Nr.45 - Udpegning af medarbejderrepræsentant til Beredskabskommisionen

Sagsnr.: 15/38338

 

Beslutningstema

Udpegning af medarbejderrepræsentant til Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling og økonomi

I § 4 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen er der fastsat bestemmelser om sammensætningen af den fælles beredskabskommission.


Det følger således af § 4, stk. 1, at den fælles beredskabskommission bl.a. består af en medarbejderrepræsentant, som vælges af de deltagende kommunalbestyrelser efter indstilling fra medarbejderne.


Der har blandt medarbejderne i Nordsjællands Brandvæsen været gennemført en demokratisk proces med opstilling af kandidater i oktober 2017 og afholdelse af hemmelig afstemning i november/december 2017.


6 medarbejdere anmeldte deres kandidatur og blandt disse opnåede Preben Merrild flest stemmer, idet han fik 37 stemmer af samlet 127 afgivne gyldige stemmer.


Preben Merrild indstilles således af Nordsjælland Brandvæsens medarbejdere som medlem af den fælles beredskabskommission.


Den fælles beredskabskommission indstiller på sit møde 14. december 2017, at de deltagende kommunalbestyrelser udpeger Preben Merrild til medlem af den fælles beredskabskommission.


Der forelægges identiske sager i de øvrige deltagerkommuner Allerød, Hørsholm og Rudersdal.


Udpegningen har virkning for den kommunale valgperiode.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Samordningsaftalen § 4, stk. 1 og beredskabsloven § 10, stk. 2.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Nordsjællands Brandvæsen orienteres om Byrådets beslutning.

Indstilling

  1. At Byrådet udpeger en medarbejderrepræsentant til den fælles beredskabskommission i overensstemmelse med medarbejdernes og beredskabskommissionens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler administrationens indstilling.