Nr.188 - Fredensborg Boligselskab Niverød III - ansøgning om garanti

Sagsnr.: 18/21461

 

Beslutningstema

Stillingtagen til låneoptagelse med kommunal garantistillelse til individuelle køkkenmoderniseringer i Fredensborg Boligselskabs afdeling, Niverød III.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød III, ansøger om tilladelse til, at etablere en ny pulje til individuel modernisering af køkkener i afdelingen. Afdelingen anmoder samtidig om tilladelse til at optage realkreditlån sirt 1,5 mio. kr. med 100 % kommunal garanti for lånet og en tilkendegivelse at, at kommunen vil fastholde garantien for tidligere lån ved optagelse af det nye lån i afdelingen.

 

Byrådet har i marts 2017 behandlet en tilsvarende sag for afdelingen og godkendt en låneoptagelse på 1,5 mio. kr. med kommunal garanti. Puljen herfra er nu opbrugt, hvorfor der ansøges om en ny pulje.

Niverød III er opført i 1973 og består af 282 lejemål.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 1. marts 2018 besluttet, at der skal åbnes op for en ny pulje til individuel modernisering af køkkener under forudsætning af, at mindst 10 lejemål ønsker at gøre brug heraf. Der er ikke besluttet en maksimal låneramme, men det forventes, at der bliver behov for ca. 1.500.000 kr., hvilket svarer til ca. 20 nye køkkener.

Projektet finansieres med et 20-årigt lån i afdelingen. Der er fastsat et maksimum pr. sag på 100.000 kr. til håndværker- og materialeudgifter.

Projektet gennemføres efter samme retningslinjer, som ved tidligere projekter med individuel køkkenmodernisering i afdelingen:

Projektet må kun gennemføres i eksisterende rum i boligen og kun i de rum, som p.t. er indrettet til samme formål.

Moderniseringerne gennemføres som totalentrepriser, hvor de firmaer, der indgås kontrakter med, forestår samtlige arbejder i forbindelse med moderniseringen.

Boligselskabet oplyser, at hvis der moderniseres for henholdsvis 60.000 kr., 80.000 kr. og 90.000 kr. med den nuværende rente og kurs på et realkreditlån med fast ydelse, giver det en forventede huslejestigninger på henholdsvis 366, 487 og 548 kr./måned.

Det bemærkes, at Byrådet kan vælge enten at godkende låneoptagelsen og garantistillelsen eller at afslå. Såfremt Byrådet vælger at afslå, vil afdelingen og beboerne ikke kunne gennemføre de ønskede køkkenmoderniseringer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboligloven

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Etableringen af de nye køkkener vil dels kunne medvirke til bedre trivsel for beboerne (verdensmål nr. 3) dels være i overensstemmelse med verdensmål nr. 11 om bæredygtige bosættelser. Endvidere kan der henvises til Byrådets arbejdsgrundlag, der fremhæver ønsket om at sikre velfungerende boligområder.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At byrådet godkender den ansøgte optagelse af realkreditlån på 1,5mio. kr. til individuelle køkkenmoderniseringer.
  2. At Byrådet erklærer at ville stille garanti for hele lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler administrationens indstillinger