Nr.189 - Jellerødparken - omdannelse af erhverv til boliger - skema B

Sagsnr.: 16/16919

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende Den Almene boligforening Jellerødparkens ønske om at ombygge det hidtidige erhvervslejemål til 2 boliger.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den Almene Boligforening Jellerødparken har med mail af 11. juni 2018 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B.

Det hidtidige erhvervslejemål var på 143 m2, mens de 2 almene familieboliger hver er på 92 m2.

Byrådet besluttede den 18. december 2017 følgende, jf. vedlagte bilag:

At Den Almene Boligforening Jellerødparkens skema A ansøgning vedrørende nedrivning af eksisterende erhvervslejemål og erstatning af dette med 2 almene familieboliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 4.396.000 kr.

At kommunen erklærer sig sindet at yde et grundkapitallån på 439.600 kr. finansieret af kassebeholdningen.

I sin skema B ansøgning oplyser boligforeningen, at licitationsresultatet indebærer en samlet anskaffelsessum på 4.469.000 kr., hvilket er 73.000 kr. (1,7 %) mere end skema A.

Anskaffelsessummen finansieres således:

 

Kr.

Støttet lån

3.933.000

Kommunal grundkapitallån

447.000

Beboerindskud

89.000

I alt

4.469.000

Det lidt højere licitationsresultat indebærer, at behovet for det kommunale grundkapitallån stiger med 7.400 kr. til 447.000 kr.

Det fremgår af skema B, at lejen for de nye boliger er beregnet til 1.071 kr. pr. m2 pr. år, hvilket for de 2 lejligheder hver især vil indebære en månedlig leje på 8.211kr. Lejen for de eksisterende lejligheder vil ikke blive berørt af udgifterne til de 2 nye boliger.

Administrationen bemærker, at der såvel i specifikationen af anskaffelsessummen i skema A som i skema B er medregnet et støttesagsgebyr til kommunen på 0,25% af anskaffelsessummen i overensstemmelse med Byrådets generelle beslutning herom. Støttesagsgebyret udgør 11.173 kr., som administrationen vil opkræve, når skema B er godkendt.

Sagen er bevillingsmæssigt, overordnet håndteret i forbindelse med godkendelsen af skema A for så vidt angår grundkapitallånet. Indtægten vedrørende støttesagsgebyret og afvigelsen af grundkapitallånet i skema B i forhold til skema A, ovenfor beregnet til 7.400 kr., reguleres i en kommende budgetrevision.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Etablering af flere bæredygtige boliger harmonerer med FN’s Verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. I byrådets arbejdsgrundlag kan der henvises til ønsket om med bygninger og byrum at skabe gode rammer for fællesskab og tryghed.

 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Intet at bemærke.

Indstilling

  1. At skema B vedrørende ombygning af hidtidige erhvervslejemål til 2 boliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 4.469.000 kr.
  2. At kommunen erklærer at ville yde et grundkapitallån på 447.000 kr.
  3. At kommunen opkræver et støttesagsgebyr på 0,25% af anskaffelsessummen ifølge skema B, svarende til 11. 173 kr.
  4. At finansieringen i øvrigt godkendes.
  5. At indtægten vedrørende støttesagsgebyret og afvigelsen af grundkapitallånet i skema B i forhold til skema A, ovenfor beregnet til 7.400 kr., reguleres i en kommende budgetrevision

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler administrationens indstillinger