Nr.106 - Godkendelse af regnskab 2017 for Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 18/9985

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskab for 2017 for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Beredskabskommissionen i Nordsjællands Brandvæsen har på sit møde den 20.3.2018 behandlet regnskabet for 2017.

 

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet og fremsender det til deltagerkommunernes endelige godkendelse.

 

Efter deltagerkommunernes godkendelse fremsendes regnskabet til Ankestyrelsen, det kommunale Tilsyn.

 

I sagsfremstillingen til Beredskabskommissionen er anført dette:

 

Det samlede resultat for Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab i 2017 udgør et merforbrug på kr. 886.000,-.

Driftsregnskabets resultat på brandopgaver viser et overskud på kr. 57.000,- . Der udestår stadig en endelig effekt af besparelsespotentialerne ved sammenlægning af de tre beredskaber i 2015. Således er der stadig udgifter til opsagte medarbejdere i forbindelse med personalereduktion helt ind i 2018. Dertil kommer at den risikobaserede dimensionering ikke er fuldt implementeret endnu, hvorfor den fulde effekt af besparelsespotentialet endnu ikke er opfyldt. Men ved generel tilbageholdenhed på beredskabets øvrige områder ender resultatet for brandopgaver i balance.

Resultat vedrørende serviceopgaver udviser et merforbrug på kr. 943.000,-. De væsentligste årsager er et merforbrug på Kørselstjenesten samt forskydninger af indtægter fra fondsmidler til brandkadetter, hvor udgiften har været afholdt i 2017, men indtægten først forventes udbetalt i 2018.

Årets samlede driftsresultat udgør et merforbrug på ca. 886.000 kr.

I de følgende afsnit uddybes de driftsmæssige regnskabsresultater for de to områder, brand og service, særskilt.

Brand

Det samlede driftsregnskab på brand viser et overskud på ca. 57.000 kr.

I driftsresultatet tages der højde for en fejl i huslejekontrakten med Hørsholm kommune, hvor kontrakten fejlagtigt indeholder arealer, der ikke vedrører de beredskabsmæssige opgaver. De afholdte udgifter på arealerne, er opgjort til 597.000 kr. Tilgodehavendet indgår i balancen under kortfristede tilgodehavender, der forventes indfriet i 2018.

Der er indgået huslejekontrakter med tre af de fire ejerkommuner, men der udestår stadig aftaler på to lokationer i den sidste kommune. Principperne for alle huslejekontrakterne er givet i form af en uvildig ejendomsmæglers markedsvurdering af huslejepriserne på de respektive lokationer. Prisniveauet fra ejendomsmæglerens basisvurderingsrapporter har været retningsgivende for huslejen på lokationerne i 2017, hvor der endnu ikke er indgået en endelig huslejekontrakt.

En af Nordsjællands Brandvæsens målsætninger er, at skabe et råderum til investeringer i udvikling af beredskabet.

I 2017 har der været særlig fokus på investeringer i udskiftning af servere på Vagtcentralen i forlængelse af harmoniseringen af de tre tidligere beredskabers vagtcentraler. Beredskabskommissionen godkendte den 15. juni 2017, at beredskabet investerede i udskiftning af servere med finansiering via egenkapitalen, som forventes tilbagebetalt over en 5-årig periode.

Samtidig har der været særlig fokus på at optimere Nordsjællands Brandvæsens IT-infrastruktur. Der er i 2017 udført en analyse af rationalerne i en øget digitalisering af Nordsjællands Brandvæsen for at optimere arbejdsgange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en høj kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.

Besparelserne ved personalereduktion, som blev iværksat ved sammenlægningen i 2015 indtræder med en del forskydninger som følge af de pågældende medarbejderes ansættelsesmæssige vilkår. En væsentlig del af besparelsen er indhentet allerede i 2016, men den fulde effekt af besparelserne ved personalereduktionen opnås først med udgangen af 2018.

På grund af Helsingør kommunes udtræden blev implementering af den risikobaserede dimensionering forsinket, hvorfor investeringer er påbegyndt i 2017 med indkøb af pionermateriel fordelt på køretøjer på stationerne. Samtidig har Nordsjællands Brandvæsen opnået succes ved rekruttering af deltidsbrandmænd i organisationen. Der har således været udgifter til grunduddannelse af en del nye medarbejdere i 2017.

Der udestår fortsat investeringer som forventes afholdt i 2018, herunder investeringer i materiel og køretøjer, herunder et pionerkøretøj samt yderligere kompetenceudvikling af deltidsbrandmændene.

Forventningen til det samlede resultat på brand i 2017 var således et resultat, hvor de forudsatte besparelser endnu ikke er fuldt indfriet, hvilket dels skyldes den forskudte effekt ved den gennemførte personalereduktion og dels at der i 2017 skulle foretages investeringer i forbindelse med sammenlægning af vagtcentralerne og harmonisering af det operative område ved implementering af den nye risikobaserede dimensionering.

Service

På serviceområdet er der et samlet merforbrug på ca. 943.000 kr.

Tilsvarende det første år i det nye fælles beredskab har også det andet år på serviceområdet været præget af en omfattende organisationstilpasning.

Der har fortsat i 2017 været fokus på revidering af de eksisterende serviceaftaler samt udarbejdelse af nye aftaler på de områder hvor der ikke tidligere er udarbejdet en egentlig skriftlig aftale.

Der har – som i 2016 – været særlig fokus på de to store områder på serviceområdet, nemlig kørselstjenesten og hjælpemiddeldepoterne.

Kørselstjenesten

Kørselstjenesten varetager kørsel af primært borgere, men også mad og biblioteksbøger. Med henblik på at skabe en mere robust og fleksibel enhed, samt styrke professionalismen i opgavehåndteringen er hele kørselstjenesten pr. 1. januar 2017 blevet samlet på en fælles lokation.

I 2016 var der et merforbrug på ca. 853.000 kr., som i 2017 er reduceret til et merforbrug på ca. 381.000 kr.

Merforbruget i 2017 skyldes dog primært at området var ramt af to samtidige langtidssygdomsramte medarbejdere samt en engangsinvestering i opsætning af det nye kørselssystem Trapeze for at opnå effekten af de forudsatte målsætninger. Samtidig er der i 2017 indgået nye aftaler med kommunerne i overensstemmelse med målsætningen om at sikre at prisen er beregnet på markedslignende vilkår.

Der er en vis usikkerhed om en del af lønudgiften til persontransport kan være omfattet af lønsumsafgiftspligt. Der pågår en undersøgelse heraf.

I fald, der skulle være tale om en forpligtelse vil det ikke ændre på driftsregnskabets resultat, da serviceydelserne i et §60-selskab skal hvile i sig selv. Og derfor vil en eventuel lønsumsafgift tilfalde ejerkommunerne.

Hjælpemiddeldepoterne

Hjælpemiddeldepoterne i Nordsjællands Brandvæsen varetager driften af depoterne, herunder lagerhåndtering, vask samt udbringning og hjemtagning af hjælpemidler mv.

For hjælpemiddelcentralen i Fredensborg, som dækker Fredensborg og Helsingør kommuner, gælder dog det særlige forhold at indkøb af hjælpemidler også varetages af hjælpemiddelcentralens medarbejdere. Her forudsættes det, at et merforbrug på indkøb af hjælpemidler dækkes af kommunerne ved årets udgang.

Der pågår aktuelt stadig en genforhandling af aftalen mellem parterne med henblik på indgåelse af en ny aftale i 2018.

I 2017 vedtog byrådene i Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner at indgå en samarbejdsaftale omkring fælles drift af hjælpemiddeldepot. Samtidig blev Nordsjællands Brandvæsens varetagelse af driften godkendt i de to øvrige ejerkommuner. Det nye fælles hjælpemiddeldepot, som placeres på stationen i Nærum, blev organisatorisk sammenlagt pr. 1. januar 2018. Den fysiske sammenlægning forventes iværksat i 1. kvartal 2018.

 

Regnskab 2017, revisionsprotokollat og ledelseserklæring er bilagt sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Samordningsaftalen og kommunestyrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Godkendelse meddeles Nordsjællands Brandvæsen.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender regnskab 2017 for Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler administrationens indstilling