Nr.186 - Reviderede retningslinjer for politikeres besøg på institutioner, skoler m.v. i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 15/14050

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et forslag til reviderede retningslinjer for besøg, som byrådskandidater, byrådsmedlemmer og eksterne politikere ønsker at foretage på kommunens institutioner, skoler m.v.

 

Det reviderede forslag er en følge af et svar, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg den 9. februar 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 29. maj 2017 et sæt retningslinjer for besøg af politikere på Fredensborg Kommunes institutioner, skoler m.v.

 

Retningslinjerne tager sigte på individuelle besøg, som byrådskandidater, byrådsmedlemmer og eksterne politikere (medlemmer af Folketinget, Regionsrådet, EU-Parlamentet og andre byråd, samt kandidater til Folketinget, Regionsrådet, EU-Parlamentet og andre byråd) ønsker at foretage på institutioner, skoler, plejecentre mv. i Fredensborg Kommune.

 

Efter de gældende retningslinjer kan besøg ikke finde sted i den sidste måned før et valg. Henvendelse skal oplyse formål, arrangør og deltagerliste, ligesom henvendelse skal ske mindst 4 uger før det tidspunkt, hvor et besøg ønskes gennemført. De gældende retningslinjer er vedhæftet sagen.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 9. februar 2018 givet Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg et svar på et spørgsmål fra en folketingspolitiker, om et byråd kan vedtage retningslinjer om ”spærretid” for besøg på kommunens institutioner, der forhindrer et byrådsmedlem i som led i varetagelse af hvervet som byrådsmedlem at foretage besøg, eventuelt med følge af en eller flere gæster, i op til 5 måneder inden et kommunalvalg.

 

Ministeriet svarer, jf. nedenstående link, bl.a., at byrådsmedlemmer har ret til som led i deres hverv at aflægge besøg på kommunens institutioner m.v. Baggrunden herfor er, at byrådets medlemmer som led i hvervet har del i det overordnede ansvar for kommunens virksomhed. Retten til at besøge institutioner skal således gøre medlemmet i stand til effektivt at føre kontrol med den kommunale administration i det omfang, vedkommende finder det nødvendigt og ønskeligt. Medlemmets ret til at besøge institutioner forudsætter ikke, at medlemmet oplyser, hvilket formål besøget skal tjene, eller i øvrigt på hvilken måde besøget indgår som et led i vedkommende hverv. Retten til at aflægge sådanne besøg kan ikke begrænses ved at kræve en sådan begrundelse.

 

Ministeriet skriver videre, at hvis det imidlertid kan konstateres, at en anmodning om besøg på en institution alene fremsættes som led i varetagelsen af interesser, som er uden sammenhæng med byrådshvervet – f.eks. varetagelsen af rent partipolitiske interesser eller rent private interesser, herunder chikanøse eller i øvrigt retsstridige hensyn – vil en anmodning om besøg kunne afslås med den begrundelse, at besøget ikke udføres som led i hvervet som byrådsmedlem.

 

Det forhold, at et kommunalvalg nærmer sig, kan dermed ikke begrunde, at et medlem meddeles afslag på en anmodning om besøg på en af kommunens institutioner. Afslag kan kun meddeles, hvis det efter de foreliggende oplysninger og omstændighederne i øvrigt må anses for udelukket, at anmodningen fremsættes som led i vedkommende byrådsmedlems hverv.

 

Der kan fortsat godt fastsættes nærmere regler om, hvordan byrådsmedlemmers besøg kan gennemføres.

 

Den ret, som et byrådsmedlem har til at aflægge besøg på kommunale institutioner m.v. som led i sit hverv, omfatter ikke en ret til at medtage gæster.

 

Administrationen vurderer på den baggrund, at spærretiden på 1 måned, og kravene om oplysning om formålet med besøget og henvendelse mindst 4 uger før et besøg, ikke kan opretholdes ift. byrådsmedlemmer. Derimod kan dette godt opretholdes i forhold til byrådskandidater, der ikke samtidig er byrådsmedlemmer, og i forhold til eksterne politikere.

 

Byrådet vedtog den 26.-27. januar 2018 et Kodeks for Byrådets samspil, hvor Byrådet bl.a. ”forudsætter, at det enkelte byrådsmedlem altid sagligt vurderer, hvorvidt forespørgsler, samt anden politisk bestilling er i borgernes interesse og står mål med de ressourcer og den tidsanvendelse, som kommunens medarbejdere skal bruge på opgaven.”

 

Det enkelte byrådsmedlem forudsættes således selv at inddrage disse hensyn i sine overvejelser om at anmode om et besøg på en institution.

 

Der vedhæftes et revideret forslag til besøgsregler.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FN´s Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, herunder delmål 16.7: ”Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.”

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

De reviderede retningslinjer offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Elektroniske bilag

Økonomi- og Indenrigsministeriets svar af 9.2.2018 på spørgsmål om retningslinjer for ”spærretid” for besøg på kommunale institutioner: https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sou/spm/197/svar/1464754/1855047/index.htm

 

Indstilling

  1. At Byrådet godkender forslag til reviderede retningslinjer for besøg af politikere på Fredensborg Kommunes institutioner, skoler m.v.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler administrationens indstilling