Nr.105 - Indtægt fra salg af kommunens andel af HMN Naturgas

Sagsnr.: 18/6697

 

Beslutningstema

Byrådet bedes tage stilling til hvordan Fredensborg Kommune ønsker at modtage provenuet fra salget af kommunens andel af HMN Naturgas

Sagsfremstilling og økonomi

HMN Naturgas Holding APS indgik pr. 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. Salget medfører en udlodning til ejerkommunerne svarende til i alt 1 mia. kr. Fredensborg Kommunes ejerandel udgør 2 pct. svarende til en udlodning på 16.046.000 kr.
Byrådet bedes i den forbindelse vælge mellem de to muligheder, der er for udbetaling af kommunens provenu.
 

Ved mulighed 1 modtages det fulde beløb i 2018 hvorefter der sker modregning i kommunens bloktilskud i 2019 svarende til 60 pct. af provenuet.
 

Ved mulighed 2 modtager kommunen det fulde beløb i 2018, herefter sker der en modregning i kommunens bloktilskud i 2019 svarende til 20 pct. af provenuet. De resterende 80 pct. af provenuet deponeres i 2018, hvorefter beløbet frigives gradvist over de kommende 10 år. De økonomiske konsekvenser af de to muligheder er beskrevet i detaljer herunder. 

Mulighed 1

Hvis kommunen vælger mulighed 1, modtages det fulde beløb på 16,0 mio. kr. kr. i 2018. Kommunen meddeler herefter Energitilsynet, at man ikke ønsker at deponere, hvorefter der vil ske en modregning i kommunens bloktilskud på i alt 9,6 mio. kr. fordelt over de sidste tre tolvtedelsafregninger i 2019. Mulighed 1 medfører en kasseopbygning på 16,0 mio. kr. i 2018 og et kassetræk på 9,6 mio. kr. i 2019. Over budgetperioden medfører mulighed 1 en kasseopbygning på 6,4 mio. kr.

Mulighed 2
Hvis kommunen vælger mulighed 2, modtages det fulde beløb på 16,0 mio. kr. i 2018. De 12,8 mio. kr., svarende til 80 pct. af rådighedsbeløbet, deponeres dog straks. Kommunen meddeler efterfølgende Energistyrelsen, at man har deponeret beløbet. De 3,2 mio. kr. der ikke deponeres i 2018, modregnes i de sidste tre tolvtedelsafregninger i 2019. De deponerede 12,8 mio. kr. frigives løbende med 1,3 mio. kr. årligt over ti år startende medio 2019. Mulighed 2 medfører en kasseopbygning på 3,2 mio. kr. i 2018, et kassetræk på 1,9 mio. kr. i 2019 og en kasseopbygning på 1,3 mio. kr. årligt i årene 2020-28. Over budgetperioden 2018-2021 medfører mulighed 2 en kasseopbygning på 3,9 mio. kr. mens der over hele perioden 2018-28 er tale om en kasseopbygning på 12,8 mio. kr.     

 

Administrationen anbefaler mulighed 2, da kommunen derved vil opnå den mindste modregning i det udbetalte provenu.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af hvilken mulighed der vælges. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår herunder og udelukker gensidigt hinanden.

Bevillingsmæssige konsekvenser af mulighed 1
 

Beløb i 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2018-21 i alt

Provenu

-16.046

0

0

0

-16.046

Modregning i bloktilskud

0

9.628

0

0

9.628

I alt

-16.046

9.628

0

0

-6.418

 

Bevillingsmæssige konsekvenser af mulighed 2
 

Beløb i 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2018-21 i alt

Provenu

-16.046

0

0

0

-16.046

Frigivelse af deponeret beløb

0

-1.284

-1.284

-1.284

-3.851

Tilskudsreduktion

0

0

0

0

0

Deponering

12.837

0

0

0

12.837

Reduktion af bloktilskud

0

3.209

0

0

3.209

I alt

-3.209

1.926

-1.284

-1.284

-3.851

 

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. Administrationen indstiller, at Byrådet vælger mulighed 2 for udbetaling af kommunens provenu.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler administrationens indstilling