Nr.182 - Fremadrettet deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen Nu

Sagsnr.: 18/886

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om Fredensborg Kommune fortsat skal være en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Stop Forskelsbehandlingen Nu er et netværk bestående af 34 kommuner i hovedstadsområdet, som blev etableret for at sikre en retfærdig revision af udligningssystemet for kommunerne. Fredensborg Kommune har været en del af netværket siden starten i august 2016.

 

Formålet med netværket er således at arbejde for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under ét. Afsættet er, at Danmark er et land i balance. Hovedstadsområdets kommuner bidrager gerne til en fair udligning, men udligningen har nået sin grænse.

 

Revisionen af udligningssystemet er nu blevet udskudt. Selvom regeringen efterfølgende har bestilt en strategi for hovedstadsområdets 34 kommuner, vurderer administrationen, at der er behov for at fortsætte arbejdet i Stop Forskelsbehandlingen Nu.

 

Udligningsordningen må ikke true det faktum, at kommunerne i hovedstadsområdet udgør et sammenhængende byområde – en metropol – hvor kommunerne er gensidigt afhængige af hinanden.

 

Stop Forskelsbehandlingen Nu har succesfuldt kørt en intensiv kampagne i forhold til arbejdet med en revision af grundlaget for udligning mellem kommunerne. Medmindre der aktivt træffes beslutning om en fortsat indsats, så vil arbejdet og samarbejdet naturligt fases ud med det manglende forlig om ændringer af udligningssystemet i foråret 2018. Den opbyggede kompetence i det interessepolitiske arbejde vil dermed forsvinde.

 

Det forventes, at diskussionen om øst-vest fortsætter både på Christiansborg og gennem de øvrige kommunegrupperinger som Bedre Balance, Danmark på Vippen, m.fl. Derfor vil det være afgørende for interessevaretagelsen af de 34 hovedstadskommuner, at Stop Forskelsbehandlingen Nu fortsætter.

 

Hvis arbejdet besluttes at fortsætte, vil det ske i en netværksbaseret organisering i tråd med den hidtidige indsats. Den politiske styregruppe udvides og sammensættes på tværs af politiske partier samt på tværs af kommunernes geografiske placering. Modellen kræver, at der er et flerårigt perspektiv, som det kan ses af bilaget ”Fremtidig organisering”, hvor organiseringen er nærmere beskrevet.

 

En fortsat indsats kræver, at der etableres et mere permanent sekretariat, som kan bygge videre på de ressourcer og den viden, som er opbygget i Stop Forskelsbehandlingen Nu.

 

Det årlige budget for netværket forventes at være:

 

• Projektleder/projektkoordinator:         650.000 kr.

• Studentermedhjælper, frikøb af teknisk økonomisk bistand, driftsmidler,

mindre kampagne som f.eks. Folkemøde og evt. køb af ekstern analysekraft:      1.000.000 kr.

                   I alt 1.650.000 kr.

 

Det svarer til ca. 48.000 kr. for Fredensborg Kommune pr. år. De 48.000 kr. afholdes inden for administrationens budget.

 

Bevilling

Ingen. Udgiften på ca. 48.000 kr. afholdes inden for administrationens nuværende budget.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Fredensborg Kommune fortsætter som en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu. De årlige udgifter på 48.000 kr. afholdes inden for administrationens budget.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Godkender administrationens indstilling.