Nr.108 - Retningslinjer for Borgerforslag

Sagsnr.: 17/19050

 

Beslutningstema

Retningslinjer for borgerforslag fremlægges til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede den 19. februar 2018 at bede administrationen om at udarbejde et forslag til retningslinjer for borgerforslag. Udvalget ønskede, at sagerne skal starte i fagudvalgene og ønskede ligeledes et forslag til markedsføring.

 

Administrationen har udarbejdet vedlagte ”retningslinjer for borgerforslag i Fredensborg Kommune”, der indstilles til Byrådets godkendelse. Retningslinjerne er inspireret af Folketingets regler for borgerforslag, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Denne ordning har nu eksisteret i et stykke tid på hjemmesiden borgerforslag.dk og har ført til mange fremsatte forslag, hvoraf to har opnået tilstrækkelig mange støtter til at blive behandlet i Folketinget. Mange kommuner har ligeledes oprettet ordninger med borgerforslag, men det har ikke været muligt at finde en oversigt over hvilke forslag, der er blevet behandlet i kommunerne.

 

Ifølge udkastet til retningslinjer er der tale om en digital løsning, hvor forslag oprettes og støttes på kommunens hjemmeside ved brug af nemID. Forslaget er tilgængeligt på hjemmesiden i tre måneder, hvorefter det slettes igen. Et forslag, der opnår tilstrækkelig mange støtter til at blive behandlet, sættes på dagsordenen til et møde i det relevante fagudvalg, som foretager indstilling om forslaget til Byrådet, der træffer den endelige beslutning om forslaget. Der kan kun behandles et borgerforslag pr. byrådsmøde. Denne regel er foreslået for at forhindre at behandlingen af borgerforslag tager for meget tid fra Byrådets andre opgaver. Borgerforslag forudsættes behandlet for åbne døre i Byrådet, og forslagsstiller har således mulighed for at overvære behandlingen af sit forslag. Herudover er det præciseret i retningslinjerne, at forslagsstilleren selv må orientere sig om fagudvalgets indstilling og Byrådets behandling i protokollen.

 

Retningslinjerne indeholder en opregning af forslag, som af forskellige årsager ikke vil kunne behandles af Byrådet. Det drejer sig dels om forslag, der ikke hører under Byrådets kompetence, dels om forslag, som indebærer behandling af fortrolige oplysninger, eller er chikanøse eller useriøse. Retningslinjerne indeholder en bemyndigelse til borgmesteren til at fjerne sådanne forslag fra hjemmesiden.

 

Det foreslås at ordningen evalueres, når den har været i kraft i 12 måneder.

 

Såfremt retningslinjerne godkendes af Byrådet, vil der blive gjort opmærksom på ordningen gennem opslag på hjemmesiden, i info-annoncen i Uge-nyt, og gennem en pressemeddelelse.

 

Den tekniske løsning med nemID koster ca. 30.000 kr.

 

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 2, 11 og 30.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Nyhed på hjemmesiden, information i Uge-nyt samt en pressemeddelelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet:

  1. Godkender retningslinjer for borgerforslag i Fredensborg Byråd
  2. Godkender at udgiften til en nemID løsning medtages på budgetrevision 30.7.2018

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler administrationens indstillinger med den faldne bemærkning