Nr.115 - Status på Klimatilpasningsplan 2014, forslag til Klimatilpasningsplan 2018 og Kommuneplantillæg nr. 4

Sagsnr.: 18/4994

 

Beslutningstema

Orientering om status for indsatser i Klimatilpasningsplan 2014 – 2017 samt godkendelse af forslag til Klimatilpasningsplan 2018 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til offentlig høring.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Status på Klimatilpasningsplan 2014 – 2017

I 2014 blev kommunens første klimatilpasningsplan vedtaget med en lang række handlinger, som kommunen og Fredensborg Forsyning A/S siden hen har arbejdet med. Planen samler kommunens indsats for at håndtere de øgede regnmængder og definerer konkrete handlinger, der prioriterer Fredensborg Kommunes og Fredensborg Forsynings arbejde med at forebygge skader og gener af kraftigt regnvejr.

I klimatilpasningsplanen var der et særligt fokus på at opnå større viden for at få det rette grundlag for at vurdere behovet for klimatilpasning i kommunen. Derfor har både Fredensborg Forsyning og administrationen i hele planperioden lagt mange kræfter i at opdatere eksisterende data og foretage indledende beregninger. Eksempelvis er databasen med kloaksystemets ledninger, brønde og pumpestationer opdateret, og der er igangsat undersøgelser om Øresundskystens robusthed overfor havvandsstigninger og stormflod.

Disse data er grundlaget for modelleringer og analyser, der skal give et mere realistisk billede af de effekter, som klimaændringerne giver i forhold til oversvømmelsesrisiko ved skybrud eller stormflod.

Samtidig har kommunen gennemført flere indsatser for at inspirere borgere, virksomheder og byudviklere til klimatilpasningsløsninger og oplyse om sikring af ejendomme og værdier ved oversvømmelser. Der er for eksempel gennemført to inspirationsprojekter med lokal afledning af vand i samarbejde med de tilknyttede grundejerforeninger, og der er udarbejdet inspirationsmateriale om klimaløsninger for private.

Klimasikring indgår nu systematisk i kommunens planlægning, og der er dialog om klimatilpasning og vandhåndtering med bygherrer og rådgivere i forbindelse med byudvikling og større byggeri.

Samlet set har arbejdet med Klimatilpasningsplan 2014 – 2017 gjort, at kommunen er kommet godt i gang med klimatilpasningsopgaven og rustet kommunen til at lave en mere præcis og effektiv indsats i den kommende planperiode.

Der er i bilag 1 udarbejdet et overblik over og status for alle indsatser i Klimatilpasningsplan 2014 – 2017.

 

Klimatilpasningsplan 2018

Administrationen har på baggrund i de mange initiativer, som kommunen og Fredensborg Forsyning har gennemført, udarbejdet et forslag til Klimatilpasningsplan 2018 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 4.

I forslag til Klimatilpasningsplan 2018 er der fokus på indsatser i byområderne, kysten, beredskabet samt dataindsamling og undersøgelser, der kan forbedre vidensniveauet om klimatilpasningsopgaven.

I planen er der indarbejdet de igangsatte undersøgelser omkring skybrudssikring og oversvømmelse fra Øresund, som fortsætter i 2018. Når konklusionerne foreligger, vil der blive behov for politisk stillingtagen til en række problemstillinger i relation hertil. Der planlægges derfor afholdt et temamøde om klimatilpasning for udvalget i efteråret 2018. I den forbindelse vil resultaterne af kortlægningen i kommunen blive forelagt for udvalget.

I planen indgår desuden, at Fredensborg Forsyning vil arbejde med at prioritere rækkefølgen på klimaindsatsen i kommunen ud fra en samlet vurdering af risiko for oversvømmelser og renoveringsbehovet i kloakkerne.

Endvidere indeholder planen en særlig indsats for at opnå et overblik over fremtidens grundvandsstigninger samt kortlægning af risikoområder, hvor højtstående grundvand vil udgøre et problem. Derudover ønskes der mere viden omkring konsekvenser ved nedsivning af tag- og overfladevand for kvaliteten af grundvandet.

Forslag til Klimatilpasningsplan 2018 med de økonomiske rammer for indsatserne er vedlagt som bilag 2.

 

Kommuneplantillæg nr. 4

I forbindelse med vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2014-17 blev der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen med angivelse af risikoområder for oversvømmelse samt retningslinjer for klimatilpasning i kommuneplanens kapitel 7.6.

Med det nye forslag til klimatilpasningsplan er der ligeledes udarbejdet et forslag til et nyt kommuneplantillæg med nogle få ændringer i retningslinje 7.6.1 (ændringerne er angivet med kursiv):

”7.6.1 Prioriteringsområderne på risikokortet (retningslinjekort 7.6.A i kommuneplanen) gennemgås i den fastlagte rækkefølge med henblik på at kortlægge den konkrete risiko for oversvømmelser og øvrige forebyggende indsatser samt fastlægge beredskabet i forbindelse med skybrud. Sammen med kloakrenoveringsbehovet fastlægges prioriteringen af klimaindsatsen i kloakoplandene i samarbejde med Fredensborg Forsyning.”

Ændringerne er udarbejdet for at præcisere, at rækkefølgen af konkrete forebyggende indsatser for at imødegå oversvømmelsesrisiciene, tager udgangspunkt i en vurdering af renoveringsbehovet i kloakkerne sammenholdt med den største reduktion i skader fra oversvømmelser i forhold til investeringen.

Ud over ændringen af retningslinjen er redegørelsen opdateret og sprogligt præciseret.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 med ovenstående ændringer er vedlagt som bilag 3.

 

Offentlig høring

Det følger af planlovens bestemmelser, at kommuneplantillægget skal i 8 ugers offentlig høring. Samtidig offentliggøres forslag til Klimatilpasningsplan 2018. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside.

Miljøvurdering

Klimatilpasningsplanen og kommuneplantillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det betyder, at planerne skal screenes for at vurdere om planerne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Administrationen har på baggrund af en sådan screening vurderet, at de ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering sendes i høring samtidig med at høringsperioden igangsættes.

 

Bevilling

Der er ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. De angivne indsatser i klimatilpasningsplanen vil blive prioriteret indenfor de allerede afsatte midler til klimatilpasning på politikområde 1. Omkostninger til eventuelle konkrete kommunale anlæg indgår ikke i de afsatte midler. Såfremt behov for anlæg opstår i planperioden vil de blive forelagt politisk med henblik på en særskilt bevilling.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 50 af 19. januar 2018.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Forslag til Klimatilpasningsplan 2018 og kommuneplantillæg nr. 4 offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2. At forslag til Klimatilpasningsplan 2018 og kommuneplantillæg nr. 4 godkendes og sendes i offentlig høring som beskrevet.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Anbefaler administrationens indstillingspunkter 1 og 2.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler Plan-, Miljø,- og Klimaudvalgets indstilling