Nr.38 - Forslag til revideret forretningsorden, spørgetidsreglement og regler for foretræde for fagudvalg

Sagsnr.: 18/2770

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en revideret forretningsorden for Fredensborg Byråd, et revideret reglement for foretræde for de stående udvalg og et revideret reglement for Byrådets spørgetid.

Sagsfremstilling og økonomi

Vedrørende Byrådets forretningsorden:

Forretningsordenen indeholder først og fremmest de processuelle regler om Byrådets virksomhed: indkaldelse til møde, vedtagelse af dagsorden, afstemninger i Byrådet m.v.

 

Den nuværende forretningsorden blev vedtaget af Byrådet den 27. januar 2014. Forretningsordenen ligger indholdsmæssigt og sprogligt ret tæt op af Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledende normalforretningsorden.

 

I det foreliggende udkast til en revideret forretningsorden er der kun foreslået nogle enkelte redaktionelle ændringer.

 

 

Vedrørende reglement for foretræde for de stående udvalg (”Mød de politiske udvalg”) 

De nuværende træffetidsregler blev vedtaget af Byrådet den 27. oktober 2014, hvor man blandt andet besluttede, at de 3 måneders spærretid op til et kommunalvalg kun skal gælde for spørgetid i Byrådet, jf. nedenfor, og ikke for foretræde for fagudvalgene.

 

I det foreliggende udkast til reviderede regler for foretræde er der kun foreslået nogle enkelte redaktionelle ændringer.

 

 

Vedrørende Byrådets spørgetidsreglement

Det nuværende spørgetidsreglement blev vedtaget af Byrådet den 31. maj 2010.

 

Spørgetiden er ikke en del af et byrådsmøde, men spørgetiden afholdes af praktiske grunde i forbindelse med Byrådets møder. Byrådets medlemmer har ikke formelt mødepligt til spørgetiden.

 

Der vedlægges et udkast til et spørgetidsreglement uden forslag om indholdsmæssige ændringer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige knosekvenser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 2, stk.4.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

De nye regler vil efter Byrådets godkendelse fremgå af kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender forslagene til ændring af Byrådets forretningsorden, spørgetidsreglement og regler for foretræde for fagudvalgene.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler administrationens indstilling. Økonomiudvalget anbefaler, at der indføres træffetid  på 1 time i udvalgene en gang i kvartalet som en forsøgsperiode på et år. Administrationen anmodes om at udarbejde forslag hertil.