Nr.296 - Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2019

Sagsnr.: 18/30556

 

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder for ældreområdet i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder på ældreområdet.

 

Der er i år ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder, men de eksisterende er tilrettet ny lovgivning.

 

I kvalitetsstandarden vedrørende omsorgstandpleje er den nye lovgivning, som trådte i kraft i 2018, vedrørende frit-valgs-ordning tilføjet og præciseret.

 

Administrationen gør særligt opmærksom på den nye lov om ventetid til genoptræning for både børn og voksne jf. Sundhedsloven § 140.

Denne er indarbejdet i kvalitetsstandarden for både børn og voksne.

 

I kvalitetsstandarden vedrørende aflastning og afløsning er det præciseret, at der kan gives afløsning i hjemmet, i op til 4 timer ugentligt.

 

I de andre kvalitetsstandarder er der primært tale om mindre ændringer, primært af sproglig og forståelsesmæssig karakter.

 

Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt Seniorrådet og Danske Handicap-organisationer. Seniorrådet og Danske Handicaporganisationer har ligeledes været inviteret til drøftelse, hvilket Seniorrådet gjorde brug af.

Mødet har resulteret i forskellige forslag til præciseringer. Administrationen har indarbejdet disse forslag til ændringerne i den udstrækning, det har været muligt og ligeledes under hensyntagen til om lovgivningen tillader det.

 

Retsgrundlag

Serviceloven og Sundhedsloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 1.3 – Indfør sociale sikkerhedsnet

Verdensmål 3 - Sundhed og Trivsel

 

Arbejdsgrundlag - Livskvalitet i hverdagen

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Social- og Seniorudvalget anbefaler, at kvalitetsstandarderne for 2019 godkendes af Byrådet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold for egenbetaling på de midlertidige pladser, samt standarden for indkøbsordning.

 

Der opkræves ikke opholdsbetaling på akut pladser efter sundhedsloven. Pladstypen forefindes ikke i Fredensborg Kommune.

 

Udvalget bemærker, at standarderne omfatter alle og ikke udelukkende ældre borgere.

 

Høringssvar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

 

Dog sendes  kvalitetsstandard nr. 9 tilbage til Social– og Seniorudvalget til behandling.