Nr.43 - Status på salg af fast ejendom

Sagsnr.: 15/6578

 

Beslutningstema

Hermed gives status på kommunens salg af fast ejendom.


Der skal særskilt tages stilling til at fjerne ejendommene Karlebovej 23 og Høje Lønholt 2 fra salgslisten.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har senest modtaget status på salg af fast ejendom på mødet den 8. august 2017. Protokoludskriften fra dette møde vedlægges som bilag.


1)    Ejendomme, som Økonomiudvalget har besluttet sat til salg:


Toftegårdsvænget 125 – 147 (12 almene, kommunale ældreboliger)

Toftegårdsvænget 101 – 123 (12 såkaldte pensionistboliger)

Ejendommene har været i udbud, hvor der fremkom tilbud på Toftegårdsvænget 125 – 147 på 5.165.000 kr. og på Toftegårdsvænget 101 – 123 på 5.035.000 kr. Byrådet har accepteret tilbuddene på betingelse af, at lejerne ikke udnytter deres ret til at erhverve en eller begge ejendomme på andelsbasis.


Lejerne har fra 5. februar 2018 og 10 uger frem til at træffe beslutning om køb på andelsbasis og til at fremskaffe den fornødne finansiering.


Et salg forventes under alle omstændigheder gennemført i løbet af foråret 2018.


Lindelyvej 14

Byrådet godkendte på sit møde den 29. januar 2018 udkast til betinget købsaftale ifølge hvilken, ejendommen sælges til Den selvejende institution Blindecenter Bredegård.

 

Aftalen samt tilsagn om lånefinansiering til Bredegård er godkendt af Region Hovedstaden den 19. december 2017. Der forestår nu en proces omkring lokalplan og opfyldelse af aftalens øvrige betingelser, hvorefter handlen vil være endelig.


Karlebovej 23

Der har været foretaget grundige forureningsundersøgelser af denne grund, der tidligere har tjent som materialeplads for Park og Vej. De foretagne prøvegravninger på ejendommen har vist, at udbredelsen af forurening er væsentlig større end antaget i den gennemførte miljøundersøgelse.

 

Hvis ejendommen skal udtages af kortlægning vurderes det, at det vil kræve at al fyldjorden undersøges. Forureningen af jorden er ikke synlig, hvorfor en afgrænsning af den forurenede jord vil kræve omfattende kemiske analyser. Udover en nærmere undersøgelse af fyldjorden, vil en udtagning af ejendommen fra V2 kortlægning (= konstateret jordforurening på ejendommen) forudsætte afgravning og bortskaffelse af den forurenede jord samt påfyldning af rent jord.

 

På det foreliggende grundlag er det administrationens vurdering, at de mulige indtægter ved et salg af grunden til boligformål ikke står mål med udgifterne til en totaloprensning af grunden. Administrationen anbefaler derfor, at grunden fortsat skal henligge som grønt areal, og at ejendommen tages af salgslisten.

 

Gunderødvej 46 (det gamle idrætsanlæg i Karlebo)

Ejendommen er pt. i udbud med frist for afgivelse af tilbud til den 21. februar. De planmæssige rammer for en udvikling af området samt en salgsstrategi, der indebærer flytning af de nuværende to tennisbaner til Karlebovej 10 (hvor det øvrige idrætsanlæg er placeret) er tidligere politisk vedtaget.

 

Teglgårdsvej 155

Ejendommen er solgt til J. S. Sten og Staal, betinget af godkendelse af lokalplan. Udkast til lokalplan forhandles pt. med køber.

 

Hammersvej 12 – 26

Denne beboelsesejendom planlægges sendt i udbud i februar 2018.

 

Boserupvej 101B

Denne tidligere daginstitution er solgt til Humlebæk Lille Skole pr. 1. januar 2018.

 

Høje Lønholt 2

Denne ubebyggede grund på 300 m2 er i den gældende lokalplan udlagt til offentlige formål. For lokalplanområdet i øvrigt gælder en  bebyggelsesprocent på 25. Ny bebyggelse skal opføres i respekt for landsbymiljøet, hvilket betyder, at boligbebyggelse skal opføres som længehuse Det vil sige, at hvis ejendommen skal følge retningslinjerne for landsbyen, kan der på ejendommen opføres et hus på maksimalt 75 m2 i halvandet plan (ca. 50 m2 i stueplan og ca. 25 m2 på 1. sal).

 

En udnyttelse af grunden til beboelsesformål vil under alle omstændigheder kræve en ny lokalplan. Administrationen vurderer, at det ikke vil være en mulighed at ændre bebyggelsesprocenten alene for den kommunalt ejede ejendom. Med de muligheder en køber herefter vil have for at opføre et hus, der skal opfylde de lokalplanmæssige forudsætninger, er det administrationens opfattelse, at et salg vil være særdeles vanskeligt/umuligt at gennemføre med et positivt provenu for kommunen. Administrationen anbefaler derfor, at grunden får lov til at henligge som grønt området, og at grunden derfor tages af salgslisten.

 

Dageløkkevej 56

Den dialog, administrationen førte i sommer med nabobebyggelsen (Dagløkke Ege) om eventuelt køb, førte ikke til noget resultat, hovedsagelig fordi ejerne af nabobebyggelsen dels ønskede at bygge mere end det, der var muligt, dels ønskede at gå i gang nærmest omgående. Herudover udlægger den gældende lokalplan for området en større del af arealet til faunapassage. En udvikling af ejendommen til beboelse vil derfor kræve en registrering af bilag-IV arter, som fx er ynglevandhuller for padder, jf. EU’s naturbeskyttelsesdirektiv. Administrationen anbefaler, at der indhentes en ekstern rapport herom, og at udgifterne hertil afholdes af et eventuelt salgsprovenu.

 

2)    Ejendomme, hvor Økonomiudvalget har besluttet, at administrationen skal arbejde videre med undersøgelser og udvikling med henblik på salg:

 

Matr.nr. 3fl Nederste Torp by, Humlebæk

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 28. august 2017, at administrationen kunne arbejde videre med salgsundersøgelser vedrørende denne ejendom, dog måtte et salg forudsætte, at der findes en ny placering til de brugere, der i dag er på ejendommen. Dette har administrationen i første omgang undersøgt mulighederne for.

 

Der har hidtil været 3 brugere, nemlig 2 spejdergrupper og Områdeinstitution Humlebæk. Den ene spejdergruppe har selv opsagt sin brug. For så vidt angår områdeinstitutionen kan det oplyses, at

den bruges hver uge over 30 timer. Administrationen er endvidere i gang med at vurdere på, om den spejderhytte, der er ledig, kan bruges af områdeinstitutionen som udetilbud for at tage toppen af det pres, der aktuelt er på antal opskrevne børn. Nybyggeri i Humlebæk og godt gang i hussalget gør, at der er stigende efterspørgsel på pladser til dagtilbud.

 

På det foreliggende grundlag anbefaler administrationen, at salgsundersøgelserne vedrørende denne ejendom stilles i bero indtil videre.

 

 

De øvrige ejendomme, som Økonomiudvalget har bedt administrationen om at foretage salgsundersøgelser på, er 2) Ullerødvej/Holmegårdsvej, 3) Hasselhøj, 4) Cirkuspladsen og 5) Højvangen. For alle disse ejendommes vedkommende vil et salg forudsætte ny lokalplan.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget udsatte i januar 2018 behandlingen af en sag prioritering af foreliggende lokalplanønsker. Administrationen vil arbejde videre med sine salgsundersøgelser i overensstemmelse med den politiske prioritering af lokalplanarbejdet.

Bevilling

Intet at bemærke for nuværende.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen om status på salg af fast ejendom tages til efterretning.
  2. At ejendommene Karlebovej 23 og Høje Lønholt 2 tages af salgslisten.
  3. At der indhentes en ekstern rapport om bilag-IV arter vedrørende Dageløkkevej 56, jf. sagsfremstillingen
  4. At de videre salgsundersøgelser vedrørende matr. nr. 3fl Nederste Torp stilles i bero indtil videre.
  5. At salgsundersøgelserne vedrørende Ullerødvej/Holmegårdsvej, Hasselhøj, Cirkuspladsen og Højvangen fortsætter.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Godkender administrationens indstillinger. I forhold til indstillingens punkt 2 besluttede Økonomiudvalget, at Høje Lønholt ikke tages af salgslisten og administrationen anmodes om atl undersøge hvad en forureningsoprensning af Karlebovej 23 vil koste.