Nr.300 - Kapacitet i dagtilbud i Børnehusene Kokkedal

Sagsnr.: 18/7830

 

Beslutningstema

Stillingtagen til udvidelse af kapacitet i Børnehusene Kokkedal og ændret anvendelse af foreningshuset Regnbuen.

 

Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen ”Kapacitet i Dagtilbud” (sag nr. 58), som blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. maj 2018, samt sagen ”Orientering omkring Kloge m² og arealanalyse” (sag nr. 131), som blev forelagt ØK den 22. maj 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Områdeinstitutionerne oplever en generel stigning i antal børn særligt på 0 – 2 års området.

I Kokkedal Bysamfund opleves aktuelt et stigende pres, således at der vil være 15 pct. flere børn indskrevet pr. 1. april 2019 end det faktisk normerede antal pladser. Den nuværende bygningskapacitet kan ikke rumme den aktuelle stigning i børnetallet, og Børnehusene Kokkedal har derfor akut behov for at udvide den eksisterende bygnings-kapacitet.

 

Løsningsforslag i denne sag belyser mulighederne for at løse det det akutte behov, som ikke har kunnet forudses i prognoserne. Sideløbende arbejder administrationen videre med en analyse af kapacitetsbehovet i Kokkedal på længere sigt. Resultatet af denne analyse forventes fremlagt i løbet af foråret 2019.

 

Udviklingen i fødselstallet og ventelisteopgørelse for Kokkedal

Administrationen gennemførte i foråret 2018 en overordnet analyse af det aktuelle behov for dagtilbud i de fire bysamfund. Analysen indeholdt følgende tre faktuelle forhold:

  • Fødselstal for årene 2015 / 2016 / 2017 / 2018
  • Ventelisteopgørelse til dagtilbud fra september 2018 – april 2019

 

Fødselstallet har været faldende i hele kommunen i perioden fra 2011-2016. I 2016 vender billedet, og der kommer igen en stigende efterspørgsel efter vuggestuepladser i de fire bysamfund.

 

I forlængelse af analysen i foråret 2018 har administrationen opdateret ventelisteopgørelsen til Børnehusene Kokkedal pr. 15. oktober 2018. Tallene viser, at antal besatte pladser i Børnehusene Kokkedal pr. 1. oktober 2018 er på 11 børn mere end antal faktisk normerede pladser, og stigningen fortsætter frem til 1. april 2019 (hvor de kommende skolebørn starter i ”miniSFO”).

 

Stigningen i andelen af børnehavebørn mellem 1. oktober 2018 og 1. april 2019 skyldes foruden tilflytning, at en del af de indskrevne vuggestuebørn er fyldt tre år i løbet af perioden.

 

I Kokkedal bysamfund indgår endvidere den selvejende institution Bøgegården. Bøgegårdens 0-6 års kapacitet er fuldt udnyttet. Den er på 30 0-2 årige og 60 3-5 årige børn plus en vippenormering på 10 %.


 

 

Børnehusene Kokkedals faktisk normerede pladser og besatte pladser

Aldersgruppe

Faktisk normerede pladser

Besatte pladser pr. 1. oktober 2018

 

Besatte pladser pr. 1. april 2019

0-2 årige

148

162

161

3-5 årige

210

207

251

I alt

358

369

412

Tabel 1: Ventelisteopgørelse pr. 15. oktober 2018 til dagtilbud for 0-5 årige i Børnehusene Kokkedal for perioden oktober 2018 – april 2019

 

Pr. 1. april 2019 vil der være 54 børn mere end der er normeret til i Børnehusene Kokkedal. Lægger man 10 % vippenormering oveni det normerede børnetal falder differencen til 18 børn. Der skal således findes ekstra plads til ca. 20 børn i Børnehusene Kokkedal så hurtigt som muligt i 2019.  

 

Udviklingen i bygningskapaciteten for Børnehusene Kokkedal

Parallelt med udviklingen i børnetallet har bygningskapaciteten for Børnehusene Kokkedal ligeledes undergået en række ændringer i perioden, som tilsammen har medført, at bygningskapaciteten samlet set er reduceret.

 

I 2010 blev der etableret et fælleskøkken i Børnehusene Kokkedal som følge af Dagtilbudslovens bestemmelser vedr. obligatorisk frokostordning i daginstitutioner. Fælleskøkkenet blev indrettet i Bygningen på Broengen 4, hvor der samtidig var børnehave.  Antal kvadratmeter til børneaktiviteter blev dermed reduceret.

 

I 2014 fraflytter dagplejen Broengen 2B – Regnbuen, som følge af faldet i børnetallet. Dagplejen flytter i stedet ind i Børneengen, og Regnbuen overgår til foreningsbrug.

Siden er dagplejen flyttet flere gange og har haft til huse både i Ådalen og Blomsterengen.

 

I 2016 nedlægges skovbørnehaven Avede Porthus i Karlebo, hørende til Børnehusene Kokkedals kapacitet. Nedlæggelsen indgår sammen med nedlæggelsen af skovbørnehaven Vidnæsdam i Nivå i Budgetforlig 2016-2019.

 

I 2016 overgår landarbejderboligen på Græstedgård fra bolig til lokalt naturtilbud samt legestue og gæstepasning for dagplejen i Børnehusene Kokkedal.

 

I 2018 anvendes den tidligere landarbejderbolig, ’Annekset’, ikke længere som naturtilbud, men indgår som en del af bygningskapaciteten på Græstedgård.

 

Kapacitetsløsning i Kokkedal bysamfund

Administrationen har undersøgt mulighederne for at løse det akutte kapacitetsproblem. Undersøgelsen har vist, at det ikke er muligt at løse kapacitetsproblemet inden for den bygningsmasse, som Børnehusene Kokkedal råder over i dag, samt at der ikke er ledige bygninger i nærområdet, som vil kunne anvendes til daginstitution.

Administrationen har efterfølgende set på muligheder for at løse kapacitetsproblemet ved at ændre på anvendelsen af forskellige lokaler i Kokkedal, som kommunen råder over i dag.

 

En række muligheder er undersøgt, herunder inddragelse af ”administrationslokaler” og lokaler på Kokkedal Skole, men kun én mulighed har vist sig at kunne imødekomme Børnehusenes behov uden at skabe nye udfordringer og forringe andre brugeres lokalesituation.

 

Løsningen, som administrationen peger på, er:

  • At bygningen Broengen 2B - ’Regnbuen’, overgår til daginstitution. Bygningen ligger umiddelbart ved siden af Børnehusene Kokkedals øvrige huse på Broengen, og den har tidligere været anvendt af dagplejen i Kokkedal.

 

  • At de fire foreninger, som i dag anvender foreningshuset Regnbuen, flytter over i Kvarterhuset, hvor de havde lokaler frem til 2014, indtil Kokkedal Ungdomsklub flyttede ind. De fire Foreningen er Foreningen for Kulturelle Projekter, Fredensborg Multikulturel Kvindeforening, Fremtidens Unge og Salam Spejderkorps. Foreningerne anvender Regnbuen både i eftermiddags- og aftentimerne samt i weekenden.

 

  • Denne løsning vil indebære, at Kokkedal ungdomsklub-tilbud gen-tænkes. Der er imidlertid allerede beslutning herom i det indgåede budget for 2019-2022.

 

Fordele for Børnehusene Kokkedal ved denne løsning

Bygningen ligger i umiddelbar nærhed af de øvrige huse på Broengen, hvilket både praktisk, administrativt og pædagogisk vil være en fordel for institutionen. Børnehusenes grønne værksted ligger op til Regnbuens udearealer, og hegnet mellem de to arealer vil kunne flyttes så udearealerne forbindes. Det vil desuden være den mest hensigtsmæssige løsning for familierne i Kokkedal at have institutionerne i samme område.

 

Bygningen har et bruttoareal på 135 m2, og eftersom der tidligere har været dagpleje, vil bygningen uden større indgreb kunne anvendes til børneinstitution. Der vil være plads til en storbørnegruppe på 20 børn i Regnbuen, og medregnes vippenormeringen på 10 % vil man få løst det aktuelle kapacitetsbehov. 

 

Det vil samtidig skaffe plads til, at dagplejen kan være i Blomsterengen én gang om ugen. Det er her dagplejen organisatorisk og ledelsesmæssigt er forankret.

 

Bygningen kan forholdsvis enkelt istandsættes og indrettes til en børnehavegruppe. Det gælder ligeledes for den tilhørende grund, som overvejende henligger som græsplæne.

 

Under forudsætning af, at der findes lokaler til foreningerne vil løsningen kunne iværksættes fra 1. januar 2019 med en istandsættelse, som muliggør indflytning i bygningen pr. 1. marts 2019. 

 

Fordele for foreningerne ved denne løsning

Foreningerne vil få betydeligt mere plads, idet bygningen både er større og indeholder flere separate lokaler samt både køkken og tekøkken.

 

Løsningen vil kunne iværksættes fra 1. januar 2019. Istandsættelsesmæssigt vil løsningen kun kræve, at Kvarterhuset bliver malet, og foreningerne vil dermed kunne flytte direkte fra det ene til det andet hus. 

 

Administrationen har holdt møde med foreningerne den 26. november, for at inddrage dem og høre om deres behov og ønsker til foreningslokaler fremover.

 

Alle foreningerne udtrykte stor interesse for at komme tilbage til Kvarterhuset, hvor de ser, at de udfordringer, de giver udtryk for, vil kunne løses på en for alle parter tilfredsstillende måde.

Kvarterhuset er i foreningernes optik et betydelig bedre sted for dem end Regnbuen. De gav udtryk for, at de havde pladsmæssige udfordringer, da to foreninger ikke kan have aktiviteter i huset samtidig, og at de manglede opbevaringsplads indendørs.

 

Kvarterhuset er ikke en mulighed for Børnehusene da, bygningen ud fra en byggefaglig vurdering ikke er egnet til daginstitution.

 

Høring af foreninger og Folkeoplysningsudvalget

Sagen sendes til høring hos de berørte foreninger i Regnbuen og Folkeoplysningsudvalget.

 

Eventuelle bemærkninger fra Folkeoplysningsudvalget/foreninger vil foreligge til mødet i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Udfordringer i relation til Kokkedal Ungdomsklub

Kokkedal Ungdomsklub udnytter ikke den store kapacitet, der ligger i Kvarterhuset, da klubben i dag benyttes af ganske få unge. Som følge af budgetforlig 2019-22 skal ungdomsklubben spare en million kr. i 2019. Der vil på denne baggrund blive fremlagt en sag om fremtiden for Kokkedal Ungdomsklub til BSU på et kommende møde. Sagen vil omfatte det samlede ungdomsklubtilbud i Kokkedal, herunder Bøgegårdens klubtilbud – også i lyset af Bøgegårdens privatisering. Flytningen af foreningerne vil lægge nogle bindinger på processen omkring ungdomsklubben.

 

Økonomi

Ejerforhold

Kommunen lejer Broengen 2B, Regnbuen, af Boligforeningen 3B i lighed med de øvrige bygninger på Broengen, som anvendes af Børnehusene Kokkedal. Foreningshuset hører jf. styrelsesvedtægten under Fritids-og Idrætsudvalgets budget, og huslejen afholdes af budgetområde 5 – Fritid og Idræt. Kommunen ejer Kvarterhuset, som er beliggende på en matrikel, som ejes af 3B. Bygningen hører jf. styrelsesvedtægten under Børne- og Skoleudvalgets budget, politikområde område 8 – børn.

 

Udgifter

Administrationen anslår, at istandsættelsen af Regnbuen vil beløbe sig til 0,4 mio. kr. Beløbet dækker etablering af et nyt køkken, børnegarderobe, børnetoilet, nyt gulv i bygningen, reparationer og maling. Istandsættelse af udearealet, delvis flytning af hegnet herunder isætning af ny børnesikret låge er inkluderet i beløbet.

 

Børnehusene Kokkedal har herudover 0,1 mio. kr. i budgettet for 2018 til indkøb af møbler og inventar til de pædagogiske miljøer.

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at Broengen 2B, Regnbuen, overgår til Børnehusene Kokkedal og anvendes som daginstitution pr. 1. marts 2019. 

 

Administrationen anbefaler endvidere, at foreningerne fra Regnbuen overtager Kvarterhuset.

 

Administrationen anbefaler, at de 0,4 mio. kr. findes inden for mindreforbruget i 2018 på den samlede ramme på politikområde 8 – børn.

 

Administrationen anbefaler, at udgifterne til maling af Kvarterhuset dækkes af afsatte midler til generel indvendig bygningsvedligehold.

 

 

Bevilling

 

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (lov nr. 1214 af 11. oktober 2018 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge).

 

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø).

 

Ved ombygning vil tilgængelighed blive indarbejdet i projektet.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig – ”De fysiske rammer i kommunens folkeskoler og

institutioner skal bidrage til optimale vilkår for læring, trivsel og bevægelse”.

 

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget: beslutter pkt. 3 og 5 og anbefaler overfor Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkterne 1, 2 og 4

Fritids- og Idrætsudvalget: anbefaler overfor Økonomiudvalget i punkt 1, 2 og 4

Økonomiudvalget: beslutter pkt. 1,2 og 4.

 

Indstilling

  1. At Broengen 2B, Regnbuen overgår til Børnehusene Kokkedal og anvendes som daginstitution pr. 1. marts 2019. 

 

  1. At foreningerne fra Regnbuen overtager Kvarterhuset.

 

  1. At de 0,4 mio. kr. findes inden for mindreforbruget i 2018 på den samlede ramme på politikområde 8 – børn.

 

  1. At udgifterne til maling af Kvarterhuset dækkes af afsatte midler til generel indvendig bygningsvedligehold.

 

  1. At tilbuddet Kokkedal Ungdomsklub, jf. budgetforliget 2019-2022 gentænkes inden for de ændrede rammer.

 

 

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Administrationens indstilling punkt 1 -5 kom til afstemning.

 

For stemte: Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Lars Simonsen (B), Betinna Bové (B), Hanne Berg (F), Thomas von Jessen (C).

 

Imod stemte: Tinne Borch (V) og Lars Egedal (V) idet de mener, at det er vigtigt at have et bredt udbud af børnepasningstilbud, herunder at dagplejen genopbygges i takt med stigende børnetal. Ydermere er dagplejen en væsentlig mere fleksibel løsning for kommunen og giver dermed en bedre mulighed for at kapacitetsjustere.

 

Administrationens indstilling punkt 3 og 5 blev herefter godkendt.

Administrationens indstilling punkt 1, 2 og 4 anbefales.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Administrationens indstilling punkt 1, 2 og 4 anbefales overfor Økonomiudvalget.

 

Lars Søndergaard (V), Thomas Elgaard (V) og Carsten Bo Nielsen (V) tager forbehold for de 3 at-punkter

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Godkender Børne– og Skoleudvalgets indstilling.

 

Økonomiudvalget anmoder om, at spørgsmålet om dagplejepladser i bysamfundene drøftes ved de kommende budgetforhandlinger.