Nr.113 - Verserende retssager

Sagsnr.: 10/53233

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om de retssager kommunen er involveret eller part i.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har anmodet om en løbende orientering, om de retssager, som kommunen er involveret i.

 

Kommunen er i øjeblikket involveret i følgende 7 retssager:

-         Anlæg af cykelsti langs Humlebækvej. Grundejer har anlagt sag mod kommunen for at få underkendt ekspropriation til anlæg af cykelsti.

Senest har retten i Helsingør truffet afgørelse i spørgsmålet om erstatningsfastsættelse, idet grundejer har indbragt taksationskommissionernes afgørelser for domstolene. Retten frifandt kommunen ved at stadfæste kommissionernes erstatningsfastsættelse. Sagen er anket til Østre Landsret både for så vidt angår ekspropriationens gyldighed og erstatningens størrelse, 

-         Anlæg af cykelsti langs Lågegyde. Grundejer har anlagt sag mod kommunen med påstand om hel eller delvis underkendelse af ekspropriationen,

-         Sag omhandlende fredning. Kommunen er stævnet med påstand om, at påbud om fjernelse af hegn kendes ugyldigt, idet sagsøger mener, at forholdet ikke er omfattet af fredningen,

-         Kommunen er stævnet for betaling for behandling for anonym alkoholbehandling – relation til frikommuneforsøg,

-         Sagen vedr. skydebanerne i Langstrup Mose. Kommunen er sagsøgt for at få fastslået, om kommunen har forsømt sin tilsynsforpligtelse,

-         Kommunen har anket kendelse fra Klagenævnet for Udbud i sag om rengøringsudbuddet til byretten,

-         Kommunen er stævnet i sag om ophævelse af kontrakt – se særskilt orientering i lukket sag.

-          

Sagerne er mere uddybende beskrevet i vedhæftede lukkede bilag.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Bilaget forbliver lukket.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag