23-04-2018 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Hans Nissen (A)

Louise Mehnke (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hanne Berg (F)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Afbud

Ingen

Nr.97 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Godkendelse af dagsordenen

Nr.98 - Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra kommunens hovedudvalg

Sagsnr.: 18/9289

 

Beslutningstema

I tilknytning til budgetprocessen i Fredensborg Kommune har Økonomiudvalget dialog med medarbejderrepræsentanter fra kommunens hovedudvalg.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens Hovedudvalg deltager i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom medarbejderrepræsentanter for Hovedudvalget mødes med Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.

 

Fra hovedudvalget deltager: Næstformand Claes Kastbjerg FTR for DLF og Jan Vangmand TR for BUPL.

 

Medarbejderrepræsentanterne forelægger deres synspunkter for økonomiudvalget på en række personalepolitiske emner.

 

Der afsættes et kvarter til drøftelsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Fredensborg Kommunes MED-aftale.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget har en drøftelse med medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Økonomiudvalget drøftede kommunens økonomi med repræsentanterne for hovedudvalget og de fremadrettede perspektiver.

Nr.99 - Indstilling til detailhandelsdirektivet

Sagsnr.: 18/9925

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om kommunen skal supplere eller ændre det indsendte ønske til Erhvervsstyrelsen om aflastningsområder i Kokkedal.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Planloven blev med virkning fra den 15. juni 2017 ændret, bl.a. med hensyn til detailhandelsbestemmelser. Der gives bl.a. mulighed for etablering af aflastningsområder i byer, hvor der er tilstrækkeligt kundegrundlag. For hovedstadskommunerne gælder særlige regler om centerstrukturen, som er fastlagt i et landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet. Med henblik på at give kommunerne i hovedstadsområdet samme muligheder som i resten af landet, har staten igangsat en revision af detailhandelsdirektivet.

Byrådet besluttede d. 25. september 2017, efter anbefaling fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, samt Økonomiudvalget, at fremsende ønske om, at detailhandelsdirektivet skulle indeholde mulighed for etablering af to nye aflastningsområder i Kokkedal, med baggrund i to konkrete projektønsker for hhv. Kokkedal Industripark og Cirkelhuset. Referat fra Byrådets møde om sagen fremgår som elektronisk bilag.

Administrationen har efterfølgende holdt møde med Erhvervsstyrelsen vedr. indsendte ønsker til revision af detailhandelsdirektivet. Dette møde har givet anledning til dette dagsordenspunkt. Da Erhvervsstyrelsen forventer at sende detailhandelsdirektivet i offentlig høring snarest, har Fredensborg Kommune fået svarfrist ultimo april. Mødet med Erhvervsstyrelsen giver anledning til at ændre kommunens ønsker om aflastningscentre til at være en bymidte i Kokkedal.

 

Møde med Erhvervsstyrelsen

Borgmesteren fremsendte d. 13. december 2017 et brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen. I brevet lægges op til dialog om aflastningsområderne i Kokkedal. Erhvervsministeren svarede, at han desværre ikke havde mulighed for selv at indgå i en sådan dialog, men bad Erhvervsstyrelsen om at varetage dialogen med Fredensborg Kommune. Dette udmøntede sig i et møde mellem Erhvervsstyrelsen og administrationen d. 11. april 2018.

På mødet påpegede Erhvervsstyrelsen, at de aktiviteter som kommunen ønsker ved Cirkelhusgrunden, er meget lig de aktiviteter man normalt forbinder med en bymidte. Området påtænkes nemlig ikke kun at skulle indeholde større udvalgsvarebutikker. Der planlægges også for skole, restauranter, caféer, fitness center, hotel, legeland og biograf, altså en blanding af underholdning, kulturelle tilbud og butikker, hvilket er kendetegnede for en velfungerende bymidte. Det blev herudover påpeget, at Cirkelhusgrunden ligger lige op til bydelscenteret Egevangen, som bl.a. indeholder kommunens rådhus og supermarkeder. Dette område kunne indtænkes i udlægningen af en ny bymidte i Kokkedal, således at den kom til at gå på tværs af Donse Å. På denne måde kunne de væsentligste aktiviteter i Kokkedal samles i ét område – en ny bymidte.

Erhvervsstyrelsen påpegede i kontekst til ovenstående, at områdets ’bymidtemæssige karakter’ samtidig gør, at ønskerne ikke harmonerer med formålet med aflastningsområder, som er, at aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten – eksempelvis store udvalgsvarebutikker. Da der ikke findes en bymidte i Kokkedal, og da nærmeste bymidte ligger i Hørsholm Kommune, vil de konkrete ønsker om udlæg af aflastningsområder i Kokkedal, være svære at forene med det overordnede formål med aflastningsområder.

 

Administrationens vurdering   

På baggrund af mødet med Erhvervsstyrelsen, er det administrationens vurdering, at der næppe vil blive givet tilladelse til udlæg af aflastningsområder i Kokkedal. Administrationen vurderer, at muligheden for at kunne realisere projektet på Cirkelhusgrunden opnås, ved at fremsende ønske om kompetence til at kunne udlægge bymidte ved Cirkelhusgrunden og Egevangen. Administrationen vurderer, at dette ønske kan fremsendes på to måder:

 1. Ønsket om bymidte fremsendes med forrang over tidligere fremsendt ønske om aflastningsområder, således at kommunen helst vil have mulighed for udlæg af bymidte, og kun i tilfælde af dette ikke kan lade sig gøre, ønsker kompetence til udlæg af aflastningsområder.

 

 1. Ønsket om bymidte fremsendes som alternativ til tidligere fremsendt ønske om aflastningsområder, således at kommunen helst vil have mulighed for udlæg af aflastningsområder, og kun i tilfælde af dette ikke kan lade sig gøre, ønsker kompetence til udlæg af bymidte.

 

Administrationen anbefaler at man først og fremmest anmoder om mulighed for udlæg af ny bymidte. Som Erhvervsstyrelsen påpegede på mødet d. 11. april 2018, så er de ønskede aktiviteter ved Cirkelhusgrunden ikke det der er påtænkt som indhold i aflastningsområder, men i højere grad det man forbinder med en velfungerende bymidte. Da Kokkedal ikke har en samlende bymidte, vil det være oplagt at bruge udviklingen af Cirkelhusgrunden, som et afsæt til at samle Kokkedals byliv omkring en række forskellige aktiviteter, services og butikker ved Egevangen og Cirkelhusgrunden. Herudover vil kompetencen til udlæg af bymidte i stedet for aflastningsområde, giver kommunen langt større frihed til selv at bestemme hvad området skal indeholde, og hvordan området skal afgrænses geografisk. Administrationen skal gøre opmærksom på, at en for prioritering af bymidte frem for aflastningsområder, vil betyde at Kokkedal Industripark fremadrettet kun vil kunne benyttes til pladskrævende varer og ikke som aflastningsområde, således som der var ansøgt om, men som kommunen i 2017 udlagde området til.

Forskellen mellem bymidte og aflastningsområde er vedlagt som bilag.

Bevilling

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/byraadet/2017/september/25--september-2017--referat/143

Indstilling

 1. At Fredensborg Kommune anmoder Erhvervsstyrelsen om kompetence til udlæg af ny bymidte ved Egevangen / Cirkelhusgrunden i Kokkedal, og at der som alternativ ønskes kompetence til udlæg af aflastningsområder ved Cirkelhusgrunden og Kokkedal Industripark.

 

Eller

 

 1. At Fredensborg Kommune fastholder anmodningen til Erhvervsstyrelsen om kompetence til udlæg af nye aflastningsområder ved Kokkedal Industripark og Cirkelhusgrunden, og at der som et alternativ til denne anmodning ønskes kompetence til udlæg af ny bymidte ved Egevangen / Cirkelhusgrunden.
 2.  

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Med henvisning til for det idegrundlag som lå til grund for Byrådets anmodning – godkendt af Byrådet den 25. september 2017 - om udpegning af arealet omkring det nuværende Cirkelhuset, så anbefales administrationens indstilling punkt 1 med følgende uddybende bemærkninger:

Fredensborg Kommune forudsætter, at området udvikles inden for rammerne af byrådets beslutning den 18. september 2017 og dermed skabe mulighed for udvikling af projektet, herunder mulighed for en ny skole (NGG) pladskrævende varebutikker, flere udvalgsvarebutikker, hotel, kulturelle funktioner som legeland, biograf, fitnesscenter mv. samt med hotel, boliger og ungdomsboliger i henhold til gældende regler.

Dagligvarer indgår ikke i plangrundlaget, idet eksisterende dagligvarestruktur ønskes bibeholdt.

Fremtidige ændringer sker inden for de rammer, der var tænkt for aflastningscentre og pladskrævende varer.

 

Hanne Berg (F) tog forbehold.

 

Nr.100 - Ekstrabevilling til liv i bymidterne

Sagsnr.: 18/8441

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forhøjelse af Kulturpuljens budget 0,3 mio. kr. i 2018 til understøttelse af liv og kulturaktiviteter i bymidterne.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Flere borgergrupper og foreninger, bl.a. borgergruppen ”Mere liv i Nivå bymidte”, FællesVærket og Smuk Nivå Midtby, har rettet henvendelse til Borgmesteren og andre politikere med ønske om støtte til aktiviteter, der kan fremme mere liv i bymidterne. 

Herudover har Foreningen Kulturstationen i Humlebæk rettet henvendelse med ønske om støtte til internetforbindelse og etablering af et låsesystem til det gamle posthus i Humlebæk.

 

Det er Borgmesterens vurdering af, at der vil være politisk flertal for en udvidelse af kulturpuljen med kr. 0,3 mio., som kan give Kulturudvalget mulighed for at imødekomme ansøgninger, der kan fremme og understøtte liv og kulturaktiviteter i bymidterne.

Der lægges op til at alle borgerforeninger i kommunen kan søge om midler fra kulturpuljen.

 

Bevilling

Det bevillingsmæssige håndteres som en tillægsbevilling fra driftsreserveren i budgetrevisionen 31.03.18.

 

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. Borgmesteren indstiller, at det besluttes, at Kulturpuljen i 2018 øges med en ekstrabevilling på 0,3 mio. kr., som øremærkes ansøgninger, som har til formål at fremme liv og kulturaktiviteterne i bymidterne.
 2.  

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler borgmesterens indstilling således at ekstrabevillingen finansieres af reserven.

Nr.101 - Opfølgning på Byrådets budgetseminar i april 2018

Sagsnr.: 18/924

 

Beslutningstema

Godkendelse af Byrådets beslutninger i forhold til budgetproces 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminariet den 20. april 2018 startede Byrådet dette års budgetdrøftelser. Afsættet for drøftelserne var oplæg fra udvalgsformænd om perspektiver og udfordringer på politikområderne, boligudbygning og demografi samt administrationens første budgetvurdering, hvori der fremgår en række anbefalinger for den videre proces frem mod 2. budgetseminar til august. Administrationen anbefaler i budgetvurderingen:

 1. At Byrådet arbejder indenfor rammerne af et uændret niveau for driftsbudgettet
 2. At Byrådet ikke igangsætter yderligere anlægsprojekter, som skal rummes indenfor den nuværende administrative kapacitet
 3. At såfremt Byrådet ønsker råderum til nye politiske initiativer, så skal der findes kompenserende finansiering

 

Herudover foreslår administrationen:

 1. At administrationen arbejder videre med et budgetkatalog som indeholder forslag til besparelser og effektiviseringer svarende til ca. 3 pct. af driftsbudgettet, og at administrationen herudover udarbejder forslag til udvidelser til brug for politisk prioritering
 2. At Byrådet igangsætter en budgetanalyse af kommunens brug af botilbud til budgetproces 2020-2023, og at Byrådet drøfter igangsættelse af yderligere budgetanalyser til de kommende års budgetprocesser, hvor rammerne med stor sandsynlighed vil blive strammere
 3. At Byrådet drøfter, om der skal igangsættes én eller flere tilfredshedsmålinger på børn, skole og ældre, som kan bidrage til viden om borgernes opfattelse af servicen på områderne, samt med hvilken tidshorisont tilfredshedsmålingerne skal gennemføres

 

Materialet fra budgetseminaret i april bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets godkendelse af denne sag. Budgetmaterialet bliver efter offentliggørelsen sendt i høring i Handicapråd, Seniorråd, Folkeoplysningsudvalget og Forebyggelsesrådet. Høringssvarene vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i juni, som besluttet af Økonomiudvalget i forbindelse med godkendelse af ”Budgetproces 2019-2022” behandlet i januar 2018.

 

Som tidligere år kan partierne fremsende spørgsmål til budget 2019-2022 frem til den 14. maj kl. 12. Spørgsmålene vil løbende blive offentliggjort på Byrådsportalen. Spørgsmål og svar vil indgå i en samlet udgave som en del af budgetmaterialet til augustseminaret.

 

På Økonomiudvalgets møde i januar blev det også besluttet at der afholdes et borgermøde den 28. august efter budgetseminaret i august. På dette tidspunkt er det økonomiske grundlag på plads, og borgernes input kan stadig medtages i budgetforhandlingerne.

 

Budgetmaterialerne til augustseminaret vil blive offentliggjort en uge før budgetseminaret, samtidig med at materialet udsendes til Byrådet. Ligesom til aprilseminaret er det alene Byrådet som får udleveret en budgetmappe, hvor administrationen alene får udleveret en budgetvurdering og må tilgå de resterende materialer elektronisk. Dette blev også besluttet på mødet i Økonomiudvalget i januar 2018.

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At de administrative anbefalinger i budgetvurderingen fra april er afsæt for administrationens 2. budgetvurdering.
 2. At materialet fra Byrådets budgetseminar i april offentliggøres efter Byrådets godkendelse af sagen ”Opfølgning på Byrådets budgetseminar i april 2018”.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling dog således at pkt.5 i budgetvurderingens anbefalinger udgår og at administrationen udarbejder forslag til en mulig udmøntning af pkt. 6.

 

Derudover vil administrationen til budgetseminariet i august udarbejde supplerende data vedr. den historiske og fremadrettede boligudbygning, herunder forholdet mellem boligtyper i de respektive bysamfund samt demografiske forhold. Der ønskes endvidere en prognose over de fremtidige indkomstskatter. Data der kan danne grundlag for overvejelser om en fremadrettede boligpolitik.

Nr.102 - Åbningskonference Fremtidens skoler 24. maj

Sagsnr.: 18/10359

 

Beslutningstema

Godkendelse af program, invitation og gæsteliste.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I budgetforliget er der afsat op mod 1 mia. kr. brutto til udvikling af fremtidens folkeskoler i Fredensborg kommune. Projektet skydes i gang med en stort anlagt åbningskonference den 24. maj 2018 i Egedalshallen.

Formålet med konferencen er at skabe interesse og ejerskab for projektet. Der er derfor sammensat et stort program baseret på princippet ”udefra og ind”. Konferencen skal med inspiration og input udefra være startskuddet til Fredensborg kommunes mest ambitiøse projekt nogensinde.

Der lægges op til at der inviteres et bredt udvalg af borgere og ansatte i Fredensborg kommune.

Vedlagt er invitation og program. Det grafiske udtryk er i proces, men den færdige invitation ligger klar til tirsdag den 24. april 2018.

Vedlagt er også en liste over de inviterede (advicerede).

Den nedsatte politiske referencegruppe er løbende orienteret om arbejdet med Fremtidens Skoler og har fået fremlagt forslag til organisering af de eksterne og interne rådgivningsgrupper.

Parallelt med planlægningen af opstartskonferencen er arbejdet med det første af de konkrete skoleprojekter – Kokkedal Skole – så småt gået i gang med drøftelser med interessenterne. Der vil blive etableret en egentlig projektorganisation hertil i løbet af den næste måned. Tilsvarende er det ambitionen at få startet projektet op omkring Nivå Skole hurtigt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Økonomiudvalget

 

Kommunikation

Lokalpresse, pressemeddelelse, løbende opdatering på kommunens hjemmeside samt direkte invitation til alle inviterede.

 

Indstilling

 1. At program og deltageliste godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Godkender administrationens indstilling med den bemærkning at repræsentanter fra tilgængelighedsgruppen, folkeoplysningsudvalget, biblioteksområdet, repræsentanter for det nationale elevråd også inviteres til at deltage i konferencen.

Nr.103 - Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger

Sagsnr.: 17/29545

 

Beslutningstema

Orientering om regnskabstekniske afskrivninger foretaget i 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget orienteres én gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen om afskrivninger når:

-Restancen er bortfaldet/forældet, idet det ikke har været økonomisk muligt at få restancen indfriet ”Jf. Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)”

-Borgeren har opnået gældssanering eller tvangsakkord

-Restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) eftergiver/afskriver restancen ”Jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige samt afskriver”

-Restancen vedrører Dødsbo

 

Udviklingen fra 2016 til 2017

Udviklingen af sager fra 2016 til 2017 har været nedadgående. Dette skyldes, at der har været en del færre dødsboer med restance; de øvrige kategorier er steget. Faldet i antal dødsbosager med restance skyldes, at Opkrævningen har ændret procedure og er begyndt at kontakte de pårørende – hvor muligt, for at få regningerne betalt.

 

Nedenstående tabel viser de ovenfor angivne afskrivninger foretaget i 2016 og 2017 på kommunens tilgodehavender og restancer.

Kategori (beløb i 1.000 kr.)

2016

2017

Antal

Beløb

Antal

Beløb

Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp

70

669

85

1.009

Forældelse

60

80

73

183

Fogedretten, gældssanering/konkurs

1

6

3

11

SKAT, diverse afskrivninger

16

159

22

291

SKAT, forældelse

6

44

35

75

Dødsbo

197

1.539

100

674

I alt

350

2.497

318

2.243

 

Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået tre år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. 
Fastsættelse af afdragsordning for borger sker i henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik …”. Kravet bortfalder, når det på grund af manglende økonomisk formåen ikke har været muligt at få etableret en afdragsordning inden forældelsens indtræden tre år efter kravets stiftelse.

 

Opkrævningen foretager løbende opfølgning på borgerens betalingsevne og følger retningslinjerne fra SKAT for dette. Betalingsevnen vurderes ud fra forskellige kriterier, bl.a. om borger har forsørgerpligt overfor børn. Opkrævningen har derfor ofte begrænsede muligheder for at iværksætte betalingsaftaler for de borgere, som har lave indkomster.

 

Forældelse

Reglerne er tilsvarende som under punktet ”Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp” eller civilretslige krav under 10.000 kr., hvor det vurderes uden effekt at oversende kravet til inddrivelse hos SKAT.

 

Gældssanering

Når Fogedretten træffer beslutning om en borgers gældssanering, mister kommunen som kreditor sit krav overfor borger.

 

Skat, diverse afskrivninger

Sager, hvor kommunen har sendt kravet til inddrivelse, men SKAT ikke har formået at inddrive restancen. Dette gælder f.eks. sager om dødsfald og bortfald af kontanthjælp, hvorved kommunen mister sit tilgodehavende.

 

Skat, forældelse

SKAT har ikke inddrevet indenfor forældelsesfristens udløb, hvorved kommunen mister sit tilgodehavende.

 

Dødsbo
Hvis borger f.eks. har fået boligindskudslån, mad eller andre betalingsydelser på plejecenter og dør inden at have betalt for dette, da får kommunen som kreditor et krav i dødsboet. Hvis det viser sig efter opgørelse af dødsboet, at boet er uden midler, bliver kommunen som kreditor nødt til at afskrive kravet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

Nr.104 - Økonomisk Orientering - Marts 2018

Sagsnr.: 16/12923

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for marts 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for forbruget på kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver samt kassebeholdningen og folketallet

Drift

Ved udgangen af marts 2018 er der afholdt netto driftsudgifter for 556 mio. kr. mod 554 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år svarende til en stigning på 2 mio. kr. De 556 mio. kr. svarer til en forbrugsprocent på 21,7 pct. mod 22,3 pct. i 2017. Forbrugsprocenten er således 0,6 procentpoint lavere end på samme tidpunkt sidste år. Det bemærkes at påsken først faldt i april sidste år, mens den i indeværende år faldt i marts.

Anlæg

Ved udgangen af marts 2018 er der afholdt anlægsudgifter for 8,4 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 1,5 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 6,9 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var der afholdt anlægsudgifter for 10,0 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,6 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 9,4 mio. kr.
Nettoanlægsforbruget er således 2,5 mio. kr. lavere end i 2017.

Det gælder for såvel drifts- som anlægsbudgettet, at der gives en uddybende status i forbindelse med budgetrevisionen per 31. marts 2018.


Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

 

2017

2018

 

Korr. Budget

Forbrug marts

Forbrugspct. marts

Korr. Budget

Forbrug marts

Forbrugspct. marts

Drift

2.482

554

22,3

2.555

556

21,7

Anlæg

115

9

8,2

134

7

5,1

 

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var 235,4 mio. kr. med udgangen af marts 2018.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er således vokset med gennemsnitligt 4,5 mio. kr. per måned i 2018. Der gives et opdateret bud på den forventede udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning (likviditet) i forbindelse med budgetrevisionen per 31. marts 2018.  

 Tabel 2. Kommunens gennemsnitlige(365 dage) kassebeholdning i mio. kr.

 

Marts 2017

Primo 2018

Februar 2018

Marts 2018

Likviditet

161,9

221,9

230,9

235,4

 

Tabel 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. marts 2018


Bevillingsreserver

Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3 herunder.


Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2018

2019

2020

2021

Driftsreserven

15

15

15

15

Anlægsreserven

0

5

5

5

 

Folketal

Kommunens folketal var pr. 3. april 2018 40.730 borgere, folketallet er dermed faldet med 11 borgere siden 1. marts. Faldet dækker over en nettotilflytning på 9 borgere og et fødselsunderskud på 20 borgere.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

Nr.105 - Indtægt fra salg af kommunens andel af HMN Naturgas

Sagsnr.: 18/6697

 

Beslutningstema

Byrådet bedes tage stilling til hvordan Fredensborg Kommune ønsker at modtage provenuet fra salget af kommunens andel af HMN Naturgas

Sagsfremstilling og økonomi

HMN Naturgas Holding APS indgik pr. 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. Salget medfører en udlodning til ejerkommunerne svarende til i alt 1 mia. kr. Fredensborg Kommunes ejerandel udgør 2 pct. svarende til en udlodning på 16.046.000 kr.
Byrådet bedes i den forbindelse vælge mellem de to muligheder, der er for udbetaling af kommunens provenu.
 

Ved mulighed 1 modtages det fulde beløb i 2018 hvorefter der sker modregning i kommunens bloktilskud i 2019 svarende til 60 pct. af provenuet.
 

Ved mulighed 2 modtager kommunen det fulde beløb i 2018, herefter sker der en modregning i kommunens bloktilskud i 2019 svarende til 20 pct. af provenuet. De resterende 80 pct. af provenuet deponeres i 2018, hvorefter beløbet frigives gradvist over de kommende 10 år. De økonomiske konsekvenser af de to muligheder er beskrevet i detaljer herunder. 

Mulighed 1

Hvis kommunen vælger mulighed 1, modtages det fulde beløb på 16,0 mio. kr. kr. i 2018. Kommunen meddeler herefter Energitilsynet, at man ikke ønsker at deponere, hvorefter der vil ske en modregning i kommunens bloktilskud på i alt 9,6 mio. kr. fordelt over de sidste tre tolvtedelsafregninger i 2019. Mulighed 1 medfører en kasseopbygning på 16,0 mio. kr. i 2018 og et kassetræk på 9,6 mio. kr. i 2019. Over budgetperioden medfører mulighed 1 en kasseopbygning på 6,4 mio. kr.

Mulighed 2
Hvis kommunen vælger mulighed 2, modtages det fulde beløb på 16,0 mio. kr. i 2018. De 12,8 mio. kr., svarende til 80 pct. af rådighedsbeløbet, deponeres dog straks. Kommunen meddeler efterfølgende Energistyrelsen, at man har deponeret beløbet. De 3,2 mio. kr. der ikke deponeres i 2018, modregnes i de sidste tre tolvtedelsafregninger i 2019. De deponerede 12,8 mio. kr. frigives løbende med 1,3 mio. kr. årligt over ti år startende medio 2019. Mulighed 2 medfører en kasseopbygning på 3,2 mio. kr. i 2018, et kassetræk på 1,9 mio. kr. i 2019 og en kasseopbygning på 1,3 mio. kr. årligt i årene 2020-28. Over budgetperioden 2018-2021 medfører mulighed 2 en kasseopbygning på 3,9 mio. kr. mens der over hele perioden 2018-28 er tale om en kasseopbygning på 12,8 mio. kr.     

 

Administrationen anbefaler mulighed 2, da kommunen derved vil opnå den mindste modregning i det udbetalte provenu.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af hvilken mulighed der vælges. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår herunder og udelukker gensidigt hinanden.

Bevillingsmæssige konsekvenser af mulighed 1
 

Beløb i 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2018-21 i alt

Provenu

-16.046

0

0

0

-16.046

Modregning i bloktilskud

0

9.628

0

0

9.628

I alt

-16.046

9.628

0

0

-6.418

 

Bevillingsmæssige konsekvenser af mulighed 2
 

Beløb i 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2018-21 i alt

Provenu

-16.046

0

0

0

-16.046

Frigivelse af deponeret beløb

0

-1.284

-1.284

-1.284

-3.851

Tilskudsreduktion

0

0

0

0

0

Deponering

12.837

0

0

0

12.837

Reduktion af bloktilskud

0

3.209

0

0

3.209

I alt

-3.209

1.926

-1.284

-1.284

-3.851

 

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. Administrationen indstiller, at Byrådet vælger mulighed 2 for udbetaling af kommunens provenu.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler administrationens indstilling

Nr.106 - Godkendelse af regnskab 2017 for Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 18/9985

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskab for 2017 for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Beredskabskommissionen i Nordsjællands Brandvæsen har på sit møde den 20.3.2018 behandlet regnskabet for 2017.

 

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet og fremsender det til deltagerkommunernes endelige godkendelse.

 

Efter deltagerkommunernes godkendelse fremsendes regnskabet til Ankestyrelsen, det kommunale Tilsyn.

 

I sagsfremstillingen til Beredskabskommissionen er anført dette:

 

Det samlede resultat for Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab i 2017 udgør et merforbrug på kr. 886.000,-.

Driftsregnskabets resultat på brandopgaver viser et overskud på kr. 57.000,- . Der udestår stadig en endelig effekt af besparelsespotentialerne ved sammenlægning af de tre beredskaber i 2015. Således er der stadig udgifter til opsagte medarbejdere i forbindelse med personalereduktion helt ind i 2018. Dertil kommer at den risikobaserede dimensionering ikke er fuldt implementeret endnu, hvorfor den fulde effekt af besparelsespotentialet endnu ikke er opfyldt. Men ved generel tilbageholdenhed på beredskabets øvrige områder ender resultatet for brandopgaver i balance.

Resultat vedrørende serviceopgaver udviser et merforbrug på kr. 943.000,-. De væsentligste årsager er et merforbrug på Kørselstjenesten samt forskydninger af indtægter fra fondsmidler til brandkadetter, hvor udgiften har været afholdt i 2017, men indtægten først forventes udbetalt i 2018.

Årets samlede driftsresultat udgør et merforbrug på ca. 886.000 kr.

I de følgende afsnit uddybes de driftsmæssige regnskabsresultater for de to områder, brand og service, særskilt.

Brand

Det samlede driftsregnskab på brand viser et overskud på ca. 57.000 kr.

I driftsresultatet tages der højde for en fejl i huslejekontrakten med Hørsholm kommune, hvor kontrakten fejlagtigt indeholder arealer, der ikke vedrører de beredskabsmæssige opgaver. De afholdte udgifter på arealerne, er opgjort til 597.000 kr. Tilgodehavendet indgår i balancen under kortfristede tilgodehavender, der forventes indfriet i 2018.

Der er indgået huslejekontrakter med tre af de fire ejerkommuner, men der udestår stadig aftaler på to lokationer i den sidste kommune. Principperne for alle huslejekontrakterne er givet i form af en uvildig ejendomsmæglers markedsvurdering af huslejepriserne på de respektive lokationer. Prisniveauet fra ejendomsmæglerens basisvurderingsrapporter har været retningsgivende for huslejen på lokationerne i 2017, hvor der endnu ikke er indgået en endelig huslejekontrakt.

En af Nordsjællands Brandvæsens målsætninger er, at skabe et råderum til investeringer i udvikling af beredskabet.

I 2017 har der været særlig fokus på investeringer i udskiftning af servere på Vagtcentralen i forlængelse af harmoniseringen af de tre tidligere beredskabers vagtcentraler. Beredskabskommissionen godkendte den 15. juni 2017, at beredskabet investerede i udskiftning af servere med finansiering via egenkapitalen, som forventes tilbagebetalt over en 5-årig periode.

Samtidig har der været særlig fokus på at optimere Nordsjællands Brandvæsens IT-infrastruktur. Der er i 2017 udført en analyse af rationalerne i en øget digitalisering af Nordsjællands Brandvæsen for at optimere arbejdsgange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en høj kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.

Besparelserne ved personalereduktion, som blev iværksat ved sammenlægningen i 2015 indtræder med en del forskydninger som følge af de pågældende medarbejderes ansættelsesmæssige vilkår. En væsentlig del af besparelsen er indhentet allerede i 2016, men den fulde effekt af besparelserne ved personalereduktionen opnås først med udgangen af 2018.

På grund af Helsingør kommunes udtræden blev implementering af den risikobaserede dimensionering forsinket, hvorfor investeringer er påbegyndt i 2017 med indkøb af pionermateriel fordelt på køretøjer på stationerne. Samtidig har Nordsjællands Brandvæsen opnået succes ved rekruttering af deltidsbrandmænd i organisationen. Der har således været udgifter til grunduddannelse af en del nye medarbejdere i 2017.

Der udestår fortsat investeringer som forventes afholdt i 2018, herunder investeringer i materiel og køretøjer, herunder et pionerkøretøj samt yderligere kompetenceudvikling af deltidsbrandmændene.

Forventningen til det samlede resultat på brand i 2017 var således et resultat, hvor de forudsatte besparelser endnu ikke er fuldt indfriet, hvilket dels skyldes den forskudte effekt ved den gennemførte personalereduktion og dels at der i 2017 skulle foretages investeringer i forbindelse med sammenlægning af vagtcentralerne og harmonisering af det operative område ved implementering af den nye risikobaserede dimensionering.

Service

På serviceområdet er der et samlet merforbrug på ca. 943.000 kr.

Tilsvarende det første år i det nye fælles beredskab har også det andet år på serviceområdet været præget af en omfattende organisationstilpasning.

Der har fortsat i 2017 været fokus på revidering af de eksisterende serviceaftaler samt udarbejdelse af nye aftaler på de områder hvor der ikke tidligere er udarbejdet en egentlig skriftlig aftale.

Der har – som i 2016 – været særlig fokus på de to store områder på serviceområdet, nemlig kørselstjenesten og hjælpemiddeldepoterne.

Kørselstjenesten

Kørselstjenesten varetager kørsel af primært borgere, men også mad og biblioteksbøger. Med henblik på at skabe en mere robust og fleksibel enhed, samt styrke professionalismen i opgavehåndteringen er hele kørselstjenesten pr. 1. januar 2017 blevet samlet på en fælles lokation.

I 2016 var der et merforbrug på ca. 853.000 kr., som i 2017 er reduceret til et merforbrug på ca. 381.000 kr.

Merforbruget i 2017 skyldes dog primært at området var ramt af to samtidige langtidssygdomsramte medarbejdere samt en engangsinvestering i opsætning af det nye kørselssystem Trapeze for at opnå effekten af de forudsatte målsætninger. Samtidig er der i 2017 indgået nye aftaler med kommunerne i overensstemmelse med målsætningen om at sikre at prisen er beregnet på markedslignende vilkår.

Der er en vis usikkerhed om en del af lønudgiften til persontransport kan være omfattet af lønsumsafgiftspligt. Der pågår en undersøgelse heraf.

I fald, der skulle være tale om en forpligtelse vil det ikke ændre på driftsregnskabets resultat, da serviceydelserne i et §60-selskab skal hvile i sig selv. Og derfor vil en eventuel lønsumsafgift tilfalde ejerkommunerne.

Hjælpemiddeldepoterne

Hjælpemiddeldepoterne i Nordsjællands Brandvæsen varetager driften af depoterne, herunder lagerhåndtering, vask samt udbringning og hjemtagning af hjælpemidler mv.

For hjælpemiddelcentralen i Fredensborg, som dækker Fredensborg og Helsingør kommuner, gælder dog det særlige forhold at indkøb af hjælpemidler også varetages af hjælpemiddelcentralens medarbejdere. Her forudsættes det, at et merforbrug på indkøb af hjælpemidler dækkes af kommunerne ved årets udgang.

Der pågår aktuelt stadig en genforhandling af aftalen mellem parterne med henblik på indgåelse af en ny aftale i 2018.

I 2017 vedtog byrådene i Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner at indgå en samarbejdsaftale omkring fælles drift af hjælpemiddeldepot. Samtidig blev Nordsjællands Brandvæsens varetagelse af driften godkendt i de to øvrige ejerkommuner. Det nye fælles hjælpemiddeldepot, som placeres på stationen i Nærum, blev organisatorisk sammenlagt pr. 1. januar 2018. Den fysiske sammenlægning forventes iværksat i 1. kvartal 2018.

 

Regnskab 2017, revisionsprotokollat og ledelseserklæring er bilagt sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Samordningsaftalen og kommunestyrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Godkendelse meddeles Nordsjællands Brandvæsen.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender regnskab 2017 for Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler administrationens indstilling

Nr.107 - Forsøgsordning for foretræde for fagudvalg

Sagsnr.: 18/6222

 

Beslutningstema

Byrådet besluttede den 26. februar 2018 at indføre træffetid på 1 time i udvalgene én gang i kvartalet som en forsøgsperiode på et år.

 

Administrationen forelægger et udkast til regler for træffetid.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 26. februar 2018 et træffetidsreglement ”Mød de politiske udvalg”, der giver enhver borger, forening eller virksomhed med relation til sager, som er opført på dagsordenen, mulighed for at få foretræde for udvalget. Der kan efter dette reglement kun være foretræde i sager, som er på dagsordenen. Et foretræde kan højst være på 10 min. I tilfælde af flere forskellige foretræder skal udvalgsmødet senest starte ½ time efter planlagt mødetid.

 

I det forelagte udkast til en forsøgsordning for foretræde for fagudvalg er der en træffetid på 1 time forud for det første ordinære udvalgsmøde i hvert kvartal. Træffetiden er ikke begrænset til kun at vedrøre sager på dagsordenen, men kan vedrøre andre sager af almen interesse inden for udvalgets fagområde.

 

Der kan besluttes en ordning, hvor alle, der ønsker foretræde til et udvalgsmøde, møder samtidig og overhører alle foretræder. Administrationen kan imidlertid ikke anbefale dette, da det ikke kan udelukkes, at der kommer fortrolige oplysninger frem under et foretræde. I det foreliggende udkast er det derfor foreslået, at der som udgangspunkt afsættes 15 min. pr. foretræde.

 

Det foreslås også, at de, der ønsker foretræde, skal melde deres foretræde og emne til Center for Politik og Organisation senest kl. 12 to hverdage før mødet. Dette af hensyn til planlægningen af træffetiden, ligesom borgerne heller ikke kommer til at vente unødigt på at få foretræde den pågældende dag, når de får oplyst et tidspunkt for fremmøde.

 

Der vedhæftes et udkast til regler for træffetid, der skal gælde foreløbigt for en forsøgsperiode på et år.

 

Efter det gældende træffetidsreglement ”Mød de politiske udvalg” var der i 2017 i alt 40 foretræder i udvalgene:

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget: 2, Børne- og Skoleudvalget: 4, Fritids- og Idrætsudvalget: 6, Kulturudvalget: 6, Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: 17, Social- og Seniorudvalget: 2.

 

Det forelægges samtidig til drøftelse, om det vedhæftede udkast til træffetidsregler skal være et supplement til de gældende regler ”Mød de politiske udvalg”, således at reglerne gælder for det første ordinære udvalgsmøde i hvert kvartal og reglerne ”Mød de politiske udvalg” de øvrige udvalgsmøder. Alternativt kan det besluttes, at det vedhæftede udkast til træffetidsregler skal erstatte ”Mød de politiske udvalg” i en forsøgsperiode på et år.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Reglementet lægges på hjemmesiden efter vedtagelse.

Indstilling

 

 1. At det forelagte udkast til regler for træffetid vedtages
 2. At det drøftes, om træffetidsreglerne skal supplere eller erstatte de gældende regler ”Mød de politiske udvalg”

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1. I forhold til indstillingens punkt 2 anbefaler Økonomiudvalget, at ordningen supplerer de gældende regler.

Nr.108 - Retningslinjer for Borgerforslag

Sagsnr.: 17/19050

 

Beslutningstema

Retningslinjer for borgerforslag fremlægges til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede den 19. februar 2018 at bede administrationen om at udarbejde et forslag til retningslinjer for borgerforslag. Udvalget ønskede, at sagerne skal starte i fagudvalgene og ønskede ligeledes et forslag til markedsføring.

 

Administrationen har udarbejdet vedlagte ”retningslinjer for borgerforslag i Fredensborg Kommune”, der indstilles til Byrådets godkendelse. Retningslinjerne er inspireret af Folketingets regler for borgerforslag, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Denne ordning har nu eksisteret i et stykke tid på hjemmesiden borgerforslag.dk og har ført til mange fremsatte forslag, hvoraf to har opnået tilstrækkelig mange støtter til at blive behandlet i Folketinget. Mange kommuner har ligeledes oprettet ordninger med borgerforslag, men det har ikke været muligt at finde en oversigt over hvilke forslag, der er blevet behandlet i kommunerne.

 

Ifølge udkastet til retningslinjer er der tale om en digital løsning, hvor forslag oprettes og støttes på kommunens hjemmeside ved brug af nemID. Forslaget er tilgængeligt på hjemmesiden i tre måneder, hvorefter det slettes igen. Et forslag, der opnår tilstrækkelig mange støtter til at blive behandlet, sættes på dagsordenen til et møde i det relevante fagudvalg, som foretager indstilling om forslaget til Byrådet, der træffer den endelige beslutning om forslaget. Der kan kun behandles et borgerforslag pr. byrådsmøde. Denne regel er foreslået for at forhindre at behandlingen af borgerforslag tager for meget tid fra Byrådets andre opgaver. Borgerforslag forudsættes behandlet for åbne døre i Byrådet, og forslagsstiller har således mulighed for at overvære behandlingen af sit forslag. Herudover er det præciseret i retningslinjerne, at forslagsstilleren selv må orientere sig om fagudvalgets indstilling og Byrådets behandling i protokollen.

 

Retningslinjerne indeholder en opregning af forslag, som af forskellige årsager ikke vil kunne behandles af Byrådet. Det drejer sig dels om forslag, der ikke hører under Byrådets kompetence, dels om forslag, som indebærer behandling af fortrolige oplysninger, eller er chikanøse eller useriøse. Retningslinjerne indeholder en bemyndigelse til borgmesteren til at fjerne sådanne forslag fra hjemmesiden.

 

Det foreslås at ordningen evalueres, når den har været i kraft i 12 måneder.

 

Såfremt retningslinjerne godkendes af Byrådet, vil der blive gjort opmærksom på ordningen gennem opslag på hjemmesiden, i info-annoncen i Uge-nyt, og gennem en pressemeddelelse.

 

Den tekniske løsning med nemID koster ca. 30.000 kr.

 

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 2, 11 og 30.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Nyhed på hjemmesiden, information i Uge-nyt samt en pressemeddelelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet:

 1. Godkender retningslinjer for borgerforslag i Fredensborg Byråd
 2. Godkender at udgiften til en nemID løsning medtages på budgetrevision 30.7.2018

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler administrationens indstillinger med den faldne bemærkning

Nr.109 - Kommende folketingsvalg

Sagsnr.: 18/4554

 

Beslutningstema

Senest den 17. juni 2019 skal der afholdes folketingsvalg.

 

Der er en række forhold som Byrådet allerede nu i god tid inden folketingsvalget kan tage stilling til:

· Valgstyrere

· Valg af formænd for valgstyrerne

· Udpegning af tilforordnede vælgere

· Diæter

· Brevstemmeafgivning

· Indkaldelse af administrativt personale på valgaftenen

· Indsamlinger på valgstederne samt Exit Polls

· Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere

 

I 2019 skal der være valg til Europaparlamentet. Valget skal foregå i dagene 23.-26. maj. Vi har fået en indikation på at det bliver søndag den 26. maj 2019. Der kan derfor være en mulighed for at folketingsvalg og valg til Europaparlamentet bliver afholdt samme dag.

 

Der vil i starten af 2019 blive forelagt en sag for Byrådet om valg til Europaparlamentet, herunder også eventuelle beslutninger om forhold, hvis der bliver afholdt begge valg samme dag.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Valgstyrere

 

Der er tradition for at udpege 5 valgstyrere til hver af kommunens 8 valgsteder. Det er lagt til grund at dette er uændret.

 

Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg efter d’Hondts metode, jfr. Styrelsesloven, med mindre andet aftales i Byrådet.

 

Den forholdsmæssige fordeling af de 40 pladser vil efter d’Hondts metode blive:

A: 16

B:  4

C:  3

F:  1

I:  1

O: 3

V: 11

Ø: 1

 

Det indstilles, at der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg (d’

Hondts metode).

 

2. Valg af formænd for valgstyrerne

 

Der skal udpeges en formand blandt valgstyrerne til hvert af de 8 valgsteder.

 

Ved valg efter forholdstal er A, B og V sikret følgende pladser:

A: 4

B: 1

V: 3

 

 

Det indstilles, at A, B og V tildeles pladserne som valgstyrerformænd efter forholdstalsvalg.

 

 

3. Udpegning af tilforordnede vælgere

 

Byrådet udpeger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et blandt vælgerne i kommunen.

 

Det foreslås at der udpeges 16 tilforordnede til Kokkedal (største valgsted), 11 tilforordnede til Asminderød, 5 tilforordnede til Karlebo (mindste valgsted), samt 10 tilforordnede til de øvrige valgsteder.

 

Antallet af tilforordnede vælgere vil på den baggrund blive på 82 og ved valg efter forholdstalsmetoden vil fordelingen blive som følger:

 

A: 31

B:  9

C:  6

F:  3

I:   3

O:  6

V: 21

Ø:  3

 

Der tilbydes en plads til de partier som stiller op ved folketingsvalget, men som ikke er repræsenteret i Byrådet. Disse tilforordnede tilbydes plads på de valgsteder hvor der er størst behov.

 

Partierne indsender oplysninger om de udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere snarest muligt efter valget er udskrevet.

 

Partiformændene vil få nærmere information.

 

På grund af at valgdagen er blevet en time længere, foreslås det at partierne kan vælge at én af pladserne som tilforordnet vælgere på hvert valgsted kan deles mellem to personer. Den ene person møder ind fra kl. 7.15-15.00, og den anden person møder ind fra kl. 15 og resten af valgdagen/aftenen. De to personer deles om en valgdiæt.

 

Det indstilles, at partierne udpeger i alt 82 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsmetoden, samt at én af de tildelte pladser fra hvert parti kan deles mellem to personer.

 

4. Diæter

 

Byrådet kan fastsætte en diætsats på min. 840 kr. og max. 2.100 kr. (2018-priser) pr. valgstyrer/tilforordnet vælger.

 

Det indstilles, at diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede fastsættes som ved tidligere valg til 2.100 kr. (2018-priser).

 

 

5. Brevstemmeafgivning

 

Erfaringer har vist, at muligheden for at brevstemme på kommunens biblioteker har været en stor succes, hvorfor dette naturligt tilbydes igen ved det kommende folketingsvalg.

Det er planlagt, at der tilbydes muligheden for at brevstemme fra dagen efter valget er udskrevet i Borgerservices almindelige åbningstid.

Her ud over vil der fra de sidste to uger op til valget være mulighed for at brevstemme i Borgerservice på Rådhuset efter forudbestilt tid fra mandag-torsdag kl. 8.30-18.00, samt de sidste 2 lørdage inden valget fra kl. 10-13. Samtidig tilbydes, at der de sidste to uger op til valget vil være mulighed for at brevstemme på bibliotekerne i hele deres borgerbetjente åbningstid.

Ifølge valgloven skal man kunne brevstemme til og med den tredje sidste hverdag før valget (tidligere var det den anden sidste hverdag). Den sidste dag skal der ifølge loven være åbent for at brevstemme minimum fra kl. 9-16, hvilket vi selvfølgelig vil sikre.

 

Til at modtage brevstemmer forud for valget i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m. skal der udpeges to tilforordnede.

 

Brevstemmeafgivning i ældreboliger – vil i lighed med tidligere valg – ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem.

 

Det indstilles, at A og V udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.

 

6. Indkaldelse af administrativt personale på valgaftenen

 

Der indkaldes tre administrative medarbejdere pr. valgsted til at deltage i hele valghandlingen. Karlebo dog to medarbejdere.

 

Det indstilles, at administrationen i samråd med valgstyrerformændene beslutter hvor mange yderligere medarbejdere, som indkaldes til stemmeoptællingen om aftenen.

 

 

7. Indsamlinger på valgstederne samt Exit-Polls

 

Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger forud for valget om tilladelse til indsamlinger på valgstederne samt ansøgninger om Exit-Polls.

 

8. Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere

 

Det indstilles, at der i lighed med tidligere valg tilbydes gratis befordring af ældre/gangbesværede til og fra valgstederne.

 

Yderligere bemærkninger

 

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen består af 4 medlemmer fra hver af de to kommuner i valgkredsen (Hørsholm og Fredensborg).

 

På byrådets konstituerende møde blev følgende medlemmer og stedfortrædere valgt for Fredensborg Kommune:

 

Medlem:Stedfortræder:

Thomas Lykke Pedersen  (formand) Per Frost Henriksen

Lars Søndergaard (næstformand) Tinne Borch Jacobsen

Kristian Hegaard       Bettina Bové

Flemming Rømer                                       Freja Brabæk Kristensen

 

 

Digitale Valglister

Der vil i lighed med tidligere blive benyttet digitale valglister til valget. Der vil blive lavet ekstra back-up både på IT-udstyr, papirudgave af valglister m.m. for at sikre at vælgerne kan blive ekspederet så hurtigt og gnidningsfrit som muligt.

Der vil ligeledes være IT-folk til stede på alle valgstederne fra morgenstunden på valgdagen.

 

Gratis kaffebord til vælgerne

Vælgerne vil få tilbudt gratis kaffe/te og kage på valgstederne.

Bevilling

Der er afsat 858.000 kr. i budgettet i 2018 til valg.

 

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017 om valg til Folketinget.

 

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Kommunen stiller særlige hjælpemidler til rådighed på valgdagen for vælgere med handicap eller nedsat førlighed.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Indstilling:

 1. At der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg (d´Hondts metode)

 

 1. At A, V og B tildeles henholdsvis 4, 3 og 1 plads som valgstyrerformand.

 

 1. At der udpeges i alt 82 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsvalg, samt at partierne kan vælge at én af de tildelte pladser ved hvert valgsted kan deles mellem to personer

 

 1. At diætsatsen fastsættes som ved de seneste valg til 2.100 kr. (2018-priser)

 

 1. At A og V udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.

 

 1. At administrationen i samråd med valgstyrerformændene beslutter hvor mange yderligere medarbejdere som indkaldes til stemmeoptællingen om aftenen

 

 1. At borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger om tilladelse til indsamlinger og Exit-polls på valgstederne

 

 1. At der tilbydes gratis kørsel til ældre/gangbesværede til og fra valgstederne

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler administrationens indstillinger

Nr.110 - Lovændring vedr. valgbarhed

Sagsnr.: 18/9561

 

Beslutningstema

Orientering om ændring af reglerne i den kommunale valglov om fortabelse af valgbarhed på grund af straf.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget har vedtaget en ændring af reglerne i den kommunale valglov om fortabelse af valgbarhed på grund af straf. Hovedindholdet i lovændringen er, at Valgbarhedsnævnet nedlægges, og at der i stedet ved lov fastsættes objektive kriterier for, hvornår valgbarheden til kommunalbestyrelsen fortabes på grund af straf.

 

Det fremgår herefter af loven, at en person ikke er valgbar på grund af straf, hvis den pågældende:

 • Ved endelig dom er idømt ubetinget eller betinget fængselsstraf.
 • Ved endelig dom er dømt til anbringelse i institution eller til forvaring efter straffelovens §§ 68-70, eller
 • Ved endelig dom eller udenretslig vedtagelse ubetinget er frakendt førerretten til et motordrevet køretøj efter færdselslovens § 126.

 

Den dømte er igen valgbar, når der er forløbet 3 år efter at straffen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet, eller i tilfælde af en betinget frihedsstraf eller ubetinget frakendelse af førerretten, når der er forløbet 3 år fra datoen for den endelige dom eller den udenretslige vedtagelse. Betinget frihedsstraf kan dog ikke føre til tab af valgbarhed ud over den funktionsperiode, hvor en person er dømt. Hvis straffen er ubetinget fængsel over 6 måneder eller er der idømt forvaring, er den dømte igen valgbar, når der er forløbet 5 år, efter at straffen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet.

 

Hvis et medlem af byrådet på valgdagen ikke er valgbar på grund af straf, eller efter valgdagen mister sin valgbarhed på grund af straf, skal medlemmet give underretning til borgmesteren om dette, og om, at medlemmet derfor ikke kan indtræde eller er udtrådt af Byrådet. Hvis et medlem ikke har overholdt sin pligt til at give underretning om, at medlemmet ikke er valgbart på grund af straf, kan medlemmet først indtræde eller genindtræde, når perioden, hvor valgbarheden er fortabt, er forløbet med tillæg af den periode, hvor underretningspligten ikke har været overholdt.

 

Der gælder samme regler for stedfortrædere, hvad enten de indkaldes midlertidigt eller permanent. Underretning til borgmesteren skal dog først gives, når stedfortræderen indkaldes til møde i Byrådet.

 

Lovændringen træder i kraft den 1. april 2018, og finder anvendelse på alle spørgsmål om fortabelse af valgbarhed på grund af straf, der er idømt ved endelig dom eller vedtaget efter den 1. april 2018, eller som pr. denne dato endnu ikke er indbragt for Valgbarhedsnævnet.

 

Det fremgår af lovændringen, at borgmesteren i forbindelse med de nye reglers ikrafttræden senest den 1. maj 2018 skriftligt skal orientere medlemmerne af Byrådet om medlemmernes pligter ved fortabelse af valgbarhed. Der vil således inden den 1. maj blive udsendt en nærmere orientering om reglerne, ligesom der vil blive lagt en orientering herom på byrådsportalen.

 

Ved Valgbarhedsnævnets nedlæggelse overføres Valgbarhedsnævnets kompetence i sager om afsættelse og suspension af borgmestre efter reglerne i §§ 66a – 66c i den kommunale styrelseslov til Valgnævnet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 242 af 24. marts 2018 om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg og lov om kommunernes styrelse.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler administrationens indstillinger

Nr.111 - KL undersøgelse af chikane, trusler mv.

Sagsnr.: 18/5402

 

Beslutningstema

Orientering om rapport, der er lavet for KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet om chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet har fået lavet en rapport om chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer. Rapporten er offentliggjort på KLs hjemmeside den 9. februar 2018.

 

Hovedkonklusionen er, at 42,3% af respondenterne oplyser, at de har været udsat for krænkelser, og at chikane er den mest udbredte form for krænkelse, idet 32,2 % angiver at de har været udsat for dette. Chikanerende e-mails, sms, telefonopkald, beskeder på sociale medier eller falsk rygtespredning er de mest udbredte former for chikane. 43,1 % af respondenterne i undersøgelsen oplyser, at krænkelserne har påvirket deres adfærd og 44,9 % oplyser at krænkelserne har påvirket dem mentalt.

 

KL, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner har med afsæt i resultaterne af undersøgelsen udsendt en ny vejledning med konkrete råd til, hvordan man som politiker kan forebygge og håndtere chikane, trusler, hærværk og vold. Vejledningen indeholder samtidig inspiration til, hvordan kommunalbestyrelsen kan styrke fokus på området lokalt. Vejledningen er vedhæftet.

 

Bevilling

Ikke relevant.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Ikke relevant.

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og ikke for nærværende sætter yderligere initiativer i gang.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Godkender administrationens indstilling

 

Nr.112 - Orientering om ændringer i styrelsesloven

Sagsnr.: 18/5439

 

Beslutningstema

Denne sag indeholder en orientering til Byrådet om ændringer i den kommunale styrelseslov.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er den 8. februar 2018 vedtaget to ændringslove til den kommunale styrelseslov.

 

Den ene lov vedrører en afskaffelse af halvårsregnskab. Loven ophæver § 36, stk. 2 og § 45 a, om halvårsregnskaber. Det er på baggrund af et frikommuneforsøg, som bl.a. Fredensborg Kommune har deltaget i, at regeringen har vurderet, at kravet om udarbejdelse af halvårsregnskab er blevet overflødigt. Loven er en udmøntning af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018.

 

Loven træder i kraft den 1. maj. 2018

 

Den anden lov er en ændring af styrelseslovens § 60, som vedrører en ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale selskaber.

 

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 blev det aftalt, at arbejde for en forenkling af reglerne om godkendelse af kommunale fællesskaber i styrelseslovens § 60, for at gøre det enklere og mere fleksibelt for kommunerne at samarbejde i kommunale fællesskaber om opgaveløsningen.

Fredensborg Kommune deltager i flere kommunale fællesskaber, der er omfattet af styrelseslovens § 60, bl.a. Nordsjællands Park og Vej, Nordsjællands Brandvæsen og I/S Nordfors.

 

Lovændringen medfører, at kommunale fællesskaber, som opfylder kriterierne i revisorlovens § 1, stk. 1, nr. 4, ikke kræver godkendelse af Ankestyrelsen. Det drejer sig om kommunale fællesskaber, der i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser: en balancesum på 44 mio. kr., en nettoomsætning på 89 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

 

Kommuner, der deltager i kommunale fællesskaber, som er omfattet af loven, skal orientere Ankestyrelsen om indgåelse, ophævelse og udtræden af aftalerne.

 

For de kommunale fællesskaber, der allerede eksisterer og som er godkendt af Ankestyrelsen, betyder lovændringen, at disse fremover vil kunne ændre vedtægterne uden Ankestyrelsens godkendelse, såfremt fællesskaberne opfylder kriterierne for at kunne oprettes uden Ankestyrelsens godkendelse. Hvis et fællesskab, som i medfør af lovændringen er etableret uden godkendelse af Ankestyrelsen, på et tidspunkt har vokset sig større og ikke længere opfylder bestemmelserne for at være undtaget fra godkendelseskravet, vil vedtægtsændringer fremover kræve Ankestyrelsens godkendelse.

 

Det forhold, at Ankestyrelsen efter lovændringen ikke har kompetence til at godkende oprettelsen af små kommunale fællesskaber, betyder ligeledes, at Ankestyrelsen ikke har kompetence til at godkende, at en kommune udtræder af et fællesskab, der er omfattet af loven, og at Ankestyrelsen heller ikke kompetence har til at fastsætte vilkårene for, at en kommune kan udtræde af et fællesskab, der er omfattet af loven. Såfremt der ikke i forbindelse med etableringen af det kommunale fællesskab er fastsat bestemmelser om udtræden, eller kommunerne ikke kan blive enige herom, kan vilkårene for udtræden af et kommunalt fællesskab, der er omfattet af loven, kun fastsættes af domstolene.

 

Det fremgår af loven, at der i aftaler om kommunale fællesskaber, der er omfattet af loven, kun kan fastsættes vilkår om, at det kommunale fællesskab yder diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i styrelseslovens § 16 a, stk. 2 og 3, til medlemmerne af bestyrelsen for det kommunale fællesskab. Der er således ikke mulighed for, ej heller med Ankestyrelsens godkendelse, at fastsætte bestemmelser om vederlag for bestyrelsesmedlemmerne. Vedtægtsbestemmelser om vederlag, der er godkendt af Ankestyrelsen inden lovens ikrafttræden, berøres ikke af lovændringen.

 

Loven træder i kraft den 1. maj 2018.

Bevilling

Ikke relevant.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, som ændret ved LFV 2018 78 af 8. februar 2018 om ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale fællesskaber, og LFV 2018 79 af 8. februar 2018 om afskaffelse af halvårsregnskab.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Ikke relevant.

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler administrationens indstilling

 

Nr.113 - Verserende retssager

Sagsnr.: 10/53233

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om de retssager kommunen er involveret eller part i.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har anmodet om en løbende orientering, om de retssager, som kommunen er involveret i.

 

Kommunen er i øjeblikket involveret i følgende 7 retssager:

-         Anlæg af cykelsti langs Humlebækvej. Grundejer har anlagt sag mod kommunen for at få underkendt ekspropriation til anlæg af cykelsti.

Senest har retten i Helsingør truffet afgørelse i spørgsmålet om erstatningsfastsættelse, idet grundejer har indbragt taksationskommissionernes afgørelser for domstolene. Retten frifandt kommunen ved at stadfæste kommissionernes erstatningsfastsættelse. Sagen er anket til Østre Landsret både for så vidt angår ekspropriationens gyldighed og erstatningens størrelse, 

-         Anlæg af cykelsti langs Lågegyde. Grundejer har anlagt sag mod kommunen med påstand om hel eller delvis underkendelse af ekspropriationen,

-         Sag omhandlende fredning. Kommunen er stævnet med påstand om, at påbud om fjernelse af hegn kendes ugyldigt, idet sagsøger mener, at forholdet ikke er omfattet af fredningen,

-         Kommunen er stævnet for betaling for behandling for anonym alkoholbehandling – relation til frikommuneforsøg,

-         Sagen vedr. skydebanerne i Langstrup Mose. Kommunen er sagsøgt for at få fastslået, om kommunen har forsømt sin tilsynsforpligtelse,

-         Kommunen har anket kendelse fra Klagenævnet for Udbud i sag om rengøringsudbuddet til byretten,

-         Kommunen er stævnet i sag om ophævelse af kontrakt – se særskilt orientering i lukket sag.

-          

Sagerne er mere uddybende beskrevet i vedhæftede lukkede bilag.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Bilaget forbliver lukket.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Nr.114 - Endelig vedtagelse af lokalplan L102 for Toelt

Sagsnr.: 15/28645

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan L102 Toelt landsby.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og lokalplanens formål

Arbejdet med lokalplanen for Toelt landsby blev igangsat i januar 2015 som et samarbejde mellem Toelt Landsbylaug og Fredensborg Kommune.

 

Lokalplanens formål er overordnet at sikre bevarelsen af landsbyen med alle dens bevaringsværdige kvaliteter bygningsmæssigt, kulturhistorisk og landskabsmæssigt. Grundet Toelt landsbys beskedne størrelse og komplekse bygningsmasse har det været muligt og hensigtsmæssigt at arbejde relativt detaljeret med bestemmelser for de enkelte ejendomme i landsbyen.

 

Kort om lokalplanens indhold

For at afspejle landsbyens udviklingshistorie er lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser fastlagt særskilt for 5 karakteristiske delområder med forskellige bevaringsværdier og udviklingspotentialer: Siebjerggaard, Landsbyen, Planteskolen, Landsbygaden og Havehusene.

 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser med det formål at sikre bevaring af landsbyens eneste firelængede gård, landsbyens bebyggelsesstruktur, dens afgrænsning mod det åbne land, de bevaringsværdige bygninger, beplantning og stendiger.

 

På baggrund af SAVE-registreringen fra 2014 (Projekt om bygningsregistrering) er syv bygninger udpeget som bevaringsværdige. I lokalplanen er der fastlagt bevaringsbestemmelser for de bevaringsværdige bygninger ud fra konkret vurdering for hver enkel ejendom.

 

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser, som skal sikre udviklingsmuligheder f.eks. ved tilbygning eller nybyggeri for ejendomme uden ovennævnte bevaringsværdier eller bygninger der har mistet deres oprindelige funktion. Seks ejendomme i landsbyen er omfattet af transportkorridoren som er statens arealreservation. For disse ejendomme kan kun visse til- og ombygninger af eksisterende bygninger tillades.

 

Borgerinddragelse

Lokalplanarbejdet blev igangsat efter ønske fra landsbylaugets bestyrelse. Landsbylauget og landsbyens beboere har været inddraget tidligt i lokalplanprocessen og har ydet en meget stor indsats med sparring og dialog. Eksempelvis ved deltagelse i landbyvandringer med besigtigelse af bygninger og stendiger sammen med Museum Nordsjælland – Hørsholm.

 

Den 24. august 2017 blev afholdt et borgermøde i Toelt landsby. Mange af landsbyens beboere deltog og der var mulighed for at debattere indholdet i lokalplanforslaget. Efterfølgende er der fremsendt høringssvar, som administrationen har behandlet.   

 

Høring af lokalplanforslag

Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 15. juni 2017 til den 31. august 2017. Administrationen modtog i alt 13 høringsvar fra beboere i Toelt landsby.  Høringssvarene er vedlagt denne dagsorden. Administrationen har udarbejdet et høringsnotat som er vedhæftet som bilag 1, som indeholder et kort resumé af høringssvarene, administrationens kommentar samt forslag til ændring i lokalplanen.

 

Administrationens behandling af høringssvar 

De indkomne høringsvar er alle fra beboerne i Toelt landsby og de indeholder overordnet set ønsker og idéer for de enkelte ejendomme.

 

I gennemgang og behandling af høringssvarene har administrationen haft fokus på hvad der er formålet med lokalplanen, nemlig at sikre bevarelsen af landsbyen med alle dens bevaringsværdige kvaliteter både bygningsmæssigt, kulturhistorisk og landskabsmæssigt.

 

For at nævne et par eksempler fra høringssvarene finder administrationen det særlig vigtigt at fastholde forbudszonen mod nyt byggeri som fremgår af lokalplanens kortbilag 3. Den er fastlagt for at bevare nogle af de særlige kvaliteter i landsbyen som den kompakte struktur og oplevelsen af sammenhæng i det grønne udtryk med åbne forhaver, store træer og levende hegn.

 

For de bevaringsværdige bygninger gælder generelt set mere restriktive bestemmelser end for de bygninger som ikke er udpeget som bevaringsværdige i lokalplanen. Flere af beboerne har i høringssvarene f.eks. ønsket mulighed for at kunne isætte termovinduer ved de bevaringsværdige bygninger. Administrationen anbefaler at dette ønske imødekommes, således at ejer selv kan bestemme om der skal isættes termovinduer eller vinduer konstrueret efter de gamle principper. Administrationen indstiller også ændringsforslag for de ikke bevaringsværdige bygninger f.eks. om flere farvemuligheder ved murværk, typer af tagmaterialer, og lempeligere krav ved småbygninger.

 

Enkelte høringssvar indeholder ønsker om trafikforanstaltninger i landsbyen. Trafikforanstaltninger er ikke afhængige af lokalplanen og ønskerne vil blive behandlet særskilt i administrationen.

 

Administrationens ændringsforslag

De indkomne høringssvar giver efter administrationen vurdering anledning til de ændringer som fremgår af bilag 2.

 

Sagsbehandling siden 6. februar 2018

På mødet den 6. februar 2018 anmodede udvalget om at administrationen genovervejer indsigelserne fra landsbyens beboere. Efter en gennemgang af indsigelserne foreslår administrationen nye ændringer i lokalplanen for Toelt. Det er bl.a. mulighed for at etablere kviste på bevaringsværdige bygninger samt en ændring af forbudszonen mod byggeri som i store træk fremover følger facadekanten på eksisterende bebyggelse. Alle nye ændringer foreslået af administrationen er i bilag 1 og 2 markeret med fed skrift. Administrationen vil på mødet den 10. april 2018 redegøre nærmere for ændringerne.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanens vedtagelse vil blive annonceret, og de berørte parter vil modtage brev om kommunens afgørelse.

Indstilling

 1. At lokalplan L102 for Toelt landsby vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af høringsnotatet.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Sagen udsættes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Anbefaler administrationens indstilling med den ændring:

 

 • at forbud mod kobber/zink fjernes,
 • at der gives mulighed for opdeling i to boliger på Toeltvej 28 på nærmere vilkår vedrørende fastholdelse af sammenhængende udearealer,
 • at beboelsesbygninger ikke må indføres med trempelkonstruktion,
 • at der indføres valgfrihed mellem hvid- og gulkalkning.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.

Nr.115 - Status på Klimatilpasningsplan 2014, forslag til Klimatilpasningsplan 2018 og Kommuneplantillæg nr. 4

Sagsnr.: 18/4994

 

Beslutningstema

Orientering om status for indsatser i Klimatilpasningsplan 2014 – 2017 samt godkendelse af forslag til Klimatilpasningsplan 2018 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til offentlig høring.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Status på Klimatilpasningsplan 2014 – 2017

I 2014 blev kommunens første klimatilpasningsplan vedtaget med en lang række handlinger, som kommunen og Fredensborg Forsyning A/S siden hen har arbejdet med. Planen samler kommunens indsats for at håndtere de øgede regnmængder og definerer konkrete handlinger, der prioriterer Fredensborg Kommunes og Fredensborg Forsynings arbejde med at forebygge skader og gener af kraftigt regnvejr.

I klimatilpasningsplanen var der et særligt fokus på at opnå større viden for at få det rette grundlag for at vurdere behovet for klimatilpasning i kommunen. Derfor har både Fredensborg Forsyning og administrationen i hele planperioden lagt mange kræfter i at opdatere eksisterende data og foretage indledende beregninger. Eksempelvis er databasen med kloaksystemets ledninger, brønde og pumpestationer opdateret, og der er igangsat undersøgelser om Øresundskystens robusthed overfor havvandsstigninger og stormflod.

Disse data er grundlaget for modelleringer og analyser, der skal give et mere realistisk billede af de effekter, som klimaændringerne giver i forhold til oversvømmelsesrisiko ved skybrud eller stormflod.

Samtidig har kommunen gennemført flere indsatser for at inspirere borgere, virksomheder og byudviklere til klimatilpasningsløsninger og oplyse om sikring af ejendomme og værdier ved oversvømmelser. Der er for eksempel gennemført to inspirationsprojekter med lokal afledning af vand i samarbejde med de tilknyttede grundejerforeninger, og der er udarbejdet inspirationsmateriale om klimaløsninger for private.

Klimasikring indgår nu systematisk i kommunens planlægning, og der er dialog om klimatilpasning og vandhåndtering med bygherrer og rådgivere i forbindelse med byudvikling og større byggeri.

Samlet set har arbejdet med Klimatilpasningsplan 2014 – 2017 gjort, at kommunen er kommet godt i gang med klimatilpasningsopgaven og rustet kommunen til at lave en mere præcis og effektiv indsats i den kommende planperiode.

Der er i bilag 1 udarbejdet et overblik over og status for alle indsatser i Klimatilpasningsplan 2014 – 2017.

 

Klimatilpasningsplan 2018

Administrationen har på baggrund i de mange initiativer, som kommunen og Fredensborg Forsyning har gennemført, udarbejdet et forslag til Klimatilpasningsplan 2018 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 4.

I forslag til Klimatilpasningsplan 2018 er der fokus på indsatser i byområderne, kysten, beredskabet samt dataindsamling og undersøgelser, der kan forbedre vidensniveauet om klimatilpasningsopgaven.

I planen er der indarbejdet de igangsatte undersøgelser omkring skybrudssikring og oversvømmelse fra Øresund, som fortsætter i 2018. Når konklusionerne foreligger, vil der blive behov for politisk stillingtagen til en række problemstillinger i relation hertil. Der planlægges derfor afholdt et temamøde om klimatilpasning for udvalget i efteråret 2018. I den forbindelse vil resultaterne af kortlægningen i kommunen blive forelagt for udvalget.

I planen indgår desuden, at Fredensborg Forsyning vil arbejde med at prioritere rækkefølgen på klimaindsatsen i kommunen ud fra en samlet vurdering af risiko for oversvømmelser og renoveringsbehovet i kloakkerne.

Endvidere indeholder planen en særlig indsats for at opnå et overblik over fremtidens grundvandsstigninger samt kortlægning af risikoområder, hvor højtstående grundvand vil udgøre et problem. Derudover ønskes der mere viden omkring konsekvenser ved nedsivning af tag- og overfladevand for kvaliteten af grundvandet.

Forslag til Klimatilpasningsplan 2018 med de økonomiske rammer for indsatserne er vedlagt som bilag 2.

 

Kommuneplantillæg nr. 4

I forbindelse med vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2014-17 blev der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen med angivelse af risikoområder for oversvømmelse samt retningslinjer for klimatilpasning i kommuneplanens kapitel 7.6.

Med det nye forslag til klimatilpasningsplan er der ligeledes udarbejdet et forslag til et nyt kommuneplantillæg med nogle få ændringer i retningslinje 7.6.1 (ændringerne er angivet med kursiv):

”7.6.1 Prioriteringsområderne på risikokortet (retningslinjekort 7.6.A i kommuneplanen) gennemgås i den fastlagte rækkefølge med henblik på at kortlægge den konkrete risiko for oversvømmelser og øvrige forebyggende indsatser samt fastlægge beredskabet i forbindelse med skybrud. Sammen med kloakrenoveringsbehovet fastlægges prioriteringen af klimaindsatsen i kloakoplandene i samarbejde med Fredensborg Forsyning.”

Ændringerne er udarbejdet for at præcisere, at rækkefølgen af konkrete forebyggende indsatser for at imødegå oversvømmelsesrisiciene, tager udgangspunkt i en vurdering af renoveringsbehovet i kloakkerne sammenholdt med den største reduktion i skader fra oversvømmelser i forhold til investeringen.

Ud over ændringen af retningslinjen er redegørelsen opdateret og sprogligt præciseret.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 med ovenstående ændringer er vedlagt som bilag 3.

 

Offentlig høring

Det følger af planlovens bestemmelser, at kommuneplantillægget skal i 8 ugers offentlig høring. Samtidig offentliggøres forslag til Klimatilpasningsplan 2018. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside.

Miljøvurdering

Klimatilpasningsplanen og kommuneplantillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det betyder, at planerne skal screenes for at vurdere om planerne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Administrationen har på baggrund af en sådan screening vurderet, at de ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering sendes i høring samtidig med at høringsperioden igangsættes.

 

Bevilling

Der er ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. De angivne indsatser i klimatilpasningsplanen vil blive prioriteret indenfor de allerede afsatte midler til klimatilpasning på politikområde 1. Omkostninger til eventuelle konkrete kommunale anlæg indgår ikke i de afsatte midler. Såfremt behov for anlæg opstår i planperioden vil de blive forelagt politisk med henblik på en særskilt bevilling.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 50 af 19. januar 2018.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Forslag til Klimatilpasningsplan 2018 og kommuneplantillæg nr. 4 offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.
 2. At forslag til Klimatilpasningsplan 2018 og kommuneplantillæg nr. 4 godkendes og sendes i offentlig høring som beskrevet.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Anbefaler administrationens indstillingspunkter 1 og 2.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler Plan-, Miljø,- og Klimaudvalgets indstilling

Nr.116 - Udvidelse af Netto på Torpenvej 10 i Humlebæk

Sagsnr.: 17/19655

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage principiel stilling til ansøgning om udvidelse af Netto på Torpenvej 10 i Humlebæk.

 

Sagsfremstilling og økonomi

TT Rådgivning har på vegne af Netto ansøgt om udvidelse af den eksisterende Netto butik på Torbenvej 10 i Humlebæk. Det er ønsket, at erstatte den nuværende butik på ca. 600 m2 med en ny større og mere tidssvarende butik på 1200 m2. Den nye butik tænkes drejet 90 grader, så bygningskroppens længderetning ligger parallelt med Torpenvej. For at give areal nok til den nye butik udvides med de to naboejendomme mod syd Torpenvej 4B og 6. Ansøger oplyser, at der er indgået skriftlig aftale herom med begge ejere. Ansøger bemærker, at butikken i dag fungerer som nærbutik og at rigtig mange gående, herunder ældre benytter butikken. Vedlagt er bilag som viser situationsplan og principper for facader. 

 

Gældende planmæssige rammer

Den nuværende Netto butik Torpenvej 10 er omfattet af lokalplan H29. Lokalplan H29 blev udarbejdet i 1996 for at muliggøre Nettos daværende planer for en større butik og fastlægge området til centerformål.

 

Ejendommene Torpenvej 4B og 6 er omfattet af byplanvedtægt for Humlebæk Nord (plan nr. 1 og 2). Det konkrete delområde som omfatter pågældende ejendomme er fastlagt til forretningsområde, men muliggør ikke etablering af dagligvarebutik.

 

I Kommuneplan 2017 er området Ny Strandvej/ Torpenvej udlagt til lokalcenter. Kommuneplan 2017 er udarbejdet efter detailhandels- bestemmelserne i den tidligere Planlov, som fastlage en maksimal butiksstørrelse på 1000 m2 for dagligvarebutikker i lokalcentre. Reglerne er ændret med den nye Planlov (som trådte i kraft den 15. juni 2017) til en maksimal butiksstørrelse på 1200 m2.

 

Etablering af en ny større dagligvarebutik som ansøgt på 1200 m2 vil kræve et tillæg til kommuneplanens rammer vedrørende den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker i lokalcentre. Ligeledes vil det kræve fremlæggelse og vedtagelse af en ny lokalplan.

 

Detailhandel i Humlebæk

Det indgår i udviklingsplanerne for Humlebæk Bymidte at understøtte centerområdet, så der skabes grundlag for en større koncentration af detailhandel. Det indgik ligeledes som indsats i planstrategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune”.

 

Retail Institute gennemført i sommeren 2014 en detailhandelsanalyse for Fredensborg Kommune. Analysen kommer med en række generelle anbefalinger til udviklingen af detailhandlen i Fredensborg Kommune samt specifikke anbefalinger for de enkelte 4 bysamfund.

 

Generelt anbefales det, at koncentrere detailhandlen i de eksisterende handelscentre. For Humlebæk fremhæves det, at en ny dagligvarebutik i Humlebæk Centret vil skabe værdi for centret – specifikt peges på en ny discountbutik.

 

Administrationens vurdering

Netto havde tilbage i 2008/2009 dialog med administrationen om et lignende ønske til udvidelse af Netto butikken på Torpenvej. Dengang opfordrede administrationen Netto til at afsøge mulighederne for en placering af en ny butik i centerområdet.

 

I 2014/15 behandlede udvalget spørgsmålet om etablering af ny dagligvarebutik (Netto) i den tidligere posthusbygning ved Humlebæk Station/centerområde. Kommunen nedlagde i den forbindelse såkaldt §14 forbud og udarbejdede efterfølgende en ny lokalplan, med henblik på fremtidig anvendelse af posthusbygningen til kulturelle formål.

 

Humlebæk Center har for nylig skiftet ejer, og det er administrationens vurdering, at spørgsmålet om udvidelse af den eksisterende Netto butik på Torpenvej skal ses i sammenhæng med de igangsatte udviklingsplaner for Humlebæk Centret / bymidten, herunder det tidligere posthus.

 

Administrationen anbefaler at følge detailhandelsanalysens anbefalinger om at koncentrere detailhandlen centralt i bymidten, for at opnå maksimal handelsmæssig synergieffekt butikkerne i mellem. Særligt dagligvarebutikker har en stor kundestrøm, som de mindre udvalgsvarebutikker kan drage fordel af.

 

Ud fra en planmæssig betragtning bør sagen derfor ikke fremmes.

 

Sagsbehandling siden den 30. oktober 2017

På baggrund af beslutningen i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 3. oktober 2017 anmodede Netto et møde om sagen forud for den videre behandling. Det ønskede møde blev afholdt den 26. februar 2018 mellem borgmester, udvalgsformand, administration og Netto. På mødet præsenterede Netto ønskerne om udvidelse af butikken på Torpenvej. Mødet med Netto har ikke givet administrationen anledning til en ændret indstilling til sagen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At kommunen ud fra en planmæssig vurdering, ikke ønsker at fremme sagen, idet en udvidelse af Netto på Torpenvej skal ses i sammenhæng med udviklingsplanerne for Humlebæk Centret.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Den administrative indstilling vedtaget med den yderligere begrundelse, at de trafikale forhold er problematiske.


For stemmer 8: A, O, C, B, F og Lars Søndergaard (V)

Imod stemmer 1: Thomas Bak (V), der begærer sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Sagen blev drøftet.

Beslutning i Byrådet den 30-10-2017


Sagen blev udsat, da det er kommet nye oplysninger i sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Plan-, Miljø – og Klimaudvalget.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Den administrative indstilling vedtagetmed den yderligere begrundelse, at

de trafikale forhold er problematiske.

 

For stemmer 6: A, O, C og

 

Imod stemmer 3: V og F, der gerne vil fortsætte dialogen og udover en mulig udvidelse forudsætter at naboejendommene ved en udvidelse skærmes med støjhegn og at der finde en trafikmæssig forsvarlig løsning.

V og F begærer sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Drøftelse foretoges

Nr.117 - Nedrivning af bebyggelsen og opførelse af nyt enfamiliehus, Sørupvej 41 i Sørup

Sagsnr.: 17/10570

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse og opførelse af nyt enfamiliehus med dispensation fra lokalplan F33, Sørupvej 41 i Sørup.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ejerne af ovennævnte ejendom har søgt om tilladelse til at nedrive bebyggelsen, der består af et enfamiliehus i 1½ etage og et udhus. Huset er ubeboet.

 

Der søges samtidigt om tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus i 1½ etage med et boligareal på 240 m² og med en integreret garage på 61 m². Projektet er udført af arkitektfirmaet N + P Arkitektur. Bygningen ønskes beklædt med rødbrune klinkteglsten og med saddeltag ligeledes belagt med rødbrune klinkteglsten. Byggegrunden er på 1285 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 22.

 

De tidligere ejere søgte allerede i 2010 om tilladelse til nedrivning af bebyggelsen og opførelse af et nyt enfamiliehus. Sagen blev behandlet på møder i Plan- og Klimaudvalget i 2011. I forbindelse med den tidligere ansøgning om nedrivning udarbejdede Center for Bygningsbevaring i Rådvad en rapport, der konkluderede, at bebyggelses bevaringsværdi i forhold til omgivelserne ikke vurderes at være væsentlig. Denne rapport lægges fortsat til grund for bebyggelsens vedligeholdelsesstand, dog er huset nu i dårligere stand end i 2011.

 

Plan- og Klimaudvalget var i 2011 positiv overfor ansøgningen om nedrivning og opførelse af et nyt enfamiliehus. Nedrivningen og byggeprojektet blev imidlertid aldrig realiseret.

 

Ved den seneste SAVE registrering i 2014 fik huset en samlet bevaringsværdi på 3, dog en tilstandsværdi på 7. Da huset er omfattet af bevaringsbestemmelser i lokalplan er byggeriet ikke omfattet af bygningsfredningslovens § 18.

 

Ejendommen har i dag tinglyst vejadgang til Sørupvej over ejendommen Sørupvej 43. Søkrogens Vejlaug har givet de nye ejere tilladelse til en ny vejret til Søkrogen.

 

Redegørelse for bebyggelsen og omgivelserne

Det eksisterende hus er ifølge BBR opført år 1900 i bindingsværk med stråtag. Center for bygningsbevaring i Raadvad oplyser:

 

Gavlene er omsat til murværk med bindingsværket malet på.

Bindingsværket er skåret over på sydsiden for at få plads til nye vinduer.

Klimaskærmen (facader,  tag og tagkonstruktion, fundamenter samt døre og vinduer) er i meget dårlig stand, og der kan ikke genetableres en bolig uden en gennemgribende renovering og fornyelse af bygningens konstruktioner.

Huset ligger indeklemt i en spids på grunden i skel mod begge naboer.

 

En stor del af bebyggelsen i Sørup er opført i bindingsværk med stråtag og fremtræder fint restaurerede. Landsbymiljøet opleves særligt mellem Sørupvej nr. 27-35 og 42-58. Ejendommen har tidligere været en del af landsbymiljøet, men der er nu ingen væsentlig sammenhæng med det autentiske miljø, da ejendommen er helt omkranset af nyere bebyggelse.

 

Lokalplanforhold

Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan F33 for Sørup Landsby vedtaget i 1998.

 

Lokalplanen har bl.a til formål at sikre bevarelsen af karakteristisk bebyggelse med tilhørende omgivelser og at sikre bebyggelsens landsbykarakter ved at ny bebyggelse gives en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition.

 

Den eksisterende bebyggelse er kendt bevaringsværdig og omfattet af lokalplanens § 6.1 hvoraf fremgår:  ”at ejerne skal indhente kommunens tilladelse inden bygningerne nedrives, ombygges eller deres ydre fremtræden på anden måde ændres. F.eks. ved ændring eller udskiftning af vindues- eller dørtype eller tagmaterialer”. §  6.1 er en såkaldt kompetencenorm, og ansøgningen om nedrivningen skal derfor behandles som en dispensationsansøgning.

 

Det nye hus kræver følgende 3 dispensationer fra lokalplanen:

 

§ 5, stk. 7, idet der ønskes udført større vinduespartier, hvor lokalplanen angiver, at døre og vinduer ikke må udføres som gennemgående vinduesbånd eller større sammenhængende glaspartier.

 

§ 5, stk. 10, idet skorsten udmunder i tagfladen, hvor lokalplanen angiver at skorstene skal udmunde i tagryggen mindst 3 m fra gavlen.

 

§ 5, stk. 11, idet der ønskes etableret en stor kvist med altan på østsiden i en bredde på 6,1 m og kvistvinduer på vestsiden med tag belagt med tegl, hvor lokalplanen angiver at kviste skal udføres i en bredde på max. 1,40 m og med tag belagt med enten zink, kobber eller tagpap.

 

Lokalplanens indhold og muligheder for dispensation

Kommunen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen, jf. planlovens § 19.

 

Det følger af fast praksis i Natur- og Miljøklagenævnet og af retspraksis, at en bestemmelse i en lokalplan - for at kunne håndhæves som en bindende bestemmelse - skal være så klart og præcist formuleret, at der ikke kan herske tvivl om, hvorvidt den er overholdt eller ej.

En del af den aktuelle lokalplans formålsbestemmelser i § 2 er dog så generelle og upræcise, at de ikke lovligt kan håndhæves. Det gælder for eksempel bestemmelsen i § 2 om at: sikre bebyggelsens landsby karakter ved at ny bebyggelse gives en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. Hvis kommunen skulle have været i stand til at håndhæve denne bestemmelse, skulle det have været konkretiseret, hvad man forstår ved den stedlige byggetradition, idet der i næromgivelserne er meget forskelligartet byggeri, såsom boligerne på Sørupvej 39, 43 og 45 eller Sørupvej 72.

 

Hvis man ville have sikret sig lavere byggeri, et andet materialevalg, en lavere bebyggelsesprocent, en bestemt placering af byggeri på grundene mv., skulle bestemmelserne i lokalplanen have været anderledes udformet, idet det nye byggeri overholder lokalplanens krav til højder, materialevalg, og form. For så vidt angår byggeriets placering pågrunden  indeholder lokalplanen ikke et byggefelt og afstandsbestemmelserne til vej overholdes. Lokalplanen har ikke bestemmelser om afstand til naboskel. Byggeriet opfylder dog de almindelige krav i bygningsreglementet.

 

Administrationen vurderer, at de ansøgte dispensationer fra lokalplanen til både nedrivningen og det nye hus ligger indenfor kommunens dispensationskompetence.

 

Fredensborg Kommunes arkitekturpolitik

I Kommunens arkitekturpolitik fra 2016 defineres begrebet arkitektonisk kvalitet ud fra følgende 6 temaer:

 

 • Byrum, bygninger og anlægs selvstændige arkitektoniske kvalitet.
 • Styrkelse af lokal by- og landskabsidentitet
 • Nytænkning og innovation i anlæg og drift
 • Miljømæssig bæredygtighed – klima og ressourcer
 • Social bæredygtighed – tryghed og trivsel
 • Kulturel bæredygtighed – kulturarv og formidling.

 

I administrationens vurdering er der lagt vægt på punkterne A, B, C og F.

 

Naboorientering og partshøring

Ansøgningen har været udsendt i naboorientering til de nærmeste naboer, Vejlauget Søkrogen og Bevaringsforeningen ”Fredensborg”.

 

Vejlauget Søkrogen har sendt deres bemærkninger på vegne af 10 ejendomme i Søkrogen og Sørupvej.

 

Vejlauget er positive overfor nedrivningen af den eksisterende bebyggelse, der efter deres vurdering ikke kan renoveres eller bevares.

De er ikke positive overfor den nye bebyggelse. De anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen, med byggemuligheder i overensstemmelse med ”deres” lokalplan F28 for Søkrogen, der bl.a. angiver at byggeri alene må opføres i 1 etage.  De vurderer, at byggeriet bliver dominerende i forhold til omgivelserne, idet kiphøjden bliver på 8,5 m og at der fra huset vil blive indbliksgener til de omgivende grunde.

Vejlauget har medsendt illustrationer, der forsøger at vise omgivelserne efter opførelsen af det nye hus.

 

Naboerne, Sørupvej 43 mener, at det nye hus er for stort og dominerende og at de vil få indbliksgener. Endvidere undrer de sig over, at Kommunen ikke stiller krav om ommatrikulering af ejendommene som i 2011.

 

Bevaringsforeningen ”Fredensborg” har indsendt et høringssvar, et notat om restaureringsomkostninger contra bevaringsværdi og en historisk gennemgang af ejendommen.

 

Bevaringsforeningen vurderer, at de oplistede dispensationsønsker ikke er dækkede for det ansøgte, idet der ikke er søgt om et nyt byggefelt og en ny vejadgang og ikke er søgt om dispensation fra bestemmelserne om nedrivning. De vurderer heller ikke at den nye bebyggelses karakter stemmer overens med den ønskede karakter i Sørup.  Bevaringsforeningen vurderer på denne baggrund at sagsbehandleingen er mangelfuld og ansøgningen bør trækkes tilbage.

 

Ejerne har efterfølgende sendt deres bemærkninger til indsigelserne fra Vejlauget og naboen.

 

Ejerne fastholder ansøgningen, men de er positive overfor en ændring af facader og tag til pudsede og hvidmalede facader og med tag belagt med almindelige sorte teglsten, i stedet for beklædningen af mørkerøde teglstensklinker på facader og tag. Ejerne har medsendt en illustration set fra havnen, der viser omgivelserne efter opførelsen af det nye hus samt fotos af forskellig bebyggelse i Sørup.

 

Ejerne vurderer, at det nye hus ikke er i strid med lokalplanens formål, og harmonerer med omgivelserne hvad angår husets proportioner og materialevalg og at husets placering, detailudformning herunder placeringen af vinduer vil være til mindst ”gene” for naboerne.

 

Administrationens vurdering

Administrationen lægger i høj grad vægt på rapporten fra Center for Bygningsbevaring, og er enig i deres konklusioner, om at husets bevaringsværdi i forhold til omgivelserne og i forhold til restaureringsomkostningerne ikke vurderes at være væsentlig. 

 

Administrationen vurderer, at placeringen af det nye hus er fint tilpasset til grunden og til de omkringliggende grunde.

 

Administrationen vurderer i forhold til kommunens arkitekturpolitik, at den nye bygning har en selvstændig æstetisk kvalitet.  Den nye arkitektur er med til at fortælle historien om Sørups udvikling fra 1700-tallet og frem til i dag. Bygningen opføres i traditionelle og velkendte materiale som tegl og glas og i et ligeledes traditionelt og velkendt formsprog (længehus med tag med høj rejsning). Husets detaljer – dvs. kviste og altaner, samt måden at anvende teglsten på – har imidlertid et moderne udtryk. Til sammen danner det traditionelle og det moderne en fin balance, der både respekterer den stedlige byggetradition og udtrykker moderne boligkvalitet.

 

Administrationen anbefaler de mørke klinktegl i stedet for et hvidpudset hus med sort tegltag for at holde balancen mellem det traditionelle og det moderne.

 

Husets overholder byggeretten i bygningsreglementet, og medfører ikke indbliksgener ud over hvad der er sædvanligt i et parcelhuskvarter. Alt i alt vurderer administrationen, er det er lykkedes at skabe et stykke moderne arkitektur, som falder naturligt ind i miljøet, og som både repræsenterer tradition og fornyelse.

 

Sagsbehandling siden den 9. januar 2018.

Administrationen har den 18. januar 2018 holdt møde med ejerne om projektet.

 

Ansøger har efterfølgende fremsendt et revideret projekt.

 

I forhold til det oprindelige projekt er facade- og tagmaterialet ændret fra mørke klinktegl til facader i hvidfilsede teglsten, og tag belagt med sort naturskiffer. Materialerne er i overensstemmelse med lokalplanens muligheder. Endvidere ændres skorstens placering, således at den udmunder i tagryggen, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanen. Den tidligere ansøgning om dispensation fra lokalplanens § 5, stk. 10, bortfalder hermed.

 

Administrationens vurdering af det reviderede projekt.

Administrationen kan fortsat anbefale projektet. Administrationen vurderer, at det reviderede tag- og facademateriale er i overensstemmelse med traditionelt byggeri og fint tilpasset den eksisterede bebyggelse, der ligeledes fremstår med hvide facader med sort tag.

 

Revideret indstilling:

 1. At der meddeles tilladelse til nedrivning
 2. At der meddeles de nødvendige dispensationer fra lokalplan F33 til opførelse af det ansøgte enfamiliehus med facader i hvidfilsede teglsten, og tag belagt med sort naturskiffer.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lokalplan F33 for Sørup Landsby

Planloven

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At der meddeles tilladelse til nedrivning
 2. At der meddeles de nødvendige dispensationer fra lokalplan F33 til opførelse af det ansøgte enfamiliehus i mørke teglklinker.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Sagen udsættes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Der nedlægges et § 14 forbud med henvisning til, at ejendommen overflyttes til lokalplanen F28 for Søkrogen men der gives tilladelse til nedrivning.

For stemmer 5: C, V, O, Carsten Nielsen (A)

Imod stemmer 4: B, F og Ergin Özer og Bo Hilsted (A), idet F, Ergin Özer og Bo Hilsted (A) ønsker, at der gives tilladelse til nedrivning og at det ansøgte byggeri imødekommes.

Hanne Berg (F) og Ergin Özer (A) begærer sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Sagen drøftet

Beslutning i Byrådet (18-21) den 03-04-2018

Sagen blev sendt til fornyet behandling i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, da der er kommet nye oplysninger i sagen.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Den administrative indstilling punkt 1 godkendt.

Den administrative indstilling punkt 2 nedstemt efter afstemning.

For stemmer 2: F og Ergin Özer (A)

Imod stemmer 7: B, C, O, V, Bo Hilsted og Carsten Nielsen (A)

Udvalget stiller dermed overfor Byrådet forslag om, at der nedlægges et forbud efter planlovens § 14 mod opførsel af et enfamilieshus i 1 1/2 plan på ejendommen, idet der lægges vægt på følgende planmæssige begrundelser:

 • at en nedrivning af det gamle hus samt ændret placering af det nye hus på grunden medfører at det nye hus i højere grad skal ses som en del af det bagvedliggende villaområde der er omfattet af lokalplan F28 og som ejendommen oprindeligt har ligget i.
 • at de eksisterende bestemmelser i lokalplan F33 er for vide og ønskes præciseret, således at nyt byggeri i bedre grad understøtter landsbypræget
 • at det ansøgte byggeri, omfang, udformning mv. ikke understøtter intentionerne i den bevarende lokalplan F33.

For stemmer 7: B, O, C, V, Bo Hilsted og Carsten Nielsen (A) 

Imod stemmer 2: F, Ergin Özer (A)

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler indstillingens punkt 1. Der blev stemt indstillingens punkt 2:

 

For stemte 4: Lars Simonsen (B), Kristian Hegaard (B), Ulla Hardy- Hansen (c), Tinne Borch Jacobsen (V)

 

Imod stemte 6: Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Louise Mehnke (A), Freja Brabæk Kristensen (O), Hanne Berg (F)

Undlader 1: Lars Søndergaard (V)

 

Forslaget faldt dermed.

Nr.118 - Kapacitet i dagplejen jf budgetforlig 2018 - 2021

Sagsnr.: 18/7005

 

Beslutningstema

I Budgetforlig 2018 – 2021 er der besluttet en mindre reduktion i kapacitet i dagplejen. I 2018 udgør besparelsen 0,25 mio. kr. og fra 2019 og frem 0,5 mio. kr. Det skal besluttes, hvordan budgetforligets aftale skal udmøntes i lyset af, at der aktuelt kan konstateres en stigende efterspørgsel efter 0-2 års dagtilbud særligt i Fredensborg og Humlebæk bysamfund herunder stigende efterspørgsel efter dagpleje.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Efterspørgslen efter dagpleje har været faldende i sidste byrådsperiode. Kapaciteten i dagplejen er løbende blevet tilpasset den faldende efterspørgsel, som blandt andet har haft sammenhæng med det faldende børnetal i perioden. Tilpasningen har skullet tage hensyn til muligheder for omplacering af medarbejdere og varsler for opsigelse i yderste konsekvens.

 

Behov for dagplejepladser i 2018 og fremover

Administrationen har undersøgt, hvorledes en mindre reduktion af kapaciteten i dagplejen kan udmøntes i de fire bysamfund i 2018 og frem.

 

En opgørelse i første kvartal 2018 viser imidlertid, at den generelle efterspørgsel efter 0-2 års dagtilbud er stigende. Den øgede efterspørgsel dækker også dagpleje, hvor der især opleves en stigning i Fredensborg og Humlebæk bysamfund. Det betyder, at der potentielt vil være behov for en udvidelse af dagplejen i 2018 for at kunne imødekomme efterspørgslen. Det betyder også, at der højst sandsynligt vil være behov for mindst det samme antal dagplejepladser i overslagsårene som i 2018. Set i det lys kan besparelsen besluttet med budget 2018-2021 nu synes uhensigtsmæssig.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer derfor, at der er behov for at drøfte en alternativ udmøntning af besparelsen.

Administrationen anbefaler, at reduktionen på 0,25 mio. kr. i 2018 finansieres af de overførte midler til dagpleje fra 2017 indenfor 3 pct. overførselsrammen.

Besparelsen for overslagsårene vil blive indarbejdet i budget 2019-2022, der skal endelig godkendes med vedtagelsen af budgettet i efteråret. Besparelsen på 0,5 mio. kr. årligt vil da skulle findes gennem en kombination af en mindre nedsættelse af børnebeløbet og en besparelse på fællesområdet og vil indgå i de samlede tilpasninger af budgettet.

Såfremt besparelsen på dagplejen fastholdes, så vil der – ikke mindst i lyset af den stigende efterspørgsel – være en risiko/mulighed for at flere vælger privat dagpleje.

 

Bevilling

Med forslaget om kompenserende besparelser inden for politikområdet har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Da besparelsen på dagplejen er en del af budgetforliget for 2018-2021 anbefaler administrationen, at sagen, hvis den administrative indstilling følges, videresendes til orientering i Økonomiudvalget.

 

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven, Budgetforlig 2018 – 2021

 

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

 1. At den vedtagne besparelse i 2018 på 0,25 mio. kr. på reduceret kapacitet i dagplejen jf. budgetforlig 2018 - 2021 finansieres af de overførte midler til dagpleje fra 2017 indenfor 3 pct. overførselsrammen.
 2. At den vedtagne besparelse i 2019 – 2021 på 0,5 mio. kr. på reduceret kapacitet i dagplejen jf. budgetforlig 2018 - 2021 indarbejdes som en generel reduktion med vedtagelsen af budget 2019-2022.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 17-04-2018

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 – 2.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Godkender Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Nr.119 - Orientering

Sagsnr.: 18/2926

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Orientering vedr. 3B og KAB

Henvendelse fra Hørsholm Kommune

Økonomiudvalgets aktiviteter

Nr.120 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2930

 

Beslutningstema

121. Godkendelse af dagsordenen - Lukket

122. Forlig om skelforretning - Lukket

123. Retssag om ophævet kontrakt - Lukket

124. Implementering af økonomi- og lønsystem - Lukket

125. Orientering  Lukket

 

Sagsfremstilling og økonomi

121. Godkendelse af dagsordenen - Lukket

122. Forlig om skelforretning - Lukket

123. Retssag om ophævet kontrakt - Lukket

124. Implementering af økonomi- og lønsystem - Lukket

125. Orientering - Lukket

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

122. Godkendelse af dagsordenen - Lukket

123. Forlig om skelforretning  Lukket

Godkender administrationens indstilling

124. Retssag om ophævet kontrakt  Lukket

Orienteringen blev taget til efterretning

125. Implementering af økonomi- og lønsystem  Lukket

Orienteringen blev taget til efterretning

126.  Orientering  Lukket

Nr.121 - Fordeling af indendørs banetid i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter

Sagsnr.: 18/6185

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til fordeling af indendørs banetid i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Humlebæk Idrætscenter blev indviet i september 2015. Der har siden været gennemført tre sæsonfordelinger siden 2015/16, 2016/17 og 2017/18. Administrationen står nu overfor at skulle fordele for sæsonen 2018/19. Hvert år har Øresund Tennis, som er et samarbejde mellem fire tennisforeninger, og Niverød Tennis søgt tider i tennishallen og hvert år har der været uenighed om fordelingen, som har resulteret i klager over administrationens afgørelse til Fritids- og Idrætsudvalget.

Dialogmøder

Der har været afholdt en dialogrække med den tidligere formand for Fritids- og Idrætsudvalget samt repræsentanter for Øresund Tennis og Niverød Tennis om samarbejdet mellem tennisklubberne i kommunen og om fordeling af indendørstid i Humlebæk Idrætscenter. Formålet var at finde en langsigtet aftale om fordeling af indendørs banetid.

 

Konklusionen efter dialogmøderne er, at det lige nu ikke er lykkedes foreningerne at blive enige om en fordeling af banetider i tennishallen. Kernen i uoverensstemmelsen er, at Niverød Tennis ønsker indendørs banetid på en ugentlig hverdag.

 

Undervejs i dialogen var parterne enige om, at:

 • Den tildelte tid for sæsonen 2017/2018 er gældende med de tider den kommunale administration har fordelt.
 • Det er fortsat i spil, at der på sigt arbejdes på en samlet Øresund Tennis med alle fem tennisklubber, herunder med fællestræninger.
 • Det ikke er muligt at finde en langsigtet løsning for fordeling af indendørs banetider, som begge parter kan tiltræde.

Tilsynet

Parterne er opmærksomme på, at Niverød Tennis har en ubehandlet klage over kommunens afgørelse over fordeling af banetid i sæson 2016/17 liggende i Tilsynet.

 

Administrationen har i februar 2018 kontaktet Tilsynet og fået oplyst, at de fortsat ikke kan sige, hvornår sagen bliver behandlet. Det er således fortsat Fredensborg Kommunes gældende politisk godkendte lokaleregler, der lægger til grund for fordeling for banetider i tennishallen.

 

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i sag nr. 136 på møde den 5. december 2017, at en eventuel revidering af grundlaget for regelsættets kriterier for fordeling afventer udtalelse fra Tilsynet.

 

Sæsonfordeling indeværende sæson

Niverød Tennis blev i sæsonfordelingen 2017/2018 imødekommet onsdag formiddag bane 1 kl. 9-11, hele hallen søndag eftermiddag kl. 17-19 og hele hallen en lørdag aften om måneden kl. 17-20.

 

I alt fik foreningen tildelt fem banetimer mere ugentligt i forhold til året før og den fik tildelt det antal månedlige banetimer, foreningen havde ansøgt om. Niverød Tennis blev således sidste år i et vist omfang imødekommet med udvidet ugentlige banetimer i lyset af en vurdering af øget aktivitet.

 

Niverød Tennis blev ikke imødekommet onsdag eftermiddag og lørdag formiddag. Begrundelsen var, at Øresund Tennis’ fællestræninger for de fire klubber på hverdage og afvikling af holdkampe og stævner i weekender blev prioriteret højere.

 

Ansøgninger til sæson 2018/19

Niverød Tennis har til sæsonen 2018/19 søgt om en udvidelse af antal banetimer. Foreningen har søgt følgende tider:

Mandag kl. 6-8 - Bane 1

Tirsdag kl. 14-16 – Bane 1

Tirsdag kl. 20-22 - Bane 1

Onsdag kl. 10-12 - Bane 1

Onsdag kl. 16-20 - Bane 1+2

Torsdag kl. 9-10 – Bane 1

Torsdag kl. 13-14 – Bane 1

Fredag kl. 9-10 – Bane 1

Fredag kl. 13-14 – Bane 1

Lørdag kl. 10-12 – Bane 1+2+3

Søndag kl. 16-18 - Bane 1+2+3

 

Øresund Tennis har til sæsonen 2018/19 søgt følgende timer:

Alle ugens syv dage kl. 6-23

 

Administrationens oplæg til fordeling af indendørs banetider 2018/19

Administrationen fordeler indendørs banetimer i henhold til Folkeoplysningsloven og Fredensborg Kommunes gældende politiske godkendte regler for lån af lokaler til fritidsbrug. Af regelsættet fremgår det, at der først og fremmest fordeles i forhold til den folkeoplysende virksomheds aktiviteter.

 

Det har ikke via dialogmøder været muligt for parterne at opnå enighed om en fremtidig fordeling af indendørs banetider. Det er administrationens vurdering, at der ikke er sket væsentlige ændringer i foreningernes aktivitetsniveau siden sidste sæsonfordeling. Det er desuden administrationens vurdering, at Øresund Tennis har haft tilstrækkelig aktivitet i de tildelte tider set over hele sæsonen. Øresund Tennis har desuden søgt lån af indendørs banetider i tennishaller i andre kommuner, da de tre baner i Humlebæk Idrætscenter ikke er tilstrækkelige til at dække deres aktivitetsniveau.

 

I lyset heraf anbefaler administrationen, at fordelingen af indendørstider i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter for sæson 2018/19 er den samme som fordeling i sæsonen 2017/18.

 

Fordeling gældende for flere sæsoner

For at undgå at foreningerne igen næste år står i samme usikre situation anbefaler administrationen, at udvalget træffer beslutning om fordeling, der varer de kommende to sæsoner. Det vil stadig være muligt at ændre fordelingen undervejs, hvis der opstår nye forhold i sagen, fx  hvis en forening opløses eller Tilsynet afgiver udtalelse i sagen.

 

Administrationen opfordrer forsat parterne til dialog om at arbejde for et samlet Øresund Tennis med alle fem tennisklubber, herunder med fællestræninger. Det er administrationens vurdering, at et samarbejde samlet set vil komme kommunens borgere til størst gavn.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Fredensborg Kommunes lokaleregler.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøgere modtager besked om fordelingen. Tiderne bookes ind i kommunens bookingsystem Aktiv Fredensborg.

Indstilling

 1. At fordelingen af indendørstider i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter for sæson 2018/19 er den samme som fordeling i sæsonen 2017/18.
 2. At fordelingen er gældende for de kommende to indendørssæsoner.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Indstillingens punkt 1 og 2 kom til afstemning:

For stemte: Bo Hilsted (A), Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Kristian Hegaard (B)

Imod stemte: Thomas Elgaard (V), Lars Søndergaard (V), Carsten Bo Nielsen (V)

 

Administrationens indstilling hermed vedtaget.

 

Venstre begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Drøftelse foretoges