Nr.114 - Endelig vedtagelse af lokalplan L102 for Toelt

Sagsnr.: 15/28645

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan L102 Toelt landsby.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og lokalplanens formål

Arbejdet med lokalplanen for Toelt landsby blev igangsat i januar 2015 som et samarbejde mellem Toelt Landsbylaug og Fredensborg Kommune.

 

Lokalplanens formål er overordnet at sikre bevarelsen af landsbyen med alle dens bevaringsværdige kvaliteter bygningsmæssigt, kulturhistorisk og landskabsmæssigt. Grundet Toelt landsbys beskedne størrelse og komplekse bygningsmasse har det været muligt og hensigtsmæssigt at arbejde relativt detaljeret med bestemmelser for de enkelte ejendomme i landsbyen.

 

Kort om lokalplanens indhold

For at afspejle landsbyens udviklingshistorie er lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser fastlagt særskilt for 5 karakteristiske delområder med forskellige bevaringsværdier og udviklingspotentialer: Siebjerggaard, Landsbyen, Planteskolen, Landsbygaden og Havehusene.

 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser med det formål at sikre bevaring af landsbyens eneste firelængede gård, landsbyens bebyggelsesstruktur, dens afgrænsning mod det åbne land, de bevaringsværdige bygninger, beplantning og stendiger.

 

På baggrund af SAVE-registreringen fra 2014 (Projekt om bygningsregistrering) er syv bygninger udpeget som bevaringsværdige. I lokalplanen er der fastlagt bevaringsbestemmelser for de bevaringsværdige bygninger ud fra konkret vurdering for hver enkel ejendom.

 

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser, som skal sikre udviklingsmuligheder f.eks. ved tilbygning eller nybyggeri for ejendomme uden ovennævnte bevaringsværdier eller bygninger der har mistet deres oprindelige funktion. Seks ejendomme i landsbyen er omfattet af transportkorridoren som er statens arealreservation. For disse ejendomme kan kun visse til- og ombygninger af eksisterende bygninger tillades.

 

Borgerinddragelse

Lokalplanarbejdet blev igangsat efter ønske fra landsbylaugets bestyrelse. Landsbylauget og landsbyens beboere har været inddraget tidligt i lokalplanprocessen og har ydet en meget stor indsats med sparring og dialog. Eksempelvis ved deltagelse i landbyvandringer med besigtigelse af bygninger og stendiger sammen med Museum Nordsjælland – Hørsholm.

 

Den 24. august 2017 blev afholdt et borgermøde i Toelt landsby. Mange af landsbyens beboere deltog og der var mulighed for at debattere indholdet i lokalplanforslaget. Efterfølgende er der fremsendt høringssvar, som administrationen har behandlet.   

 

Høring af lokalplanforslag

Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 15. juni 2017 til den 31. august 2017. Administrationen modtog i alt 13 høringsvar fra beboere i Toelt landsby.  Høringssvarene er vedlagt denne dagsorden. Administrationen har udarbejdet et høringsnotat som er vedhæftet som bilag 1, som indeholder et kort resumé af høringssvarene, administrationens kommentar samt forslag til ændring i lokalplanen.

 

Administrationens behandling af høringssvar 

De indkomne høringsvar er alle fra beboerne i Toelt landsby og de indeholder overordnet set ønsker og idéer for de enkelte ejendomme.

 

I gennemgang og behandling af høringssvarene har administrationen haft fokus på hvad der er formålet med lokalplanen, nemlig at sikre bevarelsen af landsbyen med alle dens bevaringsværdige kvaliteter både bygningsmæssigt, kulturhistorisk og landskabsmæssigt.

 

For at nævne et par eksempler fra høringssvarene finder administrationen det særlig vigtigt at fastholde forbudszonen mod nyt byggeri som fremgår af lokalplanens kortbilag 3. Den er fastlagt for at bevare nogle af de særlige kvaliteter i landsbyen som den kompakte struktur og oplevelsen af sammenhæng i det grønne udtryk med åbne forhaver, store træer og levende hegn.

 

For de bevaringsværdige bygninger gælder generelt set mere restriktive bestemmelser end for de bygninger som ikke er udpeget som bevaringsværdige i lokalplanen. Flere af beboerne har i høringssvarene f.eks. ønsket mulighed for at kunne isætte termovinduer ved de bevaringsværdige bygninger. Administrationen anbefaler at dette ønske imødekommes, således at ejer selv kan bestemme om der skal isættes termovinduer eller vinduer konstrueret efter de gamle principper. Administrationen indstiller også ændringsforslag for de ikke bevaringsværdige bygninger f.eks. om flere farvemuligheder ved murværk, typer af tagmaterialer, og lempeligere krav ved småbygninger.

 

Enkelte høringssvar indeholder ønsker om trafikforanstaltninger i landsbyen. Trafikforanstaltninger er ikke afhængige af lokalplanen og ønskerne vil blive behandlet særskilt i administrationen.

 

Administrationens ændringsforslag

De indkomne høringssvar giver efter administrationen vurdering anledning til de ændringer som fremgår af bilag 2.

 

Sagsbehandling siden 6. februar 2018

På mødet den 6. februar 2018 anmodede udvalget om at administrationen genovervejer indsigelserne fra landsbyens beboere. Efter en gennemgang af indsigelserne foreslår administrationen nye ændringer i lokalplanen for Toelt. Det er bl.a. mulighed for at etablere kviste på bevaringsværdige bygninger samt en ændring af forbudszonen mod byggeri som i store træk fremover følger facadekanten på eksisterende bebyggelse. Alle nye ændringer foreslået af administrationen er i bilag 1 og 2 markeret med fed skrift. Administrationen vil på mødet den 10. april 2018 redegøre nærmere for ændringerne.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanens vedtagelse vil blive annonceret, og de berørte parter vil modtage brev om kommunens afgørelse.

Indstilling

  1. At lokalplan L102 for Toelt landsby vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af høringsnotatet.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Sagen udsættes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Anbefaler administrationens indstilling med den ændring:

 

  • at forbud mod kobber/zink fjernes,
  • at der gives mulighed for opdeling i to boliger på Toeltvej 28 på nærmere vilkår vedrørende fastholdelse af sammenhængende udearealer,
  • at beboelsesbygninger ikke må indføres med trempelkonstruktion,
  • at der indføres valgfrihed mellem hvid- og gulkalkning.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.