Nr.294 - Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte

Sagsnr.: 18/10061

 

Beslutningstema

Godkendelse af Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I 2016 vedtog Fredensborg Byråd planstrategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune”. Strategien sætter særligt fokus på byudviklingen i kommunens fire bysamfund. For Humlebæks vedkommende under overskriften: "Humlebæk – levende kulturby ved vandet”.

 

I 2017 besluttede Byrådet, at der skulle igangsættes en helhedsorienteret udvikling af Humlebæk Bymidte, og den 8. maj 2018 besluttede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget rammerne for opgaven og den konkrete udstrækning af bymidteområdet samt igangsatte udarbejdelse af Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte, og efterfølgende blev der indhentet tilbud og valgte rådgiverteam i sommeren 2018.

Visionsoplægget er blevet til i dialog og proces med borgere og andre aktører i løbet af efteråret 2018.

 

Hvad er et visionsoplæg

Et visionsoplæg males med en meget bred pensel. Det arbejder med koncepter og overordnede ideer fremfor absolutte størrelser. Et visionsoplæg giver ikke endegyldige svar, men udpeger det, som efterfølgende skal undersøges nærmere for at realisere visionen. Værdien af et visionsoplæg er at drøfte potentialer og udfordringer på et meget tidligt tidspunkt og skabe fælles orienteringspunkter og retning hos visionens mange aktører. Det gode visionsoplæg er et illustrativt glimt af en attraktiv fremtid og fremkalder en lang række spørgsmål som kommende planlægning og analyse skal konkretisere og afklare.

 

Formål

Formålet med Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte er at danne et visionært og realisérbart grundlag for helhedsplanlægning og udvikling af Humlebæk Bymidte ved:

  • At skabe en ny grundfortælling for Humlebæk Bymidte og at opnå en bred forankring af ejerskabet hos grundejere, borgere, brugere, politikkere og andre aktører
  • At samle potentialer og udfordringer og at angive retning for mulig helhedsorienteret udvikling af Humlebæk Bymidte

 

Proces

Den 17. august og den 4. september 2018 blev der afholdt to velbesøgte borgerprocesser. Den såkaldte Visionsbus havde fem stoppesteder og generede over 50 postkort med ideer og forslag fra borgerne samt skabte bred opmærksomhed omkring visionsprocessens igangsættelse. Den efterfølgende Visionsworkshop havde deltagelse af 80-90 borgere og konkretiserede visionsmulighederne på en levende og tematiseret debataften. Derudover sikrede mere end tyve 1:1 dialogsamtaler med nøgleinteressenter dybden og projektets løbende modtagelighed over for input samt lokal forankring. TT-Partners (Centerejere) og DSB er løbende dialogpartnere med plads i styregruppen.

 

Visionsoplæg

Visionen bygger videre på planstrategi Fremtidens Fredensborg Kommune og samler op på de mange input fra inddragelsesprocessen. Humlebæk Bymidte kan udvikles som en levende, grøn kulturby med fokus på hverdags-, fritids- og handelsliv. I visionen samles udadvendte funktioner omkring de centrale arealer ved stationen og fortætningen (primært boliger) foreslås i en Humlebæk-skala langs en rygrad af nye inviterende byrum. Ankomsten fra begge sider af stationen styrkes med omlægning af vejadgang. Der skabes flere p-pladser, samtidig med at de mange centrale kvadratmeter der i dag er udlagt til adgangsvej og parkering omsættes til nye byggeretter og kvalitative byrum til aktivitet og ophold.

 

Økonomi

Der er i budget 2018 afsat kr. 600.000 til udarbejdelse af visionsoplægget inkl. bidrag til projektledelse. Derudover er der afsat 7,2 mio. kr. til opdatering og fornyelse af byrum og pladser i Humlebæk Bymidte i 2019. Det forventes dog at anlægsarbejde afventer en kommende planlægning før igangsættes.

 

Videre forløb

En mødesag om en eventuel igangsættelse af en strategisk helhedsplan kan forventeligt forelægges til politisk behandling januar og februar 2019. Den første fase af den strategiske helhedsplan skal være med til at afklare aftalegrundlag, økonomi og indledende tekniske analyser.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

Projekt Fremtidens Humlebæk Bymidte er i overensstemmelse med Byrådet ønsker om at kommunens bygninger, byrum og rekreative naturområder skal danne rammen om den gode og aktive hverdag for alle aldre. Der er fokus på fremkommelighed for at skabe en forbedret adgang til bymidtens mange funktioner og der er i udviklingen af Humlebæk Bymidte fokus på inddragelse og involvering af borgere, brugere og andre aktører.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.):

Projekt Fremtidens Humlebæk Bymidte bidrager til en realisering af FN’s 11. verdensmål so, handler om at gøre byerne inkluderende og bæredygtige. Blandt andet ved at inkludere lokalsamfundet i beslutningsprocesser i byudvikling og ved at fortætte nær etableret infrastruktur.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte godkendes som grundlag for det videre arbejde med bymidten.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling idet det bemærkes, at det skal sikres tilstrækkelig parkering også til pendlere. Desuden præciseres det at oplægget er på et overordnet visionsniveau og dermed at bymidtens bebyggelse først fastlægges senere i den videre proces.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.