Nr.112 - Orientering om ændringer i styrelsesloven

Sagsnr.: 18/5439

 

Beslutningstema

Denne sag indeholder en orientering til Byrådet om ændringer i den kommunale styrelseslov.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er den 8. februar 2018 vedtaget to ændringslove til den kommunale styrelseslov.

 

Den ene lov vedrører en afskaffelse af halvårsregnskab. Loven ophæver § 36, stk. 2 og § 45 a, om halvårsregnskaber. Det er på baggrund af et frikommuneforsøg, som bl.a. Fredensborg Kommune har deltaget i, at regeringen har vurderet, at kravet om udarbejdelse af halvårsregnskab er blevet overflødigt. Loven er en udmøntning af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018.

 

Loven træder i kraft den 1. maj. 2018

 

Den anden lov er en ændring af styrelseslovens § 60, som vedrører en ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale selskaber.

 

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 blev det aftalt, at arbejde for en forenkling af reglerne om godkendelse af kommunale fællesskaber i styrelseslovens § 60, for at gøre det enklere og mere fleksibelt for kommunerne at samarbejde i kommunale fællesskaber om opgaveløsningen.

Fredensborg Kommune deltager i flere kommunale fællesskaber, der er omfattet af styrelseslovens § 60, bl.a. Nordsjællands Park og Vej, Nordsjællands Brandvæsen og I/S Nordfors.

 

Lovændringen medfører, at kommunale fællesskaber, som opfylder kriterierne i revisorlovens § 1, stk. 1, nr. 4, ikke kræver godkendelse af Ankestyrelsen. Det drejer sig om kommunale fællesskaber, der i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser: en balancesum på 44 mio. kr., en nettoomsætning på 89 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

 

Kommuner, der deltager i kommunale fællesskaber, som er omfattet af loven, skal orientere Ankestyrelsen om indgåelse, ophævelse og udtræden af aftalerne.

 

For de kommunale fællesskaber, der allerede eksisterer og som er godkendt af Ankestyrelsen, betyder lovændringen, at disse fremover vil kunne ændre vedtægterne uden Ankestyrelsens godkendelse, såfremt fællesskaberne opfylder kriterierne for at kunne oprettes uden Ankestyrelsens godkendelse. Hvis et fællesskab, som i medfør af lovændringen er etableret uden godkendelse af Ankestyrelsen, på et tidspunkt har vokset sig større og ikke længere opfylder bestemmelserne for at være undtaget fra godkendelseskravet, vil vedtægtsændringer fremover kræve Ankestyrelsens godkendelse.

 

Det forhold, at Ankestyrelsen efter lovændringen ikke har kompetence til at godkende oprettelsen af små kommunale fællesskaber, betyder ligeledes, at Ankestyrelsen ikke har kompetence til at godkende, at en kommune udtræder af et fællesskab, der er omfattet af loven, og at Ankestyrelsen heller ikke kompetence har til at fastsætte vilkårene for, at en kommune kan udtræde af et fællesskab, der er omfattet af loven. Såfremt der ikke i forbindelse med etableringen af det kommunale fællesskab er fastsat bestemmelser om udtræden, eller kommunerne ikke kan blive enige herom, kan vilkårene for udtræden af et kommunalt fællesskab, der er omfattet af loven, kun fastsættes af domstolene.

 

Det fremgår af loven, at der i aftaler om kommunale fællesskaber, der er omfattet af loven, kun kan fastsættes vilkår om, at det kommunale fællesskab yder diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i styrelseslovens § 16 a, stk. 2 og 3, til medlemmerne af bestyrelsen for det kommunale fællesskab. Der er således ikke mulighed for, ej heller med Ankestyrelsens godkendelse, at fastsætte bestemmelser om vederlag for bestyrelsesmedlemmerne. Vedtægtsbestemmelser om vederlag, der er godkendt af Ankestyrelsen inden lovens ikrafttræden, berøres ikke af lovændringen.

 

Loven træder i kraft den 1. maj 2018.

Bevilling

Ikke relevant.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, som ændret ved LFV 2018 78 af 8. februar 2018 om ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale fællesskaber, og LFV 2018 79 af 8. februar 2018 om afskaffelse af halvårsregnskab.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Ikke relevant.

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler administrationens indstilling