Nr.42 - Evaluering af kommunal- og regionsvalget

Sagsnr.: 16/15359

 

Beslutningstema

Evaluering af kommunal- og regionsvalget den 21. november 2017 til drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Overordnet

Kommunalvalget forløb overordnet godt i kommunen.


Der var 31.421 vælgere og heraf valgte 22.990 at stemme.

Valgdeltagelsen var 73,16 % i vores kommune, hvor den på landsplan var 70,8.


Det var et lille fald fra sidste kommunalvalg, hvor den var rekordhøj med 74,6%. (Landsplan sidst 71,9).Initiativer for at fastholde eller højne valgdeltagelsen

Der blev iværksat en række initiativer for at fastholde eller gerne højne valgdeltagelsen herunder:

 • Personligt brev til samtlige vælgere med opfordring til at stemme samt fakta om valget
 • SMS til særlige boligområder i Nivå og Kokkedal på valgdagen med opfordring til at afgive stemme
 • Uddeling af pjece på 11 forskellige sprog i særlige boligområder
 • Informationsmøder for borgere i samarbejde med de boligsociale indsatser ”Kokkedal på Vej” og ”Nivå Nu”
 • Vælgerarrangement på Nivå Bibliotek
 • TV2 Lorry arrangement på Humlebæk Bibliotek
 • Vælgermøde i Rådhuskælderen
 • Brev til samtlige boligforeninger og grundejerforeninger m.fl.
 • KL-kampagne suppleret med kommunens egen sofavælger-kampagne
 • Ungevalg i folkeskolen
 • Gratis kørsel af vælgerne på valgdagen
 • Gratis kaffe og kage til vælgerne på valgdagen
 • Valgcafe på plejecentrene ved brevstemmeafgivningen
 • Annoncering i lokalpressen, på kommunens hjemmeside, kommunens facebooksider, pjecer, plakater m.m.
 • Udvidet åbningstid for brevstemmeafgivning på bibliotekerne og Borgerservice

Kommunen deltager i et forskningsprojekt omkring kortlægning af valgdeltagelsen i kommunen. Analysen kan give os et overblik over hvilke boligområder, hvilke aldersgrupper m.m. som har en lav valgdeltagelse og dermed hjælpe os til hvilke initiativer vi kan sætte ind ved kommende valg.


Vi forventer at modtage analysen til sommer, hvor den vil blive forelagt byrådet.Kandidatmøder for ud for valget

Der blev afholdt tre møder for kandidaterne. Det ene af møderne blev afholdt i juni måned. Det kan overvejes om møderne først skal afholdes efter sommerferien, og om hvorvidt der bør være to eller tre møder.Valgstederne og bemanding

Kommunen har 8 valgsteder. Antallet af valgstyrere og tilforordnede ser ud til at være passende ud fra evalueringerne fra valgstederne.

Den nye åbningstid kl. 8 på valgstederne har gjort at valgdagen er meget lang. Det kan derfor overvejes ved kommende valg at nogle af de tilforordnede indkaldes fra f.eks. kl. 7.15-15.00 og andre først møder ind kl. 15.00.


På kommunens største valgsted i Kokkedal, ønskes der fremover 4 valgborde på spidsbelastningstidspunkterne, hvilket vil blive etableret.


Fra flere valgsteder viser evalueringerne at der skal ske nogle justeringer med hensyn til bordopstillinger både på valgdagen og ved optællingen om aftenen. Der vil blive taget højde for dette ved kommende valg.


Stemmesedlerne

Stemmesedlerne til regionsvalget var igen meget store og uhåndterlige.

Det tog lang tid for vælgerne at sætte deres kryds og selvom samtlige stemmebokse blev sat op, blev der kø på valgstederne sidst på dagen.


Det kan overvejes om der skal indkøbes flere stemmebokse, eller om man kan acceptere, at vælgerne må stå i kø på visse tidspunkter af valgdagen. Tendensen er, at stadig flere vælger at brevstemme, hvilket kan tale for at vi afventer at indkøbe flere stemmebokse.


Der var indkøbt pap-stemmeurner til supplement for de almindelige stemmeurner og de vil blive benyttet igen ved fremtidige valg. Pinde til at presse stemmesedlerne ned i urnerne vil være på valgstederne fra start fremover.


Det har været en hjælp at krydset bliver sat med rød skrift ved optællingen, hvorfor at røde penne vil blive benyttet fremover.Det store vælgermøde

Kommunens store vælgermøde i Rådhuskælderen var yderst velbesøgt.

Der var en god stemning og en god debat.

Det anbefales at konceptet for vælgermødet ved næste kommunalvalg bliver i lighed med dette.


 

Brevstemmeafgivning

1.966 vælgere har valgt at brevstemme ved dette valg. Ved sidste kommunalvalg var der 1.337 som brevstemte. Tendensen har i gennem en årrække været at antallet af brevstemmer stiger væsentligt ved hvert valg.


Ca. 200 af brevstemmerne er fra borgere som har valgt at stemme i eget hjem.


Det er fortsat mange vælgerne som benytter muligheden for at brevstemme på bibliotekerne.


En modtaget evaluering, påpeger at der mangler information og vejledning omkring brevstemmeafgivning, med hensyn til hvor man kan brevstemme, reglerne for brevstemme m.m. Det overvejes til næste valg, hvordan informationerne om brevstemme kan gøres endnu tydeligere.Seniorrådsvalg

Som noget nyt blev valget til Seniorrådet gennemført ved digitalt valg med mulighed for at afgive digital stemme på kommunal- og regionrådsvalgdagen. Personer fritaget fra digital post fik valgmateriale samt stemmeseddel fremsendt per post.

 

Ønsket om en højere valgdeltagelse viste sig desværre ikke, selvom der både var mulighed for at stemme digitalt hjemmefra i en periode og digitalt på de enkelte valgsteder ved kommunal- og regionsvalget den 21. november 2017. Ca. 500 vælgere benyttede sig af denne mulighed.

 

Det nye Seniorråd vil allerede nu begynde at arbejde med at blive mere synlige i kommunen.

 

2017

Antal stemmeberettigede vælgere: 11.772

Borgere fritaget fra digital post: 1853

Borgere tilmeldt digital post: 9919

Antal modtagne stemmer: 3979

Antal ugyldige stemmer: 138 Heraf blanke stemmer: 137

Stemmeprocent: 33,8 %

 

2013

Antal stemmeberettigede vælgere: 10.637

Antal modtagne stemmer: 4614

Antal ugyldige stemmer: 39 Heraf blanke stemmer: 9

Stemmeprocent: 43,37 %


Prisen for gennemførslen valget kunne holdes indenfor det budgetterede, da det blev kr. 164.205,-. 

 

Administrationens anbefaling

Der har været afholdt et evalueringsmøde med repræsentanter fra Seniorrådet og den fælles anbefaling er, at et kommende valg til Seniorrådet anbefales afviklet på tilsvarende måde med de nye muligheder der findes om 4 år og hvor de gode kommentarer der er indgået bliver taget med i planlægningen.

 

Øvrige bemærkninger

Lovændringerne i forhold til frister for indlevering af kandidatlister, samt fritagelse for stillere m.m. blev positivt modtaget og var en forbedring i forhold til tidligere lovgivning på området.


Ændring af åbningstiden til kl. 8 på valgdagen, gjorde en lang valgdag endnu længere og umiddelbart kan vi ikke se om det har haft en effekt på en øget valgdeltagelse. Som nævnt tidligere skal det overvejes om vi skal indføre to-holdsskift for de tilforordnede.


Fintællingen foregik denne gang på Rådhuset, hvor det tidligere har været i Egedalshallen. Egedalshallen er bedre egnet til fintællingen, så der arbejdes på en løsning, så Egedalshallen fremover både kan være et valgsted på valgdagen og efterfølgende kan gøres klar til fintælling næste morgen.

Bevilling

De samlede udgifter til valget har kunne afholdes indenfor det afsatte budget på 1.618.000 kr.  

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At evalueringen tages til efterretning suppleret med Økonomiudvalgets eventuelle bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler administrationens indstilling med de faldne bemærkninger.