10-12-2018 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Hans Nissen (A)

Louise Mehnke (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hanne Berg (F)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Afbud

Ingen

Nr.282 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Dagsordenen blev godkendt.

Nr.283 - Budgetrevision 31. oktober 2018

Sagsnr.: 18/27471

 

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. oktober 2018 forelægges med henblik på drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision pr. 31. oktober 2018 omfatter hele Fredensborg Kommunes bevillingsniveau – dvs. alle politikområder på såvel drifts-, anlægs- og finansieringsområdet. Driftsområdet indeholder både serviceudgifter og overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

 

Resultatet opgjort på de enkelte fagudvalg kan ses i bilag 1.

 

Det samlede resultat

Overordnet set er der balance i regnskabsresultatet over perioden, dog ses der forholdsvis store udsving i de enkelte år. Disse skyldes primært forskydninger mellem årene på anlægsområdet.

 

Tabel 1. Samlet ansøgte tillægsbevillinger på budgetrevisionen pr. 31.10.2018

1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2018-2021

Drift

8.144

1.043

1.006

1.409

11.602

Anlæg

-75.265

73.900

-251

0

-1.616

Finansiering

2.884

-14.606

0

0

-11.722

I alt

-63.885

59.940

755

1.409

-1.781

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

 

Som det fremgår af tabel 1, forventes der på driftsområdet et kassetræk på 8,1 mio. kr. i 2018, mens der samlet over hele perioden forventes et kassetræk på 11,6 mio. kr.

Kassetrækket kan primært henføres til merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) på 8,7 mio. kr. i 2018, som ligger udenfor servicerammen.

 

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen en reduktion af nettobudgettet i 2018 med 75,3 og en udvidelse af budgettet i 2019 med 73,9 mio. kr. Over hele perioden 2018-21 medfører budgetrevisionen en reduktion af nettobudget med 1,6 mio. kr.   

 

På finansieringsområdet forventes et kassetræk på 2,9 mio. kr. i 2018, som primært vedrører pensionisters indefrysning af grundskyld. Der er en merindtægt i 2018 fra forskerskat på 1,7 mio. kr. Over perioden 2018-2021 forventes netto-merindtægter på 11,7 mio. kr. på finansieringsområdet.

 

Såfremt budgetrevisionen pr. 31. november godkendes, vil der således samlet set blive lagt 63,9 mio. kr. i kassen i 2018. Over perioden 2018 til 2021 forventes stort set balance med et overskud på 1,8 mio. kr.

 

Fordelingen af tillægsbevillingerne på fagudvalgene fremgår af bilag 1.

 

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 279,6 mio. kr. pr. 31.10.2018.

 

Af figur 1 ses udviklingen i likviditeten såfremt resultatet af budgetrevisionen pr. 31.10.2018 indarbejdes (rød kurve). 

 

Figur 1: Likviditetsprognose for perioden januar 2018 til ultimo 2021

 

 

Tabel 2 viser ændringerne i kassen fra vedtaget budget til korrigeret budget. Resultatet for 2019 vil dog på driften blive forbedret, når overførsler fra 2018 indarbejdes.

 

Tabel 2. ændringer i kassen

1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2018-2022

1. Resultat af vedtaget budget

-11.988

49.214

30.237

32.186

99.649

2. Tidligere vedtagne tillægsbevillinger m.v. i 2018

97.067

1.780

1.000

0

99.847

3. Foreslåede budgetændringer BR 31.10.2018

-63.885

59.940

755

1.409

-1.781

4. (sum af 1-3) Resultat af nyt korrigeret budget efter Budgetrevision 31.10.2018

21.194

110.934

31.992

33.595

197.715

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

 

 

Drift

En detaljeret oversigt over tillægsbevillingerne i tabel 1 og 2 fremgår af bilag 1 og 2. På driftsområdet er der samlet over perioden merudgifter for i alt 11,6 mio. kr.

 

Kassetrækket kan som nævnt ovenfor primært henføres til merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) på 8,7 mio. kr. i 2018. Området vedrører ikke servicerammen. Som tidligere år oplever Fredensborg Kommune sammen med øvrige kommuner stigende udgifter til KMF, samt vanskeligheder med at afdække årsagerne. KKR Hovedstaden har rejst problemstillingen over for KL om udviklingen i udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet i 2018, herunder at udgiften ikke harmonerer med budgetterne og at der mangler data om KMF til at følge op på såvel udvikling som afregning. KL er i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om en belysning af problemstillingen.

 

Finansiering

På politikområde 17, Finansiering,forventes et overskud i forhold til seneste korrigerede budget på 11,7 mio. kr. over 4 år, jf. tabel 3 nedenfor.

 

Tabel 3. Finansiering

Finansiering

2018

2019

2020

2021

2018-2021

Garantiprovision

1.329

0

0

0

1.329

Grundkapitallån

7

0

0

0

7

Lån - midlertidig indefrysning af stigning i grundskyld

0

-7.840

0

0

-7.840

Lån - pensionisters indefrysning af grundskyld

2.488

-3.066

0

0

-578

Lån - klimainvesteringer

772

-3.700

0

0

-2.928

Forskerskat

-1.712

0

0

0

-1.712

Finansiering i alt

2.884

-14.606

0

0

-11.722

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

 

Anlæg

Med den nærværende budgetrevision søges om en reduktion af nettoanlægsbudgettet i 2018 med 75,3 mio. kr. og en forøgelse af budgettet i 2019 med 73,9 mio. kr. Over budgetperioden medfører budgetrevisionen en reduktion af nettoanlægsbudgettet med 1,6 mio. kr. Bevægelserne i budgetrevisionen kan fordeles på fire forskellige poster:
 

 • Bevægelser mellem årene medfører en reduktion af budgettet i 2018 og 2020 med henholdsvis 66,6 mio. kr. og 0,3 mio. kr. og en forøgelse i 2019 med 66,9 mio. kr. (bevægelserne går i 0 over de tre år)
 • Indarbejdelse af indtægt vedrørende lægeklinikken på det nye plejecenter i Humlebæk medfører en reduktion af nettoanlægsbudgettet i 2018 med 5,8 mio. kr. og en tilsvarende forøgelse i 2019
 • Tillægsbevillinger fra driftsbudget (Politikområde 5, Fritid og Idræt) medfører en udvidelse an anlægsbudgettet i 2019 med 0,7 mio. kr.
 • Bevægelser i forhold til kassen medfører en reduktion af anlægsbudgettet i 2018 med 2,8 mio. kr. og en udvidelse af budgettet for 2019 med 0,5 mio. kr. Samlet set medfører bevægelser i forhold til kassen en styrkelse af kassen med 2,3 mio. kr.  

 

For hele 2018 forventes anlægsudgifter for 114,0 mio. kr. og anlægsindtægter på 56,9 mio. kr. svarende til et nettoanlægsregnskab på 57,1 mio. kr.

 

Frigivelse af anlægsmidler
Bilag 3 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i 2018 og 2019.

 

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.11.2018 søges der for 2018 om frigivelse af anlægsudgifter for 14,9 mio. kr. og anlægsindtægter for 9,1 mio. kr. mens der for 2019 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 131,6 mio. kr. og anlægsindtægter for 2,7 mio. kr.
 

Servicerammen 2018

Udgifter vedrørende servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er lig med det oprindeligt vedtagne budget for disse udgifter.  På baggrund af indberetningerne fra områderne fremkommer et forventet samlet forbrug vedrørende servicerammen på 1.919,2 mio. kr.

 

Tabel 4. Servicerammen for 2018

1.000 kr.

Vedtaget budget 2018

Forventet regnskab 2018

Overskridelse af servicerammen

I alt

1.870.566

1.919.205

48.639

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

 

Det bemærkes, at der ved siden af budgetrevisionen indgår en særskilt sag om finansiering af

en negativ overførsel fra 2016 og 2017 via driftsreserven på Politikområde 13, Pleje og Omsorg. En beslutning herom vil ikke påvirke forbruget under servicerammen. 

 

Forskellen mellem det vedtagne budget og områdernes forventede regnskab pr. 31.10.2018 giver en overskridelse af servicerammen på ca. 48,6 mio. kr., svarende til 2,6 pct. Erfaringen viser imidlertid, at områderne anlægger en forsigtig linje i deres estimat.

 

I 2017 endte Fredensborg Kommune således med et forbrug vedrørende servicerammen på 1.837,3 mio. kr., svarende til en overskridelse af budgettet på 16,1 mio. kr. eller 0,9 pct. Ved budgetrevisionen 30.11.2017 forventedes der ud fra områdernes indmeldinger en overskridelse af servicerammen på 38,1 mio. kr., svarende til 2,1 pct.

 

I 2018 udgjorde overførslerne fra 2017 vedrørende servicerammen ca. 51 mio. kr. og hvis driftsoverførslerne bliver på nogenlunde samme niveau vil en evt. overskridelse af servicerammen være begrænset. Heroverfor står som nævnt ovenfor, at der på nuværende tidspunkt af områderne forventes en overskridelse der er ca. 10 mio. kr. større end på samme tidspunkt sidste år, hvilket kan indikere en større udfordring end sidste år. Da der også på landsplan ser ud til at være problemer med at holde servicerammen, så er der en reel risiko for sanktioner.

 

Implementeringsplaner for drift og anlæg

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2017-2020 samt 2018-2021 blev der udarbejdet implementeringsplaner for både drifts- og anlægsområdet.  For at give det fulde billede af anlægsprogrammet er implementeringsplanen på anlægsområdet blevet suppleret med de anlægsprojekter, der er overført fra 2017.

 

Implementeringsplanerne indeholder således alle initiativer med tilhørende uddybende bemærkninger, ”trafiklys-indikator”, status og plan for implementering samt den politiske behandling.

 

Opdatering af implementeringsplanerne følger tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner og forelægges således til politisk orientering. Implementeringsplanerne er vedlagt som bilag 4-6.

Bevilling

I 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Drift

8.144

1.043

1.006

1.409

Anlæg

-75.265

73.900

-251

0

Finansiering

2.884

-14.606

0

0

I alt

-63.885

59.940

755

1.409

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN’s verdensmål om FN’s Verdensmål om bl.a. robust infrastruktur, sundhed og trivsel samt bæredygtige byer og lokalsamfund og indirekte alle Byrådets pejlemærker.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At den samlede budgetrevision pr. 31.10.2018 godkendes (jf. tabel 1).

 

 1. At der i 2018 frigives anlægsudgifter for 14,9 mio. kr. anlægsindtægter for 9,1 mio. kr. samt at der i 2019 frigives anlægsudgifter for 131,6 mio. kr. og anlægsindtægter for 2,6 mio. kr.    

 

 1. At implementeringsplanerne på hhv. drifts- og anlægsområdet tages til efterretning.

 

 1. At forventningerne til regnskabet tages til efterretning, herunder risikoen for en sanktion som følge af en samlet overskridelse af servicerammen i kommunerne.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

 

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at der, med afsæt i kommunens solide kassebeholdning, foretages et ekstraordinært afdrag på kommunens gæld på 57,4 mio. kr. i 2018, hvilket vil betyde, at kommunen bliver gældfri et år tidligere dvs. i 2024.

 

Endelig anbefaler Økonomiudvalget, at der i 2019 gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til Social og Seniorudvalget til en ekstraordinær forhøjelse af §18 puljen i 2019. Midlerne finansieres af driftsreserven.

Nr.284 - Tidsplan for regnskabsafslutning 2018

Sagsnr.: 18/25827

 

Beslutningstema

Tidsplan for regnskabsafslutning 2018 fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Til styring af regnskabsaflæggelsen for 2018 fremsendes overordnet tidsplan.

 

Tidsplanen indeholder en oversigt over de overordnede arbejdsopgaver, ansvarlige samt tidsfrister.

 

Tidsplanen er udarbejdet på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets overordnede tidsfrister og procedure for kommunernes regnskabsaflæggelse.

 

Tidsplanen skal medvirke til, at Fredensborg Kommune rettidigt kan aflægge et korrekt regnskab.

 

Fra tidsplanen kan fremhæves:

 

 • Udkast til årsregnskabet fremlægges for Økonomiudvalget den 18. marts 2019 og for Byrådet den 25. marts 2019 og fremsendes herefter til revisionen.
 • Revisionens beretning fremlægges for Økonomiudvalget den 11. juni 2019 og Byrådet den 17. juni 2019, hvor årsregnskabet endeligt godkendes.
 • 31. august 2019 er seneste frist for indsendelse af revisorgodkendt årsregnskab til tilsynsmyndighed mv.
 •  

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Håndbog for Økonomistyring samt Budget og Regnskabssystem for kommuner.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Kommunikation

Udsendes efterfølgende til kommunens budgetansvarlige ledere og økonomimedarbejdere.

 

Elektroniske bilag

Overordnet tidsplan for regnskabsafslutning 2018.

 

Indstilling

 1. At tidsplanen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Godkender administrationens indstilling.

Nr.285 - Salgsovervejelser - Karlebovej 23

Sagsnr.: 18/15136

 

Beslutningstema

Stillingtagen til, om der fortsat skal arbejdes på salg af den ubebyggede grund Karlebovej 23, samt om hvorvidt grundens skal oprenses.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 27. august 2018 at afholde en udgift på 71.100 kr. + moms til supplerende forureningsundersøgelser på ejendommen Karlebovej 23.

 

Resultatet af de supplerende undersøgelser foreligger nu. GeoMiljø, der har forestået undersøgelsen vurderer herefter, at det vil koste i størrelsesordenen 1,37 mio. kr. at fjerne forureningen fra grunden.

 

Formålet med undersøgelserne har været at afklare forureningssituationen i de øvre 0,5 meter af jordlagene samt i de underliggende fyldlag med henblik på at estimere omkostningerne ved en oprensning af grunden, hvorved denne undgår at blive kortlagt på grund af forurening.

 

Der er ved undersøgelsen i alt udtaget og analyseret 41 prøver af fyldjord. Prøverne er analyseret for indhold af oliekomponenter, PAH (tjærekomponenter) og tungmetaller. I 33 af prøverne er det påviste indhold over afskæringskriterierne for en eller flere komponenter. Afskæringskriteriet angiver det niveau, hvor Region Hovedstaden kortlægger grunden som forurenet (V2-kortlægning).

 

På baggrund af undersøgelsens resultater, vurderer GeoMiljø, at forureningen findes spredt på hele grunden (923 m2) i en gennemsnitlig dybde til 1,2 meter.

 

GeoMiljø vurderer, at det på grund af forureningens karakter og uensartethed ikke er realistisk kun af fjerne forurening over gældende afskæringskriterier. Overslaget for oprensning af forureningen bygger derfor på en total oprensning af både jord forurenet over afskæringskriteriet og lettere forurenet jord, svarende til, at der skal opgraves og bortskaffes ca. 2.200 ton forurenet jord.

 

De samlede omkostninger til oprensning og tilkørsel af nye materialer vurderes på den baggrund, som nævnt, at være i størrelsesorden 1,37 mio. kr.

 

Alternativ løsning.

En alternativ løsning er, at jordforureningen efterlades, men at der på hele arealet udlægges 0,5 m ren jord.

 

Ved denne løsning vil hele grunden vil blive V2-kortlagt, men i forhold til boligbyggeri på grunden, vil det være sikret, at den øverste jord er ren, således, at der ikke er kontaktrisiko.

 

Boligbyggeri på grunden vil kræve tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven. I en § 8 tilladelse stilles der vilkår med henblik på at sikre miljøet og arealanvendelsen. Konkret vil det bettyde, at der skal redegøres for, at forureningen ikke giver anledning til risiko i forhold til anvendelse som bolig. Kontaktrisikoen er imødegået ved udlægning af ren jord, og det er derfor risikoen for afdampning til indeluften, der skal undersøges. Da der primært er tale om tunge forureningskomponenter, vurderes det ikke sandsynligt, at der vil blive stillet vilkår om foranstaltninger med henblik på at sikre indeklimaet (typisk ved passiv ventilation).

 

Etablering af bebyggelse på grunden, som den ligger eller ved pålægning af 0,5 m ren jord vil medføre ekstraudgifter til fundering i størrelsesordenen 1.500 kr. på m2, henholdsvis 2.000 kr. pr. m2 ekskl. moms.

 

Udgifterne ved denne løsning vil udgøre i størrelsesordenen 450-500.000 kr. fordelt således:

 

 

Kr.

Tilkørsel og udlægning af 0,5 m jord

200.000

Ekstraudgifter til fundering af 100 m2 hus

200.000

Undersøgelser og rådgivning ifm. § 8 tilladelse

50-100.000

I alt

450-500.000

 

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at man ikke vil oprense grunden, forventer administrationen, at hele grunden vil blive V2-kortlagt af Region Hovedstaden pga. den påviste forurening.

 

På alment tilgængelige udendørs arealer, der er kortlagt, kan kommunen meddele påbud til ejere om at udføre mindre omkostningskrævende foranstaltninger, fx indhegning eller flisedækning, hvis der kan være en sundhedsmæssig risiko ved den eksisterende anvendelse.

 

I relation til muligheden for at oprense forureningen for at sælge grunden til boligformål er det administrationens vurdering, at grunden ikke vil kunne indbringe kommunen et provenu, der vil kunne dække de anslåede udgifter på 1,37 mio. kr. til at fjerne forureningen. Den offentlige vurdering af grunden pr. 1. oktober 2017 er 830.700 kr. Det bemærkes, at der ikke er indhentet mæglervurdering pt.

 

Den alternative løsning er billigere (450-500.000 kr.). Til gengæld vil det være en V2-kortlagt grund, der skal sælges. Administrationen vurderer også i den situation, at det vil være vanskeligt at opnå et positivt salgsprovenu, idet grunden her sælges som kortlagt. Endvidere er der en række usikkerhedsmomenter i forhold til grundens fremtidige anvendelse, der gør, at administrationen må fraråde et salg baseret på denne løsning.

 

Administrationen bemærker, at Regionen administrerer ”en liste” over ejendomme, der er kortlagt forurenede samt en pulje til oprensning. Puljen er dog langt fra tilstrækkelig til at dække de mange forurenede ejendomme. Regionen foretager derfor en prioritering, hvor bl.a. risikoen for forurening af grundvandet samt indeklimaet er parametre. Det er administrationens vurdering at Karlebovej 23 ikke har udsigt til oprensning fra denne pulje.

 

Angående grundens historie kan administrationen oplyse, at grunden oprindeligt har været anvendt som materialeplads, og at den i 1995 blev oprenset for diesel- og olieforurening. Herefter blev grunden solgt for 375.000 kr. Køberen hævede imidlertid handlen, da det viste sig, at udgifterne til ekstrafundering/pilotering ville være betydelige, og da der ville være usikkerhed omkring nedgravede vand- og kloakledninger på grunden samt røggener fra naboens halmfyr.

 

Bevilling

Der er ikke i kommunens budget afsat midler til oprensning eller anden forureningsbekæmpelse vedrørende Karlebovej 23, hvor sådanne foranstaltninger vil skulle finansieres ved et træk på kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Jordforureningslovens § 8 m.fl.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fjernelse af forureningen på ejendommen eller undladelse af at opføre boligbyggeri på denne vil være i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel, nærmere bestemt ønsket om at reducere sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening. Byrådets arbejdsgrundlag, der ønsker at fremme sundhed, bæredygtighed og miljø taler for samme løsning.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At den ubebyggede grund Karlebovej 23 tages af salgslisten og
 2. At der tages stilling til om grunden skal oprenses, jf. sagsfremstillingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

I forhold til indstillingens punkt 1 besluttede Økonomiudvalget at bibeholde Karlebovej 23 på salgslisten. I forhold til indstillingens punkt 2 besluttede Økonomiudvalget, at grunden skal oprenses jvfr. sagsfremstillingen inden et salg. Økonomiudvalget anmoder Plan-, Miljø – og Klimaudvalget om tage en strategisk drøftelse af oprensning af forurenede kommunale grunde, således at Økonomiudvalget kan foretage en samlet prioritering.

Nr.286 - Skema C ansøgning - Stejlepladsen III

Sagsnr.: 15/29109

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema C angående nyopførelse af Stejlepladsen III omfattende 10 almene boliger og et fælleshus.

Sagsfremstilling og økonomi

Med brev af 9. november 2018 har Humlebæk Boligselskab, afdeling Stejlepladsen III fremsendt anmodning om godkendelse af skema C. for de nyopførte boliger.

 

Stejlepladsen III består af 10 senioregnede boliger + andel i fælleshus. Boligerne er på henholdsvis 70, 80 og 90 m2.

 

 

 

Byrådet vedtog på sit møde den 21. november 2016:

 

 • At skema B vedrørende opførsel af 10 almene boliger og et fælleshus med en samlet anskaffelsessum på 22.806.000 kr. godkendes.
   
 • At kommunen giver tilsagn om at deltage i finansieringen af byggeriet tidligst i 2017 med
  • Et grundkapitallån på 2.280.600 kr. og
  • En lånegaranti for realkreditbelåningen til en nettoværdi på 3.192.840 kr. svarende til 50 % af 6.385.680 kr.
    
 • At huslejen godkendes med et beløb op 1.073 kr. pr. m2. pr år.

 

 

Det fremgår af skema C ansøgningen, at den samlede, endelige anskaffelsessum er opgjort til 22.805.000 kr., hvilket er 1.000 kr. mindre end det, Byrådet godkendte ved skema B. Det fremgår ligeledes, at huslejen bliver 1.073 kr. pr. m2. pr år, som det også fremgik af skema B.

 

Den månedlige leje for en bolig på 70 m2 vil herefter være 6.260 kr., 7.150 kr. for en bolig på 80 m2 og for en bolig på 90 m2 8.050 kr.

 

Anskaffelsessummen på 22.805.000 kr. endeligt finansieres således:

 

 

Kr.

Kommunalt grundkapitallån - 10 % af anskaffelsessummen svarende til

2.280.000

Realkreditbelåningen udgør 88 % af anskaffelsessummen svarende til

20.069.000

Beboerindskud – 2 % af anskaffelsessummen svarende til

456.000

Finansiering i alt

22.805.000

 

Kommunen vil fortsat skulle stille garanti for en del af realkreditlånet.

 

I dagsordensteksten vedrørende godkendelse af skema B er garantien fejlagtigt opgjort til en nettoværdi på 3.192.840 kr. svarende til 50 % af 6.385.680 kr.
 

Det korrekte garantibeløb er netto 5.795.200 kr. svarende til 50 % af 11.590.400 kr. Landsbyggefonden garanterer de øvrige 50 %.

Bevilling

Sagen er bevillingsmæssigt håndteret i forbindelse med godkendelsen af skema B. Den forøgede garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Etablering af de 10 senioregnede boliger er i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr. 11 om at bygge sikre boliger, der er til at betale, og som er inkluderende. I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag henvises til ønsket om at etablere gode rammer for fællesskab og tryghed og om at sikre et ældreliv med muligheder.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At skema C vedrørende opførsel af 10 almene boliger og et fælleshus med en samlet anskaffelsessum på 22.805.000 kr. godkendes.
   
 2. At kommunen vedstår sit tilsagn om at deltage i finansieringen af byggeriet med

Et grundkapitallån på 2.280.600 kr.

 

 1. At størrelsen på tilsagnet om at yde lånegaranti for realkreditbelåningen ændres til nettoværdi 5.795.200 kr. svarende til 50 % af 11.590.400 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

Nr.287 - Forslag til nye politikker

Sagsnr.: 18/26585

 

Beslutningstema

Forslag til nyt politikkoncept, der ligger i forlængelse af pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens politikker skal som udgangspunkt fornyes eller revideres som minimum en gang i hver byrådsperiode i det 2. år. Det betyder, at kommunens politikker skal fornys i år 2019. Fornyelse af politikkerne i det 2. år skyldes et ønske om, at de politiske udvalg kan nå at få et indblik i politikområderne, inden nye politikker udarbejdes.

 

Nuværende politikker

I Fredensborg kommune er der et stort antal politikker, strategier og handlingsplaner, der bevæger sig på forskellige niveauer med forskelligt afsæt. Kommunens politikker dækker over alt fra meget overordnede og tværgående politikker, som for eksempel en ”Klima- og Energipolitik” til meget specifikke politikker, som for eksempel en ”Cykelpolitik.”

 

Betydning for borgeren

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil betyde, at kommunens politikker bliver nemmere at navigere i for borgerne, Byrådet og administrationen, samt som ledelsesværktøj. Fra et borgerperspektiv vil kommunens politikker på den måde være lettere tilgængelige. Samtidig kan det være hensigtsmæssigt, at politikkerne befinder sig på samme overordnede niveau, da det vil gøre kommunernes mål for udvikling mere tydeligt, hvilken retning kommunen skal bevæge sig i. På den måde bliver kommunens politikker nemmere at styre ud fra, og det bliver også nemmere at sikre, at politikkerne medfører en øget værdiskabelse for borgerne. Politikkerne skal følges op af relevante strategier, handlingsplaner og retningslinjer. En del af de nuværende politikker vil kunne omformuleres til strategier og handlingsplaner. De resterende strategier og handlingsplaner kan tilpasses efter behov.

 

Samarbejde på tværs

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil i de fleste tilfælde kræve et samarbejde mellem de involverede fagudvalg. I de fleste tilfælde vil et af fagudvalgene være det primære ansvarlige udvalg for udvikling af politikken, mens andre involverede fagudvalg vil være sekundære udvalg. I enkelte tilfælde vil en ligelig involvering og ansvar kræve, at to fagudvalg har fælles ejerskab til en politik. Samarbejdet på tværs af politikområder er vigtigt for at sikre mest mulig værdiskabelse. ”En sammenhængende Børne- Ungepolitik” er et eksempel på en vellykket politik, der berører to udvalg.

 

Enkelte politikker, som for eksempel værdighedspolitikken, er lovpligtige. Som det også er tilfældet i kommunens nuværende politik, foreslås det, at værdighedspolitikken fortsat er koblet med ældrepolitikken.

 

Et andet eksempel er boligpolitikken. Beslutningen om en boligpolitik udspringer af budgetvedtagelsen 2018. Det foreslås, at boligpolitikken kobles til arkitekturpolitikken under pejlemærkeoverskriften ”Bygninger og byrum skaber liv”. En fælles Bolig- og Arkitekturpolitik vil kunne sikre en synergi mellem de to områder, hvilket også har vist sig nyttigt i andre kommuner.

 

 

Nye politikker

Nedenstående oversigt er et forslag til, hvordan et reduceret antal politikker kunne se ud.

 

Det foreslås, at overskrifterne på politikkerne ligger i forlængelse af pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag. Dertil foreslås to politikker ud over de 8 i forlængelse af pejlemærkerne, så der i alt udarbejdes 10 politikker.

 

Forslaget til politikker skal ses som vejledende. Udvalgene kan sætte deres eget præg på overskrifter og indhold af politikkerne ligesom borgerinddragelse kan give anledning til nye overskrifter og indhold. Det vil for eksempel gøre sig gældende for kommunens nye Ældre- og Værdighedspolitik, hvor politikkens overskrift kan afvige fra pejlemærkeoverskriften ”Livskvalitet i hverdagen”, mens indholdet stadig vil afspejle pejlemærket ”Livskvalitet i hverdagen”.

 

Revisionen af Ældre- og Værdighedspolitikken blev igangsat i august med henblik på at politikken kan godkendes i Byrådet december 2018, idet kommunen skal have en godkendt værdighedspolitik i henhold til reglerne om værdighedspuljen. Arbejdet med at revidere Ældre- og Værdighedspolitikken har kørt sideløbende med udarbejdelsen af politikkonceptet, og er koordineret undervejs. Ældre- og Værdighedspolitikken tager således afsæt i det nye politikkoncept. 

 

Oversigt med forslag til nye politikker

C:\Users\chma\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CT3TYE7Q\Charlotte.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over nye politikker med overblik over ansvarlige udvalg og eksisterende tilknyttede politikker og strategier.

 

Byrådets nye politikker

Primære ansvarlige udvalg

Sekundære udvalg

Eksisterende politikker og strategier

 

Livskvalitet i hverdagen – et godt ældreliv

Ældre- og Værdighedspolitik

Social- og Senior-udvalget

 

Ældre- og Værdigheds-politik

Du kan mere end du tror

Social- og Handicappolitik

Social- og Senior-udvalget

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervs-udvalget

 

&

 

Børne- og Skoleudvalget

Handicappolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik

Bygninger og byrum skaber liv 

Byrums, Bolig- og arkitekturpolitik

Plan-, Miljø- og Klima-udvalget

Social- og Senior-udvalget

Planstrategien

 

Boligpolitik

Arkitekturpolitik

 

Politik for kommunale ejendomme

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Sundheds, Fritids- og Kulturpolitik

Fritids- og Idræts-udvalget

 

&

 

Kulturudvalget

Børne- og Skoleudvalget

 

&

 

Social- og Seniorudvalget

 

&

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Bevæg dig for livet – strategi for visionen

Sundhedspolitikken

Kultur- og Idrætspolitik

 

Kulturstrategi

Medborgerskabs-politik

Biblioteks-strategi 2020

Folkeoplysnings-politik

Det er sejt at være dygtig

En sammen-hængende Børne- og Ungepolitik

Børne- og Skole-udvalget

Social- og Senior-udvalget

 

&

 

Borgerservice-, Arbejds-markeds- og Erhvervs-udvalget

Sammen-hængende Børne- og Ungepolitik (lovpligtig)

Inklusions-strategi

 

Oplevelser og erhverv som udviklings-motor

Erhvervs og Turismepolitik

Borgerservice-, Arbejds-markeds- og Erhvervsudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

 

Digitaliserings- og kanalstrategi

 

Erhvervsstrategi 2018-2021

Erhvervs- og turismepolitik 2013-2016

Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Energi, Klima, Natur- og Miljøpolitik

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Infrastruktur- og Teknikudvalget

Klima- og Energipolitik

Natur- og Miljøpolitik 2016-2019

Naturstrategi 2013-2021

Trivsel og fællesskaber i beskæftigelse

Beskæftigelses-politik

Borgerservice-, Arbejds-markeds- og Erhvervs-udvalget

Social- og Seniorudvalget

Beskæftigelses-politik

Beskæftigelses-plan (lovpligtig)

Erhvervsstrategi 2018-2021

Erhvervs- og turismepolitik 2013-2016

Et godt sted at leve og bosætte sig

Økonomisk- og – finansiel politik

Byrådet

Økonomi-udvalget

Finansiel politik

Økonomisk Politik

Anlægs-politikken

Indkøbs- og Udbudspolitik

Indkøbs- og Udbudsstrategi

 

 

Tidsplan

Der lægges op til, at politikkerne skal godkendes af Byrådet senest i august 2019, så politikkerne kan indgå som fundament for drøftelserne på budgetseminaret til august samt i den videre budgetproces.

 

Det foreslås, at fagudvalget/-udvalgene indledningsvist skal godkende en proces- og tidsplan, der redegør for processen frem til Byrådets godkendelse af politikken. Fagudvalget/-udvalgene skal også indledningsvist præsenteres for et oplæg til en ramme for indholdet af politikken.

 

I forlængelse heraf foreslås følgende vejledende tidsplan, der tilrettelægges individuelt i samarbejde med de involverede fagudvalg:

 

 

 

I de tilfælde flere fagudvalg er involveret i udvikling af politikken eller politikken dækker over flere områder, vil der være mulighed for at tilrettelægge processen, så borgermøder og høringer kan være emneopdelt, hvis det er mere hensigtsmæssigt. Politikken kan desuden fremstilles i forskellige afsnit med forskellige farver, så der visuelt vil være mulighed for at vise, at politikken dækker over flere politikområder.

 

Borgerinddragelse

Der vil blive lagt vægt på at inddrage områdets interessenter i forbindelse med udvikling af de nye politikker. Når borgerne har mulighed for at få indflydelse på politikken sikres en bedre borgerinddragelse og et større ejerskab. Den konkrete inddragelse kan ske på mange måder f.eks. i forbindelse med borgermøder, høringer eller allerede fastlagte dialogmøder. Processen vil blive tilrettelagt under hensyn til de enkelte politikområder.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Udarbejdelse af politikker i Fredensborg kommune understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.                   

 

Samtidig understøttes FN’s verdensmål, delmål 16.6 om ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer” og delmål 16.7 om ”lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer”.

 

 

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At vedlagte forslag til nye politikker godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler administrationen, idet de faldne bemærkninger indgår i fagudvalgenes behandling af forslag til udmøntning.

Nr.288 - Orientering om direktionens ledetråd 2019

Sagsnr.: 18/25158

 

Beslutningstema

Direktionens Ledetråd for 2019 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Direktionen udarbejder årligt en ledetråd, hvor der sættes retning for det kommende års arbejde i organisationen. Ledetråden er direktionens blik på de vigtigste strategiske temaer for 2019.

 

Direktionens Ledetråd 2019

Direktionens ledetråd 2019 har et afsæt i den udviklingsdagsorden, som er i samfundet generelt med et fokus på regelforenkling og afbureaukratisering. I Fredensborg Kommune har vi i mange år haft netop det fokus, og organisationen er kommet langt med at skabe en effektiv og moderne organisation.

 

Der stilles imidlertid fortsat nye krav og forventninger til den kommunale udvikling, og derfor har ledetråden fokus på, at vi hele tiden skal forfine vores organisation og den måde, vi løser vores opgaver på - med udgangspunkt i det høje niveau, der allerede er.

 

Konkret betyder det, at direktionen med ledetråden sætter fokus på, at vi som organisation skal rykke endnu et skridt nærmere borgerne og fortsætte de gode takter med at samarbejde med borgerne omkring udviklingen af de ydelser, vi leverer. Vi skal også træde et skridt endnu nærmere vores opgaver, forstået på den måde, at vi skal arbejde med løbende at tilpasse vores opgaveløsning med det for øje, at vi skaber mest mulig værdi.

 

Ligesom tidligere år har vi løbende fokus på at udvikle fagligheden i organisationen. På mange områder oplever vi, at faglig udvikling er afgørende, dels for at løse opgaver til den bedste kvalitet, men også for at kunne spille sammen med andre fagligheder og styrke det tværfaglige samarbejde.

 

Som offentlig myndighed er ledelse og medarbejdere hver dag i kontakt med mange borgere - børn såvel som voksne. De senere år har vi oplevet, at sproget og omgangstonen er blevet mere rå i samfundet omkring os. Med temaet nærhed til sproget er vi derfor til stadighed optaget af, hvordan vi som offentlig organisation kan medvirke til, at sætte god omgangstone på dagsordenen.

 

Den videre proces

Ledetråden følges op af årsplaner på center- og institutionsniveau. Årsplanerne skal sikre, at ledetråden implementeres, og at direktionens fokus bliver en del af både driften og udviklingen af organisationen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

 1. at Økonomiudvalget tager orienteringen om Direktionens ledetråd 2019 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning, idet Økonomiudvalget udtrykker anerkendelse og ros til ledetrådens form og indhold

Nr.289 - Udtræden af stedfortræderlisten

Sagsnr.: 18/31807

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at Frederik Ingemann, Liste A, udtræder af stedfortræderlisten.

Sagsfremstilling og økonomi

Ved kommunalvalget i 2017 blev Frederik Ingemann valgt som stedfortræder for Liste A, som den første på stedfortræderlisten.

 

Frederik Ingemann er fraflyttet kommunen den 1. marts 2018. Efter den kommunale valglov er det en forudsætning for at være valgbar, at man har bopæl i kommunen. Dette gælder for såvel de personer, som har opnået valg til Byrådet, samt for stedfortræderne. Hvis man mister sin valgbarhed, skal man udtræde af Byrådet hhv. stedfortræderlisten.

 

Spørgsmålet om, hvorvidt et byrådsmedlem eller en stedfortræder ikke længere er valgbar som følge af fraflytning fra kommunen, afgøres af Byrådet.

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2, jf. § 1.

 

Lovbekendtgørelse nr. 1030 af 6. juli 2018

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fred, Retfærdighed og Stærke institutioner, verdensmål nr. 16.

Byrådets arbejdsgrundlag, dialog og borgerinddragelse.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At Byrådet godkender, at Frederik Ingemann udtræder af stedfortræderlisten.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.290 - Ansøgning om nattilladelse fra Danhostel Fredensborg Vandrerhjem

Sagsnr.: 18/31220

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om udvidet åbningstid til kl. 02.00 på fredage, lørdage og helligdage, som ikke efterfølges af en hverdag til Danhostel Fredensborg Vandrerhjem.

 

Det fremgår af delegationsplanen, at sager om udvidet åbningstid (nattilladelse) afgøres i Økonomiudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Nordsjællands Politi har fremsendt ansøgning fra Anders Fosvald om fornyelse af alkoholbevilling og nattilladelse til Danhostel Fredensborg Vandrerhjem.

 

Ansøger ønsker nattilladelse natten til lørdage og søndage samt til helligdage, som ikke er efterfulgt af en hverdag indtil kl. 02.00 i medfør af Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevlling m.v. § 28.

 

Ifølge politiet foreligger der ikke konkrete ordensmæssige, ædruelighedsmæssige m.v. eller øvrige politimæssige forhold, der gør det betænkeligt at meddele tilladelse til det ansøgte.

 

Nordsjællands Politi har givet samtykke til, at der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 02.00 på fredage, lørdage og helligdage, som ikke er efterfulgt af en hverdag.

 

Samtidig har Nordsjællands Politi meddelt ansøger en alkoholbevilling til Danhostel Fredensborg Vandrerhjem for en periode af 8 år. I denne sag skal Økonomiudvalget alene tage stilling til ansøgningen om udvidet åbningstid, da administrationen har kompetence til at følge politiets indstilling i forhold til perioden på alkoholbevillingen.

 

I august måned i år fik vi en henvendelse fra en borger, som klagede over larm fra Danhostel Fredensborg Vandrerhjem. Vedkommende bor i Zoarparken i et af de rækkehuse, der ligger tættest på vandrerhjemmet. Administrationen kontaktede forpagterne af Danhostel Fredensborg Vandrerhjem i forhold til klagen, og der har ikke siden været henvendelsen om klager over støj.

 

Ansøgningen om udvidet åbningstid har været i høring i Team Miljø, som oplyser, at de anbefaler at døre og vinduer til festlokaler holdes lukket efter kl. 22.00, når den støjmæssige natteperiode starter.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

 1. At der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 02.00 fredage, lørdage og helligdage som ikke efterfølges af en hverdag.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Godkender administrationens indstilling.

Nr.291 - Ældrepolitik med høringssvar

Sagsnr.: 18/23326

 

Beslutningstema

Beslutning om ny Ældre – og værdighedspolitik 2018 – 2021 efter høringsvar.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtager politikker én gang i hver byrådsperiode. Politikken er gældende i en 4 årig periode og implementeres gradvist.

 

Byrådet skal ligeledes indenfor det første år i den kommunale valgperiode og det vil sige i 2018, vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Social og Seniorudvalget har valgt at integrere værdighedspolitikken i ældrepolitikken og har formuleret en fælles politik med overskriften: ”Et godt ældreliv”

 

Der har været afholdt et temamøde for at få en bred drøftelse af de overordnede temaer i ældrepolitikken. På temamødet deltog repræsentanter fra Seniorrådet, Forebyggelsesrådet, Ældresagen, Danske Handicaporganisationer og ledere og medarbejdere på ældreområdet.

 

Følgende temaer blev drøftet:

 1. Demens
 2. Pårørende
 3. Værdighed
 4. Ensomhed/frivillighed.

 

Der foreligger på den baggrund nu et forslag til revideret Ældre – og værdighedspolitik til Social og Seniorudvalget, der har været sendt i høring.

 

Der er kommet høringsvar fra Seniorrådet, Forebyggelsesrådet, Ældresagen, Frivilligcenteret og medarbejdere og langt de fleste høringsvar er nu tilføjet.   

 

Høringssvarene er indarbejdet i teksten. Forslag til ny tekst fremstår med rød tekst.

Forslag til tekst, der slettes, fremstår med overstregning (se bilag).

 

Høringsvar, som er indarbejdet:

 • Forslag om ændring af titel på ældre og værdighedspolitikken.
 • Der er forslag om, at der skelnes imellem demente og svækkede. (er tilføjet under overskriften: demente og svækkede)
 • Der er ønske om en præcisering af målgruppen for politikken (er tilføjet under overskriften: implementering).
 • Øvrige høringsvar er tilføjet i form af sproglige nuancer eller præciseringer.

 

I det omfang hvor høringssvarene går i retning af ønsker eller konkrete indsatser, er de ikke

indarbejdet, for eksempel:

 • Ønske om bofællesskaber for ældre fx OLLE KOLLE
 • Ønske om læringsfællesskaber med Frivilligcenter
 • Kommunal konsulent som står til rådighed for pårørende
 • Konkrete initiativer til støtte af pårørende fx kontrakt / forventningsafstemning imellem kommune og pårørende.
 • Ønske om at § 18 puljen øges.
 • Ønske om en kommunal ulykkes – og ansvarsforsikring for pårørende og frivillige.
 • Ønske om beskrivelse af kontrol og tilsyn på ældreområdet
 • Ønske om at tilføje konkrete tal om ældres sundhed og sygdom.

 

 

Ældre - og værdighedspolitik med høringsvar og forslag til rettelser er vedhæftet som bilag.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Understøtter Byrådets pejlemærke: Livskvalitet i hverdagen, Et ældreliv med muligheder

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

At udvalget tager stilling til høringssvar og beslutter endelig udformning af politikken til beslutning i Byrådet.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Vedtaget med enkelte sproglige ændringer.

Udvalget bemærker, at der via værdighedspuljemidlerne iværksættes en pårørendevejleder funktion fra januar 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling, idet Økonomiudvalget bemærker, at Ældrepolitikken er fuldt koordineret med det nye politikkoncept jvfr. sag 287.

Nr.292 - Planmæssige rammer for udbud og salg af matr. nr. 1ls og 1qm Niverød By Karlebo

Sagsnr.: 18/28844

 

Beslutningstema

Stillingtagen til rammer for udbud og salg af matr. nr. 1ls og 1qm Niverød By, Karlebo.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgte kommunale ejendomme undersøges med henblik på salg, herunder ejendommene ved Hasselhøj som omfatter to ejendommene med matr. nr. 1ls (A) og 1qm (B) Niverød By. De to matrikler udgør tilsammen ca. 3000 m2.

 

Ejendommene

De to ejendomme er beliggende ved bebyggelsen Hasselhøj nærmest ved Hasselhøj nr. 320. Hasselhøj er en tæt-lav bebyggelse fra 1980érne. Se kort herunder.

 

    

Arealer beliggende vej Hasselhøj, Nivå

 

Matr. nr. 1ls (A) afgrænses på den nord-, syd- og vestlige-side af den eksisterende bebyggelse Hasselhøj og mod øst af en offentlig sti. Matr. nr. 1qm (B) er beliggende på modsatte side af stien, men har visuelt større sammenhæng med det grønne fællesareal. Begge matrikler henligger som grønne områder med højt græs og spredt beplantning. Der er ingen umiddelbare beskyttelsesinteresser i området.

 

Den grønne kile som ligger rundt om matr. nr. 1qm er samejet af de omkringliggende grundejerforeninger.

 

Gældende planmæssige rammer

Ejendommene er omfattet af lokalplan nr. 15 – tæt-lav Islandshøj. Ifølge lokalplanen, som har været gældende siden 1978 er området overordnet set udlagt til boligformål som kan bestå af række-, kæde- eller længehuse og lignende tæt-lav bebyggelse. Matr. nr. 1ls er udlagt til butiks- og institutionsområde.

 

Rammeområde NB08 – Hasselhøj m.v. i Kommuneplan 2017:

Anvendelse: Boligområde Tæt lav

Max bebyggelsesprocent: 25%

Max højde: 1 etage med udnyttet tagetage

Andet: Antallet af boliger må ikke overstige 250.

 

Den gældende lokalplan og rammebestemmelsen i NB08 beskriver i forbindelse med udbygningen af området at der i alt kan opføres 250 boliger. Som området ser ud i dag er der ialt 256 boliger. Udbygning med yderligere fire boliger i området kan planmæssigt forsvares på matr. nr. 1ls idet der siden 1978 har været planlagt byggeri på matriklen og at områdets karakter af boligbebyggelse ikke ændres.

 

Der er tinglyst en deklaration for området, hvor Fredensborg Kommune alene er påtaleberettiget. Indholdet i deklarationen strider ikke imod overvejelserne i denne sag, men hegn i skel mod veje, sti, og fællesarealer samt naboskel må kun være levende hegn af typen liguster i en maksimal højde på 1,8m.

 

Forslag til planmæssige rammer for udbud

Det er administrationens vurdering, at kun matr. nr. 1ls (A) bør overvejes til salg til boligformål idet ny bebyggelse naturligt vil kunne tilpasses den eksisterende bebyggelsesstruktur i området. Den gældende lokalplan udlægger matr. nr. 1qm som grønt område som en del af fællesarealet. 

 

Administrationen har på baggrund af undersøgelser og besigtigelse i området følgende forslag til planmæssige rammer:

 

Vedr. matr. nr. 1ls (A)

 • Området skal udlægges til boligformål – tæt lav.
 • Nybyggeri skal tilpasses den bebyggede struktur i området. Arkitekturen skal hente inspirations i områdets Tæt-lav byggeri i formsprog og materialer, men skal fremstå med et moderne arkitektonisk udtryk.   
 • For at sikre en tilpasning til eksisterede bebyggelse indføres lignende bebyggelsesregulerende bestemmelser fra lokalplan nr. 15 til ny lokalplan.
 • På arealet kan maksimalt opføres 2 dobbelthuse med 4 boliger ialt med tilhørende havearealer i 1 etage med udnyttet tagetage. 
 • Der skal etableres 1,5 parkeringspladser pr. bolig for tæt/lav bebyggelse jf. Kommuneplan 2017.
 • Vejadgang skal etableres over ejendommens nordlige skel mod Hasselhøj suppleret med en sekundær vejadgang sydfra.
 • Hegn i skel mod veje, sti, og fællesarealer samt naboskel må kun være levende hegn af typen liguster i en maksimal højde på 1,8m

 

Vedr. matr. nr. 1qm (B)

Det er administrationens vurdering, at matr. nr. 1qm ikke bør udbygget med boliger, men forblive som en del af det grønne fællesområde mellem bebyggelserne. Administrationen har været i kontakt med Fredensborg Forsyning i forhold til planlægning af arealer til regnvandshåndtering. De har ingen interesse i arealet til det formål. Administrationen vil derfor foreslå at der indledes dialog med grundejerforeningerne i området om overdragelse af arealet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende stade.

 

Retsgrundlag

Planloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

 1. At de opstillede planmæssige rammer for matr. nr. 1ls og 1qm Niverød by Karlebo ligger til grund for udbud af ejendommene.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling. Administrationen afholder møde med grundejerforeningen inden salget.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Godkender Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Nr.293 - Klimakompensation for Flyrejser

Sagsnr.: 18/27314

 

Beslutningstema

Beslutning om, hvordan Fredensborg Kommune kan klimakompensere for kommunens flyrejser.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 3. september, at der skal udarbejdes et oplæg til beskrivelse af hvordan en ordning for klimakompensation af kommunens flyrejser kan implementeres i praksis, herunder økonomien heri.

 

Der er udarbejdet 3 mulige modeller med konkrete forslag, baseret på en opgørelse over kommunens flyrejser med udgangspunkt i kompensation via skovrejsning.

 

Oversigt over 3 modeller for klimakompensation af flyrejser

 

Fordele

Ulemper

Model 1: Skovrejsning i Ecuador i samarbejde med DOF

Anerkendt koncept

Skoven ikke synlig lokalt

Model 2: Skovrejsning i Danmark i samarbejde med Folkeskoven.dk

Rimelig og kendt pris, pris­billigt pga. igangværende projekt med andre sponsorer.

Skoven plantes i Greve, ikke synlig lokalt

Model 3: Skovrejsning i Fredensborg Kommune i samarbejde med partner

Der kan plantes træer i flere områder, på tilgængelige steder, fx med skiltning af klimaskoven

Større udgift og indsats for administrationen. Kræver kommunale arealer egnet til formålet.

 

Modellerne beskrives yderligere nedenfor. I bilag 1 ses baggrundsinformation for modeller og beregninger.

 

 

Antal flyrejser og samlet CO2-udslip for Fredensborg Kommune

Baseret på en opgørelse fra kommunens rejsebureau over flyrejser, foretaget både af politikere og medarbejdere, er der i 2017 foretaget 6 enkeltrejser til Europa og 92 enkeltrejser indenrigs. I 2018 frem til 14. september er der foretaget 16 enkeltrejser til Europa og 119 enkeltrejser indenrigs.

 

Ifølge SAS’ CO2-beregner har det medført et CO2-udslip på i alt 14 tons, hvilket peger mod en årlig CO2-udledning på max. 10 tons (se bilag for beregning).

Kilde: https://www.sas.dk/flyv-med-os/tillaegstjenester/co2-kompensation/

 

Derfor arbejdes med et årligt CO2-udslip på max 10 tons CO2.

 

Trærejsning som kompensation

Trærejsning har været nævnt som en relevant model for kompensation for flyrejsernes CO2-udledning. Der er blandt fagfolk generel enighed om, at trærejsning kan kompensere for CO2-udslippet. Dog er der kun tale om en opmagasinering/lagring, da CO2en frigives igen, når træet enten brændes eller forgår i en skovbund, når det dør.

 

Hvor mange træer skal plantes?

Dansk Ornitologisk Forening arbejder med en ”tilbagebetalingstid” på 5-8 år. Eller med andre ord: Opsuges årets CO2-udslip i løbet af 5-8 år, vil de efterfølgende år være ”ren gevinst”.

En tommelfingerregel siger, at en kubikmeter rent træ i gennemsnit indeholder 1 tons CO2.

Fredensborg Kommune skal kompensere for lidt under 10 tons pr. år med den nuværende flyveaktivitet. Det betyder, at Fredensborg Kommune skal sikre skovrejsning, der skaber ca. 1 m3 nyt træ pr. år. Det svarer til ca. 700 m2 rødgran eller 1.000 m2 bøg.

 

Sker skovrejsningen i Fredensborg Kommune, skal kommunale arealer til den nye skov findes og udlægges til formålet.

 

Model 1: Skovrejsning i Ecuador i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Sker trærejsningen fx i Ecuador (hvor DOF har projekter), kan det være sværere at sikre sig, at skoven plantes og forbliver intakt. Via et samarbejde med en amerikansk fond, vurderer DOF, at det er meget sikkert at investere i projekterne og understreger en høj værdi og effektivitet, bla. fordi fonden fordobler den investering, DOF kommer med.

 

Fredensborg Kommunes behov for kompensation vil kunne dækkes for ca. 10.000 kr. om året.

 

Model 2: Skovrejsning i Danmark i samarbejde med Folkeskoven.dk

Sker skovrejsningen i Danmark, vil træerne typisk vokse langsommere og arealerne vil være dyrere. En dansk organisation står bag ”folkeskoven”, som bl.a. har etableret et skovareal i Greve syd for København i samarbejde med HOFOR. Skovarealet er samtidig med til at beskytte grundvandsressourcer til det storkøbenhavnske område. Foreningen står for plantning, evt. stisystem, skiltning, pleje, vanding og genplantning mm. de første 3 år.

Som udgangspunkt vil Fredensborg Kommune kunne købe tilplantning af ca. 700-1.000 m2 med ca. 400 træer som en del af den eksisterende Folkeskov og dermed dække den årlige kompensation for et beløb i størrelsesorden 8.000 kr. om året.

 

Model 3: Skovrejsning i Fredensborg Kommune i samarbejde med partner

En lokal varetagelse af opgaven vil give mulighed for, at der plantes træer flere steder i kommunen, på tilgængelige steder med skiltning af klimaskoven.

 

Som udgangspunkt vil Fredensborg Kommune kunne etablere lokal klimaskov med den nødvendige mængde træer for et beløb i størrelsesorden 200.000 kr. pr. år, med forbehold for prisfastsættelse af driften af arealer, som ikke kendes på forhånd. Det skal afklares nærmere hvor meget skov, der samlet ønskes rejst på kommunal jord over tid.

 

Det vil dog næppe være muligt at skabe et samlet areal med skov. Når man kombinerer kortet med kommunalt ejede arealer og fredninger viser det, at alle de større kommunale arealer ligger i områder, hvor skovrejsning ikke er mulig. Det vil efter al sandsynlighed være nødvendigt at etablere flere små individuelle områder med træer, såfremt der skal plantes klimatræer på kommunens arealer.