Nr.298 - Godkendelse af forlængelse af eksisterende affaldsplan

Sagsnr.: 17/21042

 

Beslutningstema

Godkendelse af forlængelse af den eksisterende affaldsplan 2014-2019, så den er gældende til en ny affaldsplan kan træde i kraft, dette bliver formentlig ultimo 2020.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I henhold til den gældende Affaldsbekendtgørelse skal der udarbejdes en ny affaldsplan, som skal gælde for planperioden 2019 – 2024. Affaldsplanen skal dække en 6 års periode og erstatte ”Affaldsplan 2014 – 2019”, der udløber den 31. december 2018. Den kommende affaldsplan skulle være udarbejdet og politisk vedtaget inden den 1. januar 2019.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog på sit møde d. 30. november 2017, at Norfos - som ved de tidligere affaldsplaner - skal varetage opgaven med at udarbejde en samlet plan for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner for den kommende planperiode.

 

Det blev endvidere besluttet at rette henvendelse til Miljøstyrelsen med henblik på afklaring af tidsplan ift. den nationale affaldsplan.

 

Den nationale affaldsplan. Den nationale affaldsplan skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen danne grundlag for de kommunale affaldsplaner, der skal afspejle de nationale ambitioner på området, der normalt er besluttet inden planernes udarbejdelse. Den nationale affaldsplan skal bl.a. bygge på planerne om cirkulær økonomi fra EU, forsyningsstrategien samt anbefalingerne fra regeringens Advisory Board.

 

Da Miljøstyrelsen ikke kan nå at udarbejde den nationale plan i indeværende år, har Miljøstyrelsen meddelt på deres hjemmeside, at den næste nationale affaldsplan ventes klar primo 2020. Planen forventes sendt i høring i 2019 og udgivet primo 2020.

 

Det nationale mål om 50 % genanvendelse af pap, papir, glas, metal, plast, træ og organisk affald fra husholdningerne i 2022, vil gælde til den næste nationale affaldsplan er klar. Det betyder også, at kommunerne ikke behøver at udarbejde nye lokale affaldsplaner før 2020. Kommuner med affaldsplaner, der udløber inden 2020, har mulighed for at forlænge disse i den mellemliggende periode.

 

Årsagen til, at den næste nationale affaldsplan først kommer i 2020, er, at Miljøstyrelsen har ventet på 6 nye affaldsdirektiver fra EU. Disse ventes vedtaget i år, og efter vedtagelsen har Danmark 2 år til at implementere dem. Da direktiverne indeholder en række væsentlige ændringer om bl.a. affaldsdefinitioner og genanvendelsesmål, som den nationale og de kommunale affaldsplaner skal være med til at realisere, vil den nationale affaldsplan blive udarbejdet sideløbende med den juridiske implementering af direktiverne.

 

Det videre forløb. Baseret på erfaringerne fra arbejdet med tidligere affaldsplaner og med udgangspunkt i, hvornår en ny affaldsplan kan/skal være gældende, har Norfors udarbejdet en revideret og ajourført tids- og handlingsplan, der tage højde for Miljøstyrelsens udmelding. Tidsplanen kan ses på bilag 1.

 

Af den reviderede tidsplan fremgår det, at planarbejdet forventes igangsat i maj 2019 med nedsættelse af en Affaldsplangruppe, der skal arbejde med skabelse af den nye affaldsplan. Endelig vedtagelse af affaldsplan 2019-2024 forventes ultimo 2020. 

 

Der er derfor i den mellemliggende periode behov for at den eksisterende ”Affaldsplan 2014-2019”, der formelt udløber ved årsskiftet, forlænges frem til at den nye affaldsplan, er vedtaget.

 

Endelig skal det nævnes, at udvalget vil blive orienteret om status for planudarbejdelse i løbet af processen.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifterne er indarbejdet i budgettet.

 

Udarbejdelse af den ny affaldsplan er dækket af den takst pr. indbygger, som kommunen betaler som interessentkommune til Norfors.

 

Retsgrundlag

 

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s verdensmål 11 og delmål 11.6’s ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030, blandt andet ved at tage fat på en ordentlig affaldshåndtering.

 

FN’s verdensmål 12 og delmål 12.5’s ambition handler om at inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

 

I den kommende affaldsplan kan der sættes specifikke mål om at reducere kommunens affaldsmængder fra borgerne, erhverv og kommunens institutioner. Der kan gennem implementering af affaldsplanen etableres bedre muligheder for affaldssortering for de nævnte målgrupper. Det kan fastlægges gennem regulativer, hvilke ordninger borgere skal have adgang til, og hvilke affaldstyper der skal indsamles. Kommunen fastlægger, hvilke materialer og affaldsstrømme der skal genanvendes, og hvilke anlæg der skal anvendes / etableres.

 

I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag harmonerer ovenstående med initiativer i fokusområdet ”Bæredygtighed og miljø – vejen frem”, hvor vi via affaldsplanen kan udvikle nye løsninger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig, når det gælder affaldsindsamling og -genbrug.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Der vil blive kommunikeret i det omfang det er relevant for borgere og/eller interesseorganisationer.

 

Indstilling

  1. At den eksisterende affaldsplan 2014-2019 forlænges, så den gælder frem til den 31. december 2020, hvor en ny affaldsplan skal træde i kraft.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Infrastruktur– og Teknikudvalgets indstilling.