Nr.285 - Salgsovervejelser - Karlebovej 23

Sagsnr.: 18/15136

 

Beslutningstema

Stillingtagen til, om der fortsat skal arbejdes på salg af den ubebyggede grund Karlebovej 23, samt om hvorvidt grundens skal oprenses.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 27. august 2018 at afholde en udgift på 71.100 kr. + moms til supplerende forureningsundersøgelser på ejendommen Karlebovej 23.

 

Resultatet af de supplerende undersøgelser foreligger nu. GeoMiljø, der har forestået undersøgelsen vurderer herefter, at det vil koste i størrelsesordenen 1,37 mio. kr. at fjerne forureningen fra grunden.

 

Formålet med undersøgelserne har været at afklare forureningssituationen i de øvre 0,5 meter af jordlagene samt i de underliggende fyldlag med henblik på at estimere omkostningerne ved en oprensning af grunden, hvorved denne undgår at blive kortlagt på grund af forurening.

 

Der er ved undersøgelsen i alt udtaget og analyseret 41 prøver af fyldjord. Prøverne er analyseret for indhold af oliekomponenter, PAH (tjærekomponenter) og tungmetaller. I 33 af prøverne er det påviste indhold over afskæringskriterierne for en eller flere komponenter. Afskæringskriteriet angiver det niveau, hvor Region Hovedstaden kortlægger grunden som forurenet (V2-kortlægning).

 

På baggrund af undersøgelsens resultater, vurderer GeoMiljø, at forureningen findes spredt på hele grunden (923 m2) i en gennemsnitlig dybde til 1,2 meter.

 

GeoMiljø vurderer, at det på grund af forureningens karakter og uensartethed ikke er realistisk kun af fjerne forurening over gældende afskæringskriterier. Overslaget for oprensning af forureningen bygger derfor på en total oprensning af både jord forurenet over afskæringskriteriet og lettere forurenet jord, svarende til, at der skal opgraves og bortskaffes ca. 2.200 ton forurenet jord.

 

De samlede omkostninger til oprensning og tilkørsel af nye materialer vurderes på den baggrund, som nævnt, at være i størrelsesorden 1,37 mio. kr.

 

Alternativ løsning.

En alternativ løsning er, at jordforureningen efterlades, men at der på hele arealet udlægges 0,5 m ren jord.

 

Ved denne løsning vil hele grunden vil blive V2-kortlagt, men i forhold til boligbyggeri på grunden, vil det være sikret, at den øverste jord er ren, således, at der ikke er kontaktrisiko.

 

Boligbyggeri på grunden vil kræve tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven. I en § 8 tilladelse stilles der vilkår med henblik på at sikre miljøet og arealanvendelsen. Konkret vil det bettyde, at der skal redegøres for, at forureningen ikke giver anledning til risiko i forhold til anvendelse som bolig. Kontaktrisikoen er imødegået ved udlægning af ren jord, og det er derfor risikoen for afdampning til indeluften, der skal undersøges. Da der primært er tale om tunge forureningskomponenter, vurderes det ikke sandsynligt, at der vil blive stillet vilkår om foranstaltninger med henblik på at sikre indeklimaet (typisk ved passiv ventilation).

 

Etablering af bebyggelse på grunden, som den ligger eller ved pålægning af 0,5 m ren jord vil medføre ekstraudgifter til fundering i størrelsesordenen 1.500 kr. på m2, henholdsvis 2.000 kr. pr. m2 ekskl. moms.

 

Udgifterne ved denne løsning vil udgøre i størrelsesordenen 450-500.000 kr. fordelt således:

 

 

Kr.

Tilkørsel og udlægning af 0,5 m jord

200.000

Ekstraudgifter til fundering af 100 m2 hus

200.000

Undersøgelser og rådgivning ifm. § 8 tilladelse

50-100.000

I alt

450-500.000

 

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at man ikke vil oprense grunden, forventer administrationen, at hele grunden vil blive V2-kortlagt af Region Hovedstaden pga. den påviste forurening.

 

På alment tilgængelige udendørs arealer, der er kortlagt, kan kommunen meddele påbud til ejere om at udføre mindre omkostningskrævende foranstaltninger, fx indhegning eller flisedækning, hvis der kan være en sundhedsmæssig risiko ved den eksisterende anvendelse.

 

I relation til muligheden for at oprense forureningen for at sælge grunden til boligformål er det administrationens vurdering, at grunden ikke vil kunne indbringe kommunen et provenu, der vil kunne dække de anslåede udgifter på 1,37 mio. kr. til at fjerne forureningen. Den offentlige vurdering af grunden pr. 1. oktober 2017 er 830.700 kr. Det bemærkes, at der ikke er indhentet mæglervurdering pt.

 

Den alternative løsning er billigere (450-500.000 kr.). Til gengæld vil det være en V2-kortlagt grund, der skal sælges. Administrationen vurderer også i den situation, at det vil være vanskeligt at opnå et positivt salgsprovenu, idet grunden her sælges som kortlagt. Endvidere er der en række usikkerhedsmomenter i forhold til grundens fremtidige anvendelse, der gør, at administrationen må fraråde et salg baseret på denne løsning.

 

Administrationen bemærker, at Regionen administrerer ”en liste” over ejendomme, der er kortlagt forurenede samt en pulje til oprensning. Puljen er dog langt fra tilstrækkelig til at dække de mange forurenede ejendomme. Regionen foretager derfor en prioritering, hvor bl.a. risikoen for forurening af grundvandet samt indeklimaet er parametre. Det er administrationens vurdering at Karlebovej 23 ikke har udsigt til oprensning fra denne pulje.

 

Angående grundens historie kan administrationen oplyse, at grunden oprindeligt har været anvendt som materialeplads, og at den i 1995 blev oprenset for diesel- og olieforurening. Herefter blev grunden solgt for 375.000 kr. Køberen hævede imidlertid handlen, da det viste sig, at udgifterne til ekstrafundering/pilotering ville være betydelige, og da der ville være usikkerhed omkring nedgravede vand- og kloakledninger på grunden samt røggener fra naboens halmfyr.

 

Bevilling

Der er ikke i kommunens budget afsat midler til oprensning eller anden forureningsbekæmpelse vedrørende Karlebovej 23, hvor sådanne foranstaltninger vil skulle finansieres ved et træk på kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Jordforureningslovens § 8 m.fl.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fjernelse af forureningen på ejendommen eller undladelse af at opføre boligbyggeri på denne vil være i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel, nærmere bestemt ønsket om at reducere sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening. Byrådets arbejdsgrundlag, der ønsker at fremme sundhed, bæredygtighed og miljø taler for samme løsning.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At den ubebyggede grund Karlebovej 23 tages af salgslisten og
  2. At der tages stilling til om grunden skal oprenses, jf. sagsfremstillingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

I forhold til indstillingens punkt 1 besluttede Økonomiudvalget at bibeholde Karlebovej 23 på salgslisten. I forhold til indstillingens punkt 2 besluttede Økonomiudvalget, at grunden skal oprenses jvfr. sagsfremstillingen inden et salg. Økonomiudvalget anmoder Plan-, Miljø – og Klimaudvalget om tage en strategisk drøftelse af oprensning af forurenede kommunale grunde, således at Økonomiudvalget kan foretage en samlet prioritering.