Nr.118 - Kapacitet i dagplejen jf budgetforlig 2018 - 2021

Sagsnr.: 18/7005

 

Beslutningstema

I Budgetforlig 2018 – 2021 er der besluttet en mindre reduktion i kapacitet i dagplejen. I 2018 udgør besparelsen 0,25 mio. kr. og fra 2019 og frem 0,5 mio. kr. Det skal besluttes, hvordan budgetforligets aftale skal udmøntes i lyset af, at der aktuelt kan konstateres en stigende efterspørgsel efter 0-2 års dagtilbud særligt i Fredensborg og Humlebæk bysamfund herunder stigende efterspørgsel efter dagpleje.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Efterspørgslen efter dagpleje har været faldende i sidste byrådsperiode. Kapaciteten i dagplejen er løbende blevet tilpasset den faldende efterspørgsel, som blandt andet har haft sammenhæng med det faldende børnetal i perioden. Tilpasningen har skullet tage hensyn til muligheder for omplacering af medarbejdere og varsler for opsigelse i yderste konsekvens.

 

Behov for dagplejepladser i 2018 og fremover

Administrationen har undersøgt, hvorledes en mindre reduktion af kapaciteten i dagplejen kan udmøntes i de fire bysamfund i 2018 og frem.

 

En opgørelse i første kvartal 2018 viser imidlertid, at den generelle efterspørgsel efter 0-2 års dagtilbud er stigende. Den øgede efterspørgsel dækker også dagpleje, hvor der især opleves en stigning i Fredensborg og Humlebæk bysamfund. Det betyder, at der potentielt vil være behov for en udvidelse af dagplejen i 2018 for at kunne imødekomme efterspørgslen. Det betyder også, at der højst sandsynligt vil være behov for mindst det samme antal dagplejepladser i overslagsårene som i 2018. Set i det lys kan besparelsen besluttet med budget 2018-2021 nu synes uhensigtsmæssig.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer derfor, at der er behov for at drøfte en alternativ udmøntning af besparelsen.

Administrationen anbefaler, at reduktionen på 0,25 mio. kr. i 2018 finansieres af de overførte midler til dagpleje fra 2017 indenfor 3 pct. overførselsrammen.

Besparelsen for overslagsårene vil blive indarbejdet i budget 2019-2022, der skal endelig godkendes med vedtagelsen af budgettet i efteråret. Besparelsen på 0,5 mio. kr. årligt vil da skulle findes gennem en kombination af en mindre nedsættelse af børnebeløbet og en besparelse på fællesområdet og vil indgå i de samlede tilpasninger af budgettet.

Såfremt besparelsen på dagplejen fastholdes, så vil der – ikke mindst i lyset af den stigende efterspørgsel – være en risiko/mulighed for at flere vælger privat dagpleje.

 

Bevilling

Med forslaget om kompenserende besparelser inden for politikområdet har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Da besparelsen på dagplejen er en del af budgetforliget for 2018-2021 anbefaler administrationen, at sagen, hvis den administrative indstilling følges, videresendes til orientering i Økonomiudvalget.

 

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven, Budgetforlig 2018 – 2021

 

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

  1. At den vedtagne besparelse i 2018 på 0,25 mio. kr. på reduceret kapacitet i dagplejen jf. budgetforlig 2018 - 2021 finansieres af de overførte midler til dagpleje fra 2017 indenfor 3 pct. overførselsrammen.
  2. At den vedtagne besparelse i 2019 – 2021 på 0,5 mio. kr. på reduceret kapacitet i dagplejen jf. budgetforlig 2018 - 2021 indarbejdes som en generel reduktion med vedtagelsen af budget 2019-2022.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 17-04-2018

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 – 2.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Godkender Børne- og Skoleudvalgets indstilling.