Nr.192 - Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for den nye Forberedende Grunduddannelse

Sagsnr.: 17/18577

 

Beslutningstema

Beslutning om at der udpeges et medlem mere fra byrådet i Fredensborg Kommune til bestyrelsen for den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) indenfor dækningsområdet med Fredensborg-, Helsingør- og Hørsholm og Kommuner. Per Frost Henriksen er tidligere blevet udpeget, og nu er skal der vælges en repræsentant mere.

 

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med etableringen af institutioner for FGU skal hver kommune udpege kommunale medlemmer til dækningsområdets bestyrelse. Bestyrelsen kommer til at bestå af i alt fem politisk udpegede medlemmer. Én fra Hørsholm Kommune og to fra henholdsvis Helsingør- og Fredensborg kommuner, hvilket afspejler det forholdsmæssige antal af unge.

I Helsingør Kommune er formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget Marlene Harpsøe udpeget, og i Fredensborg Kommune er formanden for Børne- og Skoleudvalget Per Frost Henriksen udpeget til at deltage i bestyrelsen. I august måned forventes yderligere repræsentanter udpeget.

Bestyrelsen skal nedsættes per 1. september 2018 eller snarest derefter. Første bestyrelsesmøde er indtil videre planlagt til 4. september 2018 kl. 13-16 eller 5. september 2018 kl. 13-16.

 

Bestyrelse

Bestyrelserne for FGU-institutionerne skal være på mellem 7 og 11 bestyrelsesmedlemmer, dog altid et ulige antal. Bestyrelsen varetager opgaven i fire år, som følger valgperioden for kommuner. Bestyrelsen sammensættes af:

  • Et eller flere kommunalt udpeget bestyrelsesmedlemmer fra hver kommune i dækningsområdet
  • En repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområdet
  • En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (A-siden)
  • En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (B-siden)
  • En medarbejderrepræsentant
  • En tilforordnet medarbejderrepræsentant
  • En tilforordnet elevrepræsentantindstilling.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lovgrundlaget for FGU er pt. under udarbejdelse. Lovforslagene er en udmøntning af ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”, som blev indgået af en bred kreds af partier i Folketinget 13. oktober 2017 og er følgende:

- ”Lov om forberedende grunduddannelse”

- ”Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse”

- ”Lov om kommunal indsats om vejledning om uddannelse og erhverv for unge under 25 år”

- ”Lov om ændringer af forskellige love som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.”

Der er 15. maj 2018 fremsat ændringsforslag til ”Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse”, som giver mulighed for repræsentation i bestyrelsen fra alle kommuner i dækningsområdet. Loven blev 3. behandlet og vedtaget 29. maj 2018.

Af lovforslagets § 13, og § 13 stk. 2 fremgår, at medlemmerne ”skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke”. Samt ”udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber”.

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.      At det besluttes, hvilket byrådsmedlem der skal udpeges som repræsentant i bestyrelsen for FGU-institutionen, der dækker Fredensborg-, Helsingør Kommuner og Hørsholm Kommuner.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Økonomiudvalget anbefaler, at Formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Lars Søndergaard udpeges som repræsentant.