Nr.99 - Indstilling til detailhandelsdirektivet

Sagsnr.: 18/9925

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om kommunen skal supplere eller ændre det indsendte ønske til Erhvervsstyrelsen om aflastningsområder i Kokkedal.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Planloven blev med virkning fra den 15. juni 2017 ændret, bl.a. med hensyn til detailhandelsbestemmelser. Der gives bl.a. mulighed for etablering af aflastningsområder i byer, hvor der er tilstrækkeligt kundegrundlag. For hovedstadskommunerne gælder særlige regler om centerstrukturen, som er fastlagt i et landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet. Med henblik på at give kommunerne i hovedstadsområdet samme muligheder som i resten af landet, har staten igangsat en revision af detailhandelsdirektivet.

Byrådet besluttede d. 25. september 2017, efter anbefaling fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, samt Økonomiudvalget, at fremsende ønske om, at detailhandelsdirektivet skulle indeholde mulighed for etablering af to nye aflastningsområder i Kokkedal, med baggrund i to konkrete projektønsker for hhv. Kokkedal Industripark og Cirkelhuset. Referat fra Byrådets møde om sagen fremgår som elektronisk bilag.

Administrationen har efterfølgende holdt møde med Erhvervsstyrelsen vedr. indsendte ønsker til revision af detailhandelsdirektivet. Dette møde har givet anledning til dette dagsordenspunkt. Da Erhvervsstyrelsen forventer at sende detailhandelsdirektivet i offentlig høring snarest, har Fredensborg Kommune fået svarfrist ultimo april. Mødet med Erhvervsstyrelsen giver anledning til at ændre kommunens ønsker om aflastningscentre til at være en bymidte i Kokkedal.

 

Møde med Erhvervsstyrelsen

Borgmesteren fremsendte d. 13. december 2017 et brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen. I brevet lægges op til dialog om aflastningsområderne i Kokkedal. Erhvervsministeren svarede, at han desværre ikke havde mulighed for selv at indgå i en sådan dialog, men bad Erhvervsstyrelsen om at varetage dialogen med Fredensborg Kommune. Dette udmøntede sig i et møde mellem Erhvervsstyrelsen og administrationen d. 11. april 2018.

På mødet påpegede Erhvervsstyrelsen, at de aktiviteter som kommunen ønsker ved Cirkelhusgrunden, er meget lig de aktiviteter man normalt forbinder med en bymidte. Området påtænkes nemlig ikke kun at skulle indeholde større udvalgsvarebutikker. Der planlægges også for skole, restauranter, caféer, fitness center, hotel, legeland og biograf, altså en blanding af underholdning, kulturelle tilbud og butikker, hvilket er kendetegnede for en velfungerende bymidte. Det blev herudover påpeget, at Cirkelhusgrunden ligger lige op til bydelscenteret Egevangen, som bl.a. indeholder kommunens rådhus og supermarkeder. Dette område kunne indtænkes i udlægningen af en ny bymidte i Kokkedal, således at den kom til at gå på tværs af Donse Å. På denne måde kunne de væsentligste aktiviteter i Kokkedal samles i ét område – en ny bymidte.

Erhvervsstyrelsen påpegede i kontekst til ovenstående, at områdets ’bymidtemæssige karakter’ samtidig gør, at ønskerne ikke harmonerer med formålet med aflastningsområder, som er, at aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten – eksempelvis store udvalgsvarebutikker. Da der ikke findes en bymidte i Kokkedal, og da nærmeste bymidte ligger i Hørsholm Kommune, vil de konkrete ønsker om udlæg af aflastningsområder i Kokkedal, være svære at forene med det overordnede formål med aflastningsområder.

 

Administrationens vurdering   

På baggrund af mødet med Erhvervsstyrelsen, er det administrationens vurdering, at der næppe vil blive givet tilladelse til udlæg af aflastningsområder i Kokkedal. Administrationen vurderer, at muligheden for at kunne realisere projektet på Cirkelhusgrunden opnås, ved at fremsende ønske om kompetence til at kunne udlægge bymidte ved Cirkelhusgrunden og Egevangen. Administrationen vurderer, at dette ønske kan fremsendes på to måder:

  1. Ønsket om bymidte fremsendes med forrang over tidligere fremsendt ønske om aflastningsområder, således at kommunen helst vil have mulighed for udlæg af bymidte, og kun i tilfælde af dette ikke kan lade sig gøre, ønsker kompetence til udlæg af aflastningsområder.

 

  1. Ønsket om bymidte fremsendes som alternativ til tidligere fremsendt ønske om aflastningsområder, således at kommunen helst vil have mulighed for udlæg af aflastningsområder, og kun i tilfælde af dette ikke kan lade sig gøre, ønsker kompetence til udlæg af bymidte.

 

Administrationen anbefaler at man først og fremmest anmoder om mulighed for udlæg af ny bymidte. Som Erhvervsstyrelsen påpegede på mødet d. 11. april 2018, så er de ønskede aktiviteter ved Cirkelhusgrunden ikke det der er påtænkt som indhold i aflastningsområder, men i højere grad det man forbinder med en velfungerende bymidte. Da Kokkedal ikke har en samlende bymidte, vil det være oplagt at bruge udviklingen af Cirkelhusgrunden, som et afsæt til at samle Kokkedals byliv omkring en række forskellige aktiviteter, services og butikker ved Egevangen og Cirkelhusgrunden. Herudover vil kompetencen til udlæg af bymidte i stedet for aflastningsområde, giver kommunen langt større frihed til selv at bestemme hvad området skal indeholde, og hvordan området skal afgrænses geografisk. Administrationen skal gøre opmærksom på, at en for prioritering af bymidte frem for aflastningsområder, vil betyde at Kokkedal Industripark fremadrettet kun vil kunne benyttes til pladskrævende varer og ikke som aflastningsområde, således som der var ansøgt om, men som kommunen i 2017 udlagde området til.

Forskellen mellem bymidte og aflastningsområde er vedlagt som bilag.

Bevilling

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/byraadet/2017/september/25--september-2017--referat/143

Indstilling

  1. At Fredensborg Kommune anmoder Erhvervsstyrelsen om kompetence til udlæg af ny bymidte ved Egevangen / Cirkelhusgrunden i Kokkedal, og at der som alternativ ønskes kompetence til udlæg af aflastningsområder ved Cirkelhusgrunden og Kokkedal Industripark.

 

Eller

 

  1. At Fredensborg Kommune fastholder anmodningen til Erhvervsstyrelsen om kompetence til udlæg af nye aflastningsområder ved Kokkedal Industripark og Cirkelhusgrunden, og at der som et alternativ til denne anmodning ønskes kompetence til udlæg af ny bymidte ved Egevangen / Cirkelhusgrunden.
  2.  

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Med henvisning til for det idegrundlag som lå til grund for Byrådets anmodning – godkendt af Byrådet den 25. september 2017 - om udpegning af arealet omkring det nuværende Cirkelhuset, så anbefales administrationens indstilling punkt 1 med følgende uddybende bemærkninger:

Fredensborg Kommune forudsætter, at området udvikles inden for rammerne af byrådets beslutning den 18. september 2017 og dermed skabe mulighed for udvikling af projektet, herunder mulighed for en ny skole (NGG) pladskrævende varebutikker, flere udvalgsvarebutikker, hotel, kulturelle funktioner som legeland, biograf, fitnesscenter mv. samt med hotel, boliger og ungdomsboliger i henhold til gældende regler.

Dagligvarer indgår ikke i plangrundlaget, idet eksisterende dagligvarestruktur ønskes bibeholdt.

Fremtidige ændringer sker inden for de rammer, der var tænkt for aflastningscentre og pladskrævende varer.

 

Hanne Berg (F) tog forbehold.