Nr.197 - Deltidsplads til børn af forældre på barsel

Sagsnr.: 17/25813

 

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om driftstilskud og forældrebetaling for en deltidsplads til børn af forældre på barsel samt om proces for udarbejdelse af retningslinjer for tilbuddet jf. lovændring af dagtilbudsloven gældende pr. 1. januar 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Fra 1. januar 2019 indføres et nyt tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov jf. ny dagtilbudslov.

Forældre, hvor en eller begge forældre holder orlov, får mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud til deres børn, inden de starter skole. Deltidspladsen på 30 timer om ugen kan gives i op til 26 uger mod reduceret betaling. Formålet med tilbuddet jf. lovændringen er at skabe mere fleksible rammer for forældrene, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel.

Kommunen skal tilbyde deltidspladser 30 timer om ugen i både kommunal, selvejende og udliciterede daginstitutioner, privatinstitutioner samt i kommunal og privat dagpleje.

Forældre, der afholder orlov i henhold til barselsloven, og som ønsker en deltidsplads til deres barn, er omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven, herunder regler vedrørende optagelse af børn i dagtilbud, regler om pasningsgaranti, regler om opsigelse og flytning af børn i dagtilbud mm.

Hvilke forældre er berettiget til en deltidsplads?

Forældre har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen i den periode, de afholder orlov i henhold til barselsloven. Muligheden for en deltidsplads omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist. Forældre, som har ret til barselsdagpenge efter § 20-23 i barselsloven, har også mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer pr. uge frem til, at begge forældre har genoptaget deres arbejde fuldt ud.

Deltidspladsen kan fås i én sammenhængende periode pr. barn. Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode. Hvis forældrenes fravær afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis bortfalder, eller forældrene selv ønsker at konvertere deltidspladsen til en fuldtidsplads under fraværet, bortfalder retten til en deltidsplads med reduceret betaling. Når forældrenes fravær afbrydes eller ophører, skal barnets deltidsplads som udgangspunkt konverteres til en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er optaget.

Fremtidig model for tilskud og forældrebetaling

Ved etablering af deltidsplads på 30 timer skal der ske en reduceret betaling. Det skal der, fordi kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling vil skulle afspejle udgifterne ved den benyttede plads, hvor forældrebetalingsandelen ikke kan overstige den maksimale forældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Forældrebetalingsprocenten skal være den samme for fuldtids- og deltidspladser, idet deltidspladser ikke er en selvstændig dagtilbudstype.

 

Nedenstående figur 1 viser beregning af forældrebetalingen (2018-priser) til en deltidsplads for hhv. et dagplejebarn, en 0-2 årige og en 3- 5 årig.

 

Figur 1: beregningsmodel for tilskud og forældrebetaling

 

Taksten for et 30 timers tilbud vil pr. 1. januar 2019 blive beregnet jf. ovenstående beregning som en andel af fuldtidstaksten.

 

Retningslinjer for deltidsplads

Der skal jf. dagtilbudsloven udarbejdes og offentliggøres retningslinjer for deltidspladser samt for anvendelsen af disse som grundlag for forældres ansøgning til deltidspladser.

Administrationen planlægger i tæt samarbejde med ledelserne i områdeinstitutionerne i de kommende måneder at udarbejde præcise retningslinjer for 30 timers tilbuddet forud for politisk fremlæggelse.

 

Administrationens bemærkninger

I arbejdet vil betydningen af reduktion i driftstilskud til den pågældende institution jf. ”pengene følger barnet-princippet” også indgå, da driftstilskuddet til den pågældende institution vil blive reduceret efter ”tilbuddets åbningstid” til kun 30 timer. Udgifter til det nye tilbud skal afholdes inden for den samlede ramme.

Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke en indikation af, hvor stor efterspørgslen efter tilbuddet vil blive og vil følge udviklingen tæt. Det kan for den enkelte institution give en væsentlig usikkerhed i den løbende planlægning og økonomistyring. Udmelding af mindre budget som følge af forældres brug af 30 timer tilbud vil således reelt betyde en besparelse i form af reduktion af udmeldt budget.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven § 27b.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Takster offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At grundlaget for beregning af taksten for et 30 timers tilbud pr. 1. januar 2019 godkendes.
  2. At administrationen bemyndiges til at udarbejde retningslinjer for tilbud om deltidsplads til børn af forældre på barsel gældende fra 1. januar 2019.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler Børne –og Skoleudvalgets indstilling.