Nr.288 - Orientering om direktionens ledetråd 2019

Sagsnr.: 18/25158

 

Beslutningstema

Direktionens Ledetråd for 2019 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Direktionen udarbejder årligt en ledetråd, hvor der sættes retning for det kommende års arbejde i organisationen. Ledetråden er direktionens blik på de vigtigste strategiske temaer for 2019.

 

Direktionens Ledetråd 2019

Direktionens ledetråd 2019 har et afsæt i den udviklingsdagsorden, som er i samfundet generelt med et fokus på regelforenkling og afbureaukratisering. I Fredensborg Kommune har vi i mange år haft netop det fokus, og organisationen er kommet langt med at skabe en effektiv og moderne organisation.

 

Der stilles imidlertid fortsat nye krav og forventninger til den kommunale udvikling, og derfor har ledetråden fokus på, at vi hele tiden skal forfine vores organisation og den måde, vi løser vores opgaver på - med udgangspunkt i det høje niveau, der allerede er.

 

Konkret betyder det, at direktionen med ledetråden sætter fokus på, at vi som organisation skal rykke endnu et skridt nærmere borgerne og fortsætte de gode takter med at samarbejde med borgerne omkring udviklingen af de ydelser, vi leverer. Vi skal også træde et skridt endnu nærmere vores opgaver, forstået på den måde, at vi skal arbejde med løbende at tilpasse vores opgaveløsning med det for øje, at vi skaber mest mulig værdi.

 

Ligesom tidligere år har vi løbende fokus på at udvikle fagligheden i organisationen. På mange områder oplever vi, at faglig udvikling er afgørende, dels for at løse opgaver til den bedste kvalitet, men også for at kunne spille sammen med andre fagligheder og styrke det tværfaglige samarbejde.

 

Som offentlig myndighed er ledelse og medarbejdere hver dag i kontakt med mange borgere - børn såvel som voksne. De senere år har vi oplevet, at sproget og omgangstonen er blevet mere rå i samfundet omkring os. Med temaet nærhed til sproget er vi derfor til stadighed optaget af, hvordan vi som offentlig organisation kan medvirke til, at sætte god omgangstone på dagsordenen.

 

Den videre proces

Ledetråden følges op af årsplaner på center- og institutionsniveau. Årsplanerne skal sikre, at ledetråden implementeres, og at direktionens fokus bliver en del af både driften og udviklingen af organisationen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

  1. at Økonomiudvalget tager orienteringen om Direktionens ledetråd 2019 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning, idet Økonomiudvalget udtrykker anerkendelse og ros til ledetrådens form og indhold