Nr.195 - Kommissorium for sammenlignende analyse vedr. model for sortering af husholdningsaffald

Sagsnr.: 11/46843

 

Beslutningstema

Stillingtagen til kommissorium med rammer for ekstern vurdering af optisk sortering og for etablering af beslutningsgrundlag for sorteringsmodel for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen udarbejder kommunen en affaldsplan, der skal revideres mindst hvert 6. år. I gældende affaldsplan, der er udarbejdet i samarbejde med interessentkommunerne i Norfors, udmøntes bl.a. de europæiske og nationale mål på affaldsområdet. I affaldsplanen er der fastsat et mål om at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022 (se elektronisk bilag). Det fremgår af affaldsplanen, at der skulle indføres indsamling af flere fraktioner fra hustande i kommunen i perioden frem til medio 2018. Fokus er på sortering af glas, metal, plast, papir og pap.

I forbindelse med behandling af sagen om ”Affaldssortering og genanvendelse af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune” besluttede Byrådet den 18. juni 2018, at udsætte sagen og at Fredensborg Kommune ikke for nuværende går med i den fælleskommunale indsamlingsløsning med kildesortering i 2-kammersbeholdere sammen med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Byrådet ønsker, at der udarbejdes en grundig ekstern vurdering af optisk sortering.

Der ønskes således igangsat et nyt projekt med henblik på en sammenlignende vurdering af en anden løsning, der bygger på optisk sortering, før der træffes beslutning om model for affaldssortering i kommunen.

 

Kommissorium for opgaven

I denne sag fremlægges forslag til kommissorium for analyse vedr. model for sortering af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune (se bilag).

I kommissoriet prioriteres behov og ønsker i forhold til målsætninger for opgaven og de tidsmæssige og økonomiske rammer fastlægges.

Formålet er, at udarbejde en analyse der kan danne grundlag for, at Byrådet i Fredensborg Kommune kan træffe beslutning om model for fremadrettet sortering af genanvendelige fraktioner i husholdningsaffald i Fredensborg Kommune. Modellen skal bidrage til opfyldelse af mål i Fredensborg Kommunens affaldsplan herunder målet om at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022.  Modellen skal være robust og fremtidssikret.

Der nedsættes en projektgruppe hvis opgave er, at indhente tilbud og samarbejde med de eksterne rådgivere, der er nødvendige for at udføre analyse og vurdering indenfor kommissoriets rammer.

Projektgruppen refererer til direktøren for området og består af centerchef (mødeleder), teamleder og sagsbehandler fra Team Miljø, ledelsesrepræsentant for I/S Norfors, ledelsesrepræsentant for Fredensborg Forsyning A/S samt eksterne rådgivere. Andre ressourcepersoner kan deltage i projektgruppens møder efter behov herunder repræsentanter for evt. mulige samarbejdskommuner/selskaber.

Opgaveløsningen skal overordnet belyse de generelle fordele og ulemper, der må forventes at være af både økonomisk, juridisk, selskabsmæssig, teknologisk, miljø- og servicemæssig karakter. Desuden skal de videre tids- og procesperspektiver vurderes.

Opgaveløsningens temaer fremgår af kommissoriet og omfatter bl.a. tekniske forhold vedr. anlæg, anlægs- og driftsøkonomi, fraktioner, sorteringsrenhed og affaldsstrøm, indretning hos borgeren samt muligheder for samarbejde og konsekvenser ift. selskaber mv. (se bilag).

Sammenfatning og beslutningsoplægget bliver en opsummering af vurdering af optisk sortering sammenlignet med kildesortering i 2-kammersbeholdere og dertilhørende fordele og ulemper i samlet afrapportering af analysen.

Opgaven udbydes og de eksterne rådgivere kan som en del af opgaveløsningen tilrette eller præcisere opgaveløsningen indenfor denne ramme.

 

Samarbejde med andre kommuner og/eller selskaber

Etablering af en optisk posesorteringsordning forudsætter, at der etableres et optisk sorteringsanlæg i Danmark og at Fredensborg Kommune er aktiv medspiller ift. dette. Et sorteringsanlæg vil evt. skulle placeres og bygges i kommunen. Resultaterne af et sorteringsforsøg gennemført i Frederikssund, Halsnæs og Gribskov Kommuner blev præsenteret på Byrådets temamøde d. 25. april 2018.

Som opfølgning på byrådsmødet har borgmesteren skriftligt henvendt sig til borgmestre fra Frederikssund, Halsnæs, Gribskov og Furesø Kommuner med henblik på at få en status på deres valg af affaldssystem, herunder optisk sortering.

Frederikssund og Furesø Kommuner har svaret, at de ikke ønsker at deltage i en udredning vedr. optisk sortering, da denne model ikke indgår som mulighed i det videre arbejde om, hvordan de genanvendelige fraktioner skal indsamles ved husstanden i de to kommuner.

Gribskov Kommune har meddelt, at deres tekniske udvalg tidligere har bedt administrationen om at arbejde videre med at afdække fordele og ulemper ved optisk posesortering, samt at gå i dialog med andre interessenter om muligheden for samarbejde. Dette samarbejde vil kunne hjælpe flere kommuner til at opbygge et solidt vidensgrundlag, inden der træffes endelig beslutning om et konkret system for indsamling af de genanvendelige fraktioner i husholdningsaffaldet.

Halsnæs Kommune er ligeledes positivt indstillet på et samarbejde.

Borgmesteren har endvidere meddelt byrådsbeslutningen om ikke for nuværende, at deltage i den fælleskommunale indsamlingsløsning til borgmestrene fra samarbejdskommuner (Allerød, Hørsholm og Rudersdal) samt Norfors.

Bestyrelsen for Norfors har meddelt at man går ud fra, at de fortsatte overvejelser om affaldsindsamlingen ikke teknisk eller økonomisk kommer til at berøre Norfors-samarbejdet, men at betydningen af det udredningsarbejde, som Fredensborg Kommune skal igangsætte nu ikke for nuværende kan vurderes.

Der skal foretages en vurdering af de selskabsmæssige og selskabsøkonomiske konsekvenser af nye samarbejder sat i forhold til Norfors samarbejde om 2-kammer løsning. I dag indsamles husholdningsaffaldet i Fredensborg Kommune af Fredensborg Forsyning og leveres til Norfors, der også leverer fjernvarme til kommunen. Norfors interessentkommuner er Fredensborg, Allerød, Rudersdal, Hørsholm og Helsingør. 19 øvrige kommuner i Region Hovedstaden ejer og leverer affald til Vestforbrænding. Kommunerne har desuden forskellige modeller for indsamling af affaldet.

Som en del af opgaveløsningen søges en afklaring af og indledende dialog med mulige samarbejdspartnere (kommuner/selskaber) om etablering af et fælles optisk sorteringsanlæg. Dette kan eksempelvis ske i K6-samarbejdsregi. Om muligt kan der indledes et samarbejde om opgaveløsningen beskrevet i kommissoriet. Samarbejdet vil udelukkende have afklarende karakter og vil ikke på nogen måde være bindende.

 

Tidsplan og økonomi

Der skal som en del af analysen opstilles overordnede tids- og procesplaner frem mod at sortering af husholdningsaffald kan tilbydes borgere i Fredensborg Kommune.

Tidsplanen for analysen er komprimeret, men sagen forventes at kunne forelægges politisk i Infrastruktur og Teknikudvalget primo 2019 og besluttet i Byrådet på førstkommende møde derefter. Det må forventes at analysen på nogle punkter får en overordnet karakter på grund af en komprimeret tidsplan.

Byrådet har truffet beslutning om, at der afsættes en bevilling på kr. 500.000 til opgaven, hvilket også vil skulle dække projektledelse.

 

Bevilling

Byrådet har afsat en bevilling på kr. 500.000 til denne analyse, jf. Byrådsmøde d. 18. januar 2018, sagsnummer 113.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309, af 18. december 2012, om affald.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FN’s verdensmål 11 og delmål 11.6’s ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030, blandt andet ved at tage fat på en ordentlig affaldshåndtering.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At kommissoriet og rammer for tilbudsindhentning på opgaven til eksterne rådgivere godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Et flertal anbefaler administrationens indstilling.

For stemte 4: O, A, I, Lars Egedal (V)

Imod stemte 2: B, Thomas Elgaard (V) idet de ikke ønsker en udsættelse, da yderligere eksterne undersøgelser vil være en ikke optimal anvendelse af borgernes penge og da sagen er belyst tilstrækkeligt og klar til beslutning og man ønsker at indgår i den fælleskommunale indsamlingsløsning som anbefalet af de øvrige Norfors-kommuner Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Udvalget havde til sagens behandling modtaget supplerende oplysninger, notat fra Vestforbrænding ”Systemløsninger Kommunal Affaldsindsamling”.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Det blev stemt om indstillingen fra Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed.

 

For stemte: 4 Liste A.

 

Imod stemte: 7 Liste B, liste C, Liste F, Liste O og Liste V.