Nr.181 - Økonomisk Orientering Juli 2018

Sagsnr.: 16/12923

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for juli 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for forbruget på kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning samt disponeringerne på den og folketallet.

Drift
Ved udgangen af juli 2018 er der afholdt nettodriftsudgifter for 1.401 mio. kr. mod 1.369 mio. kr. ved udgangen af juli 2017. Nettodriftsforbruget er dermed 32 mio. kr. højere end sidste år. Målt på forbrugsprocenten er forbruget dog lavere end sidste år. Forbrugsprocenten var således 54,8 pct. ved udgangen juli 2018, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end på samme tidspunkt i 2017, hvor den var 55,1 pct. I forbindelse med budgetrevisionen per 30. juni 2018 er der indmeldt regnskabsforventninger for alle kommunens politikområder. Der forventes således et nettodriftsregnskab på 2.533 mio. kr. 

Anlæg
Ved udgangen af juli 2018 er der afholdt anlægsudgifter for 60 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 28 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 32 mio. kr.
Ved udgangen af juli 2017 var der afholdt anlægsudgifter for 36 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 2 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 34 mio. kr.
Såvel anlægsindtægter som anlægsudgifter ligger således højere end på samme tidspunkt sidste år. Ved budgetrevisionen per 30. juni 2018 er det meldt ind at der for hele 2018 forventes anlægsudgifter for 143 mio. kr. og anlægsindtægter for 87 mio. kr. 

 

Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af juli 2018 266 mio. kr.
Den gennemsnitlige kassebeholdning er således steget med 44 mio. kr. siden årsskiftet svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 6 mio. kr.  

 

Tabel 2. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

 

Figur 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. juli 2018
 

 

Disponeringer på den gennemsnitlige kassebeholdning

Ud af kommunens gennemsnitlige kassebeholdning på 266 mio. kr. er der i alt disponeringer for 115 mio. kr. Heraf vedrører 5,5 mio. kr. ”indestående vedr. Nivå Havn, kirkeskat og Monopolbrud.”, 92 mio. kr. vedrører kassetræk i korrigeret budget 2019-21, mens 18 mio. kr. vedrører kassetræk i korrigeret budget 2018. Med udgangen af juli 2018 er det således en ikke disponeret kassebeholdning på 152 mio. kr. hvoraf de 74 mio. kr. udgøres af overførsler fra 2017 til 2018.  

Tabel 2. Disponeringer på kommunens gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31. juli 2018
 

Note: Kassetrækket fra korrigeret budget 2018 svarer til kassetrækket fra 1. januar til 31. december 2018, der er således ikke taget højde for den faktiske udvikling i løbet af året.

Bevillingsreserver

Den resterende driftsreserve i 2018 er på 14,7 mio. kr. og der er ikke nogen anlægsreserve. Fra 2019 og frem er driftsreserven på 15 mio. kr. og anlægsreserven på 5 mio. kr.

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

Folketal

Kommunens folketal er per 1. august 2018 40.691 borgere, folketallet er dermed faldet med 28 borgere siden 1. juli 2018. Bag faldet i folketallet ligger en nettofraflytning på 22 borgere og et fødselsunderskud på 6 borgere.  

 

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)


Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. juli til 1. august 2018

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Økonomiudvalget

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning