Nr.179 - Forslag fra Radikale Venstre Rejsepolitik for Fredensborg Kommune med klimakompensation for flyrejser

Sagsnr.: 18/15891

 

Beslutningstema

Radikale Venstre anmoder om at følgende sag optages på økonomiudvalgets dagsorden til mødet den 27. august 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Eleverne på Helsingør Gymnasium besluttede i april i år at klimakompensere alle fremtidige flyrejser, herunder særligt fra studieturene. Det kan ske ved betaling til skovrejsning, som binder CO2 i et omfang, der modsvarer til flyets forurening. Initiativet støttes af skolens ledelse og lærere. 

Som en del af kommunens arbejde for FN´s 17 verdensmål, herunder klimaudfordringerne, foreslår Radikale Venstre som principbeslutning, at Fredensborg Kommune konkret tilrettelægger en rejsepolitik for byrådspolitikere og medarbejdere for alle rejser i regi af kommunen, således flyrejser der skønnes nødvendige, kompenseres for CO2-belastningen herfra gennem anerkendte standarder.

Ved eksempelvis en flyrejse til et KL-arrangement i Aalborg lægges således op til, at der samtidig investeres i eksempelvis skovrejsning, der modsvarer den CO2-udledning, der sker ved flyrejsen. Der er således tale om en udgift til klimakompensation efter inspiration fra Helsingør Gymnasium.

Dansk Ornitologisk Forening arbejder eksempelvis med retningslinjer, hvor der investeres 100 kr. i skovrejsning pr. flyrejse i Europa til klimakompensation, jf. http://www.dof.dk/naturbeskyttelse/temaer/klima/kompenser-for-dit-co2-udslip


Indsatserne koordineres så vidt muligt med Region Hovedstaden, andre kommuner samt relevante samarbejdspartnere.
 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Kommunernes styrelseslov §11.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

Radikale Venstre indstiller:

  1. At Administrationen udarbejder et oplæg til beskrivelse af, hvordan en sådan ordning kan implementeres i praksis, herunder økonomien heri.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Økonomiudvalget er positivt indstillet og anbefaler, at der arbejdes videre med sagen.