Nr.191 - Sammenlægning af politikområder

Sagsnr.: 18/6622

 

Beslutningstema

 

Byrådet skal godkende sammenlægning af Politikområderne 7, 10 og 14 til et samlet politikområde fra budget 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

Center for Familie og Handicap består i dag af tre politikområder, der i 2018 har et samlet nettobudget på 422,5 mio. kr.:

 • Politikområde 7 - Unge og Medborgerskab
 • Politikområde 10 - Udsatte Børn og Unge
 • Politikområde 14 - Handicap og Socialpsykiatri

 

Unge og Medborgerskab

Politikområdet består af

 • Administration af Ungecenter, inklusiv husleje for leje af lokaler
 • Møllevejens Skole
 • 18+

Området har et samlet nettobudget i 2018 på 8,6 mio. kr.

 

Udsatte Børn og Unge

Politikområdet består af

 • Udsatte børn og unge
 • Kejserdal
 • Indsatshuset
 • SSP/Opsøgende team
 • Pædagogisk Forebyggelsesteam

Området har samlet nettobudget i 2018 på 107,7 mio. kr.

 

Handicap og Socialpsykiatri

Politikområdet består af

 • Voksenhandicap
 • Børnehandicap
 • Granbohus
 • Lindegården
 • Specialbørnehaven Karlebo
 • Socialpsykiatrien på Byvejen

Området har et samlet nettobudget i 2018 på 306 mio. kr.

I sommeren 2017 traf Direktionen beslutning om en organisationsændring, der betød en sammenlægning af Handicap og Socialpsykiatri med Udsatte Børn og Unge og Unge og Medborgerskab. Ændringen trådte i kraft 1. november 2017.

Det nye centers arbejdsopgaver dækker de tre ovenstående politikområder, hvilket blandt andet har betydet en samling af børne- og ungeområdet under fælles ledelse.

En sammenlægning af politikområderne vil understøtte en sammenhængende opgaveløsning og en glidende overgang fra barn til voksen i Center for Familie og Handicap, da sammenlægningen vil betyde en samlet budgetramme. 

Ved en sammenlægning af politikområderne styrkes ikke kun opgaveløsningen, men også økonomistyringen, hvorved der skabes en fleksibilitet og sammenhængskraft i udførelsen af opgaverne på tværs af børne- og voksenområdet.

For at sikre en samlet økonomisk styring af området er det administrations anbefaling, at de tre politikområder samles til et politikområde, der benævnes Familie og Handicap.

 

Bevilling

 

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og indgår i 2. behandling af Budgetforslaget 2019-2020.

Samlet budget for det nye politikområde Familie og Handicap svarer til summen af budgetterne for politikområderne, Handicap og Socialpsykiatri, Udsatte Børn og Unge og Unge og Medborgerskab. Budgettet for 2019-22 fremgår af nedenstående tabel i 19-priser:

Politikområde

2019

2020

2021

2022

Handicap og Socialpsykiatri

300.012

295.126

295.349

295.349

Udsatte Børn og Unge

103.808

103.249

102.737

104.061

Unge og Medborgerskab

8.734

8.734

8.738

8.738

Familie og Handicap

412.554

407.109

406.823

408.148

 

Der gøres opmærksom på, at når budgetrevisionen 30.06.2018 er vedtaget vil det påvirke budgettet i overslagsårene.

 

 

Kompetence

 

Byrådet.

 

Indstilling

 

 1. At  Byrådet godkender, at politikområderne Unge og Medborgerskab, Udsatte Børn og Unge samt Handicap og Socialpsykiatri samles til et politikområde under navnet Familie og Handicap.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler administrationens indstilling. Liste B stemmer imod.