Nr.193 - Udpegning af byrådsmedlem til Kunstrådet

Sagsnr.: 18/4920

 

Beslutningstema

Byrådet skal udpege et medlem af byrådet til kunstrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget d. 21. november 2017 aftalte konstitueringspartierne, at Fredensborg Kommunes Kunstfond fremover skal være en del af Kulturudvalgets opgaveportefølje. Dette blev senere godkendt af Byrådet i møde den 3. april 2018.

 

På samme møde godkendte Byrådet, at der som sparringspartner for Kulturudvalget nedsættes et ”Kunstråd”, som mødes to gang årligt inden et Kulturudvalgsmøde. Kunstrådet kan rådgive om og indstille evt. indkøb til Kulturudvalget, som har beslutningskompetencen vedrørende kunstindkøb eller kunstprojekter.
 

Kunstrådet består af formanden for Kulturudvalget samt yderligere et byrådsmedlem og to medlemmer med bred kunstfaglig viden eksempelvis fra Louisiana og Nivaagaards malerisamling.

 

Med henvisning til ovenstående skal Byrådet udpege et medlem af sin midte til sammen med formanden for Kulturudvalget og de to eksterne kunstkyndige skal udgøre Kunstrådet.

 

Det er ikke direkte vedtaget, at det pågældende medlem ligeledes skal være medlem af Kulturvalget. Dette kan dog være praktisk, da Kunstrådets møder, som nævnt, afholdes umiddelbart inden et møde i Kulturudvalget

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Konstitueringsaftalen samt Byrådet beslutning af 3. april 2018.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At der udpeges et medlem af Byrådet som medlem af Kunstrådet.

Borgmesteren indstiller næstformanden for Kulturudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Økonomiudvalget anbefaler borgmesterens indstilling.