Nr.110 - Lovændring vedr. valgbarhed

Sagsnr.: 18/9561

 

Beslutningstema

Orientering om ændring af reglerne i den kommunale valglov om fortabelse af valgbarhed på grund af straf.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget har vedtaget en ændring af reglerne i den kommunale valglov om fortabelse af valgbarhed på grund af straf. Hovedindholdet i lovændringen er, at Valgbarhedsnævnet nedlægges, og at der i stedet ved lov fastsættes objektive kriterier for, hvornår valgbarheden til kommunalbestyrelsen fortabes på grund af straf.

 

Det fremgår herefter af loven, at en person ikke er valgbar på grund af straf, hvis den pågældende:

  • Ved endelig dom er idømt ubetinget eller betinget fængselsstraf.
  • Ved endelig dom er dømt til anbringelse i institution eller til forvaring efter straffelovens §§ 68-70, eller
  • Ved endelig dom eller udenretslig vedtagelse ubetinget er frakendt førerretten til et motordrevet køretøj efter færdselslovens § 126.

 

Den dømte er igen valgbar, når der er forløbet 3 år efter at straffen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet, eller i tilfælde af en betinget frihedsstraf eller ubetinget frakendelse af førerretten, når der er forløbet 3 år fra datoen for den endelige dom eller den udenretslige vedtagelse. Betinget frihedsstraf kan dog ikke føre til tab af valgbarhed ud over den funktionsperiode, hvor en person er dømt. Hvis straffen er ubetinget fængsel over 6 måneder eller er der idømt forvaring, er den dømte igen valgbar, når der er forløbet 5 år, efter at straffen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet.

 

Hvis et medlem af byrådet på valgdagen ikke er valgbar på grund af straf, eller efter valgdagen mister sin valgbarhed på grund af straf, skal medlemmet give underretning til borgmesteren om dette, og om, at medlemmet derfor ikke kan indtræde eller er udtrådt af Byrådet. Hvis et medlem ikke har overholdt sin pligt til at give underretning om, at medlemmet ikke er valgbart på grund af straf, kan medlemmet først indtræde eller genindtræde, når perioden, hvor valgbarheden er fortabt, er forløbet med tillæg af den periode, hvor underretningspligten ikke har været overholdt.

 

Der gælder samme regler for stedfortrædere, hvad enten de indkaldes midlertidigt eller permanent. Underretning til borgmesteren skal dog først gives, når stedfortræderen indkaldes til møde i Byrådet.

 

Lovændringen træder i kraft den 1. april 2018, og finder anvendelse på alle spørgsmål om fortabelse af valgbarhed på grund af straf, der er idømt ved endelig dom eller vedtaget efter den 1. april 2018, eller som pr. denne dato endnu ikke er indbragt for Valgbarhedsnævnet.

 

Det fremgår af lovændringen, at borgmesteren i forbindelse med de nye reglers ikrafttræden senest den 1. maj 2018 skriftligt skal orientere medlemmerne af Byrådet om medlemmernes pligter ved fortabelse af valgbarhed. Der vil således inden den 1. maj blive udsendt en nærmere orientering om reglerne, ligesom der vil blive lagt en orientering herom på byrådsportalen.

 

Ved Valgbarhedsnævnets nedlæggelse overføres Valgbarhedsnævnets kompetence i sager om afsættelse og suspension af borgmestre efter reglerne i §§ 66a – 66c i den kommunale styrelseslov til Valgnævnet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 242 af 24. marts 2018 om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg og lov om kommunernes styrelse.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler administrationens indstillinger