Nr.40 - Gymnastikkens Hus - Overslagspris

Sagsnr.: 16/29217

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om etablering af Gymnastikkens Hus fortsat skal prioriteres i lyset af, at projektet forventes væsentligt dyrere end det afsatte budget. Hvis det besluttes fortsat at fremme projektet, skal der endvidere tages stilling til den manglende finansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet har i budgetforlig 2017-2020 afsat 22,3 mio. kr. til et Gymnastikkens Hus ved Holmegårdshallen i Kokkedal.

 

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte på møde den 1. december 2016 tids- og procesplan for Gymnastikkens Hus, herunder plan for brugerinddragelse.  Der blev herefter gennemført en brugerinddragelsesproces med de kommende primære brugere Nivå Gymnastikforening (herefter kaldet NG) og Kokkedal Skole for at konkretisere og prioritere projektet samt skabe fælles opbakning til projektet.

 

De sidst indberettede medlemstal til kommunen er pr. 31.12.16. Her havde NG 1084 medlemmer, heraf 815 under 25 år. Af NG’s hjemmeside fremgår, at godt 100 gymnaster og trænere rejser fast 1-3 gange om ugen ud af kommunen for at dyrke deres gymnastik. Dette vil ikke længere være aktuelt ved etableringen af Gymnastikkens Hus.

 

NG opererede i sin oprindelige henvendelse om ønsket for et Gymnastikkens Hus med 600 – 1.100 m2 og et budgetoverslag på 12 mio. kr. som byrådet afsatte med budget 2014-2017. Sagens forløb fremgår af bilag 1.

 

Politisk statusmøde og udmelding

Den 11. maj 2017 blev der afholdt et statusmøde med repræsentanter fra NG, Kokkedal Skole, Borgmesteren, fagudvalgsformændene fra Fritids- og Idrætsudvalget, Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Børne- og Skoleudvalget samt administrationen.

 

Formålet med statusmødet var at drøfte dispositionsforslag udarbejdet af kommunens rådgivere fra Dall & Lindhardtsen Arkitekter og kvalificere projektet med henblik på videre projektering i forhold til den ønskede indretning.

 

Det fremlagte dispositionsforslag tog udgangspunkt i det afsatte budget på 22,3 mio. kr. Forslaget indeholdt opførelse af en ny tilbygning til Holmegårdshallen på ca. 1.100 m2 samt budget på 2,5 mio. kr. til gymnastikudstyr og 0,3 mio. kr. til AV-udstyr.

 

Herudover blev det på statusmødet fremlagt, at det var muligt at udbyde optioner på flere kvadratmeter.

 

NG tilkendegav, at deres behov for areal til gymnastikredskaber til de tre gymnastikgrene ikke kunne imødekommes ved det forelagte dispositionsforslag. NG tilkendegav, at de prioriterede kvadratmeter frem for udstyr, og at de selv ville forsøge at skaffe gymnastikudstyr, der ikke kunne rummes inden for det afsatte budget.

 

Budgetforligskredsen drøftede herefter Gymnastikkens Hus i efteråret 2017. Det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med et muligt projekt med et areal på 1.600 m2 netto aktivitetsareal til NG. Der blev ikke afsat ny økonomisk ramme, men administrationen blev bedt om at fremkomme med et budgetoverslag for Gymnastikkens Hus indenfor de nævnte rammer.

 

NG har som politisk ønsket været tæt inddraget i indretningen af Gymnastikkens Hus for at indfri NGs ønsker. 

 

Budgetoverslag

Gymnastikkens Hus handler ikke kun om en ny tilbygning, men også om en ombygning af Holmegårdshallen for dels at opfylde NGs ønsker dels for at overholde myndighedskrav. Holmegårdshallen ombygges fx med to ”lydtætte” separate rytmesale og etablering af handicaptoilet.

 

Det samlede areal for Gymnastikkens Hus udgør 1.600 m2 netto aktivitetsareal i ny tilbygning og 1.120 m2 netto i Holmegårdshallen, i alt 2.720 m2 netto aktivitetsarealer.

 

Det udarbejdede budgetoverslag forholder sig derfor fortsat til etablering af det samlede Gymnastikkens Hus.

 

Administrationen har i samarbejde med kommunens rådgivere udarbejdet budgetoverslag for opførelse af et indrettet Gymnastikkens Hus, der imødekommer NG ønske om aktivitetsareal og ønsker til udstyr. Ønsker der således ikke har været styret af en økonomisk ramme.

 

Som det fremgår af tabel 1, udgør nyt budgetoverslag i alt 31,8 mio. kr. og dermed en difference på 9,5 mio. kr.  i forhold til det afsatte anlægsbudget.

 

Tabel 1. Budgetoverslag

Oprindeligt budget

22,3 mio. kr.

Nyt budgetoverslag

31,8 mio. kr.

Manglende finansiering

9,5 mio. kr.

 

Der tale om overslagspriser, som erfaringsmæssigt er behæftede med en usikkerhed på ± 20 pct. dels på grund af projektets nuværende detaljeringsgrad og dels fordi prisniveauet er usikkert på grund af generel travlhed i byggebranchen. Den reelle byggepris vil først være kendt efter udbud.

 

Specificering af oprindeligt budget og budgetoverslag kan ses i bilag 2.

 

Udstyr

NG er fremkommet med en oversigt over ønsket udstyr for i alt ca. 15 mio. kr. Tabel 2 viser, at de selv har/vil skaffe udstyr for 5,2 mio. kr. De resterende 9,8 mio. kr. ønsker NG skal indgå i budgetoverslaget. Der er dermed en difference på 7 mio. kr. i forhold til det afsatte budget.

 

Under drøftelserne om ønsker til ekstra kvadratmeter tilkendegav NG klart, at de i første omgang ønskede kvadratmeter prioriteret frem for udstyr. Ønsket om kommunal medfinansiering af udstyr er derfor nyt.

 

Tabel 2. NG’s ønsker til udstyr i Gymnastikkens Hus

Udstyr

Oprindeligt budget (mio. kr.)

Nyt budgetoverslag (mio. kr.)

Difference i forhold til budget (mio. kr.)

Gymnastikudstyr indeholdt i projektet

2,5

8,4

5,9

AV-udstyr indeholdt i projektet

0,3

1,4

1,1

NGs eget gymnastikudstyr

-

2,4

0

NGs egenfinansiering af ny gymnastikudstyr

-

2,8

0

I alt

2,8

15

7

 

Finansieringsmuligheder for manglende finansiering

I lyset af at projektet vurderes at blive omkring 42 pct. dyrere end det afsatte budget, må der tages politisk stilling til, om projektet fortsat skal fremmes.

 

Hvis man politisk ønsker at fremme projektet, skal der peges på finansieringsmuligheder for den manglende finansiering på 9,5 mio. kr. med forbehold for endeligt licitationsresultat. Finansiering skal ske ved en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram.

 

Tagrenovering og udskiftning af gulv i Holmegårdshallen

Administrationen bemærker, at taget på Holmegårdshallen står overfor at skulle udskiftes. Taget er utæt, der er ingen ordentlig varmeisolering og der er risiko for udvikling af skimmelsvamp. Endvidere er gulvet, som tidligere nævnt, i Holmegårdshallen nedbrudt af slid og flere vandskader.

 

Administrationen vurderer, at prisen på udskiftning af tag og gulv i Holmegårdshallen udgør ca. 8,2 mio. kr.

 

Der er både et økonomisk, praktisk og juridisk incitament for at medtage tagrenoveringen og gulvudskiftningen af Holmegårdshallen i en samlet totalentreprise med Gymnastikkens Hus.

 

Der er ikke afsat midler til finasiering af tag og gulv. Administrationen kan pege på finansiering af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse for 2019. Bevillingen er på sammenlagt 12,5 mio. kr. (10 mio. kr. på drift og 2,5 mio. kr. på anlægsbevilling). Finansiering på bygningsvedligeholdelse vil betyde nedprioritering af øvrige anlægsarbejder (tagrenovering, klimaskærm, ventilationsanlæg mv) på alle kommunens øvrige bygninger.

 

Tidsplan

Der udarbejdes endeligt projektforslag for Gymnastikkens Hus, der fremlægges til godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i foråret 2018. Herefter sendes projektet i udbud hen over sommeren. Da projektet af flere omgange er sat i bero, er den forventede ibrugtagning af Gymnastikkens Hus rykket til starten af 2020.

Bevilling

Såfremt projektet fortsat skal prioriteres, vil sagen få bevillingsmæssige konsekvenser. Hvilke bevillingsmæssige konsekvenser vil afhænge af, hvilken model der vælges jf. indstillingen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det tages til efterretning at overslag ikke er prisafprøvet og endelig pris først foreligger efter udbud.
  2. At der tages stilling til, om projektet fortsat skal prioriteres i lyset af at Gymnastikkens Hus vurderes at blive væsentlig dyrere end det afsatte budget.

Under forudsætning af, at Økonomiudvalget fortsat ønsker at prioritere Gymnastikkens Hus, indstilles det:

  1. At der peges på ekstra finansiering af de 9,5 mio. kr., idet NG under drøftelserne om behovet for ekstra kvadratmeter tilkendegav, at de ønskede kvadratmeter prioriteret frem for udstyr. 
  2. At udskiftning af tag og gulv i Holmegårdshallen medtages i totalentreprisen for Gymnastikkens Hus, og finansiering sker inden for rammerne af de afsatte vedligeholdelsesmidler.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Sagen drøftet.