Nr.184 - Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2019

Sagsnr.: 18/21246

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende budget 2019 for Nordsjællands Brandvæsen

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til § 11 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen skal deltagerkommunernes Byråd godkende beredskabets budget og budgetoverslag.

Beredskabskommissionen har på sit møde den 19.6.2018 behandlet budgetforslag og indstiller dette til deltagerkommunernes godkendelse.

I sagsfremstillingen til beredskabskommissionens behandling af budgetforslaget er bl.a. anført:

Nordsjællands Brandvæsen fremlagde for beredskabskommissionen i 2015, at det fulde effektiviseringspotentiale for sammenlægningen af beredskaberne, på baggrund af den organisatoriske tilpasning i 2015, ikke vil kunne indfries i etableringsperioden. Der var en strukturel ubalance i overslagsårene, da den fulde effekt af en personalereduktion først forventes tilvejebragt i 2019. Hertil kommer, at beslutningen om den risikobaserede dimensionering og de afledte effekter heraf endnu ikke er fuldt implementeret.

Den strukturelle ubalance imødekommes indenfor beredskabets egen ramme ved generel tilbageholdenhed og intern prioritering af investeringer indtil de vedvarende besparelser er effektueret.

Nordsjællands Brandvæsen har som målsætning at arbejde struktureret med en optimering af beredskabets opgaver.

(Det bemærkes, at personalereduktionen er medtaget i budgettallene, men først får forbrugs/regnskabsmæssig virkning i 2019)

Budgettet for brandområdet i tabelform: (faste priser i 2018-niveau)

 

Budgetgrundlag i 1000 kr.

B2018

B2019

B2020

B2021

B2022

Allerød

5.119

5,119

5.119

5.119

5.119

Rudersdal

8.275

8.275

8.275

8.275

8.275

Hørsholm

3.704

3.704

3.704

3.704

3.704

Fredensborg

9.013

9.013

9.013

9.013

9.013

I alt

26.111

26.111

26.111

26.111

26.111

 

Det fremlagte budget – Fredensborg Kommunes andel - er steget med 32.000 kr. pr. år svarende til 160.000 kr. for hele budgetperioden (inkl. 2018)

Nordsjællands Brandvæsen har ligeledes et budget for serviceområdet (indtægtsstyret virksomhed). Dette dækker over de opgaver, som Nordsjællands Brandvæsen løser for deltagerkommunerne fx vagtcentral, kørselstjeneste og hjælpemiddeldepot.

Den enkelte kommune indgår særskilt aftale med Nordsjællands Brandvæsen om denne opgaveløsning og betaler direkte herfor til Nordsjællands Brandvæsen.

Budgettet på serviceområdet udgør i 2019 - og overslagårene – årligt kr. 50.591.000. Budgettet for serviceområdet hviler i sig selv.

 

Bevilling

Finansiering på 160.000 kr. over perioden 2018-2022 medtages i budgetrevisionen 31.10.

 

Retsgrundlag

Samordningsaftalens § 11.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Ingen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Tilbagemelding til Nordsjællands Brandvæsen om beslutning.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender Nordsjællands Brandvæsens budget for 2019 og overslagsårene og at stigningen på t.kr. 32 pr. år medtages i budgetrevision 31.10.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler administrationens indstilling. Der skal være en diskussion af fordelingsnøglen (2013) mellem ejerkommunerne inden næste års budgetlægning