Nr.187 - Status på salg af fast ejendom

Sagsnr.: 15/6578

 

Beslutningstema

Orientering om status på forberedelse af salg af Karlebovej 23, Høje Lønholt 2 og Dageløkkevej 56.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget blev på sit møde den 19. februar 2018 orienteret om de udfordringer et salg af henholdsvis Karlebovej 23, Høje Lønholt og Dageløkkevej 56 ville indebære.

 

Om Karlebovej 23 var følgende oplyst:
”Der har været foretaget grundige forureningsundersøgelser af denne grund, der tidligere har tjent som materialeplads for Park og Vej. De foretagne prøvegravninger på ejendommen har vist, at udbredelsen af forurening er væsentlig større end antaget i den gennemførte miljøundersøgelse.

Hvis ejendommen skal udtages af kortlægning vurderes det, at det vil kræve, at al fyldjorden undersøges. Forureningen af jorden er ikke synlig, hvorfor en afgrænsning af den forurenede jord vil kræve omfattende kemiske analyser. Udover en nærmere undersøgelse af fyldjorden, vil en udtagning af ejendommen fra V2 kortlægning (= konstateret jordforurening på ejendommen) forudsætte afgravning og bortskaffelse af den forurenede jord samt påfyldning af rent jord.

På det foreliggende grundlag er det administrationens vurdering, at de mulige indtægter ved et salg af grunden til boligformål ikke står mål med udgifterne til en totaloprensning af grunden.”

 

Økonomiudvalget besluttede at anmode administrationen om at undersøge, hvad en forureningsoprensning af Karlebovej 23 vil koste.

 

Administrationen har rettet henvendelse til miljørådgivningsfirmaet Geomiljø, der oplyser, at der skal foretages omfattede yderligere undersøgelser, før der kan gives en pris på, hvad en fuld oprensning af ejendommen vil koste. Sådanne undersøgelser tilbyder miljørådgivningsfirmaet at udføre for 71.100 med tillæg af moms. I beløbet indgår geotekniske undersøgelser med et beløb på 13.330 kr. Disse undersøgelser skal klarlægge jordens bæreevne. Dårlig bæreevne førte i 1997 til en køber af ejendommen kunne hæve handlen over for kommunen.

 

Miljørådgivningsfirmaet kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, hvad en oprensning vil koste.

På grund af størrelsen af det beløb, det vil koste (71.100 + moms) blot at undersøge omfanget af forurening, der skal oprenses, anmoder administrationen hermed Økonomiudvalget om at bekræfte, at administrationen skal gå videre med sagen. Det bemærkes, at der allerede er afholdt 17.000 kr. + moms til undersøgelser på grunden.

 

Om Høje Lønholt 2 var følgende oplyst:
”Denne ubebyggede grund på 300 m2 er i den gældende lokalplan udlagt til offentlige formål. For lokalplanområdet i øvrigt gælder en bebyggelsesprocent på 25. Ny bebyggelse skal opføres i respekt for landsbymiljøet, hvilket betyder, at boligbebyggelse skal opføres som længehuse Det vil sige, at hvis ejendommen skal følge retningslinjerne for landsbyen, kan der på ejendommen opføres et hus på maksimalt 75 m2 i halvandet plan (ca. 50 m2 i stueplan og ca. 25 m2 på 1. sal).

En udnyttelse af grunden til beboelsesformål vil under alle omstændigheder kræve en ny lokalplan. Administrationen vurderer, at det ikke vil være en mulighed at ændre bebyggelsesprocenten alene for den kommunalt ejede ejendom. Med de muligheder en køber herefter vil have for at opføre et hus, der skal opfylde de lokalplanmæssige forudsætninger, er det administrationens opfattelse, at et salg vil være særdeles vanskeligt/umuligt at gennemføre med et positivt provenu for kommunen.”

Økonomiudvalget besluttede, at ejendommen forsat skulle være på salgslisten.

Som det fremgår af ovenstående vil et salg af ejendommen kræve en ny lokalplan. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har på sit møde den 29. maj 2018 taget stilling til, hvorledes administrationens udarbejdelse af de mange lokalplaner, der står i kø, skal prioriteres. 

De af Økonomiudvalget udvalgte ejendomme, der skal udføres planopgaver for i den kommende periode er  i prioriteret i følgende rækkefølge:

  • Teglgårdsvej 155 (lokalplan er pt. i høring)
  • Gunderødvej 46 (lokalplanlægning er igangsat)
  • Lindelyvej (der forventes efterspurgt lokalplanlægning)
  • Dageløkkevej 56 (igangsætning af lokalplanlægning afventer analyse af fauna)
  • Høje Lønholt 2 (er ikke igangsat)
  • På baggrund af de mange (og herunder nogle store) lokalplanarbejder, der forestå, må det konstateres, at en lokalplan for Høje Lønholt 2 har lange udsigter. Administrationen anbefaler derfor, at ejendommen tages af salgslisten.

 

Om Dageløkkevej 56 var følgende oplyst:
”Den dialog, administrationen førte i sommer (2017) med nabobebyggelsen (Dagløkke Ege) om eventuelt køb, førte ikke til noget resultat, hovedsagelig fordi ejerne af nabobebyggelsen dels ønskede at bygge mere end det, der var muligt, dels ønskede at gå i gang nærmest omgående. Herudover udlægger den gældende lokalplan for området en større del af arealet til faunapassage. En udvikling af ejendommen til beboelse vil derfor kræve en registrering af bilag-IV arter, som fx er ynglevandhuller for padder, jf. EU’s naturbeskyttelsesdirektiv.”

Økonomiudvalget besluttede, at der skulle indhentes en ekstern rapport om bilag-IV arter vedrørende Dageløkkevej.

Administrationen har herefter bedt Amphi Consult vurdere matriklens funktion i den spredningskorridor, som fremgår af lokalplan H40. Rapporten er vedlagt som bilag.

 

 

Amphi Consults konklusion er, at der eksisterer en spredningskorridor for padder i området. Se kortet ovenfor.

Konklusionen er endvidere, at der i forbindelse med eventuel bebyggelse af grunden skal tages hensyn hertil. I rapporten kommer Amphi med den række anbefalinger.

På baggrund af Amphis anbefalinger, ser administrationen 3 modeller:

1)     Kommunens grund opdeles i to matrikler – én til et énfamiliehus og én til eng. Engarealet søges solgt til grundejerforeningen for Dagløkke Ege. Løsningen kræver ny lokalplan og vil mere eller mindre blokere for spredningskorridoren. På den baggrund anbefaler administrationen ikke denne løsning

2)     Grunden sælges ikke, men opretholdes som kommunal naturgrund/grønt areal, hvorfor grunden tages af salgslisten.

3)     Kommunens grund bebygges ikke. Grunden søges overdraget til grundejerforeningen for Dagløkke Ege med pligt til at opfylde habitatkravet. Løsningen er anbefalelsesværdig set ud fra et planmæssigt synspunkt. Det bemærkes, at der ikke har været forudgående dialog med grundejerforeningen herom.

 

Økonomi
Såfremt Økonomiudvalget godkender, at der afholdes 71.100 kr. + moms til en forureningsundersøgelse på Karlebovej 23 vil dette beløb kunne finansieres af salgsbudgettet vedrørende fast ejendom.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Der henvises med hensyn til Dageløkkevej 56 primært til Verdensmål nr. 15 om inden 2020, at sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtigt brug af økosystemer på land og i ferskvand, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

  1. At det godkendes, at administrationen afholder en udgift på 71.100 kr. + moms til yderligere forureningsundersøgelser på ejendommen Karlebovej 23.
  2. At orienteringen om status for lokalplanlægning og salg af Høje Lønholt 2 tages til efterretning og at ejendommen på dette grundlag tages af salgslisten.
  3. At løsning nr. 2 vedrørende Dagløkkevej 56 vælges, og at ejendommen derved tages af salgslisten.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Godkender administrationens indstillinger. I forhold til indstillingens punkt 2 besluttede Økonomiudvalget, at Høje Lønholt 2 beholdes på salgslisten.