27-08-2018 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Hans Nissen (A)

Louise Mehnke (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hanne Berg (F)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Afbud

Ingen

Nr.177 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Dagsordenen blev godkendt

Nr.178 - Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra kommunens hovedudvalg

Sagsnr.: 18/22093

 

Beslutningstema

I tilknytning til personalepolitisk vejledning om budgetproces i Fredensborg Kommune mødes repræsentanter for Hovedudvalget med Økonomiudvalget som led i budgetprocessen og i tilknytning til Byrådets budgetseminar.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens Hovedudvalg deltager i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom medarbejderrepræsentanter for Hovedudvalget har foretræde for Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.

 

Fra hovedudvalget deltager: Jan vangmand, BUPL, Claus Kastbjerg, DLF og Henrik Jensen, FOA.

Medarbejderrepræsentanterne forelægger deres synspunkter for økonomiudvalget , som har betydning for den kommende budgetproces.

 

Der afsættes et kvarter til drøftelsen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Fredensborg Kommunes MED-aftale.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

 1. At økonomiudvalget har en drøftelse med repræsentanterne for hovedudvalget .

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Økonomiudvalget drøftede og noterede sig MED-repræsentanternes synspunkter.

Nr.179 - Forslag fra Radikale Venstre Rejsepolitik for Fredensborg Kommune med klimakompensation for flyrejser

Sagsnr.: 18/15891

 

Beslutningstema

Radikale Venstre anmoder om at følgende sag optages på økonomiudvalgets dagsorden til mødet den 27. august 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Eleverne på Helsingør Gymnasium besluttede i april i år at klimakompensere alle fremtidige flyrejser, herunder særligt fra studieturene. Det kan ske ved betaling til skovrejsning, som binder CO2 i et omfang, der modsvarer til flyets forurening. Initiativet støttes af skolens ledelse og lærere. 

Som en del af kommunens arbejde for FN´s 17 verdensmål, herunder klimaudfordringerne, foreslår Radikale Venstre som principbeslutning, at Fredensborg Kommune konkret tilrettelægger en rejsepolitik for byrådspolitikere og medarbejdere for alle rejser i regi af kommunen, således flyrejser der skønnes nødvendige, kompenseres for CO2-belastningen herfra gennem anerkendte standarder.

Ved eksempelvis en flyrejse til et KL-arrangement i Aalborg lægges således op til, at der samtidig investeres i eksempelvis skovrejsning, der modsvarer den CO2-udledning, der sker ved flyrejsen. Der er således tale om en udgift til klimakompensation efter inspiration fra Helsingør Gymnasium.

Dansk Ornitologisk Forening arbejder eksempelvis med retningslinjer, hvor der investeres 100 kr. i skovrejsning pr. flyrejse i Europa til klimakompensation, jf. http://www.dof.dk/naturbeskyttelse/temaer/klima/kompenser-for-dit-co2-udslip


Indsatserne koordineres så vidt muligt med Region Hovedstaden, andre kommuner samt relevante samarbejdspartnere.
 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Kommunernes styrelseslov §11.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

Radikale Venstre indstiller:

 1. At Administrationen udarbejder et oplæg til beskrivelse af, hvordan en sådan ordning kan implementeres i praksis, herunder økonomien heri.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Økonomiudvalget er positivt indstillet og anbefaler, at der arbejdes videre med sagen.

Nr.180 - 1. behandling af budget 2019 - 2022

Sagsnr.: 18/21774

 

Beslutningstema

Der skal fremsendes budgetforslag til Byrådets 1. behandling og fastsættes frister for indgivelse af partiernes ændringsforslag til budgettet samt tages stilling til udviklingsbidraget til Region Hovedstaden.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget for 2019 og overslagsår til Byrådets 1. behandling.

 

Det anbefales, at administrationens budgetvurdering, i overensstemmelse med tidligere års praksis, lægges til grund for de videre budgetforhandlinger og oversendes til Byrådets 1. behandling. Det bemærkes, at budgetvurderingen drøftes på budgetseminaret den 24. og 25. august 2018 umiddelbart inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.

 

Det foreslås, at frist for partiernes ændringsforslag er mandag den 10. september kl. 23.59. Ændringsforslag sendes til borgmester, cc. kommunaldirektør og økonomichef.

 

Høring vedr. udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelserne i regionen skal ifølge reglerne og senest den 10. september 2018 meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget fra kommunerne til Region Hovedstaden. Udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag 2019-2022 svarer til det fastsatte i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner og udgør 135 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag 2018-2021 var fastsat til 133 kr. pr. indbygger. Der foretages en midtvejsregulering af det kommunale udviklingsbidrag for 2019 som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

 

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At administrationens budgetforslag sendes til 1. behandling i Byrådet som grundlag for de videre politiske forhandlinger om budget 2019-2022.
 2. At fristen for aflevering af partiernes ændringsforslag til budgettet forud for dagsorden til 2. behandlingen den 24. september, fastsættes til mandag den 10. september kl. 23.59.
 3. At Byrådet godkender Regions Hovedstadens forslag på 135 kr. pr. indbygger til udviklingsbidrag.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler administrationens indstillinger

Nr.181 - Økonomisk Orientering Juli 2018

Sagsnr.: 16/12923

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for juli 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for forbruget på kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning samt disponeringerne på den og folketallet.

Drift
Ved udgangen af juli 2018 er der afholdt nettodriftsudgifter for 1.401 mio. kr. mod 1.369 mio. kr. ved udgangen af juli 2017. Nettodriftsforbruget er dermed 32 mio. kr. højere end sidste år. Målt på forbrugsprocenten er forbruget dog lavere end sidste år. Forbrugsprocenten var således 54,8 pct. ved udgangen juli 2018, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end på samme tidspunkt i 2017, hvor den var 55,1 pct. I forbindelse med budgetrevisionen per 30. juni 2018 er der indmeldt regnskabsforventninger for alle kommunens politikområder. Der forventes således et nettodriftsregnskab på 2.533 mio. kr. 

Anlæg
Ved udgangen af juli 2018 er der afholdt anlægsudgifter for 60 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 28 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 32 mio. kr.
Ved udgangen af juli 2017 var der afholdt anlægsudgifter for 36 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 2 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 34 mio. kr.
Såvel anlægsindtægter som anlægsudgifter ligger således højere end på samme tidspunkt sidste år. Ved budgetrevisionen per 30. juni 2018 er det meldt ind at der for hele 2018 forventes anlægsudgifter for 143 mio. kr. og anlægsindtægter for 87 mio. kr. 

 

Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af juli 2018 266 mio. kr.
Den gennemsnitlige kassebeholdning er således steget med 44 mio. kr. siden årsskiftet svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 6 mio. kr.  

 

Tabel 2. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

 

Figur 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. juli 2018
 

 

Disponeringer på den gennemsnitlige kassebeholdning

Ud af kommunens gennemsnitlige kassebeholdning på 266 mio. kr. er der i alt disponeringer for 115 mio. kr. Heraf vedrører 5,5 mio. kr. ”indestående vedr. Nivå Havn, kirkeskat og Monopolbrud.”, 92 mio. kr. vedrører kassetræk i korrigeret budget 2019-21, mens 18 mio. kr. vedrører kassetræk i korrigeret budget 2018. Med udgangen af juli 2018 er det således en ikke disponeret kassebeholdning på 152 mio. kr. hvoraf de 74 mio. kr. udgøres af overførsler fra 2017 til 2018.  

Tabel 2. Disponeringer på kommunens gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31. juli 2018
 

Note: Kassetrækket fra korrigeret budget 2018 svarer til kassetrækket fra 1. januar til 31. december 2018, der er således ikke taget højde for den faktiske udvikling i løbet af året.

Bevillingsreserver

Den resterende driftsreserve i 2018 er på 14,7 mio. kr. og der er ikke nogen anlægsreserve. Fra 2019 og frem er driftsreserven på 15 mio. kr. og anlægsreserven på 5 mio. kr.

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

Folketal

Kommunens folketal er per 1. august 2018 40.691 borgere, folketallet er dermed faldet med 28 borgere siden 1. juli 2018. Bag faldet i folketallet ligger en nettofraflytning på 22 borgere og et fødselsunderskud på 6 borgere.  

 

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)


Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. juli til 1. august 2018

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Økonomiudvalget

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

Nr.182 - Fremadrettet deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen Nu

Sagsnr.: 18/886

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om Fredensborg Kommune fortsat skal være en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Stop Forskelsbehandlingen Nu er et netværk bestående af 34 kommuner i hovedstadsområdet, som blev etableret for at sikre en retfærdig revision af udligningssystemet for kommunerne. Fredensborg Kommune har været en del af netværket siden starten i august 2016.

 

Formålet med netværket er således at arbejde for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under ét. Afsættet er, at Danmark er et land i balance. Hovedstadsområdets kommuner bidrager gerne til en fair udligning, men udligningen har nået sin grænse.

 

Revisionen af udligningssystemet er nu blevet udskudt. Selvom regeringen efterfølgende har bestilt en strategi for hovedstadsområdets 34 kommuner, vurderer administrationen, at der er behov for at fortsætte arbejdet i Stop Forskelsbehandlingen Nu.

 

Udligningsordningen må ikke true det faktum, at kommunerne i hovedstadsområdet udgør et sammenhængende byområde – en metropol – hvor kommunerne er gensidigt afhængige af hinanden.

 

Stop Forskelsbehandlingen Nu har succesfuldt kørt en intensiv kampagne i forhold til arbejdet med en revision af grundlaget for udligning mellem kommunerne. Medmindre der aktivt træffes beslutning om en fortsat indsats, så vil arbejdet og samarbejdet naturligt fases ud med det manglende forlig om ændringer af udligningssystemet i foråret 2018. Den opbyggede kompetence i det interessepolitiske arbejde vil dermed forsvinde.

 

Det forventes, at diskussionen om øst-vest fortsætter både på Christiansborg og gennem de øvrige kommunegrupperinger som Bedre Balance, Danmark på Vippen, m.fl. Derfor vil det være afgørende for interessevaretagelsen af de 34 hovedstadskommuner, at Stop Forskelsbehandlingen Nu fortsætter.

 

Hvis arbejdet besluttes at fortsætte, vil det ske i en netværksbaseret organisering i tråd med den hidtidige indsats. Den politiske styregruppe udvides og sammensættes på tværs af politiske partier samt på tværs af kommunernes geografiske placering. Modellen kræver, at der er et flerårigt perspektiv, som det kan ses af bilaget ”Fremtidig organisering”, hvor organiseringen er nærmere beskrevet.

 

En fortsat indsats kræver, at der etableres et mere permanent sekretariat, som kan bygge videre på de ressourcer og den viden, som er opbygget i Stop Forskelsbehandlingen Nu.

 

Det årlige budget for netværket forventes at være:

 

• Projektleder/projektkoordinator:         650.000 kr.

• Studentermedhjælper, frikøb af teknisk økonomisk bistand, driftsmidler,

mindre kampagne som f.eks. Folkemøde og evt. køb af ekstern analysekraft:      1.000.000 kr.

                   I alt 1.650.000 kr.

 

Det svarer til ca. 48.000 kr. for Fredensborg Kommune pr. år. De 48.000 kr. afholdes inden for administrationens budget.

 

Bevilling

Ingen. Udgiften på ca. 48.000 kr. afholdes inden for administrationens nuværende budget.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At Fredensborg Kommune fortsætter som en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu. De årlige udgifter på 48.000 kr. afholdes inden for administrationens budget.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Godkender administrationens indstilling.

Nr.183 - Udbudsplan 2018

Sagsnr.: 18/4010

 

Beslutningstema

Fredensborg Kommunes udbudsplan for 2018 forelægges Økonomiudvalget til orientering. Desuden orienteres Økonomiudvalget om udvikling i compliance, og der gives en status på implementering af contract management funktion i Fredensborg Kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Regler og rammer for Fredensborg Kommunes arbejde med indkøb og udbud fremgår af kommunens indkøbs- og udbudspolitik samt tilhørende –strategi. Udbudsplanen udarbejdes årligt, men revideres løbende som et dynamisk planlægnings- og prioriteringsværktøj i tæt samarbejde med de relevante fagcentre.

 

Organisatorisk varetages indkøbs- og udbudsopgaven af Team Udbud, Indkøb og Forsikring, der er forankret i Center for Økonomi, Løn og Indkøb – i tæt samarbejde med fagområderne. Udover de konkrete emner, som fremgår af udbudsplanen, arbejdes tillige med en række effektiviserings- og analyseopgaver samt med kontraktstyring af kommunens indgåede kontrakter. Arbejdet på indkøbs- og udbudsområdet sikrer, at Fredensborg Kommune målrettet arbejder i tråd med Økonomiaftalens afsnit om indkøb, der er indgået mellem regeringen og KL for 2019. Arbejdet bidrager til at opnå de økonomiske gevinster, der årligt er indarbejdet i budgettet på indkøbs- og udbudsområdet, og som er en del af kommunens samlede økonomistyring.

 

Opfølgning på indkøbs- og udbudsresultaterne i 2017

I 2017 blev gennemført 69 udbud og øvrige indkøbs- og udbudsrelaterede opgaver. Yderligere 66 opgaver er igangsat. Arbejdet på indkøbs- og udbudsområdet har i 2017 resulteret i en samlet økonomisk gevinst på 27,2 mio. kr., hvoraf 13,9 mio. kr. er lagt i kommunekassen. Dertil kommer indirekte gevinster i form af eksempelvis større værdi af indgåede kontrakter, effektivisering af arbejdsgange samt skærpelse af indkøbsadfærd.

 

Administrationen har i 2017 opdateret en compliancerapport fra 2014, der dannede baggrund for en beslutning om igangsættelse af en række initiativer[1] med henblik på forbedring af compliance[2]. Rapporten viser, at compliance på de undersøgte aftaleområder er væsentligt forbedret. Dels er andelen af omsætning hos aftaleleverandørerne steget med 12 procentpoint, og dels er andelen af omsætning på aftalevarerne steget med 32 procentpoint. I 2016 er andelen af omsætning på aftalevarerne således på 79 procent, hvilket vurderes som værende et godt resultat.

 

I 2017 er der arbejdet intensivt med implementering af contract management funktion i Fredensborg Kommune. Contract management har til formål at udnytte den fulde værdi af kontrakterne ved en proaktiv og struktureret tilgang i hele kontraktens livscyklus fra behovsafdækning til kontraktophør. Arbejdet har i det første år været fokuseret omkring udarbejdelse af en kontraktstyringsstrategi samt på udvikling af taktiske og operationelle værktøjer. Sideløbende har der været igangsat pilotprojekter med kontraktstyring af udvalgte kontrakter, hvilket vurderes at have givet god værdi[3]. De udviklede værktøjer forventes at komme til at udgøre en del af det materiale og anbefalinger, som KL ventes at offentliggøre som et led i implementeringen af den Fælleskommunale Indkøbsstrategi. 

 

Udbudsplan 2018

Udbudsplanen og de supplerende planer for analyse og kontraktstyring, der alle er at finde som bilag, er koordineret med de relevante fagområder.

 

Udbudsplanens opgaver er fordelt på kvartaler i 2018 samt på projekter, der forventes igangsat i 2019. Kvartalet indikerer det tidspunkt, hvor projektet igangsættes. Endvidere fremgår en prioritering på en tre-trinsskala, hvor 1 har første prioritet. Erfaringsmæssigt opstår en del projekter i løbet af året, som ofte har mere hastende karakter end de planlagte projekter, men det tilstræbes, at projekter med første prioritet igangsættes som planlagt. Endeligt er det angivet, hvilken rolle det udbudsfaglige team forventes at have i det enkelte projekt.

 

Herudover vil der være fokus på den fortsatte implementering og udvikling af contract management funktionen, på en yderligere skærpelse af indkøbsadfærden i organisationen samt på analyser med henblik på vurdering af potentialer for optimering på de mere komplekse indkøbs- og aftaleområder.

 

[1] Initiativerne omfattede blandt andet implementering af kommunens egen e-handelsportal.

[2] Compliance defineres i denne sammenhæng som kommunens brug af indkøbsaftalerne. En høj compliance medfører alt andet lige større værdi af indkøbs- og udbudsarbejdet.

[3] Som eksempel kan nævnes undgåede betalinger, tilbagebetalinger fra leverandører med forkerte faktureringer, mere præcise og brugbare sociale klausuler samt jobtræning og arbejde til ledige borgere i kommunen.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Arbejdet muliggør realiseringen af den budgetlagte gevinst på udbuds- og indkøbsområdet.

 

Retsgrundlag

Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15/12/2015)

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Arbejdet på indkøbs- og udbudsområdet understøtter - via de kontraktmæssige krav til kommunens leverandører – bl.a. FN’s Verdensmål 8, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Verdensmål 9, Industri, innovation og infrastruktur, Verdensmål 10, Mindre ulighed samt Verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion.

 

Sagen har relation til samtlige kommunens 8 pejlemærker, da udbudsplanen understøtter kommunens økonomi og muligheden for at virkeliggøre politiske tiltag. Særligt har sagen relation til ’Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor’ samt ’Bæredygtighed og miljø – vejen frem’.

 

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation

Udbudsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside for at skabe åbenhed og gennemsigtighed om kommunens indkøb og udbud. Dette er til gavn for både nuværende og potentielle leverandører.

 

Der udarbejdes tillige en pressemeddelelse om indsatser og resultater på indkøbs- og udbudsområdet i Fredensborg Kommune.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.184 - Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2019

Sagsnr.: 18/21246

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende budget 2019 for Nordsjællands Brandvæsen

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til § 11 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen skal deltagerkommunernes Byråd godkende beredskabets budget og budgetoverslag.

Beredskabskommissionen har på sit møde den 19.6.2018 behandlet budgetforslag og indstiller dette til deltagerkommunernes godkendelse.

I sagsfremstillingen til beredskabskommissionens behandling af budgetforslaget er bl.a. anført:

Nordsjællands Brandvæsen fremlagde for beredskabskommissionen i 2015, at det fulde effektiviseringspotentiale for sammenlægningen af beredskaberne, på baggrund af den organisatoriske tilpasning i 2015, ikke vil kunne indfries i etableringsperioden. Der var en strukturel ubalance i overslagsårene, da den fulde effekt af en personalereduktion først forventes tilvejebragt i 2019. Hertil kommer, at beslutningen om den risikobaserede dimensionering og de afledte effekter heraf endnu ikke er fuldt implementeret.

Den strukturelle ubalance imødekommes indenfor beredskabets egen ramme ved generel tilbageholdenhed og intern prioritering af investeringer indtil de vedvarende besparelser er effektueret.

Nordsjællands Brandvæsen har som målsætning at arbejde struktureret med en optimering af beredskabets opgaver.

(Det bemærkes, at personalereduktionen er medtaget i budgettallene, men først får forbrugs/regnskabsmæssig virkning i 2019)

Budgettet for brandområdet i tabelform: (faste priser i 2018-niveau)

 

Budgetgrundlag i 1000 kr.

B2018

B2019

B2020

B2021

B2022

Allerød

5.119

5,119

5.119

5.119

5.119

Rudersdal

8.275

8.275

8.275

8.275

8.275

Hørsholm

3.704

3.704

3.704

3.704

3.704

Fredensborg

9.013

9.013

9.013

9.013

9.013

I alt

26.111

26.111

26.111

26.111

26.111

 

Det fremlagte budget – Fredensborg Kommunes andel - er steget med 32.000 kr. pr. år svarende til 160.000 kr. for hele budgetperioden (inkl. 2018)

Nordsjællands Brandvæsen har ligeledes et budget for serviceområdet (indtægtsstyret virksomhed). Dette dækker over de opgaver, som Nordsjællands Brandvæsen løser for deltagerkommunerne fx vagtcentral, kørselstjeneste og hjælpemiddeldepot.

Den enkelte kommune indgår særskilt aftale med Nordsjællands Brandvæsen om denne opgaveløsning og betaler direkte herfor til Nordsjællands Brandvæsen.

Budgettet på serviceområdet udgør i 2019 - og overslagårene – årligt kr. 50.591.000. Budgettet for serviceområdet hviler i sig selv.

 

Bevilling

Finansiering på 160.000 kr. over perioden 2018-2022 medtages i budgetrevisionen 31.10.

 

Retsgrundlag

Samordningsaftalens § 11.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Ingen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Tilbagemelding til Nordsjællands Brandvæsen om beslutning.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender Nordsjællands Brandvæsens budget for 2019 og overslagsårene og at stigningen på t.kr. 32 pr. år medtages i budgetrevision 31.10.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler administrationens indstilling. Der skal være en diskussion af fordelingsnøglen (2013) mellem ejerkommunerne inden næste års budgetlægning

 

Nr.185 - Bindende kommunale folkeafstemninger - orientering

Sagsnr.: 18/18680

 

Beslutningstema

Orientering om en ændring af den kommunale styrelseslov, som giver mulighed for at afholde bindende kommunale folkeafstemninger.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den nye bestemmelse i § 9b giver Byrådet mulighed for at beslutte at afholde en bindende folkeafstemning om en beslutning, som Byrådet træffer. Er der tale om en sag, som skal undergives mere end en behandling i Byrådet er det alene den endelige beslutning, som kan sendes til folkeafstemning. Dette gælder eksempelvis en lokalplan.

 

Byrådet kan efter loven beslutte, at en beslutning, som Byrådet har truffet, skal sendes til en folkeafstemning, som skal godkende beslutningen, før den er endeligt vedtaget. Vælgerne vil skulle tage stilling til den beslutning som Byrådet har truffet, og der vil dermed altid være tale om, at vælgerne enten godkender eller forkaster en beslutning, som Byrådet allerede har truffet.

 

Byrådet kan således ikke beslutte, at man ikke selv vil tage stilling til et bestemt emne, men at det i stedet skal afgøres ved en folkeafstemning, hvilken beslutning, der skal træffes om den pågældende sag.

 

Resultatet af en kommunal folkeafstemning er bindende indtil udgangen af valgperioden. Hvis der er afholdt en bindende kommunal folkeafstemning, kan Byrådet ikke ændre beslutningen i samme byrådsperiode, uden at afholde en ny folkeafstemning. I en efterfølgende valgperiode kan beslutningen ændres af Byrådet ved en simpel flertalsbeslutning. Et Byråd kan ikke træffe beslutning om at afholde en folkeafstemning i en senere byrådsperiode.

 

Folkeafstemningen skal afholdes mellem 2 og 6 måneder efter Byrådet har truffet beslutning herom. Det kan godt ske samtidig med et landsdækkende, regionalt eller kommunalt valg eller folkeafstemning, og der kan godt afholdes flere bindende kommunale folkeafstemninger samtidigt.

 

Hvis Byrådet har besluttet at afholde en bindende folkeafstemning, kan Byrådet ikke efterfølgende fortryde sin beslutning og aflyse folkeafstemningen.

 

Der kan ikke afholdes bindende folkeafstemning om beslutninger,

 • i sager, der vedrører statslige eller regionale opgaver til hvis gennemførelse kommunens medvirken er nødvendig eller har nær tilknytning.
 • hvor afholdelsen eller resultatet af en folkeafstemning kan medføre en tilsidesættelse af lovgivningen eller være i strid med en afgørelse, eller hvor kommunen er pålagt en forpligtelse til at varetage en bestemt opgave,
 • om kommunens økonomiske forvaltning,
 • om skatter, afgifter og gebyrer,
 • der afgør en sag over for enkelte fysiske eller juridiske personer.

 

Selve folkeafstemningen afholdes i det væsentligste efter samme regler som kommunale valg. Det betyder, at borgere, der har stemmeret til kommunalvalget også har stemmeret til bindende kommunale folkeafstemninger. Det betyder også, at folkeafstemningen skal afholdes som almindeligt fremmødevalg med mulighed for at brevstemme. Byrådet kan således ikke beslutte at afholde valget digitalt, hverken som internetvalg eller som digitalt fremmødevalg.

 

Loven er trådt i kraft den 1. juli 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov nr. 748 af 8. juni 2018 om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og regionsloven.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Verdensmål nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner, særligt delmål nr. 16.7., hvorefter der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

 

Byrådets arbejdsgrundlag: dialog og borgerinddragelse.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

Nr.186 - Reviderede retningslinjer for politikeres besøg på institutioner, skoler m.v. i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 15/14050

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et forslag til reviderede retningslinjer for besøg, som byrådskandidater, byrådsmedlemmer og eksterne politikere ønsker at foretage på kommunens institutioner, skoler m.v.

 

Det reviderede forslag er en følge af et svar, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg den 9. februar 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 29. maj 2017 et sæt retningslinjer for besøg af politikere på Fredensborg Kommunes institutioner, skoler m.v.

 

Retningslinjerne tager sigte på individuelle besøg, som byrådskandidater, byrådsmedlemmer og eksterne politikere (medlemmer af Folketinget, Regionsrådet, EU-Parlamentet og andre byråd, samt kandidater til Folketinget, Regionsrådet, EU-Parlamentet og andre byråd) ønsker at foretage på institutioner, skoler, plejecentre mv. i Fredensborg Kommune.

 

Efter de gældende retningslinjer kan besøg ikke finde sted i den sidste måned før et valg. Henvendelse skal oplyse formål, arrangør og deltagerliste, ligesom henvendelse skal ske mindst 4 uger før det tidspunkt, hvor et besøg ønskes gennemført. De gældende retningslinjer er vedhæftet sagen.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 9. februar 2018 givet Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg et svar på et spørgsmål fra en folketingspolitiker, om et byråd kan vedtage retningslinjer om ”spærretid” for besøg på kommunens institutioner, der forhindrer et byrådsmedlem i som led i varetagelse af hvervet som byrådsmedlem at foretage besøg, eventuelt med følge af en eller flere gæster, i op til 5 måneder inden et kommunalvalg.

 

Ministeriet svarer, jf. nedenstående link, bl.a., at byrådsmedlemmer har ret til som led i deres hverv at aflægge besøg på kommunens institutioner m.v. Baggrunden herfor er, at byrådets medlemmer som led i hvervet har del i det overordnede ansvar for kommunens virksomhed. Retten til at besøge institutioner skal således gøre medlemmet i stand til effektivt at føre kontrol med den kommunale administration i det omfang, vedkommende finder det nødvendigt og ønskeligt. Medlemmets ret til at besøge institutioner forudsætter ikke, at medlemmet oplyser, hvilket formål besøget skal tjene, eller i øvrigt på hvilken måde besøget indgår som et led i vedkommende hverv. Retten til at aflægge sådanne besøg kan ikke begrænses ved at kræve en sådan begrundelse.

 

Ministeriet skriver videre, at hvis det imidlertid kan konstateres, at en anmodning om besøg på en institution alene fremsættes som led i varetagelsen af interesser, som er uden sammenhæng med byrådshvervet – f.eks. varetagelsen af rent partipolitiske interesser eller rent private interesser, herunder chikanøse eller i øvrigt retsstridige hensyn – vil en anmodning om besøg kunne afslås med den begrundelse, at besøget ikke udføres som led i hvervet som byrådsmedlem.

 

Det forhold, at et kommunalvalg nærmer sig, kan dermed ikke begrunde, at et medlem meddeles afslag på en anmodning om besøg på en af kommunens institutioner. Afslag kan kun meddeles, hvis det efter de foreliggende oplysninger og omstændighederne i øvrigt må anses for udelukket, at anmodningen fremsættes som led i vedkommende byrådsmedlems hverv.

 

Der kan fortsat godt fastsættes nærmere regler om, hvordan byrådsmedlemmers besøg kan gennemføres.

 

Den ret, som et byrådsmedlem har til at aflægge besøg på kommunale institutioner m.v. som led i sit hverv, omfatter ikke en ret til at medtage gæster.

 

Administrationen vurderer på den baggrund, at spærretiden på 1 måned, og kravene om oplysning om formålet med besøget og henvendelse mindst 4 uger før et besøg, ikke kan opretholdes ift. byrådsmedlemmer. Derimod kan dette godt opretholdes i forhold til byrådskandidater, der ikke samtidig er byrådsmedlemmer, og i forhold til eksterne politikere.

 

Byrådet vedtog den 26.-27. januar 2018 et Kodeks for Byrådets samspil, hvor Byrådet bl.a. ”forudsætter, at det enkelte byrådsmedlem altid sagligt vurderer, hvorvidt forespørgsler, samt anden politisk bestilling er i borgernes interesse og står mål med de ressourcer og den tidsanvendelse, som kommunens medarbejdere skal bruge på opgaven.”

 

Det enkelte byrådsmedlem forudsættes således selv at inddrage disse hensyn i sine overvejelser om at anmode om et besøg på en institution.

 

Der vedhæftes et revideret forslag til besøgsregler.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FN´s Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, herunder delmål 16.7: ”Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.”

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

De reviderede retningslinjer offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Elektroniske bilag

Økonomi- og Indenrigsministeriets svar af 9.2.2018 på spørgsmål om retningslinjer for ”spærretid” for besøg på kommunale institutioner: https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sou/spm/197/svar/1464754/1855047/index.htm

 

Indstilling

 1. At Byrådet godkender forslag til reviderede retningslinjer for besøg af politikere på Fredensborg Kommunes institutioner, skoler m.v.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler administrationens indstilling

Nr.187 - Status på salg af fast ejendom

Sagsnr.: 15/6578

 

Beslutningstema

Orientering om status på forberedelse af salg af Karlebovej 23, Høje Lønholt 2 og Dageløkkevej 56.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget blev på sit møde den 19. februar 2018 orienteret om de udfordringer et salg af henholdsvis Karlebovej 23, Høje Lønholt og Dageløkkevej 56 ville indebære.

 

Om Karlebovej 23 var følgende oplyst:
”Der har været foretaget grundige forureningsundersøgelser af denne grund, der tidligere har tjent som materialeplads for Park og Vej. De foretagne prøvegravninger på ejendommen har vist, at udbredelsen af forurening er væsentlig større end antaget i den gennemførte miljøundersøgelse.

Hvis ejendommen skal udtages af kortlægning vurderes det, at det vil kræve, at al fyldjorden undersøges. Forureningen af jorden er ikke synlig, hvorfor en afgrænsning af den forurenede jord vil kræve omfattende kemiske analyser. Udover en nærmere undersøgelse af fyldjorden, vil en udtagning af ejendommen fra V2 kortlægning (= konstateret jordforurening på ejendommen) forudsætte afgravning og bortskaffelse af den forurenede jord samt påfyldning af rent jord.

På det foreliggende grundlag er det administrationens vurdering, at de mulige indtægter ved et salg af grunden til boligformål ikke står mål med udgifterne til en totaloprensning af grunden.”

 

Økonomiudvalget besluttede at anmode administrationen om at undersøge, hvad en forureningsoprensning af Karlebovej 23 vil koste.

 

Administrationen har rettet henvendelse til miljørådgivningsfirmaet Geomiljø, der oplyser, at der skal foretages omfattede yderligere undersøgelser, før der kan gives en pris på, hvad en fuld oprensning af ejendommen vil koste. Sådanne undersøgelser tilbyder miljørådgivningsfirmaet at udføre for 71.100 med tillæg af moms. I beløbet indgår geotekniske undersøgelser med et beløb på 13.330 kr. Disse undersøgelser skal klarlægge jordens bæreevne. Dårlig bæreevne førte i 1997 til en køber af ejendommen kunne hæve handlen over for kommunen.

 

Miljørådgivningsfirmaet kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, hvad en oprensning vil koste.

På grund af størrelsen af det beløb, det vil koste (71.100 + moms) blot at undersøge omfanget af forurening, der skal oprenses, anmoder administrationen hermed Økonomiudvalget om at bekræfte, at administrationen skal gå videre med sagen. Det bemærkes, at der allerede er afholdt 17.000 kr. + moms til undersøgelser på grunden.

 

Om Høje Lønholt 2 var følgende oplyst:
”Denne ubebyggede grund på 300 m2 er i den gældende lokalplan udlagt til offentlige formål. For lokalplanområdet i øvrigt gælder en bebyggelsesprocent på 25. Ny bebyggelse skal opføres i respekt for landsbymiljøet, hvilket betyder, at boligbebyggelse skal opføres som længehuse Det vil sige, at hvis ejendommen skal følge retningslinjerne for landsbyen, kan der på ejendommen opføres et hus på maksimalt 75 m2 i halvandet plan (ca. 50 m2 i stueplan og ca. 25 m2 på 1. sal).

En udnyttelse af grunden til beboelsesformål vil under alle omstændigheder kræve en ny lokalplan. Administrationen vurderer, at det ikke vil være en mulighed at ændre bebyggelsesprocenten alene for den kommunalt ejede ejendom. Med de muligheder en køber herefter vil have for at opføre et hus, der skal opfylde de lokalplanmæssige forudsætninger, er det administrationens opfattelse, at et salg vil være særdeles vanskeligt/umuligt at gennemføre med et positivt provenu for kommunen.”

Økonomiudvalget besluttede, at ejendommen forsat skulle være på salgslisten.

Som det fremgår af ovenstående vil et salg af ejendommen kræve en ny lokalplan. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har på sit møde den 29. maj 2018 taget stilling til, hvorledes administrationens udarbejdelse af de mange lokalplaner, der står i kø, skal prioriteres. 

De af Økonomiudvalget udvalgte ejendomme, der skal udføres planopgaver for i den kommende periode er  i prioriteret i følgende rækkefølge:

 • Teglgårdsvej 155 (lokalplan er pt. i høring)
 • Gunderødvej 46 (lokalplanlægning er igangsat)
 • Lindelyvej (der forventes efterspurgt lokalplanlægning)
 • Dageløkkevej 56 (igangsætning af lokalplanlægning afventer analyse af fauna)
 • Høje Lønholt 2 (er ikke igangsat)
 • På baggrund af de mange (og herunder nogle store) lokalplanarbejder, der forestå, må det konstateres, at en lokalplan for Høje Lønholt 2 har lange udsigter. Administrationen anbefaler derfor, at ejendommen tages af salgslisten.

 

Om Dageløkkevej 56 var følgende oplyst:
”Den dialog, administrationen førte i sommer (2017) med nabobebyggelsen (Dagløkke Ege) om eventuelt køb, førte ikke til noget resultat, hovedsagelig fordi ejerne af nabobebyggelsen dels ønskede at bygge mere end det, der var muligt, dels ønskede at gå i gang nærmest omgående. Herudover udlægger den gældende lokalplan for området en større del af arealet til faunapassage. En udvikling af ejendommen til beboelse vil derfor kræve en registrering af bilag-IV arter, som fx er ynglevandhuller for padder, jf. EU’s naturbeskyttelsesdirektiv.”

Økonomiudvalget besluttede, at der skulle indhentes en ekstern rapport om bilag-IV arter vedrørende Dageløkkevej.

Administrationen har herefter bedt Amphi Consult vurdere matriklens funktion i den spredningskorridor, som fremgår af lokalplan H40. Rapporten er vedlagt som bilag.

 

 

Amphi Consults konklusion er, at der eksisterer en spredningskorridor for padder i området. Se kortet ovenfor.

Konklusionen er endvidere, at der i forbindelse med eventuel bebyggelse af grunden skal tages hensyn hertil. I rapporten kommer Amphi med den række anbefalinger.

På baggrund af Amphis anbefalinger, ser administrationen 3 modeller:

1)     Kommunens grund opdeles i to matrikler – én til et énfamiliehus og én til eng. Engarealet søges solgt til grundejerforeningen for Dagløkke Ege. Løsningen kræver ny lokalplan og vil mere eller mindre blokere for spredningskorridoren. På den baggrund anbefaler administrationen ikke denne løsning

2)     Grunden sælges ikke, men opretholdes som kommunal naturgrund/grønt areal, hvorfor grunden tages af salgslisten.

3)     Kommunens grund bebygges ikke. Grunden søges overdraget til grundejerforeningen for Dagløkke Ege med pligt til at opfylde habitatkravet. Løsningen er anbefalelsesværdig set ud fra et planmæssigt synspunkt. Det bemærkes, at der ikke har været forudgående dialog med grundejerforeningen herom.

 

Økonomi
Såfremt Økonomiudvalget godkender, at der afholdes 71.100 kr. + moms til en forureningsundersøgelse på Karlebovej 23 vil dette beløb kunne finansieres af salgsbudgettet vedrørende fast ejendom.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Der henvises med hensyn til Dageløkkevej 56 primært til Verdensmål nr. 15 om inden 2020, at sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtigt brug af økosystemer på land og i ferskvand, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

 1. At det godkendes, at administrationen afholder en udgift på 71.100 kr. + moms til yderligere forureningsundersøgelser på ejendommen Karlebovej 23.
 2. At orienteringen om status for lokalplanlægning og salg af Høje Lønholt 2 tages til efterretning og at ejendommen på dette grundlag tages af salgslisten.
 3. At løsning nr. 2 vedrørende Dagløkkevej 56 vælges, og at ejendommen derved tages af salgslisten.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Godkender administrationens indstillinger. I forhold til indstillingens punkt 2 besluttede Økonomiudvalget, at Høje Lønholt 2 beholdes på salgslisten.

Nr.188 - Fredensborg Boligselskab Niverød III - ansøgning om garanti

Sagsnr.: 18/21461

 

Beslutningstema

Stillingtagen til låneoptagelse med kommunal garantistillelse til individuelle køkkenmoderniseringer i Fredensborg Boligselskabs afdeling, Niverød III.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød III, ansøger om tilladelse til, at etablere en ny pulje til individuel modernisering af køkkener i afdelingen. Afdelingen anmoder samtidig om tilladelse til at optage realkreditlån sirt 1,5 mio. kr. med 100 % kommunal garanti for lånet og en tilkendegivelse at, at kommunen vil fastholde garantien for tidligere lån ved optagelse af det nye lån i afdelingen.

 

Byrådet har i marts 2017 behandlet en tilsvarende sag for afdelingen og godkendt en låneoptagelse på 1,5 mio. kr. med kommunal garanti. Puljen herfra er nu opbrugt, hvorfor der ansøges om en ny pulje.

Niverød III er opført i 1973 og består af 282 lejemål.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 1. marts 2018 besluttet, at der skal åbnes op for en ny pulje til individuel modernisering af køkkener under forudsætning af, at mindst 10 lejemål ønsker at gøre brug heraf. Der er ikke besluttet en maksimal låneramme, men det forventes, at der bliver behov for ca. 1.500.000 kr., hvilket svarer til ca. 20 nye køkkener.

Projektet finansieres med et 20-årigt lån i afdelingen. Der er fastsat et maksimum pr. sag på 100.000 kr. til håndværker- og materialeudgifter.

Projektet gennemføres efter samme retningslinjer, som ved tidligere projekter med individuel køkkenmodernisering i afdelingen:

Projektet må kun gennemføres i eksisterende rum i boligen og kun i de rum, som p.t. er indrettet til samme formål.

Moderniseringerne gennemføres som totalentrepriser, hvor de firmaer, der indgås kontrakter med, forestår samtlige arbejder i forbindelse med moderniseringen.

Boligselskabet oplyser, at hvis der moderniseres for henholdsvis 60.000 kr., 80.000 kr. og 90.000 kr. med den nuværende rente og kurs på et realkreditlån med fast ydelse, giver det en forventede huslejestigninger på henholdsvis 366, 487 og 548 kr./måned.

Det bemærkes, at Byrådet kan vælge enten at godkende låneoptagelsen og garantistillelsen eller at afslå. Såfremt Byrådet vælger at afslå, vil afdelingen og beboerne ikke kunne gennemføre de ønskede køkkenmoderniseringer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboligloven

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Etableringen af de nye køkkener vil dels kunne medvirke til bedre trivsel for beboerne (verdensmål nr. 3) dels være i overensstemmelse med verdensmål nr. 11 om bæredygtige bosættelser. Endvidere kan der henvises til Byrådets arbejdsgrundlag, der fremhæver ønsket om at sikre velfungerende boligområder.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At byrådet godkender den ansøgte optagelse af realkreditlån på 1,5mio. kr. til individuelle køkkenmoderniseringer.
 2. At Byrådet erklærer at ville stille garanti for hele lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler administrationens indstillinger

Nr.189 - Jellerødparken - omdannelse af erhverv til boliger - skema B

Sagsnr.: 16/16919

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende Den Almene boligforening Jellerødparkens ønske om at ombygge det hidtidige erhvervslejemål til 2 boliger.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den Almene Boligforening Jellerødparken har med mail af 11. juni 2018 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B.

Det hidtidige erhvervslejemål var på 143 m2, mens de 2 almene familieboliger hver er på 92 m2.

Byrådet besluttede den 18. december 2017 følgende, jf. vedlagte bilag:

At Den Almene Boligforening Jellerødparkens skema A ansøgning vedrørende nedrivning af eksisterende erhvervslejemål og erstatning af dette med 2 almene familieboliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 4.396.000 kr.

At kommunen erklærer sig sindet at yde et grundkapitallån på 439.600 kr. finansieret af kassebeholdningen.

I sin skema B ansøgning oplyser boligforeningen, at licitationsresultatet indebærer en samlet anskaffelsessum på 4.469.000 kr., hvilket er 73.000 kr. (1,7 %) mere end skema A.

Anskaffelsessummen finansieres således:

 

Kr.

Støttet lån

3.933.000

Kommunal grundkapitallån

447.000

Beboerindskud

89.000

I alt

4.469.000

Det lidt højere licitationsresultat indebærer, at behovet for det kommunale grundkapitallån stiger med 7.400 kr. til 447.000 kr.

Det fremgår af skema B, at lejen for de nye boliger er beregnet til 1.071 kr. pr. m2 pr. år, hvilket for de 2 lejligheder hver især vil indebære en månedlig leje på 8.211kr. Lejen for de eksisterende lejligheder vil ikke blive berørt af udgifterne til de 2 nye boliger.

Administrationen bemærker, at der såvel i specifikationen af anskaffelsessummen i skema A som i skema B er medregnet et støttesagsgebyr til kommunen på 0,25% af anskaffelsessummen i overensstemmelse med Byrådets generelle beslutning herom. Støttesagsgebyret udgør 11.173 kr., som administrationen vil opkræve, når skema B er godkendt.

Sagen er bevillingsmæssigt, overordnet håndteret i forbindelse med godkendelsen af skema A for så vidt angår grundkapitallånet. Indtægten vedrørende støttesagsgebyret og afvigelsen af grundkapitallånet i skema B i forhold til skema A, ovenfor beregnet til 7.400 kr., reguleres i en kommende budgetrevision.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Etablering af flere bæredygtige boliger harmonerer med FN’s Verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. I byrådets arbejdsgrundlag kan der henvises til ønsket om med bygninger og byrum at skabe gode rammer for fællesskab og tryghed.

 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Intet at bemærke.

Indstilling

 1. At skema B vedrørende ombygning af hidtidige erhvervslejemål til 2 boliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 4.469.000 kr.
 2. At kommunen erklærer at ville yde et grundkapitallån på 447.000 kr.
 3. At kommunen opkræver et støttesagsgebyr på 0,25% af anskaffelsessummen ifølge skema B, svarende til 11. 173 kr.
 4. At finansieringen i øvrigt godkendes.
 5. At indtægten vedrørende støttesagsgebyret og afvigelsen af grundkapitallånet i skema B i forhold til skema A, ovenfor beregnet til 7.400 kr., reguleres i en kommende budgetrevision

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler administrationens indstillinger

Nr.190 - Udvikling og salg af arealer centralt i Fredensborg by

Sagsnr.: 18/20345

 

Beslutningstema

Stillingtaget til forslag om udvikling med henblik på salg af kommunalt areal centralt i Fredensborg by. Der skal mere konkret tages stilling til følgende spørgsmål:

 1. Skal administrationen forberede et salg af arealerne?
 2. Skal et kommende byggeprojekt holde sig inden for de nuværende kommuneplanrammer?
 3. Skal Alexandra House ejendommen indgå i et eventuelt salg?
 4. Skal boligbyggeri på arealerne være alment eller privat eller en blanding?

 

Sagsfremstilling og økonomi

 1. Definition af området og opgaven

Fredensborg Kommune ejer et areal/en række grunde centralt i Fredensborg by ved ungdomsklubben Alexandra House. Arealet består af matr. nr. 15c, 15e, 15h, 15o og 15bv Asminderød By, Asminderød, i alt 12.428 m2. Se kortet nedenfor. De blå pile markerer eksisterende vejadgange/overkørsler.

De pågældende arealer er de sidste større, sammenhængende og ledige arealer med en så central beliggenhed, der kan udvikles i overensstemmelse med Byrådets overordnede visioner for Fredensborg by.

 


Med baggrund i et foretræde for Økonomiudvalget har udvalget bedt administrationen redegøre for, hvordan området kan udvikles med henblik på salg og opførelse af beboelsesbygninger. Nedenfor gives en kortfattet beskrivelse af de eksisterende forhold og af de forhold, der vil skulle tages hånd om i den forbindelse. En mere fyldig redegørelse fremgår af vedlagte bilag.

Nedenfor berøres følgende udfordringer:

 1. Planmæssige forhold
 2. Veje og trafik
 3. Miljøforhold
 4. Planmæssig vurdering af udviklingsmuligheder
 5. Særligt om Alexandra House og nabobrugsret
 6. Offentligt udbud
 7. Den videre proces


 

 1. Planmæssige forhold

Alle de nævnte matrikler indgår i dag i kommuneplanramme nr. FC04. Arealerne er udlagt til centerformål med en bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejendom i op til 3 etager. I øvrigt gælder, at karakteristiske bygninger samt områdets særlige kvaliteter skal bevares. Byggeretten under ét for alle arealer udgør således ca. 6.214m2. Der er ikke vedtaget lokalplan for området.

Såfremt et kommende projekt holder sig inden for kommuneplanens rammer, er der på grund af projektets omfang under alle omstændigheder pligt til at udfærdige en kategori A lokalplan (= en ”stor lokalplan” med 8 ugers høringsperiode, jf. PMK møde 7/11 2017). Det tager ca. 10 måneder at gennemføre følgende A lokalplanproces:

 • Igangsættelse af lokalplan, som behandles i PMK
 • Vedtagelse af forslag til plan i Byrådet
 • Offentlig høring 8 uger
 • Vedtagelse af endelig plan i Byrådet

Såfremt der ønskes en byudvikling på arealerne med en væsentlig ændring af den gældende kommuneplanramme, fx i forhold til bebyggelsesprocent og etageantal, kræver det en proces med forudgående offentlighed, hvor der skal indhentes idéer og forslag i forhold til arealets udvikling.

Der skal således tages stilling til, om et kommende projekt skal holde sig inden for kommuneplanens rammer.
 

 1. Veje og trafik

Vejdirektoratet skal høres ved byggeri og etablering af overkørsler indtil 50 m fra statsvejen (Helsingørsvej). Der skal endvidere tages hensyn til den tinglyste byggelinje fra Helsingørsvej på 15 m. Et eventuelt byggeprojekt skal trafiksikkerhedsrevideres i forhold til etablering af overkørsel til Jernbanegade.

Kommuneplanen foreskriver, at der vil skulle etableres minimum 1,5 parkeringspladser pr. tæt-lav- eller etagebolig.
 

 1. Miljøforhold

En del af matr. nr. 15h er V2 kortlagt på grund af olieforurening i jord og grundvand. Ved historiske undersøgelser er der fundet oplysninger om et benzinanlæg samt om 5 øvrige nedgravede tanke. Ved udførelse af bygge- og anlægsarbejder eller ændring til følsom arealanvendelse på V1/V2 kortlage arealer, skal der forinden søges tilladelse efter jordforureningsloven. En tilladelse herefter vil sikre, at projektet er miljømæssigt i orden, herunder at der ikke sker en øget risiko for grundvandet samt, at en eventuel senere offentlig indsats ikke fordyres.

Såfremt arealet skifter anvendelse til boligformål, gælder det ifølge jordforureningsloven, at det skal sikres, at enten de øverste 50 cm af det ubebyggede areal er uforurenet eller, at der er etableret fast belægning.

Administrationen har rekvireret rapport over de udførte undersøgelser fra Region Hovedstaden. Rapporten er i skrivende stund endnu ikke modtaget.

Arealerne ligger i øvrigt inden for områdeklassificeringen, hvilket betyder, at der er risiko for lettere forurening.
 

 1. Planmæssig vurdering af udviklingsmuligheder.

De omtalte arealer er i kommuneplanen defineret som en del af bymidten. En ren boligbebyggelse vurderes overordnet set at være et godt supplement til fortætning heraf.

Det kan oplyses, at arealet har et markant faldende terræn svarende til 2 etager. Dertil kommer arealernes lidt specielle afgrænsning med mange hjørne op mod naboejendommene.

Arealerne er for størstedelens vedkommende tilgroet med høje træer, hvoraf nogle antages at være bevaringsværdige. Spørgsmålet om fredsskov skal også afklares, ligesom der skal screenes for flagermus.
 

 1. Offentligt udbud

Såfremt Byrådet måtte beslutte, at administrationen skal arbejde videre med udvikling af arealerne med henblik på salg, vil et sådant salg være omfattet af reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Ifølge disse regler vil kommunen dog kunne sælge arealerne til et alment boligselskab uden sådant udbud, såfremt salget sker til markedspris.

Måtte Byrådet ønske, at området skal bebygges med en blanding af privat og alment byggeri, vil der skulle tilrettelægges et udbud, der muliggør dette.

Administrationen bemærker, at kommunen ved opførelse af alment byggeri skal bidrage til finansieringen med et grundkapitallån (afhængigt af lejlighederne størrelse og brug) på 10 % af grundkøbet og byggeriets samlede anskaffelsessum. Kommunen vil derefter kunne få mindst 25 % anvisningsret til boligerne, ligesom kommunen kan have indflydelse på, hvilken type af almene boliger, der skal bygges. For så vidt angår privat boligbebyggelse vil kommunen ikke have helt de samme muligheder og indflydelse.

Der er behov for en politisk stillingtagen til, hvilken form for byggeri, der ønskes, samt om der skal være tale om almene eller private boliger eller en blanding af disse.
 

 1. Særligt om Alexandra House og nabobrugsret

Alexandra House.

De relevante matrikelnumre er angivet ovenfor. På matr. nr. 15c ligger Alexandra House, som er Ungfredensborgs klubtilbud til unge (fra 7. klasse til 17 år) i Fredensborg By.

Der skal tages stilling til i hvilket omfang matr. nr. 15c inkl. Alexandra House skal indgå i det område, der skal udvikles. I givet fald vil der skulle etableres nyt tilbud til den pågældende ungdomsgruppe, hvilket vil kunne ske ved at etablere ungdomsklubbens aktiviteter i lokalerne på Benediktevej 33 sammen med Fredensborg Fritidsklub. Mulighederne og herunder de økonomiske konsekvenser, der også indgår som et selvstændigt forslag i de kommende budgetforhandlinger, er nærmere beskrevet i bilaget.

Det bemærkes, at Alexandra House, iht. kommuneplanens bilag 2 er bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 4. Bygninger udpeges her i kommunen som bevaringsværdige (kategori 1-4 i SAVE registreringen hvor 1 er de mest bevaringsværdige). Nedrivningsansøgninger for bygninger med en værdi på 4 skal udvalgsbehandles og kan godkendes, hvis der foreligger en væsentlig interesse.

Brugsret ifølge deklaration til ejerne af matr.nr. 15g

Ejerne af matr. nr. 15g har ifølge tinglyst deklaration brugsret til kommunens grund matr. nr. 15 h, som ejerne anvender til have. Brugsretten vedvarer ifølge deklarationen selv, ”indtil endelig beslutning om etablering af vej på matr. nr. 15h foreligger”. Deklarationen er uklar med hensyn til, hvad der skal ske, såfremt det besluttes ikke at etablere vejen. Dette skal afklares i dialog med ejerne af matr. nr. 15g.

Det bemærkes, at ejerne af matr. nr. 15g den 11. juni 2018 har fremsat ønske om at købe den del af matr. nr. 15h, som de i dag anvender som have.

I forbindelse med en udvikling af området vil der herefter skulle tages stilling til, dels om Alexandra House og det tilhørende grundstykke matr. nr. 15c skal indgå heri, dels hvordan der skal forholdes i forhold til den brugsret og det købsønske ejerne af matr. nr. 15g har.
 

 1. Den videre proces.

Som det er fremgået af nærværende sagsfremstilling, er der mange forhold vedrørende arealerne, der kræver yderligere undersøgelser før de nøjagtige og nødvendige salgsoplysninger kan fastlægges. Når disse foreligger, vil arealerne kunne sælges.

Såfremt det besluttes at gå videre med sagen og med et byggeprojekt, der holder sig inden for kommuneplanens rammer (jf. ovenfor), kan en tidsplan se således ud:

August 2018

Principbeslutning om udvikling og salg af arealer

Oktober 2018

Planmæssige rammer i PMK og Øk

November 2018

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Januar 2019

Udbud (tilbudsfrist minimum 8 uger)

April 2019

Tilbud forelægges ØK og Byråd

Indgåelse af betinget købsaftale

Februar 2020

Vedtagelse af endelig lokalplan

Indgået handel er endelig

Herefter myndighedsbehandling byggetilladelse mv.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planlov, jordforureningslov, bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme m.fl.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Udviklingen af arealerne forudsættes at ske i overensstemmelse med FN’s verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund (11) samt klimaindsats (13). Endvidere kan der henvises til Byrådets arbejdsgrundlag om ”bygninger og byrum, der skal skaber liv” samt om ”bæredygtigt miljø – vejen frem”

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Der skal ske borgerinddragelse i forbindelse med gennemførelsen af lokalplanprocessen, jf. planloven.

 

Indstilling

 1. At det besluttes, at administrationen skal arbejde videre med udvikling med henblik på salg af de omtalte arealer.
 2. At der tages stilling til, hvorvidt et kommende byggeprojekt skal holde sig inden for de nuværende kommuneplanrammer.
 3. At det besluttes, at Alexandra House ejendommen skal indgå i sagen.
 4. At der tages stilling til om en eventuel kommende bebyggelse skal være almen, privat eller en blanding.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Godkender administrationens indstillinger.

Liste V og Liste C stemmer imod indstillingens punkt 4, idet Liste V og Liste C ønsker, at projektet ikke udbydes til almene boliger undtagen, hvis det vedrører ungdomsboliger. De øvrige partier Liste A, B, F og O afventer den endelige beskrivelse af projektet, inden der tages stilling til sammensætning af boligtyperne.

Nr.191 - Sammenlægning af politikområder

Sagsnr.: 18/6622

 

Beslutningstema

 

Byrådet skal godkende sammenlægning af Politikområderne 7, 10 og 14 til et samlet politikområde fra budget 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

Center for Familie og Handicap består i dag af tre politikområder, der i 2018 har et samlet nettobudget på 422,5 mio. kr.:

 • Politikområde 7 - Unge og Medborgerskab
 • Politikområde 10 - Udsatte Børn og Unge
 • Politikområde 14 - Handicap og Socialpsykiatri

 

Unge og Medborgerskab

Politikområdet består af

 • Administration af Ungecenter, inklusiv husleje for leje af lokaler
 • Møllevejens Skole
 • 18+

Området har et samlet nettobudget i 2018 på 8,6 mio. kr.

 

Udsatte Børn og Unge

Politikområdet består af

 • Udsatte børn og unge
 • Kejserdal
 • Indsatshuset
 • SSP/Opsøgende team
 • Pædagogisk Forebyggelsesteam

Området har samlet nettobudget i 2018 på 107,7 mio. kr.

 

Handicap og Socialpsykiatri

Politikområdet består af

 • Voksenhandicap
 • Børnehandicap
 • Granbohus
 • Lindegården
 • Specialbørnehaven Karlebo
 • Socialpsykiatrien på Byvejen

Området har et samlet nettobudget i 2018 på 306 mio. kr.

I sommeren 2017 traf Direktionen beslutning om en organisationsændring, der betød en sammenlægning af Handicap og Socialpsykiatri med Udsatte Børn og Unge og Unge og Medborgerskab. Ændringen trådte i kraft 1. november 2017.

Det nye centers arbejdsopgaver dækker de tre ovenstående politikområder, hvilket blandt andet har betydet en samling af børne- og ungeområdet under fælles ledelse.

En sammenlægning af politikområderne vil understøtte en sammenhængende opgaveløsning og en glidende overgang fra barn til voksen i Center for Familie og Handicap, da sammenlægningen vil betyde en samlet budgetramme. 

Ved en sammenlægning af politikområderne styrkes ikke kun opgaveløsningen, men også økonomistyringen, hvorved der skabes en fleksibilitet og sammenhængskraft i udførelsen af opgaverne på tværs af børne- og voksenområdet.

For at sikre en samlet økonomisk styring af området er det administrations anbefaling, at de tre politikområder samles til et politikområde, der benævnes Familie og Handicap.

 

Bevilling

 

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og indgår i 2. behandling af Budgetforslaget 2019-2020.

Samlet budget for det nye politikområde Familie og Handicap svarer til summen af budgetterne for politikområderne, Handicap og Socialpsykiatri, Udsatte Børn og Unge og Unge og Medborgerskab. Budgettet for 2019-22 fremgår af nedenstående tabel i 19-priser:

Politikområde

2019

2020

2021

2022

Handicap og Socialpsykiatri

300.012

295.126

295.349

295.349

Udsatte Børn og Unge

103.808

103.249

102.737

104.061

Unge og Medborgerskab

8.734

8.734

8.738

8.738

Familie og Handicap

412.554

407.109

406.823

408.148

 

Der gøres opmærksom på, at når budgetrevisionen 30.06.2018 er vedtaget vil det påvirke budgettet i overslagsårene.

 

 

Kompetence

 

Byrådet.

 

Indstilling

 

 1. At  Byrådet godkender, at politikområderne Unge og Medborgerskab, Udsatte Børn og Unge samt Handicap og Socialpsykiatri samles til et politikområde under navnet Familie og Handicap.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler administrationens indstilling. Liste B stemmer imod.

Nr.192 - Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for den nye Forberedende Grunduddannelse

Sagsnr.: 17/18577

 

Beslutningstema

Beslutning om at der udpeges et medlem mere fra byrådet i Fredensborg Kommune til bestyrelsen for den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) indenfor dækningsområdet med Fredensborg-, Helsingør- og Hørsholm og Kommuner. Per Frost Henriksen er tidligere blevet udpeget, og nu er skal der vælges en repræsentant mere.

 

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med etableringen af institutioner for FGU skal hver kommune udpege kommunale medlemmer til dækningsområdets bestyrelse. Bestyrelsen kommer til at bestå af i alt fem politisk udpegede medlemmer. Én fra Hørsholm Kommune og to fra henholdsvis Helsingør- og Fredensborg kommuner, hvilket afspejler det forholdsmæssige antal af unge.

I Helsingør Kommune er formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget Marlene Harpsøe udpeget, og i Fredensborg Kommune er formanden for Børne- og Skoleudvalget Per Frost Henriksen udpeget til at deltage i bestyrelsen. I august måned forventes yderligere repræsentanter udpeget.

Bestyrelsen skal nedsættes per 1. september 2018 eller snarest derefter. Første bestyrelsesmøde er indtil videre planlagt til 4. september 2018 kl. 13-16 eller 5. september 2018 kl. 13-16.

 

Bestyrelse

Bestyrelserne for FGU-institutionerne skal være på mellem 7 og 11 bestyrelsesmedlemmer, dog altid et ulige antal. Bestyrelsen varetager opgaven i fire år, som følger valgperioden for kommuner. Bestyrelsen sammensættes af:

 • Et eller flere kommunalt udpeget bestyrelsesmedlemmer fra hver kommune i dækningsområdet
 • En repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområdet
 • En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (A-siden)
 • En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (B-siden)
 • En medarbejderrepræsentant
 • En tilforordnet medarbejderrepræsentant
 • En tilforordnet elevrepræsentantindstilling.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lovgrundlaget for FGU er pt. under udarbejdelse. Lovforslagene er en udmøntning af ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”, som blev indgået af en bred kreds af partier i Folketinget 13. oktober 2017 og er følgende:

- ”Lov om forberedende grunduddannelse”

- ”Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse”

- ”Lov om kommunal indsats om vejledning om uddannelse og erhverv for unge under 25 år”

- ”Lov om ændringer af forskellige love som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.”

Der er 15. maj 2018 fremsat ændringsforslag til ”Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse”, som giver mulighed for repræsentation i bestyrelsen fra alle kommuner i dækningsområdet. Loven blev 3. behandlet og vedtaget 29. maj 2018.

Af lovforslagets § 13, og § 13 stk. 2 fremgår, at medlemmerne ”skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke”. Samt ”udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber”.

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.      At det besluttes, hvilket byrådsmedlem der skal udpeges som repræsentant i bestyrelsen for FGU-institutionen, der dækker Fredensborg-, Helsingør Kommuner og Hørsholm Kommuner.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Økonomiudvalget anbefaler, at Formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Lars Søndergaard udpeges som repræsentant.

Nr.193 - Udpegning af byrådsmedlem til Kunstrådet

Sagsnr.: 18/4920

 

Beslutningstema

Byrådet skal udpege et medlem af byrådet til kunstrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget d. 21. november 2017 aftalte konstitueringspartierne, at Fredensborg Kommunes Kunstfond fremover skal være en del af Kulturudvalgets opgaveportefølje. Dette blev senere godkendt af Byrådet i møde den 3. april 2018.

 

På samme møde godkendte Byrådet, at der som sparringspartner for Kulturudvalget nedsættes et ”Kunstråd”, som mødes to gang årligt inden et Kulturudvalgsmøde. Kunstrådet kan rådgive om og indstille evt. indkøb til Kulturudvalget, som har beslutningskompetencen vedrørende kunstindkøb eller kunstprojekter.
 

Kunstrådet består af formanden for Kulturudvalget samt yderligere et byrådsmedlem og to medlemmer med bred kunstfaglig viden eksempelvis fra Louisiana og Nivaagaards malerisamling.

 

Med henvisning til ovenstående skal Byrådet udpege et medlem af sin midte til sammen med formanden for Kulturudvalget og de to eksterne kunstkyndige skal udgøre Kunstrådet.

 

Det er ikke direkte vedtaget, at det pågældende medlem ligeledes skal være medlem af Kulturvalget. Dette kan dog være praktisk, da Kunstrådets møder, som nævnt, afholdes umiddelbart inden et møde i Kulturudvalget

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Konstitueringsaftalen samt Byrådet beslutning af 3. april 2018.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At der udpeges et medlem af Byrådet som medlem af Kunstrådet.

Borgmesteren indstiller næstformanden for Kulturudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Økonomiudvalget anbefaler borgmesterens indstilling.

Nr.194 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2019 - ØK

Sagsnr.: 18/15852

 

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2019. Økonomiudvalget skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart kl. 17:30.

 

Mandag den 21. januar 2019

Mandag den 18. februar 2019

Mandag den 18. marts 2019

Tirsdag den 23. april 2019

Mandag den 20. maj 2019

Tirsdag den 11. juni 2019

Mandag den 26. august 2019 + 1. behandling

Mandag den 23. september 2019 + 2. behandling

Mandag den 21. oktober 2019

Mandag den 18. november 2019

Mandag den 9. december 2019

 

Mødedatoerne er foreslået ud fra praksis om, at Økonomiudvalgsmøderne afholdes på den 3. mandag i måneden og med hensyntagen til helligdage og skoleferier.

 

Øvrige møder i komitér, råd, nævn mm., vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er offentliggjort.

 

Udvalgskalenderen har været på alle fagudvalg som særskilt dagsordenpunkt. Eventuelle rettelser fra fagudvalgende vil blive indført i kalenderen inden byrådets møde. Nedenfor er beslutningerne fra hvert enkelt fagudvalg indsat:

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 13-08-2018:

Mødekalender godkendt.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 14-08-2018:

Mødekalender godkendt.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018:

Mødekalender godkendt.

 

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2018:

Administrationens indstilling godkendt. Dog flyttes mødet den 14. maj 2019 til 21. maj 2019

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 20-08-2018:

Mødet onsdag den 8. maj flyttes til mandag den 6. maj

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 20-08-2018:

Forslag til mødekalender 2019 blev godkendt med bemærkning om, at der ved fremtidig

planlægning af møderne for 2020 tages udgangspunkt i afvikling af udvalgsmøderne på en fast

ugedag.

 

Beslutning i Kulturudvalget den 21-08-2018:

Udvalget ønsker sig en fast ugedag som mødedag og udvalgets starttidspunkt blev fastsat til kl. 17.00

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Nr. 8, Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

 

Indstilling

 1. At forslag til mødedatoer godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler administrationens indstilling

Nr.195 - Kommissorium for sammenlignende analyse vedr. model for sortering af husholdningsaffald

Sagsnr.: 11/46843

 

Beslutningstema

Stillingtagen til kommissorium med rammer for ekstern vurdering af optisk sortering og for etablering af beslutningsgrundlag for sorteringsmodel for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen udarbejder kommunen en affaldsplan, der skal revideres mindst hvert 6. år. I gældende affaldsplan, der er udarbejdet i samarbejde med interessentkommunerne i Norfors, udmøntes bl.a. de europæiske og nationale mål på affaldsområdet. I affaldsplanen er der fastsat et mål om at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022 (se elektronisk bilag). Det fremgår af affaldsplanen, at der skulle indføres indsamling af flere fraktioner fra hustande i kommunen i perioden frem til medio 2018. Fokus er på sortering af glas, metal, plast, papir og pap.

I forbindelse med behandling af sagen om ”Affaldssortering og genanvendelse af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune” besluttede Byrådet den 18. juni 2018, at udsætte sagen og at Fredensborg Kommune ikke for nuværende går med i den fælleskommunale indsamlingsløsning med kildesortering i 2-kammersbeholdere sammen med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Byrådet ønsker, at der udarbejdes en grundig ekstern vurdering af optisk sortering.

Der ønskes således igangsat et nyt projekt med henblik på en sammenlignende vurdering af en anden løsning, der bygger på optisk sortering, før der træffes beslutning om model for affaldssortering i kommunen.

 

Kommissorium for opgaven

I denne sag fremlægges forslag til kommissorium for analyse vedr. model for sortering af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune (se bilag).

I kommissoriet prioriteres behov og ønsker i forhold til målsætninger for opgaven og de tidsmæssige og økonomiske rammer fastlægges.

Formålet er, at udarbejde en analyse der kan danne grundlag for, at Byrådet i Fredensborg Kommune kan træffe beslutning om model for fremadrettet sortering af genanvendelige fraktioner i husholdningsaffald i Fredensborg Kommune. Modellen skal bidrage til opfyldelse af mål i Fredensborg Kommunens affaldsplan herunder målet om at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022.  Modellen skal være robust og fremtidssikret.

Der nedsættes en projektgruppe hvis opgave er, at indhente tilbud og samarbejde med de eksterne rådgivere, der er nødvendige for at udføre analyse og vurdering indenfor kommissoriets rammer.

Projektgruppen refererer til direktøren for området og består af centerchef (mødeleder), teamleder og sagsbehandler fra Team Miljø, ledelsesrepræsentant for I/S Norfors, ledelsesrepræsentant for Fredensborg Forsyning A/S samt eksterne rådgivere. Andre ressourcepersoner kan deltage i projektgruppens møder efter behov herunder repræsentanter for evt. mulige samarbejdskommuner/selskaber.

Opgaveløsningen skal overordnet belyse de generelle fordele og ulemper, der må forventes at være af både økonomisk, juridisk, selskabsmæssig, teknologisk, miljø- og servicemæssig karakter. Desuden skal de videre tids- og procesperspektiver vurderes.

Opgaveløsningens temaer fremgår af kommissoriet og omfatter bl.a. tekniske forhold vedr. anlæg, anlægs- og driftsøkonomi, fraktioner, sorteringsrenhed og affaldsstrøm, indretning hos borgeren samt muligheder for samarbejde og konsekvenser ift. selskaber mv. (se bilag).

Sammenfatning og beslutningsoplægget bliver en opsummering af vurdering af optisk sortering sammenlignet med kildesortering i 2-kammersbeholdere og dertilhørende fordele og ulemper i samlet afrapportering af analysen.

Opgaven udbydes og de eksterne rådgivere kan som en del af opgaveløsningen tilrette eller præcisere opgaveløsningen indenfor denne ramme.

 

Samarbejde med andre kommuner og/eller selskaber

Etablering af en optisk posesorteringsordning forudsætter, at der etableres et optisk sorteringsanlæg i Danmark og at Fredensborg Kommune er aktiv medspiller ift. dette. Et sorteringsanlæg vil evt. skulle placeres og bygges i kommunen. Resultaterne af et sorteringsforsøg gennemført i Frederikssund, Halsnæs og Gribskov Kommuner blev præsenteret på Byrådets temamøde d. 25. april 2018.

Som opfølgning på byrådsmødet har borgmesteren skriftligt henvendt sig til borgmestre fra Frederikssund, Halsnæs, Gribskov og Furesø Kommuner med henblik på at få en status på deres valg af affaldssystem, herunder optisk sortering.

Frederikssund og Furesø Kommuner har svaret, at de ikke ønsker at deltage i en udredning vedr. optisk sortering, da denne model ikke indgår som mulighed i det videre arbejde om, hvordan de genanvendelige fraktioner skal indsamles ved husstanden i de to kommuner.

Gribskov Kommune har meddelt, at deres tekniske udvalg tidligere har bedt administrationen om at arbejde videre med at afdække fordele og ulemper ved optisk posesortering, samt at gå i dialog med andre interessenter om muligheden for samarbejde. Dette samarbejde vil kunne hjælpe flere kommuner til at opbygge et solidt vidensgrundlag, inden der træffes endelig beslutning om et konkret system for indsamling af de genanvendelige fraktioner i husholdningsaffaldet.

Halsnæs Kommune er ligeledes positivt indstillet på et samarbejde.

Borgmesteren har endvidere meddelt byrådsbeslutningen om ikke for nuværende, at deltage i den fælleskommunale indsamlingsløsning til borgmestrene fra samarbejdskommuner (Allerød, Hørsholm og Rudersdal) samt Norfors.

Bestyrelsen for Norfors har meddelt at man går ud fra, at de fortsatte overvejelser om affaldsindsamlingen ikke teknisk eller økonomisk kommer til at berøre Norfors-samarbejdet, men at betydningen af det udredningsarbejde, som Fredensborg Kommune skal igangsætte nu ikke for nuværende kan vurderes.

Der skal foretages en vurdering af de selskabsmæssige og selskabsøkonomiske konsekvenser af nye samarbejder sat i forhold til Norfors samarbejde om 2-kammer løsning. I dag indsamles husholdningsaffaldet i Fredensborg Kommune af Fredensborg Forsyning og leveres til Norfors, der også leverer fjernvarme til kommunen. Norfors interessentkommuner er Fredensborg, Allerød, Rudersdal, Hørsholm og Helsingør. 19 øvrige kommuner i Region Hovedstaden ejer og leverer affald til Vestforbrænding. Kommunerne har desuden forskellige modeller for indsamling af affaldet.

Som en del af opgaveløsningen søges en afklaring af og indledende dialog med mulige samarbejdspartnere (kommuner/selskaber) om etablering af et fælles optisk sorteringsanlæg. Dette kan eksempelvis ske i K6-samarbejdsregi. Om muligt kan der indledes et samarbejde om opgaveløsningen beskrevet i kommissoriet. Samarbejdet vil udelukkende have afklarende karakter og vil ikke på nogen måde være bindende.

 

Tidsplan og økonomi

Der skal som en del af analysen opstilles overordnede tids- og procesplaner frem mod at sortering af husholdningsaffald kan tilbydes borgere i Fredensborg Kommune.

Tidsplanen for analysen er komprimeret, men sagen forventes at kunne forelægges politisk i Infrastruktur og Teknikudvalget primo 2019 og besluttet i Byrådet på førstkommende møde derefter. Det må forventes at analysen på nogle punkter får en overordnet karakter på grund af en komprimeret tidsplan.

Byrådet har truffet beslutning om, at der afsættes en bevilling på kr. 500.000 til opgaven, hvilket også vil skulle dække projektledelse.

 

Bevilling

Byrådet har afsat en bevilling på kr. 500.000 til denne analyse, jf. Byrådsmøde d. 18. januar 2018, sagsnummer 113.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309, af 18. december 2012, om affald.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FN’s verdensmål 11 og delmål 11.6’s ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030, blandt andet ved at tage fat på en ordentlig affaldshåndtering.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At kommissoriet og rammer for tilbudsindhentning på opgaven til eksterne rådgivere godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Et flertal anbefaler administrationens indstilling.

For stemte 4: O, A, I, Lars Egedal (V)

Imod stemte 2: B, Thomas Elgaard (V) idet de ikke ønsker en udsættelse, da yderligere eksterne undersøgelser vil være en ikke optimal anvendelse af borgernes penge og da sagen er belyst tilstrækkeligt og klar til beslutning og man ønsker at indgår i den fælleskommunale indsamlingsløsning som anbefalet af de øvrige Norfors-kommuner Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Udvalget havde til sagens behandling modtaget supplerende oplysninger, notat fra Vestforbrænding ”Systemløsninger Kommunal Affaldsindsamling”.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Det blev stemt om indstillingen fra Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed.

 

For stemte: 4 Liste A.

 

Imod stemte: 7 Liste B, liste C, Liste F, Liste O og Liste V.

 

Nr.196 - Anlægsregnskab for Kabellægning gammel Karlebo Kommune

Sagsnr.: 10/6964

 

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for Kabellægning gammel Karlebo kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskab for anlægsprojektet XA-0060103022 Kabellægning gammel Karlebo kommune  fremgår af tabellen herunder.
 

 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Rådighedsbeløb i alt

4.000.000

0

4.000.000

Afholdte udgifter i alt

3.984.666

0

3.984.666

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

15.334

0

15.334

 

Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på
15.334kr. som foreslås tilført kassen ved den kommende budgetrevision.

 

Bevillingen blev givet som Fredensborg Kommunes bidrag til modernisering af det af Dong Energy A/S (nu Ørsted) ejede belysningsanlæg i 2009.

Projektet har omfattet kabellægning (nedgravning) af luftbårne ledninger til forsyning af lysmaster, samt en modernisering af dele af vejbelysningen i forbindelse hermed. Som en del af moderniseringen blev der blandt andet monteret Smart light i hvert af de udskiftede armaturer, hvilket muliggør en bedre overvågning og styring af det enkelte armatur.

 

Hovedparten af anlægsbevillingen blev anvendt i 2009 og 2010. Der har i 2014 – 2016 været et mindre supplerende forbrug til en række opfølgende arbejder. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

 

Kommunens udgift til projektet har medført en reduktion af tilbagekøbsprisen i forbindelse med kommunens tilbagekøb af gadebelysningen som gennemføres pr. 1. juli 2018.

 

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres i forbindelse med den førstkommende Budgetrevision.

 

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

 

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At regnskabet godkendes.
 2. At de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i den kommende budgetrevision.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler indstillingerne fra Infrastruktur – og Tenikudvalget

Nr.197 - Deltidsplads til børn af forældre på barsel

Sagsnr.: 17/25813

 

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om driftstilskud og forældrebetaling for en deltidsplads til børn af forældre på barsel samt om proces for udarbejdelse af retningslinjer for tilbuddet jf. lovændring af dagtilbudsloven gældende pr. 1. januar 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Fra 1. januar 2019 indføres et nyt tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov jf. ny dagtilbudslov.

Forældre, hvor en eller begge forældre holder orlov, får mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud til deres børn, inden de starter skole. Deltidspladsen på 30 timer om ugen kan gives i op til 26 uger mod reduceret betaling. Formålet med tilbuddet jf. lovændringen er at skabe mere fleksible rammer for forældrene, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel.

Kommunen skal tilbyde deltidspladser 30 timer om ugen i både kommunal, selvejende og udliciterede daginstitutioner, privatinstitutioner samt i kommunal og privat dagpleje.

Forældre, der afholder orlov i henhold til barselsloven, og som ønsker en deltidsplads til deres barn, er omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven, herunder regler vedrørende optagelse af børn i dagtilbud, regler om pasningsgaranti, regler om opsigelse og flytning af børn i dagtilbud mm.

Hvilke forældre er berettiget til en deltidsplads?

Forældre har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen i den periode, de afholder orlov i henhold til barselsloven. Muligheden for en deltidsplads omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist. Forældre, som har ret til barselsdagpenge efter § 20-23 i barselsloven, har også mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer pr. uge frem til, at begge forældre har genoptaget deres arbejde fuldt ud.

Deltidspladsen kan fås i én sammenhængende periode pr. barn. Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode. Hvis forældrenes fravær afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis bortfalder, eller forældrene selv ønsker at konvertere deltidspladsen til en fuldtidsplads under fraværet, bortfalder retten til en deltidsplads med reduceret betaling. Når forældrenes fravær afbrydes eller ophører, skal barnets deltidsplads som udgangspunkt konverteres til en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er optaget.

Fremtidig model for tilskud og forældrebetaling

Ved etablering af deltidsplads på 30 timer skal der ske en reduceret betaling. Det skal der, fordi kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling vil skulle afspejle udgifterne ved den benyttede plads, hvor forældrebetalingsandelen ikke kan overstige den maksimale forældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Forældrebetalingsprocenten skal være den samme for fuldtids- og deltidspladser, idet deltidspladser ikke er en selvstændig dagtilbudstype.

 

Nedenstående figur 1 viser beregning af forældrebetalingen (2018-priser) til en deltidsplads for hhv. et dagplejebarn, en 0-2 årige og en 3- 5 årig.

 

Figur 1: beregningsmodel for tilskud og forældrebetaling

 

Taksten for et 30 timers tilbud vil pr. 1. januar 2019 blive beregnet jf. ovenstående beregning som en andel af fuldtidstaksten.

 

Retningslinjer for deltidsplads

Der skal jf. dagtilbudsloven udarbejdes og offentliggøres retningslinjer for deltidspladser samt for anvendelsen af disse som grundlag for forældres ansøgning til deltidspladser.

Administrationen planlægger i tæt samarbejde med ledelserne i områdeinstitutionerne i de kommende måneder at udarbejde præcise retningslinjer for 30 timers tilbuddet forud for politisk fremlæggelse.

 

Administrationens bemærkninger

I arbejdet vil betydningen af reduktion i driftstilskud til den pågældende institution jf. ”pengene følger barnet-princippet” også indgå, da driftstilskuddet til den pågældende institution vil blive reduceret efter ”tilbuddets åbningstid” til kun 30 timer. Udgifter til det nye tilbud skal afholdes inden for den samlede ramme.

Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke en indikation af, hvor stor efterspørgslen efter tilbuddet vil blive og vil følge udviklingen tæt. Det kan for den enkelte institution give en væsentlig usikkerhed i den løbende planlægning og økonomistyring. Udmelding af mindre budget som følge af forældres brug af 30 timer tilbud vil således reelt betyde en besparelse i form af reduktion af udmeldt budget.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven § 27b.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Takster offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At grundlaget for beregning af taksten for et 30 timers tilbud pr. 1. januar 2019 godkendes.
 2. At administrationen bemyndiges til at udarbejde retningslinjer for tilbud om deltidsplads til børn af forældre på barsel gældende fra 1. januar 2019.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler Børne –og Skoleudvalgets indstilling.

Nr.198 - Kombinationstilbud - fleksibel pasning

Sagsnr.: 18/20741

 

Beslutningstema

Der skal besluttes retningslinjer samt kommunalt tilskud og forældrebetaling for kombinationstilbud jf. ny dagtilbudslov. Tilbuddet, kaldet fleksibel pasning, kan benyttes af forældre med dokumenteret behov for pasning ud over dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Sagsfremstilling og økonomi

Som følge af ny dagtilbudslov er det pr. 1. juli i år muligt for forældre at gøre brug af et kombinationstilbud, som har til hensigt at øge fleksibiliteten for forældre, der har behov for et dagtilbud ud over den normale åbningstid.

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud kan etableres i kommunale, selvejende, private og udliciterede dagtilbud 0-5 år samt kommunal og privat dagpleje (fremover kaldet privat pasningsordning jf. anden sag på denne dagsorden). Undtaget er de gratis 30 timers sprogstimuleringstilbud, da dette tilbud har et særligt formål og skal være i form af et dagtilbud.

Kombinationstilbud er en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning. Forældre skal have et dokumenteret behov for pasning ud over den normale åbningstid for at være berettiget til et kombinationstilbud. I fleksibel pasning får forældre tilskud fra kommunen til selv at ansætte en børnepasser eller købe en plads i en privat pasningsordning.

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes samlede åbningstid på 51 timer i daginstitutioner og 48 timer i dagpleje. Den fleksible pasning skal minimum udgøre 10 timer pr. uge i gennemsnit. Brugen af deltidspladsen i dagtilbuddet opgøres over en periode på mindst fire uger og kan maximalt udgøre 41 timer i daginstitutioner og 38 timer i dagpleje.

Med udgangspunkt i den ny lov har administrationen udarbejdet forslag til retningslinjer for kombinationstilbud i Fredensborg Kommune (bilag 1), som både rammesætter et administrationsgrundlag og derudover har til formål at oplyse forældrene om betingelserne for at kunne benytte et kombinationstilbud. Retningslinjerne skal godkendes.

Driftstilskud til dagtilbud, til fleksibel pasning og forældres egenbetaling 

I henhold til vejledning fra KL skal både driftstilskuddet til dagtilbud, den fleksible pasning og forældrenes egenbetaling (takst) være gradueret efter timetal. Oversigt over de enkelte tilbudstyper, samt forældretakst og tilskud til fleksibel pasning gradueret i forhold til timer pr. uge fremgår af bilag 2.

Administrationens bemærkninger

Det vil ikke være muligt at graduere kommunens driftstilskud til kommunal dagpleje i forhold til forældrenes købte timer, da budgettet så ikke rækker til dagplejerens aflønning. Den er fast og kan ikke afhænge/reguleres af eventuelt behov for deltidspladser.

Det vil derfor være forbundet med merudgifter i de tilfælde, hvor der etableres kombinationstilbud i forbindelse med kommunal dagpleje. Administrationen har på nuværende tidspunkt ingen indikation af eventuel efterspørgsel efter dette tilbud, hvorfor det ikke er muligt at estimere eventuelle merudgifter forbundet med lovændringen. Eventuelt merforbrug til kombinationstilbud til kommunal dagpleje skal i givet fald finansieres indenfor den samlede ramme. Der er ikke over det centrale Lov- og Cirkulæreprogram fra statens side givet midler til ændringen. Administrationen vil løbende følge udviklingen tæt.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Tilskud og takster offentliggøres på kommunens hjemmeside

Indstilling

 1. At retningslinjerne for kombinationstilbud jf. bilag 1 godkendes med virkning pr. 1. juli 2018.

 

 1. At gradueret model for tilskud til minimum 10 timers fleksibel pasning om ugen og forældrebetalingen til tilhørende dagtilbud til børn 0-5 år jf. bilag 2 godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler Børne –og Skoleudvalgets indstillinger

Nr.199 - Orientering

Sagsfremstilling og økonomi

 • Invitation af tidligere byrådsmedlemmer.
 • Drøftelse af studierejser, herunder:

Bornholm 2019

Bruzelles 2018

Nr.200 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2930

 

Sagsfremstilling og økonomi

201. Godkendelse af dagsordenen - Lukket

202. Optisk sortering - valg af ekstern rådgiver  Lukket

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

201. Godkendelse af dagsordenen Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

202. Optisk sortering - valg af ekstern rådgiver  Lukket

Indstilling vedtaget