Nr.287 - Forslag til nye politikker

Sagsnr.: 18/26585

 

Beslutningstema

Forslag til nyt politikkoncept, der ligger i forlængelse af pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens politikker skal som udgangspunkt fornyes eller revideres som minimum en gang i hver byrådsperiode i det 2. år. Det betyder, at kommunens politikker skal fornys i år 2019. Fornyelse af politikkerne i det 2. år skyldes et ønske om, at de politiske udvalg kan nå at få et indblik i politikområderne, inden nye politikker udarbejdes.

 

Nuværende politikker

I Fredensborg kommune er der et stort antal politikker, strategier og handlingsplaner, der bevæger sig på forskellige niveauer med forskelligt afsæt. Kommunens politikker dækker over alt fra meget overordnede og tværgående politikker, som for eksempel en ”Klima- og Energipolitik” til meget specifikke politikker, som for eksempel en ”Cykelpolitik.”

 

Betydning for borgeren

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil betyde, at kommunens politikker bliver nemmere at navigere i for borgerne, Byrådet og administrationen, samt som ledelsesværktøj. Fra et borgerperspektiv vil kommunens politikker på den måde være lettere tilgængelige. Samtidig kan det være hensigtsmæssigt, at politikkerne befinder sig på samme overordnede niveau, da det vil gøre kommunernes mål for udvikling mere tydeligt, hvilken retning kommunen skal bevæge sig i. På den måde bliver kommunens politikker nemmere at styre ud fra, og det bliver også nemmere at sikre, at politikkerne medfører en øget værdiskabelse for borgerne. Politikkerne skal følges op af relevante strategier, handlingsplaner og retningslinjer. En del af de nuværende politikker vil kunne omformuleres til strategier og handlingsplaner. De resterende strategier og handlingsplaner kan tilpasses efter behov.

 

Samarbejde på tværs

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil i de fleste tilfælde kræve et samarbejde mellem de involverede fagudvalg. I de fleste tilfælde vil et af fagudvalgene være det primære ansvarlige udvalg for udvikling af politikken, mens andre involverede fagudvalg vil være sekundære udvalg. I enkelte tilfælde vil en ligelig involvering og ansvar kræve, at to fagudvalg har fælles ejerskab til en politik. Samarbejdet på tværs af politikområder er vigtigt for at sikre mest mulig værdiskabelse. ”En sammenhængende Børne- Ungepolitik” er et eksempel på en vellykket politik, der berører to udvalg.

 

Enkelte politikker, som for eksempel værdighedspolitikken, er lovpligtige. Som det også er tilfældet i kommunens nuværende politik, foreslås det, at værdighedspolitikken fortsat er koblet med ældrepolitikken.

 

Et andet eksempel er boligpolitikken. Beslutningen om en boligpolitik udspringer af budgetvedtagelsen 2018. Det foreslås, at boligpolitikken kobles til arkitekturpolitikken under pejlemærkeoverskriften ”Bygninger og byrum skaber liv”. En fælles Bolig- og Arkitekturpolitik vil kunne sikre en synergi mellem de to områder, hvilket også har vist sig nyttigt i andre kommuner.

 

 

Nye politikker

Nedenstående oversigt er et forslag til, hvordan et reduceret antal politikker kunne se ud.

 

Det foreslås, at overskrifterne på politikkerne ligger i forlængelse af pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag. Dertil foreslås to politikker ud over de 8 i forlængelse af pejlemærkerne, så der i alt udarbejdes 10 politikker.

 

Forslaget til politikker skal ses som vejledende. Udvalgene kan sætte deres eget præg på overskrifter og indhold af politikkerne ligesom borgerinddragelse kan give anledning til nye overskrifter og indhold. Det vil for eksempel gøre sig gældende for kommunens nye Ældre- og Værdighedspolitik, hvor politikkens overskrift kan afvige fra pejlemærkeoverskriften ”Livskvalitet i hverdagen”, mens indholdet stadig vil afspejle pejlemærket ”Livskvalitet i hverdagen”.

 

Revisionen af Ældre- og Værdighedspolitikken blev igangsat i august med henblik på at politikken kan godkendes i Byrådet december 2018, idet kommunen skal have en godkendt værdighedspolitik i henhold til reglerne om værdighedspuljen. Arbejdet med at revidere Ældre- og Værdighedspolitikken har kørt sideløbende med udarbejdelsen af politikkonceptet, og er koordineret undervejs. Ældre- og Værdighedspolitikken tager således afsæt i det nye politikkoncept. 

 

Oversigt med forslag til nye politikker

C:\Users\chma\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CT3TYE7Q\Charlotte.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over nye politikker med overblik over ansvarlige udvalg og eksisterende tilknyttede politikker og strategier.

 

Byrådets nye politikker

Primære ansvarlige udvalg

Sekundære udvalg

Eksisterende politikker og strategier

 

Livskvalitet i hverdagen – et godt ældreliv

Ældre- og Værdighedspolitik

Social- og Senior-udvalget

 

Ældre- og Værdigheds-politik

Du kan mere end du tror

Social- og Handicappolitik

Social- og Senior-udvalget

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervs-udvalget

 

&

 

Børne- og Skoleudvalget

Handicappolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik

Bygninger og byrum skaber liv 

Byrums, Bolig- og arkitekturpolitik

Plan-, Miljø- og Klima-udvalget

Social- og Senior-udvalget

Planstrategien

 

Boligpolitik

Arkitekturpolitik

 

Politik for kommunale ejendomme

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Sundheds, Fritids- og Kulturpolitik

Fritids- og Idræts-udvalget

 

&

 

Kulturudvalget

Børne- og Skoleudvalget

 

&

 

Social- og Seniorudvalget

 

&

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Bevæg dig for livet – strategi for visionen

Sundhedspolitikken

Kultur- og Idrætspolitik

 

Kulturstrategi

Medborgerskabs-politik

Biblioteks-strategi 2020

Folkeoplysnings-politik

Det er sejt at være dygtig

En sammen-hængende Børne- og Ungepolitik

Børne- og Skole-udvalget

Social- og Senior-udvalget

 

&

 

Borgerservice-, Arbejds-markeds- og Erhvervs-udvalget

Sammen-hængende Børne- og Ungepolitik (lovpligtig)

Inklusions-strategi

 

Oplevelser og erhverv som udviklings-motor

Erhvervs og Turismepolitik

Borgerservice-, Arbejds-markeds- og Erhvervsudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

 

Digitaliserings- og kanalstrategi

 

Erhvervsstrategi 2018-2021

Erhvervs- og turismepolitik 2013-2016

Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Energi, Klima, Natur- og Miljøpolitik

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Infrastruktur- og Teknikudvalget

Klima- og Energipolitik

Natur- og Miljøpolitik 2016-2019

Naturstrategi 2013-2021

Trivsel og fællesskaber i beskæftigelse

Beskæftigelses-politik

Borgerservice-, Arbejds-markeds- og Erhvervs-udvalget

Social- og Seniorudvalget

Beskæftigelses-politik

Beskæftigelses-plan (lovpligtig)

Erhvervsstrategi 2018-2021

Erhvervs- og turismepolitik 2013-2016

Et godt sted at leve og bosætte sig

Økonomisk- og – finansiel politik

Byrådet

Økonomi-udvalget

Finansiel politik

Økonomisk Politik

Anlægs-politikken

Indkøbs- og Udbudspolitik

Indkøbs- og Udbudsstrategi

 

 

Tidsplan

Der lægges op til, at politikkerne skal godkendes af Byrådet senest i august 2019, så politikkerne kan indgå som fundament for drøftelserne på budgetseminaret til august samt i den videre budgetproces.

 

Det foreslås, at fagudvalget/-udvalgene indledningsvist skal godkende en proces- og tidsplan, der redegør for processen frem til Byrådets godkendelse af politikken. Fagudvalget/-udvalgene skal også indledningsvist præsenteres for et oplæg til en ramme for indholdet af politikken.

 

I forlængelse heraf foreslås følgende vejledende tidsplan, der tilrettelægges individuelt i samarbejde med de involverede fagudvalg:

 

 

 

I de tilfælde flere fagudvalg er involveret i udvikling af politikken eller politikken dækker over flere områder, vil der være mulighed for at tilrettelægge processen, så borgermøder og høringer kan være emneopdelt, hvis det er mere hensigtsmæssigt. Politikken kan desuden fremstilles i forskellige afsnit med forskellige farver, så der visuelt vil være mulighed for at vise, at politikken dækker over flere politikområder.

 

Borgerinddragelse

Der vil blive lagt vægt på at inddrage områdets interessenter i forbindelse med udvikling af de nye politikker. Når borgerne har mulighed for at få indflydelse på politikken sikres en bedre borgerinddragelse og et større ejerskab. Den konkrete inddragelse kan ske på mange måder f.eks. i forbindelse med borgermøder, høringer eller allerede fastlagte dialogmøder. Processen vil blive tilrettelagt under hensyn til de enkelte politikområder.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Udarbejdelse af politikker i Fredensborg kommune understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.                   

 

Samtidig understøttes FN’s verdensmål, delmål 16.6 om ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer” og delmål 16.7 om ”lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer”.

 

 

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At vedlagte forslag til nye politikker godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler administrationen, idet de faldne bemærkninger indgår i fagudvalgenes behandling af forslag til udmøntning.