Nr.180 - 1. behandling af budget 2019 - 2022

Sagsnr.: 18/21774

 

Beslutningstema

Der skal fremsendes budgetforslag til Byrådets 1. behandling og fastsættes frister for indgivelse af partiernes ændringsforslag til budgettet samt tages stilling til udviklingsbidraget til Region Hovedstaden.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget for 2019 og overslagsår til Byrådets 1. behandling.

 

Det anbefales, at administrationens budgetvurdering, i overensstemmelse med tidligere års praksis, lægges til grund for de videre budgetforhandlinger og oversendes til Byrådets 1. behandling. Det bemærkes, at budgetvurderingen drøftes på budgetseminaret den 24. og 25. august 2018 umiddelbart inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.

 

Det foreslås, at frist for partiernes ændringsforslag er mandag den 10. september kl. 23.59. Ændringsforslag sendes til borgmester, cc. kommunaldirektør og økonomichef.

 

Høring vedr. udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelserne i regionen skal ifølge reglerne og senest den 10. september 2018 meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget fra kommunerne til Region Hovedstaden. Udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag 2019-2022 svarer til det fastsatte i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner og udgør 135 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag 2018-2021 var fastsat til 133 kr. pr. indbygger. Der foretages en midtvejsregulering af det kommunale udviklingsbidrag for 2019 som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

 

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At administrationens budgetforslag sendes til 1. behandling i Byrådet som grundlag for de videre politiske forhandlinger om budget 2019-2022.
  2. At fristen for aflevering af partiernes ændringsforslag til budgettet forud for dagsorden til 2. behandlingen den 24. september, fastsættes til mandag den 10. september kl. 23.59.
  3. At Byrådet godkender Regions Hovedstadens forslag på 135 kr. pr. indbygger til udviklingsbidrag.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler administrationens indstillinger