Nr.185 - Bindende kommunale folkeafstemninger - orientering

Sagsnr.: 18/18680

 

Beslutningstema

Orientering om en ændring af den kommunale styrelseslov, som giver mulighed for at afholde bindende kommunale folkeafstemninger.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den nye bestemmelse i § 9b giver Byrådet mulighed for at beslutte at afholde en bindende folkeafstemning om en beslutning, som Byrådet træffer. Er der tale om en sag, som skal undergives mere end en behandling i Byrådet er det alene den endelige beslutning, som kan sendes til folkeafstemning. Dette gælder eksempelvis en lokalplan.

 

Byrådet kan efter loven beslutte, at en beslutning, som Byrådet har truffet, skal sendes til en folkeafstemning, som skal godkende beslutningen, før den er endeligt vedtaget. Vælgerne vil skulle tage stilling til den beslutning som Byrådet har truffet, og der vil dermed altid være tale om, at vælgerne enten godkender eller forkaster en beslutning, som Byrådet allerede har truffet.

 

Byrådet kan således ikke beslutte, at man ikke selv vil tage stilling til et bestemt emne, men at det i stedet skal afgøres ved en folkeafstemning, hvilken beslutning, der skal træffes om den pågældende sag.

 

Resultatet af en kommunal folkeafstemning er bindende indtil udgangen af valgperioden. Hvis der er afholdt en bindende kommunal folkeafstemning, kan Byrådet ikke ændre beslutningen i samme byrådsperiode, uden at afholde en ny folkeafstemning. I en efterfølgende valgperiode kan beslutningen ændres af Byrådet ved en simpel flertalsbeslutning. Et Byråd kan ikke træffe beslutning om at afholde en folkeafstemning i en senere byrådsperiode.

 

Folkeafstemningen skal afholdes mellem 2 og 6 måneder efter Byrådet har truffet beslutning herom. Det kan godt ske samtidig med et landsdækkende, regionalt eller kommunalt valg eller folkeafstemning, og der kan godt afholdes flere bindende kommunale folkeafstemninger samtidigt.

 

Hvis Byrådet har besluttet at afholde en bindende folkeafstemning, kan Byrådet ikke efterfølgende fortryde sin beslutning og aflyse folkeafstemningen.

 

Der kan ikke afholdes bindende folkeafstemning om beslutninger,

  • i sager, der vedrører statslige eller regionale opgaver til hvis gennemførelse kommunens medvirken er nødvendig eller har nær tilknytning.
  • hvor afholdelsen eller resultatet af en folkeafstemning kan medføre en tilsidesættelse af lovgivningen eller være i strid med en afgørelse, eller hvor kommunen er pålagt en forpligtelse til at varetage en bestemt opgave,
  • om kommunens økonomiske forvaltning,
  • om skatter, afgifter og gebyrer,
  • der afgør en sag over for enkelte fysiske eller juridiske personer.

 

Selve folkeafstemningen afholdes i det væsentligste efter samme regler som kommunale valg. Det betyder, at borgere, der har stemmeret til kommunalvalget også har stemmeret til bindende kommunale folkeafstemninger. Det betyder også, at folkeafstemningen skal afholdes som almindeligt fremmødevalg med mulighed for at brevstemme. Byrådet kan således ikke beslutte at afholde valget digitalt, hverken som internetvalg eller som digitalt fremmødevalg.

 

Loven er trådt i kraft den 1. juli 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov nr. 748 af 8. juni 2018 om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og regionsloven.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Verdensmål nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner, særligt delmål nr. 16.7., hvorefter der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

 

Byrådets arbejdsgrundlag: dialog og borgerinddragelse.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning