Nr.109 - Kommende folketingsvalg

Sagsnr.: 18/4554

 

Beslutningstema

Senest den 17. juni 2019 skal der afholdes folketingsvalg.

 

Der er en række forhold som Byrådet allerede nu i god tid inden folketingsvalget kan tage stilling til:

· Valgstyrere

· Valg af formænd for valgstyrerne

· Udpegning af tilforordnede vælgere

· Diæter

· Brevstemmeafgivning

· Indkaldelse af administrativt personale på valgaftenen

· Indsamlinger på valgstederne samt Exit Polls

· Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere

 

I 2019 skal der være valg til Europaparlamentet. Valget skal foregå i dagene 23.-26. maj. Vi har fået en indikation på at det bliver søndag den 26. maj 2019. Der kan derfor være en mulighed for at folketingsvalg og valg til Europaparlamentet bliver afholdt samme dag.

 

Der vil i starten af 2019 blive forelagt en sag for Byrådet om valg til Europaparlamentet, herunder også eventuelle beslutninger om forhold, hvis der bliver afholdt begge valg samme dag.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Valgstyrere

 

Der er tradition for at udpege 5 valgstyrere til hver af kommunens 8 valgsteder. Det er lagt til grund at dette er uændret.

 

Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg efter d’Hondts metode, jfr. Styrelsesloven, med mindre andet aftales i Byrådet.

 

Den forholdsmæssige fordeling af de 40 pladser vil efter d’Hondts metode blive:

A: 16

B:  4

C:  3

F:  1

I:  1

O: 3

V: 11

Ø: 1

 

Det indstilles, at der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg (d’

Hondts metode).

 

2. Valg af formænd for valgstyrerne

 

Der skal udpeges en formand blandt valgstyrerne til hvert af de 8 valgsteder.

 

Ved valg efter forholdstal er A, B og V sikret følgende pladser:

A: 4

B: 1

V: 3

 

 

Det indstilles, at A, B og V tildeles pladserne som valgstyrerformænd efter forholdstalsvalg.

 

 

3. Udpegning af tilforordnede vælgere

 

Byrådet udpeger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et blandt vælgerne i kommunen.

 

Det foreslås at der udpeges 16 tilforordnede til Kokkedal (største valgsted), 11 tilforordnede til Asminderød, 5 tilforordnede til Karlebo (mindste valgsted), samt 10 tilforordnede til de øvrige valgsteder.

 

Antallet af tilforordnede vælgere vil på den baggrund blive på 82 og ved valg efter forholdstalsmetoden vil fordelingen blive som følger:

 

A: 31

B:  9

C:  6

F:  3

I:   3

O:  6

V: 21

Ø:  3

 

Der tilbydes en plads til de partier som stiller op ved folketingsvalget, men som ikke er repræsenteret i Byrådet. Disse tilforordnede tilbydes plads på de valgsteder hvor der er størst behov.

 

Partierne indsender oplysninger om de udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere snarest muligt efter valget er udskrevet.

 

Partiformændene vil få nærmere information.

 

På grund af at valgdagen er blevet en time længere, foreslås det at partierne kan vælge at én af pladserne som tilforordnet vælgere på hvert valgsted kan deles mellem to personer. Den ene person møder ind fra kl. 7.15-15.00, og den anden person møder ind fra kl. 15 og resten af valgdagen/aftenen. De to personer deles om en valgdiæt.

 

Det indstilles, at partierne udpeger i alt 82 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsmetoden, samt at én af de tildelte pladser fra hvert parti kan deles mellem to personer.

 

4. Diæter

 

Byrådet kan fastsætte en diætsats på min. 840 kr. og max. 2.100 kr. (2018-priser) pr. valgstyrer/tilforordnet vælger.

 

Det indstilles, at diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede fastsættes som ved tidligere valg til 2.100 kr. (2018-priser).

 

 

5. Brevstemmeafgivning

 

Erfaringer har vist, at muligheden for at brevstemme på kommunens biblioteker har været en stor succes, hvorfor dette naturligt tilbydes igen ved det kommende folketingsvalg.

Det er planlagt, at der tilbydes muligheden for at brevstemme fra dagen efter valget er udskrevet i Borgerservices almindelige åbningstid.

Her ud over vil der fra de sidste to uger op til valget være mulighed for at brevstemme i Borgerservice på Rådhuset efter forudbestilt tid fra mandag-torsdag kl. 8.30-18.00, samt de sidste 2 lørdage inden valget fra kl. 10-13. Samtidig tilbydes, at der de sidste to uger op til valget vil være mulighed for at brevstemme på bibliotekerne i hele deres borgerbetjente åbningstid.

Ifølge valgloven skal man kunne brevstemme til og med den tredje sidste hverdag før valget (tidligere var det den anden sidste hverdag). Den sidste dag skal der ifølge loven være åbent for at brevstemme minimum fra kl. 9-16, hvilket vi selvfølgelig vil sikre.

 

Til at modtage brevstemmer forud for valget i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m. skal der udpeges to tilforordnede.

 

Brevstemmeafgivning i ældreboliger – vil i lighed med tidligere valg – ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem.

 

Det indstilles, at A og V udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.

 

6. Indkaldelse af administrativt personale på valgaftenen

 

Der indkaldes tre administrative medarbejdere pr. valgsted til at deltage i hele valghandlingen. Karlebo dog to medarbejdere.

 

Det indstilles, at administrationen i samråd med valgstyrerformændene beslutter hvor mange yderligere medarbejdere, som indkaldes til stemmeoptællingen om aftenen.

 

 

7. Indsamlinger på valgstederne samt Exit-Polls

 

Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger forud for valget om tilladelse til indsamlinger på valgstederne samt ansøgninger om Exit-Polls.

 

8. Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere

 

Det indstilles, at der i lighed med tidligere valg tilbydes gratis befordring af ældre/gangbesværede til og fra valgstederne.

 

Yderligere bemærkninger

 

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen består af 4 medlemmer fra hver af de to kommuner i valgkredsen (Hørsholm og Fredensborg).

 

På byrådets konstituerende møde blev følgende medlemmer og stedfortrædere valgt for Fredensborg Kommune:

 

Medlem:Stedfortræder:

Thomas Lykke Pedersen  (formand) Per Frost Henriksen

Lars Søndergaard (næstformand) Tinne Borch Jacobsen

Kristian Hegaard       Bettina Bové

Flemming Rømer                                       Freja Brabæk Kristensen

 

 

Digitale Valglister

Der vil i lighed med tidligere blive benyttet digitale valglister til valget. Der vil blive lavet ekstra back-up både på IT-udstyr, papirudgave af valglister m.m. for at sikre at vælgerne kan blive ekspederet så hurtigt og gnidningsfrit som muligt.

Der vil ligeledes være IT-folk til stede på alle valgstederne fra morgenstunden på valgdagen.

 

Gratis kaffebord til vælgerne

Vælgerne vil få tilbudt gratis kaffe/te og kage på valgstederne.

Bevilling

Der er afsat 858.000 kr. i budgettet i 2018 til valg.

 

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017 om valg til Folketinget.

 

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Kommunen stiller særlige hjælpemidler til rådighed på valgdagen for vælgere med handicap eller nedsat førlighed.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Indstilling:

  1. At der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg (d´Hondts metode)

 

  1. At A, V og B tildeles henholdsvis 4, 3 og 1 plads som valgstyrerformand.

 

  1. At der udpeges i alt 82 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsvalg, samt at partierne kan vælge at én af de tildelte pladser ved hvert valgsted kan deles mellem to personer

 

  1. At diætsatsen fastsættes som ved de seneste valg til 2.100 kr. (2018-priser)

 

  1. At A og V udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.

 

  1. At administrationen i samråd med valgstyrerformændene beslutter hvor mange yderligere medarbejdere som indkaldes til stemmeoptællingen om aftenen

 

  1. At borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger om tilladelse til indsamlinger og Exit-polls på valgstederne

 

  1. At der tilbydes gratis kørsel til ældre/gangbesværede til og fra valgstederne

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler administrationens indstillinger