiden fra Byrådets andre opgaver. 


Når et forslag på denne måde er blevet sat på dagsordenen til et byrådsmøde, gælder der det samme som for andre forslag. Dette indebærer, at det er byrådet, der træffer beslutning om hvad der skal ske med forslaget, om det skal henvises til et udvalg eller om byrådet skal træffe afgørelse i sagen. De borgere, der har ønsket en sag sat på byrådets dagsorden har ikke krav på, at byrådet tager aktivt stilling til sagen, på samme måde som et byrådsmedlem, der fremsætter et forslag i medfør af styrelseslovens § 11, heller ikke har krav på at byrådet tager stilling til sagen.


Reglementet for borgerdrevne forslag bør indeholde bestemmelser om, at et forslag bortfalder, når det har været opslået i to-tre måneder og ikke har indsamlet det nødvendige antal støtter til at blive behandlet i byrådet. Herved undgås, at der bliver ophobet forslag, som ikke har nogen interesse for en bredere kreds eller ikke længere har nogen aktualitet.


Teknisk set kræver forslaget om borgerdrevne forslag, at der etableres en løsning som giver mulighed for at fremsætte forslag og samle det nødvendige antal støtter.


Administrationen anbefaler, at der indkøbes en digital løsning som indebærer, at borgerne får mulighed ved brug af nem-ID at logge ind på kommunens hjemmeside og oprette et forslag og at støtte de forslag, som er oprettede. Løsningen indebærer automatisk kontrol af forslag og støtter. En digital løsning vil være i overensstemmelse med den overordnede målsætning om digital kommunikation med borgerne. Prisen for denne løsning er i størrelsesordenen ca. 30.000 kr.


Administrationen vurderer, at det vil kræve resurser svarende til ca. 1 arbejdsdag om måneden at administrere ordningen, med udgangspunkt i at der modtages ca. 1 forslag om måneden. Det er imidlertid vanskeligt præcist at vurdere de administrative resurser, ordningen kræver, og resurseforbruget må derfor tages op til vurdering efter forsøgsperioden.

Der skal findes finansiering af den tekniske løsning og de administrative resurser, da det ikke er muligt at afholde disse udgifter inden for de eksisterende økonomiske rammer. Hvis Økonomiudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med retningslinjer for en forsøgsordning med borgerdrevne forslag, vil de nærmere økonomiske konsekvenser blive afdækket, herunder forslag til finansiering.


Folketingets ordning – borgerforslag.dk.

 

Folketinget vedtog den 19. december 2017 en lov om en lignende ordning, Lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Ordningen betyder, at et borgerforslag, som kan samle 3 medstillere ud over hovedstilleren og 50.000 støtter fra stemmeberettigede borgere, vil blive fremsat i Folketinget. Ordningen i Folketinget er IT-baseret ved hjælp af nem-ID, men der er også mulighed for at stille og støtte forslag på en papirbaseret løsning ved henvendelse til Folketingets administration. Et forslag, der oprettes på borgerforslag.dk går igennem en indledende screening i Folketingets administration, før det bliver muligt at støtte det på hjemmesiden. Forslag, som ikke ville kunne gennemføres, som ikke er affattet på dansk, er åbenlyst ment som vittigheder eller er chikanøse, indeholder personoplysninger, reklame for bestemte firmaer osv. bliver ikke offentliggjort på hjemmesiden. Borgerforslag.dk har kun været aktiv i få dage, og der er på nuværende tidspunkt alene oprettet et forslag, som går på ophævelse af uddannelsesloftet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §§ 2, 11 og 30

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Hvis forslaget skal realiseres, aftales kommunikationsplan i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Indstilling

  1. At beslutte om administrationen skal udarbejde forslag til reglement for borgerdrevne forslag til beslutning i Byrådet.
  2. At godkende, at ordningen iværksættes i en forsøgsperiode på 6-8 måneder, hvorefter der fremlægges en evaluering af ordningen for Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Økonomiudvalget besluttede, at anmode administrationen om at lave et forslag til håndtering af borgerdrevne forslag med den præcisering, at sagerne skal starte i fagudvalgene og at der skal laves et forslag til markedsføring.